Ireneusz Loth
Muzyk

Biografia

Ire­ne­usz Loth ( 25 mar­ca 1964) – pol­ski muzyk, per­ku­si­sta, zało­ży­ciel i były czło­nek zespo­łu Kat.

Loth zało­żył KAT‑a wraz z Pio­trem Luczy­kiem na prze­ło­mie 1979 i 1980 roku. Począt­ko­wo wyko­ny­wa­li muzy­kę instru­men­tal­ną, po przyj­ściu woka­li­sty Roma­na Kostrzew­skie­go zwró­ci­li się w stro­nę New Wave of Bri­tish Heavy Metal oraz thrash meta­lu. Zespół prze­cho­dził per­tur­ba­cje i zmia­ny per­so­nal­ne, ale Loth brał udział w nagra­niu każ­dej pły­ty.

Po roz­pa­dzie w 1999 roku zaan­ga­żo­wał się w inne pro­jek­ty muzycz­ne. Wziął udział w nagra­niu albu­mu Cień Kape­lu­sza zespo­łu Roma­na Woj­cie­chow­skie­go Pazur z któ­rym rów­nież kon­cer­to­wał (m.in. na Przy­stan­ku Woodstock’99). Tra­fił do nie­miec­kie­go zespo­łu PIK, grał na zlo­cie fanów gru­py Metal­li­ca. Wziął udział w tra­sie kon­cer­to­wej z zespo­łem Alka­traz, zało­żo­nym przez byłych człon­ków Kata. Tra­sa była pierw­szym kro­kiem w kie­run­ku reak­ty­wa­cji zespo­łu, co osta­tecz­nie sta­ło się fak­tem w 2002 roku. Razem z pozo­sta­ły­mi muzy­ka­mi ruszył na tra­sę Some­whe­re in Poland 2002 oraz grał na zare­je­stro­wa­nym na DVD kon­cer­cie w Hali Ludo­wej we Wro­cła­wiu.

Jed­nak w 2004 roku nastą­pi­ły spię­cia w zespo­le. W 2005 roku wraz z byłym woka­li­stą i auto­rem tek­stów zespo­łu Kat zmie­nił nazwę zespo­łu na Kat & Roman Kostrzew­ski aby odse­pa­ro­wać się od czę­ści Kata powią­za­nej z Pio­trem Luczy­kiem.

Na począt­ku 2019 roku muzyk roz­stał się z gru­pą KAT & Roman Kostrzew­ski i prze­szedł do zespo­łu Dra­gon.


Dyskografia 14

Kat - ...Róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach

...Róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach

Kat
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CD ST 010-96
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Kat - 38 Minuts Of Life

38 Minuts Of Life

Kat
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: KPSJ 019
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Kat - 666

666

Kat
Roman Kostrzewski - 666

666

Roman Kostrzewski
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 289
 • EAN: 5903427878731
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Kat - 666 - Metal And Hell

666 - Metal And Hell

Kat
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: YESCD 052011
 • EAN: 5908254159084
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Kat - Ballady

Ballady

Kat
 • Wytwórnia: Stuff
 • Numer katalogowy: STUFF 014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Kat - Bastard

Bastard

Kat
 • Wytwórnia: Stuff
 • Numer katalogowy: S-007
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Roman Kostrzewski - Biało - Czarna

Biało - Czarna

Roman Kostrzewski
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 156
 • EAN: 5903427874511
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: promo
Kat - Jarocin - Live

Jarocin - Live

Kat
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: ST CD 04-01
 • EAN: 5901764395720
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Kat - Metal And Hell

Metal And Hell

Kat
 • Wytwórnia: Ambush
 • Numer katalogowy: HI-401005
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
 • Dodatkowa informacja: EN: 666
Kat - Oddech wymarłych światów

Oddech wymarłych światów

Kat
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0111
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1988
Kat - Rarities

Rarities

Kat
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0730 DG
 • EAN: 5907785038110
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Kat - Somewhere In Poland 2003 - Live

Somewhere In Poland 2003 - Live

Kat
 • Wytwórnia: DBC
 • Numer katalogowy: DBC 016
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Kat - Szydercze zwierciadło

Szydercze zwierciadło

Kat
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CD ST 016-97
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI