Halina Frąckowiak
Muzyk

Biografia

Halina Maria Frącko­wiak (ur. 10 kwietnia 1947 w Poznaniu) – polska piosen­kar­ka popowa i rockowa, kompo­zy­tor­ka i autorka tekstów.

Życiorys

Halina Frącko­wiak debiu­to­wa­ła w 1963 r. na Festi­wa­lu Młodych Talentów w Szcze­ci­nie. Konku­ro­wa­ła tam z Czesła­wem Niemenem, Zdzisła­wą Sośnicką i Krzysz­to­fem Klenczo­nem, została laure­at­ką tak zwanej "Złotej Dziesiąt­ki". Współ­pra­co­wa­ła z takimi zespo­ła­mi, jak Tony, Takty i Tarpany. Następ­nie zdoby­wa­ła kolejne nagrody na festi­wa­lach piosenki w Opolu i w Kołobrze­gu w latach: 1969, 1976, 1977, 1988, 1991 i 1993. W roku 1975 w Opolu nagro­dzo­no ją dodat­ko­wo tytułem "Miss Obiektywu".

Pracując z takimi zespo­ła­mi jak Czerwono-Czarni, Grupa ABC, Tarpany czy Drumler­si, wylan­so­wa­ła swoje najwięk­sze przeboje ("Ktoś", "Czekam tu", "Napisz, proszę", "Za mną nie oglądaj się"). Jedno­cze­śnie dosko­na­li­ła swoje umiejęt­no­ści wokalne u Alicji Barskiej.

W 1972 rozpo­czę­ła karierę solową. Wtedy to właśnie wygrała kilka­krot­nie plebi­scyt na najpo­pu­lar­niej­szą piosen­kar­kę, brała udział w zagra­nicz­nych festi­wa­lach (Ostenda, Rostock, Drezno), gdzie otrzy­ma­ła najważ­niej­sze wyróż­nie­nia i nagrody, m.in. "Złoty Mikrofon" Polsko-Amery­kań­skiej Agencji Artystycznej.

W drodze na koncert, który miał odbyć się w 1990 w Gorzowie Wielko­pol­skim, uległa poważ­ne­mu wypad­ko­wi drogo­we­mu. Miała pokale­czo­ną przez szkło twarz i połamane nogi. Chociaż obraże­nia twarzy zagoiły się stosun­ko­wo szybko bez widocz­nych blizn, to uszko­dze­nia nóg były poważ­niej­sze i wymagały wielo­ty­go­dnio­we­go leczenia i wielo­mie­sięcz­nej rehabilitacji.

Piosen­kar­ka nagrała ponad 20 płyt i kaset, a jej koncerty można było obejrzeć w wielu miejscach Europy oraz w Stanach Zjedno­czo­nych i Kanadzie. Wystę­po­wa­ła m.in. w Teatrze Muzycz­nym w Gdyni, w Teatrze Wielkim w Łodzi i Warszawie.

Płyta Ogród Luizy (i cykl 20 liryków miłosnych) powstała jako owoc zafascy­no­wa­nia Haliny Frącko­wiak poezją Kazimie­rza Wierzyń­skie­go. Kolejnym ważnym wydarze­niem stała się płyta nagrana z grupą SBB – Geira. Na listach przebo­jów znalazły się takie utwory jak: "Tin Pan Alley", "Papie­ro­wy księżyc" czy "Anna już tu nie mieszka". To efekt stopnio­wej zmiany reper­tu­aru piosen­kar­ki na poważ­niej­szy i bardziej liryczny.

Polskie Nagrania, na Krajowym Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu, przyzna­ły Halinie Frącko­wiak Złotą Płytę za całokształt dokonań artystycznych.

W 2008 roku nagrała nową wersję swojego przeboju "Papie­ro­wy księżyc" razem z zespołem Muchy. 

W 2000 ukończy­ła studia na Uniwer­sy­te­cie Warszaw­skim z tytułem magistra psychologii. 

W 2010 weszła w skład komitetu poparcia Jarosła­wa Kaczyń­skie­go w wyborach prezydenckich.

Jej mężem był reżyser Krzysz­tof Bukowski. Później była związana z polito­lo­giem Józefem Szaniaw­skim, z którym ma syna Filipa Frącko­wia­ka, który jest polity­kiem oraz dyrek­to­rem Izby Pamięci Płk. Kuklińskiego.

Pamięć o Annie Jantar

Nagrała piosenkę "Anna już tu nie mieszka". Słowa do tego utworu napisał Janusz Kondra­to­wicz, a muzykę skompo­no­wał Jarosław Kukulski. Była inicja­tor­ką nadawa­nia Nagrody im. Anny Jantar dla najzdol­niej­szych debiutantów.

Od roku 1984 wspólnie z Jarosła­wem Kukul­skim, Natalią Kukulską, Eleni, Zbignie­wem Hołdysem, Romual­dem Lipko, Markiem Karewi­czem, Michałem Rybczyń­skim, Danutą Mizgal­ską była człon­kiem honoro­wym Klubu Muzycz­ne­go im. Anny Jantar, którego prezesem była Agata Materowicz.

Uczest­ni­czy­ła w czterech dużych koncer­tach poświę­co­nych Annie Jantar:

 • wiosną 2000 r. w 20. rocznicę śmierci.
 • w paździer­ni­ku 2007 r. "Pejzaż bez Ciebie" na scenie bydgo­skiej Opery Nova.
 • w 2012 r. "Życia mała garść" w Opolu.
 • 31.12.2014 r. - "Przetań­czyć z tobą chcę całą noc". Koncert zorga­ni­zo­wa­no w Poznaniu, rodzin­nym mieście Anny Jantar, z okazji zbliża­ją­cej się 65. rocznicy urodzin i 35. rocznicy śmierci.
 • Wybrane piosenki z repertuaru Haliny Frąckowiak

 • "Anna już tu nie mieszka" (muz. Jarosław Kukulski; sł. Janusz Kondratowicz)
 • "Atlan­ty­do, żyj wiecznie" (muz. Jarosław Kukulski; sł. Janusz Kondratowicz)
 • "Bawimy się w życie" (muz. i sł. Halina Frąckowiak)
 • "Bądź gotowy dziś do drogi" (muz. Katarzy­na Gärtner; sł. Marek Dutkiewicz)
 • "Dancing Queen" (muz. Wojciech Trzciń­ski; sł. Janusz Kondratowicz)
 • "Idę dalej" (muz. Halina Frącko­wiak; sł. Janusz Kondratowicz)
 • "Jak pięknie by mogło być" (muz. Jarosław Kukulski; sł. Jonasz Kofta)
 • "Julio nie bądź zła" (muz. Halina Frącko­wiak; sł. Krzysz­tof Bukowski)
 • "Mały elf" (muz. H. Roy/​P. Bachelet, polskie sł. Jacek Cygan, orygi­nal­ny tytuł: Emmanu­el­le)
 • "Na sianie" (muz. Katarzy­na Gärtner; sł. Ernest Bryll)
 • "Napisz, proszę" (muz. Andrzej Mikołaj­czak; sł. Andrzej Jastrzębiec-Kozłowski)
 • "Nie bój się żyć" (muz. Marek Stefan­kie­wicz; sł. Grażyna Orlińska)
 • "Panno pszenicz­na" (muz. Katarzy­na Gärtner; sł. Marek Dutkiewicz)
 • "Papie­ro­wy księżyc" (muz. Jarosław Kukulski; sł. Janusz Kondratowicz)
 • "Serca gwiazd" (muz. Jarosław Kukulski; sł. Jonasz Kofta)
 • "Sól na twarzy" (muz. Marek Stefan­kie­wicz; sł. Jacek Cygan)
 • "Tam, gdzie lekki wieje wiatr" (muz. Wojciech Trzciń­ski; sł. Krzysz­tof Bukowski) - duet z Krystyną Prońko
 • "Tin Pan Alley" (muz. Jarosław Kukulski; sł. Janusz Kondratowicz)
 • "Za mną nie oglądaj się" (muz. Halina Frącko­wiak; sł. Marek Gaszyński)
 • Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • 1969 - nagroda PRiTV na KFPP w Opolu za Czekam tu
 • 1969 - Brązowa Kotwica Sopoc­kie­go Lata
 • 1970 - Srebrna Kotwica Sopoc­kie­go Lata
 • 1970 - nagroda Polsko-Amery­kań­skiej Agencji Artystycz­nej na KFPP w Opolu za Barwy ziemi
 • 1970 - Srebrny Pierścień (z Grupą ABC) na Festi­wa­lu Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrze­gu za Naszą kompanię
 • 1972 - III nagroda na festi­wa­lu w Rostocku (NRD)
 • 1976 - II nagroda na KFPP w Opolu za Pieśń Geiry
 • 1975 - tytuł Miss Obiek­ty­wu na KFPP w Opolu
 • 1977 - III nagroda na KFPP w Opolu za Jesteś spóźnio­nym deszczem
 • 1979 - Odznaka "Zasłu­żo­ny Działacz Kultury"
 • II miejsce w plebi­scy­cie magazynu "Non-Stop" na najpo­pu­lar­niej­szą piosen­kar­kę 20-lecia
 • 1988 - nagroda prezy­den­ta miasta Opola za "wybitne osiągnię­cia w dziedzi­nie wykonaw­stwa piosenki i jej prezen­ta­cję na festi­wa­lach w Opolu"
 • 1990 - nagroda indywi­du­al­na Prezesa Komitetu Radia i Telewi­zji za "osiągnię­cia artystyczne"
 • 1991 - III nagroda na KFPP w Opolu za Nie bój się żyć
 • 1993 - Złota Płyta za "całokształt działal­no­ści artystycz­nej na KFPP w Opolu"
 • 2005 - Brązowy Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis"
 • 2013 - Złoty Krzyż Zasługi za osiągnię­cia artystyczne
 • 2016 – Krzyż Oficer­ski Orderu Odrodze­nia Polski (za wybitne zasługi w pracy artystycz­nej i twórczej)
 • 2018 – Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis"
 • 2019 - Medal Stulecia Odzyska­nej Niepodległości

 • Dyskografia 16

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - ABC

  ABC

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: PNCD 1269
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Halina Frąckowiak i... (SBB, Józef Skrzek) - Geira

  Geira

  Halina Frąckowiak i... (SBB, Józef Skrzek)
  SBB - Geira

  Geira

  SBB
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0387
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego plus Napisz proszę

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego plus Napisz proszę

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 8309885202
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Idę dalej

  Idę dalej

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 37
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  Józef Skrzek - Józefina

  Józefina

  Józef Skrzek
  • Wytwórnia: Wifon
  • Numer katalogowy: LP - 037
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1981
  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Moje ABC

  Moje ABC

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 35
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  Halina Frąckowiak i... (SBB, Józef Skrzek) - Ogród Luizy

  Ogród Luizy

  Halina Frąckowiak i... (SBB, Józef Skrzek)
  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Razem z nami

  Razem z nami

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
  • Wytwórnia: Kameleon Records
  • Numer katalogowy: KAMCD 36
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  SBB - SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

  SBB i przyjaciele - Na żywo w Kongresowej

  SBB
  • Wytwórnia: wydawca nieznany
  • Numer katalogowy: PHCD 022D 99
  • Nośnik: 3CD-R
  • Data wydania: 1999
  • Dodatkowa informacja: bootleg
  SBB - SBB w filharmonii: akt 1

  SBB w filharmonii: akt 1

  SBB
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0333
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Anthology 1974-2004
  Felicjan Andrzejczak - Wielki świat

  Wielki świat

  Felicjan Andrzejczak
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S 449 / S 450
  • Nośnik: 2SP
  • Data wydania: 1981
  • Opakowanie: gatefold
  • Dodatkowa informacja: Polski musical wystawiony w Teatrze Muzycznym w Gdyni w 1981 roku. Autorzy: Wiesław Górnicki, Jonasz Kofta, Stanisław Wenta; Muzyka Jarosław Kukulski
  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Write a Letter

  Write a Letter

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Wszystkie miody tego lata

  Wszystkie miody tego lata

  Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI