Ewelina Flinta
Muzyk

Biografia

Ewelina Agniesz­ka Flinta (ur. 24 paździer­ni­ka 1979 w Lubsku) – polska piosen­kar­ka wykonu­ją­ca muzykę z pogra­ni­cza popu, rocka i pop-rocka.

Karierę muzyczną zaczy­na­ła w zespo­łach rocko­wych. W 2002 zajęła drugie miejsce w pierw­szej polskiej edycji programu Idol. Wydała dwa albumy studyjne: Przezna­cze­nie (2003) i Nie znasz mnie (2005).

Za działal­ność artystycz­ną otrzy­ma­ła szereg nagród, w tym m.in. dwukrot­nie Super­je­dyn­kę w katego­rii "najlep­sza wokalist­ka roku". Udziela się w akcjach charytatywnych.

Kariera muzyczna

Zaczęła karierę w 1995, dołącza­jąc jako wokalist­ka do rocko­we­go zespołu Alioth. W 1996 i 1997 zdobyła pierwsze miejsce na Festi­wa­lu Piosenki Użytko­wej w Lubsku, śpiewa­jąc kolejno piosenki: "Piece of My Heart" Janis Joplin i "Ironic" Alanis Moris­set­te. W 1997 wystę­po­wa­ła z zespołem Dobre Piwo, a następ­nie zaczęła współ­pra­cę z zespołem Surprise. Wystą­pi­li w warszaw­skiej Sali Kongre­so­wej jako support gitarzy­sty Micka Taylora oraz podczas Polonij­ne­go Festi­wa­lu w Chicago. W latach 1997–1999 wystą­pi­li na Przystan­ku Woodstock w Żarach. 

Od września 2001 do maja 2002 była związana była z Teatrem Studio Buffo, brała udział w spekta­klach, takich jak "Grosik", "Przeżyj to sam", "Ukochany kraj" czy "Metro". Na początku 2002 zgłosiła się na presłu­cha­nia do programu typu talent show Idol, emito­wa­ne­go przez telewi­zję Polsat. Dotarła do finału, w którym zajęła drugie miejsce, zdobyw­szy 32% głosów telewi­dzów. W sierpniu ponownie wystą­pi­ła na Przystan­ku Woodstock, wykonu­jąc utwór "Nadzieja" z reper­tu­aru zespołu Ira. Zareje­stro­wa­ny materiał został wykorzy­sta­ny w filmie Przysta­nek Woodstock – Najgło­śniej­szy Film Polski. Kilka dni później wraz z pozosta­ły­mi finali­sta­mi Idola podczas koncertu w sopoc­kiej Operze Leśnej odebrała złotą płytę za album pt. Idol Top 10 zawie­ra­ją­cy jej inter­pre­ta­cję utworu "Aquarius" z musicalu Hair oraz singel "Może się wydawać" zaśpie­wa­ny przez finali­stów programu.

3 marca 2003 zapre­zen­to­wa­ła singel "Żałuję", którym promo­wa­ła swą debiu­tanc­ki album studyjny pt. Przezna­cze­nie. Premiera albumu odbyła się 25 kwietnia 2003. Piosenka "Żałuję" długo utrzy­my­wa­ła się na listach przebo­jów, stając się jedną z najpo­pu­lar­niej­szych piosenek 2003, a album niecałe pół roku po premie­rze pokrył się złotem. Na krążku znalazło się 14 utworów, w tym cover Arethy Franklin "Respect" oraz utwór "Nadzieja" nagrany wspólnie z Arturem Gadow­skim. W ramach promocji odbyła trasę koncer­to­wą w towarzy­stwie zespołu. 14 czerwca zapre­zen­to­wa­ła kolejny singel z albumu, "Goniąc za cieniem", a 27 paździer­ni­ka – singel "Przezna­cze­nie". W między­cza­sie, tj. 18 sierpnia otrzy­ma­ła nagrodę Róża Gali w katego­rii Najpięk­niej­szy debiut. W paździer­ni­ku wzięła udział w nagraniu płyty pt. Ladies, reali­zo­wa­nej w celu wsparcia fundacji Jolanty Kwaśniew­skiej Porozu­mie­nie Bez Barier i program Możesz zdążyć przed rakiem. Na potrzeby płyty zaśpie­wa­ła utwór Elżbiety Wojnow­skiej "Zapro­ście mnie do stołu", który wykonała 3 listo­pa­da podczas koncertu w warszaw­skim Teatrze Polskim.

W kwietniu 2004 odebrała statu­et­kę w katego­rii Artystka roku na gali wręcze­nia nagród Eska Music Awards. Została również nagro­dzo­na Mikro­fo­nem Popcornu w katego­rii Wokalist­ka roku. W maju nagrała piosenkę "Czy nastanie znów świt?" promu­ją­cą animo­wa­ną disney­ow­ską produk­cję Rogate ranczo. W maju podczas Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu odebrała Super­je­dyn­kę w katego­rii Wokalist­ka roku. Trzecie­go dnia festi­wa­lu zapre­zen­to­wa­ła utwór "Tylko słowa" w konkur­sie Premier. W czerwcu wystą­pi­ła podczas Festi­wa­lu TOPTren­dy w koncer­cie Top jako jedna artystek, która sprze­da­ła najwię­cej płyt w Polsce w 2003. W lipcu repre­zen­to­wa­ła Polskę z piosenką "Żałuję" podczas Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn, gdzie zajęła czwarte miejsce. 20 sierpnia wzięła udział w koncer­cie poświę­co­nym pamięci Czesława Niemena w Operze Leśnej, śpiewa­jąc utwory "Dziwny jest ten świat" i "Sen o Warsza­wie" (w duecie z Piotrem Cugowskim).

W lutym 2005 wraz z innymi polskimi artysta­mi wzięła udział w nagraniu piosenki "Pokonamy fale", który następ­nie zaśpie­wa­li wspólnie podczas koncertu na warszaw­skim Placu Teatral­nym na rzecz ofiar tsunami w Azji. 24 lutego wydała singel "Nie znasz mnie", którym promo­wa­ła drugi album studyjny pod tym samym tytułem, wydany 21 marca 2005. W czerwcu po raz drugi odebrała Super­je­dyn­kę w katego­rii Wokalist­ka roku, a także zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do udziału w konkur­sie o nagrodę Bursz­ty­no­we­go Słowika i Słowika Publicz­no­ści na Festi­wa­lu w Sopocie. Podczas konkursu zajęła drugie miejsce z piosenką "Nieskoń­czo­na historia", będącą drugim singlem z płyty pt. Nie znasz mnie. W paździer­ni­ku wraz z innymi artysta­mi nagrała utwór "Nadzieja to my" na rzecz poszko­do­wa­nych podczas huraganu w okoli­cach Często­cho­wy. W listo­pa­dzie wzięła udział w nagraniu płyty Święta, Święta 3, wykonu­jąc piosenkę "Mikołaj jedzie tu już" (polska wersja utworu "Santa Claus is Coming to Town"). Utwór wykonała w grudniu podczas Świątecz­ne­go Koncertu TVP1.

W maju 2006 wzięła udział w nagraniu piosenki "Cała Polska czyta dzieciom" w ramach akcji pod tym samym tytułem. W czerwcu odbył się Festiwal w Opolu, podczas którego zapre­zen­to­wa­ła nowy utwór "Bliżej" w ramach konkursu Premiery Gwiazd. W grudniu ukazał się debiu­tanc­ki singel Sebastia­na Piekarka "Słowa nie znaczą nic", w którym gościn­nie wystą­pi­ła Flinta. Pod koniec 2006 wystą­pi­ła podczas Sylwe­stra w Krakowie (zaśpie­wa­ła "Bliżej", "Żałuję", "Tylko słowa" i "Przezna­cze­nie") oraz podczas Sylwe­stra z Jedynką nagra­ne­go wcześniej dla TVP1, gdzie zaśpie­wa­ła "I Will Survive" Glorii Gaynor, "Rock ’n’ Roll Is King" w duecie z Maciejem Silskim oraz "We Will Rock You" z wszyst­ki­mi uczest­ni­ka­mi sylwe­stro­we­go programu.

W czerwcu 2007 zaśpie­wa­ła mashup utworów "Dary losu" i "Nie budźcie marzeń ze snów" w duecie z Ryszar­dem Rynkow­skim podczas jubile­uszu 30-lecia pracy artystycz­nej Jacka Cygana w trakcie festi­wa­lu TOPtren­dy. Także w czerwcu wystą­pi­ła na Festi­wa­lu Zacza­ro­wa­na piosenka, którego organi­za­to­rem jest Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko". W listo­pa­dzie wystą­pi­ła z piosenką "Kto wymyślił naszą miłość" podczas koncertu Pejzaż bez Ciebie poświę­co­ne­go pamięci Anny Jantar, a w grudniu zaśpie­wa­ła utwór Tiny Turner "The Best" na gali z okazji 15-lecia Telewi­zji Polsat w Tetrze Wielkim. W tym samym miesiącu wraz z Justyną Stecz­kow­ską i Piotrem Cugow­skim zaśpie­wa­ła Hymn Euro 2012 "Kraków Go", który miał promować miasto i pomóc mu w przyzna­niu organi­za­cji Euro 2012.

Na początku 2008 nagrała piosenkę "Długo i szczę­śli­wie" na potrzeby filmu animo­wa­ne­go Zacza­ro­wa­na. W lutym razem z Łukaszem Zagro­bel­nym nagrała piosenkę "Nie kłam, że kochasz mnie" do filmu Nie kłam, kochanie. Piosenka okazała się dużym przebo­jem; w czerwcu odebrali za nią Super­je­dyn­kę w katego­rii Przebój roku, a w lipcu zajęli trzecie miejsce na Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn, zdoby­wa­jąc również nagrodę publicz­no­ści. Wystą­pi­li w duecie także podczas Sopot Hit Festi­wa­lu, gdzie zostali nomino­wa­ni w katego­rii Polski Hit Lata. W grudniu wystą­pi­li wspólnie podczas Sylwe­stra w Warsza­wie, a na początku lutego 2009 wystą­pi­li na gali Teleka­me­ry, gdzie zostali nomino­wa­ni w katego­rii Muzyka. W tym samym miesiącu wystą­pi­ła solowo z piosenką "Wielka woda" Maryli Rodowicz na Gali Wolon­ta­ria­tu. W maju wystą­pi­ła na Festi­wa­lu w Opolu, gdzie w ramach koncertu Super­du­ety zaśpie­wa­ła piosenkę "Mówię ci, że" z zespołem Tilt. W sierpniu wystą­pi­ła podczas XV Przystan­ku Woodstock, śpiewa­jąc m.in. "Cry Baby" Janis Joplin. Pod koniec sierpnia wystą­pi­ła na koncer­cie Fundacji Polsat Podziel się Posił­kiem w Białymstoku.W grudniu wzięła udział w koncer­cie Eureko - Akademia Przyszło­ści, na którym zaśpie­wa­ła utwór Perfectu "Idź precz" wspólnie z Grzego­rzem Markowskim.

W maju 2010 ukazała się płyta Macieja Maleń­czu­ka i Pawła Kukiza pt. Starsi panowie, na której znalazły się dwa utwory ("Utwierdź mnie" i "Zmierzch") wykonane przez Flintę. W czerwcu wykonała premie­ro­wo utwór "Gdy mówią wolność" podczas koncertu Zło dobrem zwycię­żył organi­zo­wa­ne­go z okazji beaty­fi­ka­cji ks. Jerzego Popie­łusz­ki. W sierpniu ponownie wystą­pi­ła na Przystan­ku Woodstock.

W latach 2010–2015 koncer­to­wa­ła wraz z Adamem Palmą i Mariu­szem Mielczar­kiem w ramach projektu muzycz­ne­go Flinta&Palma&Fazi będącego mieszan­ką rocka, popu i jazzu. W maju 2018 ogłosiła udział w między­na­ro­do­wym projek­cie społecz­no-muzycz­nym Sounds Like Women stworzo­nym przez Luizę Staniec, mającym zwrócić uwagę na brak równości w pracy i płacach dla kobiet, przemocy domowej, molesto­wa­niu seksu­al­ne­mu, nierów­ne­mu trakto­wa­niu ze względu na kolor skóry czy pocho­dze­nie. W sierpniu 2018 nagrała utwór "Tell Me Why" zainspi­ro­wa­ny histo­ria­mi trzech kobiet, które doznały przemocy domowej, do którego zreali­zo­wa­no teledysk mający premierę 4 marca 2019. Piosenka wraz z czterema innymi utworami została umiesz­czo­na na minial­bu­mie pt. Without Violence & of All Colours.

Działalność pozamuzyczna

Wystą­pi­ła w jednym odcinku serialu Teraz albo nigdy! (2009).

Zagrała Kopciusz­ka w finale kampanii społecz­nej "Cała Polska czyta dzieciom" organi­zo­wa­nym w 2007 na scenie Teatru Narodowego.

Wielo­krot­nie brała udział w koncer­tach I Ty możesz zostać św. Mikoła­jemPodziel się Posił­kiem. Jest zaanga­żo­wa­na w pomoc Fundacji "Mam Marzenie" oraz Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko".

9 marca 2009 w krakow­skim Teatrze im. Juliusza Słowac­kie­go odebrała medal św. Brata Alberta za pomoc chary­ta­tyw­ną na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Wspiera akcje związane z ekologią. Uczest­ni­czy w werni­sa­żach corocz­ne­go konkursu fotogra­ficz­ne­go Ekologia w obiek­ty­wie. W lipcu 2008 nagrała piosenkę "Bądź świato­czu­ły" dla "Klubu Świato­czu­łych", którego jest ambasa­dor­ką. Piosenka była częścią kampanii Bądź świato­czu­ły. Ponadto wspiera Fundację Nasza Ziemia. Za działal­ność ekolo­gicz­ną została uhono­ro­wa­na w styczniu 2010 tytułem Gwiazda Dobro­czyn­no­ści w katego­rii Twarz Kampanii Społecz­nej w konkur­sie Newswe­eka i Akademii Rozwoju Filantropii.

Nagrody, nominacje i wyróżnienia


Dyskografia 13

Kobranocka - 30 lat. 1985 - 2015

30 lat. 1985 - 2015

Kobranocka
 • Wytwórnia: RKDF
 • Numer katalogowy: RKDF 0020
 • EAN: 5905279259096
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Ewelina Flinta - Czy nastanie znów świt?

Czy nastanie znów świt?

Ewelina Flinta
 • Wytwórnia: Walt Disney Music
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Ewelina Flinta - Goniąc za cieniem

Goniąc za cieniem

Ewelina Flinta
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0062
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Seba - Human

Human

Seba
 • Wytwórnia: Aguu​.pl Records
 • Numer katalogowy: AGUU.PL001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Ewelina Flinta - Nie znasz mnie

Nie znasz mnie

Ewelina Flinta
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 82876683962
 • EAN: 0828766839623
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Kobranocka - O miłości i wolności

O miłości i wolności

Kobranocka
Kobranocka - Póki to nie zabronione

Póki to nie zabronione

Kobranocka
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10269
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Budka Suflera - Pokonamy fale

Pokonamy fale

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TVP
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Ewelina Flinta - Przeznaczenie?

Przeznaczenie?

Ewelina Flinta
Maciej Maleńczuk Paweł Kukiz - Starsi panowie

Starsi panowie

Maciej Maleńczuk Paweł Kukiz
 • Wytwórnia: QM Music
 • Numer katalogowy: 2175002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Ewelina Flinta - Tylko słowa

Tylko słowa

Ewelina Flinta
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC 0096
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Ewelina Flinta - Żałuję

Żałuję

Ewelina Flinta
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0049
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Ewelina Flinta - Zaproście mnie do stołu

Zaproście mnie do stołu

Ewelina Flinta
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0079
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI