Eliza Grochowiecka
Muzyk

Biografia

Eliza Grocho­wiec­ka (ur. 12 sierpnia 1950 w Warsza­wie) – polska piosenkarka.

Życiorys

Absol­went­ka XL Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go w Warsza­wie. Debiu­to­wa­ła w warszaw­skim klubie Medyk, skąd trafiła do Piwnicy u Hohonia. Z począt­kiem 1970 roku wystę­po­wa­ła z zespołem Klubu Studen­tów Archi­tek­tu­ry (wykony­wa­li, m.in., Pieśń Villo­no­wą o miłościRokso­lan­ki), następ­nie z Rh-. Laure­at­ka przeglą­dów studenc­kich. W latach 1970–1971 współ­pra­co­wa­ła z zespołem Portrety. Znana głównie z występów w zespole Andrzej i Eliza, który współ­two­rzy­ła ze swoim ówcze­snym mężem, Andrze­jem Rybiń­skim. Po rozpa­dzie zespołu i rozwo­dzie z Andrze­jem Rybiń­skim wyemi­gro­wa­ła na stałe do Niemiec.

Nagrody muzyczne

 • 1974: Srebrny Grono­staj na Festi­va­lu Inter­na­tio­nal des Variétés et Music-Halls w Rennes
 • 1975: I Nagroda na Festi­wa­lu Przebo­jów w Dreźnie
 • 1975: XIII Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu – Nagroda w katego­rii inter­pre­ta­cje za utwór pt. "Czas relaksu"
 • 1977: II Nagroda na Festi­wa­lu Przebo­jów w Dreźnie
 • 1977: Nagroda Publicz­no­ści na Festi­wa­lu Przebo­jów w Dreźnie

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI