Hanna Stach
Muzyk

Biografia

Hania Stach (ur. 13 stycznia 1981 w Warsza­wie) - polska wokalist­ka, kompo­zy­tor­ka i nauczy­ciel­ka śpiewu.

Wczesne lata

Ma siostrę, Jagodę, która jest aktorką i piosenkarką.

Ukończy­ła szkołę podsta­wo­wą w klasie forte­pia­nu i szkołę średnią na Wydziale Rytmiki. W 2004 obroniła pracę magister­ską i koncert dyplo­mo­wy w Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach, uzysku­jąc tytuł magistra sztuki na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej w klasie wokali­sty­ki dr Anny Serafińskiej.

Kariera

W 2000 zwycię­ży­ła w jednym z odcinków programu Szansa na sukces, śpiewa­jąc piosenkę "To Atlanta" Edyty Górniak. W latach 2001–2002 śpiewała w chórkach u Natalii Kukul­skiej. W latach 2002–2003 wystą­pi­ła w drugiej edycji programu Polsatu Idol; zajęła szóste miejsce, rezygnu­jąc z rywali­za­cji z powodów zdrowot­nych. W 2003 podpi­sa­ła kontrakt fonogra­ficz­ny z wytwór­nią Pomaton – EMI. 24 maja 2004 wydała debiu­tanc­ki album studyjny, zatytu­ło­wa­ny po prostu Hania Stach. Cztery dni później z piosenką "Właśnie w taki dzień" zajęła czwarte miejsce podczas koncertu Premier rozgry­wa­ne­go w ramach 41. Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. 27 czerwca wystą­pi­ła na koncer­cie Trendy podczas festi­wa­lu TOP Trendy 2004, na którym zajęła drugie miejsce z utworami "End of the Road" i "Czas nas uczy pogody".

W latach 2006–2008 użyczała głosu bohater­ce Gabriel­li w polskiej wersji języko­wej filmów z serii High School Musical, a także nagrała teledy­ski w duecie z Andrze­jem Lamper­tem i Łukaszem Zagro­bel­nym. W 2007 z piosenką "Regroup" zajęła drugie miejsce w finale programu Piosenka dla Europy 2007, wyłania­ją­ce­go repre­zen­tan­ta Polski w 52. Konkur­sie Piosenki Eurowizji.

12 marca 2012 wydała drugi album studyjny pt. Moda. Z piosenką "I Want to Love You" wystą­pi­ła w koncer­cie Trendy na festi­wa­lu TOP Trendy 2012. Z czasem nawią­za­ła współ­pra­cę z Jackiem Pisko­rzem, z którym koncer­tu­je, reali­zu­jąc projekt Whitney Houston - Symfo­nicz­nie. Poza działal­no­ścią koncer­to­wą wraz ze swoją siostrą Jagodą Stach, prowadzi także warsz­ta­ty wokalne i aktorskie.

W marcu 2020 w Kuala Lumpur urodziła syna Iwa.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI