Jacek Frąś
Muzyk

Biografia

Jacek Frąś (ur. 1977) – polski rysownik komiksów, malarz, plaka­ci­sta, ilustra­tor, perku­si­sta grupy Dick4Dick (a w latach 2001–2008 zespołu Cool Kids of Death). Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Absol­went Wydziału Grafiki i Malar­stwa w Akademii Sztuk Pięknych im. Włady­sła­wa Strze­miń­skie­go w Łodzi (dyplom u prof. Mariana Kępiń­skie­go). Studio­wał także w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (pracow­nia prof. Stani­sła­wa Rodzińskiego).

Prakty­ko­wał w Nowym Jorku, Tokio, Dubrowniku.

Swoje prace komik­so­we publi­ko­wał w: Machinie, Muzie, Gazecie Wybor­czej, Polityce, Nie, Laif, DosDedos, AQQ, Strip­bur­ge­rze, Warbur­ge­rze, Madbur­ge­rze, Talizma­nie, Czasie Komiksu, Dzien­ni­ku Łódzkim, Dzien­ni­ku Polskim, Świecie Komiksu. Współ­pra­co­wał z wydaw­nic­twa­mi: Kultura Gniewu, Egmont, Zin-Zin Press, Viking. Brał udział w wielu wysta­wach indywi­du­al­nych i zbioro­wych. Współ­pra­cu­je z agencja­mi reklamowymi.

Rzeźbi również w śniegu. Do tego hobby nawią­zu­je Ostra biel.

Twórczość komiksowa

Za komiks pt. Kaczka (dziejący się w trakcie powsta­nia warszaw­skie­go, oparty na kanwie warszaw­skiej legendy o złotej kaczce) został nagro­dzo­ny na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Komiksów w Angoulême w 2001 r. presti­żo­wą nagrodą PRIX ALPH-ART Jeunes Talents przyzna­wa­ną najlep­sze­mu młodemu rysow­ni­ko­wi (jako jedyny Polak). Rok wcześniej za ten sam komiks otrzymał II nagrodę, a na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Komiksu w Łodzi.

W 2004 roku nakładem wydaw­nic­twa Kultura Gniewu ukazał się album komik­so­wy Jacka Frąsia – Glinno.

W 2006 r. do magazynu Przekrój (nr 49/​3207) został dołączo­ny komiks Frąsia pt. Stan – autobio­gra­ficz­na historia dziejąca się w Polsce, w stanie wojennym.

Współ­pra­cu­je z pisarzem i scena­rzy­stą Grzego­rzem Januszem. W 2009 r. stworzy­li wspólnie komiks Trage­dy­ja Płocka, wydany przez Płocką Galerię Sztuki. Za naryso­wa­ny rok wcześniej komiks Ostra biel otrzy­ma­li Grand Prix MFK w Łodzi (2009).

W inter­ne­cie na portalu Facebook publi­ku­je satyrycz­ne komiksy, których bohate­rem jest melon

Publikacje komiksowe

 • 2004 – Glinno, Kultura Gniewu
 • 2006 – Stan, Przekrój
 • 2009 – Trage­dy­ja Płocka (scena­riusz: Grzegorz Janusz), Płocka Galeria Sztuki
 • 2016 – Melon – Integral
 • 2017 – Totalnie nie nostal­gia – Memuar (scena­riusz: Wanda Hagedorn), Kultura Gniewu/​Wydawnictwo Komiksowe
 • Wystawy

 • 2010 – "Pusty komiks", Bałtycki Festiwal Komiksu
 • 2010 – "Czas na komiks", BWA Jelenia Góra.
 • 2010 – "Czas na komiks", BWA Zielona Góra
 • 2011 – "Czas na komiks", Studio BWA Wrocław
 • 2011 – "Czas na komiks", Galeria Insty­tu­tu Polskie­go w Bratysławie
 • 2011 – "Czas na komiks", Galeria Bielska BWA
 • 2011 – "Czas na komiks", Wałbrzy­ska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycz­nych "Zamek Książ"
 • 2011 – "Wystawa komiksu polskie­go w Tokio"
 • 2011 – "Czas na komiks", MFKiG Łódź
 • 2012 – "Czas na komiks", MBWA Leszno
 • 2012 – "Czas na komiks", Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu
 • 2013 – "Poles ApART: New Polish Comics & Graphic Novels", Między­na­ro­do­wy Festiwal Komik­so­wy "Comica", Windows Gallery przy Central Saint Martins College of Art and Design, Londyn
 • 2016 – "Magma. La Bande Dessinée Polona­ise contem­po­ra­ine", Lieu d’Europe, Stras­bul­les – Festival Européen de la Bande Dessinée, Strasbourg
 • 2017 – "Memoria e narra­zio­ne. Il fumetto storico polacco", Napoli COMICON
 • 2017 – "Komik­so­wa Polska", Stockholm Inter­na­tio­nal Comics Festival
 • 2017 – "melon pisany z małej", MCSW "Elektrow­nia" w Radomiu
 • 2019 – "Komiks polski na SoBD w Paryżu", Le Salon de la BD à Paris 2019 

 • Dyskografia 4

  Cool Kids Of Death - 2.2

  2.2

  Cool Kids Of Death
  • Wytwórnia: Sissy Records
  • Numer katalogowy: si043cd
  • EAN: 0828765738620
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2003
  Cool Kids Of Death - 2006

  2006

  Cool Kids Of Death
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 82876805569
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  • Dodatkowa informacja: promo
  Cool Kids Of Death - Afterparty

  Afterparty

  Cool Kids Of Death
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: K0354-RPK
  • EAN: 9788375521795
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digibook
  Cool Kids Of Death - Cool Kids Of Death

  Cool Kids Of Death

  Cool Kids Of Death
  • Wytwórnia: Sissy Records
  • Numer katalogowy: SI 026 cd / BMGLOC0014
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: promo

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI