Helmut Nadolski
Muzyk

Biografia

Helmut Nadolski (ur. 27 paździer­ni­ka 1942 w Gdańsku) – polski kompo­zy­tor, kontra­ba­si­sta, poeta, aktor, perfor­mer, artysta multi­me­dial­ny. Jedna z najbarw­niej­szych i najbar­dziej kontro­wer­syj­nych postaci polskiej sceny muzycznej.

Lata 50 XX w. i 60 XX w.

Uczęsz­czał do Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go w Sopocie i do Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej w Gdańsku-Wrzesz­czu. W począt­kach kariery był związany z trójmiej­skim środo­wi­skiem jazzowym. W końcu lat 50 XX w. współ­pra­co­wał z kabare­tem To Tu i cyrkiem Trala­bom­ba Jerzego Afana­sje­wa w Klubie Studen­tów Wybrzeża "Żak". Tego też okresu sięga jego przyjaźń z Czesła­wem Niemenem, który uważał, że Nadolski:

Łamie powszech­nie przyjęte schematy gry na kontra­ba­sie. Jest mistrzem swojego instru­men­tu. Stworzył własną muzykę nacecho­wa­ną niewia­ry­god­ną wprost siłą … Jest artystą wrażli­wym, obdarzo­nym wielką wyobraź­nią – muzykiem, który dźwię­ka­mi maluje obrazy swej głęboko osobi­stej wizji … 

Czesław Niemen (}}

{{CytatD)

W 1969 roku Nadolski jako członek Kwartetu Andrzeja Przybiel­skie­go zdobył II nagrodę na festi­wa­lu Jazz Jamboree. Kompo­zy­cję Przybiel­skie­go pt. Żebrówka w koncer­to­wym wykona­niu grupy z JJ'69 opubli­ko­wa­no na składan­ko­wym longplayu JJ 69 – New Faces In Polish Jazz.

Lata 70 XX w.

Kontra­ba­si­sta był związany z awangar­do­wą sceną free-jazzową (m.in. Sesja 72), współ­two­rzył Grupę Niemen, koncer­to­wał na wielu estra­dach w kraju i za granicą (m.in. na festi­wa­lach Jazz Jamboree z Cz. Niemenem, na Warszaw­skiej Jesieni, w galeriach sztuki w Polsce, Austrii, Norwegii i RFN). Do ważniej­szych pozycji w jego dysko­gra­fii należą: Four Dialo­qu­es with Conscien­ce – wspólny projekt muzyków Sesji 72 i aktorki Igi Cembrzyń­skiej (1973), Medita­tion z udziałem Cz. Niemena, Andrzeja Nowaka i aktora Olgierda Łukasze­wi­cza – nagrania dokonano podczas koncertu w kościele św. Jerzego w Sopocie (1974) i New Musik from Poland – H. Nadolski (1979), a także longplaye nagrane z Grupą Niemen: Strange Is This World (1972), Niemen (vol.1)Niemen (vol.2) (1973). Nadolski jest twórcą muzyki do wielu filmów fabular­nych i telewi­zyj­nych, m.in.: Dziew­czy­ny do wzięcia (reż. Janusz Kondra­tiuk), Rekolek­cje (reż. Witold Leszczyń­ski), Kronika polska (reż. Grzegorz Króli­kie­wicz), Upiory (reż. Marcel Kochań­czyk) oraz spekta­kli poetyc­kich, m.in. do poezji Rainera Marii Rilkego Co pan sądzi o miłości, co pan myśli o śmierci, do poezji Cypriana Kamila Norwida Czas idzie, śmierć goni i do poezji Mariny Cwieta­je­wej Dialog z Sumie­niem (jako członek Sesji 72).

Lata 80 XX w.

Od 1980 roku współ­two­rzył z Andrze­jem Mitanem, Andrze­jem Przybiel­skim, Andrze­jem Bieżanem i Januszem Trzciń­skim Super Grupę Bez Fałszy­wej Skrom­no­ści. Najważ­niej­szym przed­się­wzię­ciem formacji był spektakl Księga Hioba, wysta­wio­ny w Teatrze Narodo­wym w ramach Jazz Jamboree’81. Plano­wa­ną na 14 grudnia reali­za­cję w Stoczni Szcze­ciń­skiej uniemoż­li­wi­ło wprowa­dze­nie stanu wojen­ne­go. Także w pierw­szej połowie lat 80 XX w. Nadolski był współ­twór­cą Teatru Instru­men­tal­ne­go Ryszarda Miśka przy Teatrze Muzycz­nym w Gdyni. Do jego najważ­niej­szych spekta­kli należy – oparty na jego biogra­fii Proces zadedy­ko­wa­ny Franzowi Kafce. Premiera widowi­ska odbyła się 13 marca 1982 roku i była ogromnym wydarze­niem w woj. gdańskim. Nadolski był odtwórcą głównej roli, kompo­zy­to­rem muzyki i współ­re­ży­se­rem. Spektakl otrzymał wspania­łe recenzje i poruszył całe środo­wi­sko artystycz­ne Trójmia­sta. W 1984 roku ukazał się w ograni­czo­nym nakła­dzie longplay, zatytu­ło­wa­ny Jubile­uszo­wa Orkie­stra Helmuta Nadol­skie­go (ukazało się też jego drugie wydanie ze zmienio­ną okładką). W połowie lat 80 XX w. H.Nadolski zamiesz­kał w Bremie.

Lata 90 XX w. i obecnie

Od lat 90 XX w. artysta reali­zu­je perfor­man­ce Mobile – rodzaj spekta­klu muzycz­ne­go łączą­ce­go różne formy ekspre­sji wykonaw­czej (ruchoma rzeźba grająca, muzyka impro­wi­zo­wa­na, medyta­cje). Wystę­pu­je w klubach jazzo­wych, a także na scenie z monodra­mem Minni Oehl Camille Claudel. Od przełomu pierw­szej i z począt­kiem drugiej dekady XXI wieku ukazały się w Polsce jego dwa albumy: Muzyka morza (2010) i Kiedy umiera człowiek (2011). 19 listo­pa­da 2012 roku, w klubie Versalka w Sopocie artysta obcho­dził jubile­usz siedem­dzie­sią­tych urodzin i 50-lecia pracy twórczej. Z tej okazji otrzymał Nagrodę Prezy­den­ta Miasta Gdańska w Dziedzi­nie Kultury. W czasie imprezy H.Nadolski wywołał sensację, podpalił swój kontra­bas. 5 grudnia tegoż roku został odzna­czo­ny przez Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go Srebrnym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Helmut Nadolski – jego wypowiedź i muzyka były ważną częścią koncertu Po co polskie­mu jazzowi awangar­da na Jazz nad Odrą

JnO 2015. Dziś, w Świato­wym Dniu Jazzu przypo­mi­nam tę ważną postać: bez niego byliby­śmy ubożsi… Jego odpowiedź na moje pytanie o przyczy­ny emigra­cji w 2004 r. po pogrze­bie Cz. Niemena, wciąż gorzko brzmi: Musiałem wyjechać, bo by mnie tu zagryźli… (Wojciech Voytek Konikiewicz)

Dyskografia 9

SBB - Jazz Gems

Jazz Gems

SBB
 • Wytwórnia: Jazz Forum Records
 • Numer katalogowy: 046
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: płyta z gazetą `Jazz Forum`
SBB - Jazz Jamboree 1975

Jazz Jamboree 1975

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0524
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
Niemen - Kattorna / Pamflet na ludzkość

Kattorna / Pamflet na ludzkość

Niemen
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1228 - 1229
 • EAN: 5907812242282
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
Niemen - Niemen vol. 1

Niemen vol. 1

Niemen
Niemen - Niemen vol. 2

Niemen vol. 2

Niemen
Niemen - On Stage 1970/1972

On Stage 1970/1972

Niemen
 • Wytwórnia: Green Tree (D)
 • Numer katalogowy: GTR 170
 • EAN: 4015689001701
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
SBB - Sierpień

Sierpień

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0386
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
Niemen - Strange Is This World

Strange Is This World

Niemen
 • Wytwórnia: CBS (UK)
 • Numer katalogowy: CBS 64896
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1972
Niemen - Strange Is This World

Strange Is This World

Niemen
 • Wytwórnia: CBS (D)
 • Numer katalogowy: S 8060
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1972

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI