Jacek Grün
Muzyk

Biografia

Jacek Grün (ur. 1950 w Jaśle, zm. 25 marca 2010 w Białym­sto­ku) – polski dzien­ni­karz, polito­log, muzyk. Absol­went I Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Króla Stani­sła­wa Leszczyń­skie­go w Jaśle, szkoły muzycz­nej w Rzeszo­wie i UMCS w Lublinie. Był pierw­szym perku­si­stą zespołu Budka Suflera.

Dziennikarstwo

Od 1975 r. krytyk muzyczny w Gazecie Współ­cze­snej w Białym­sto­ku, następ­nie w Kurierze Podla­skim (1983-1993). W latach 1993-1994 był stałym korespon­den­tem tygodni­ka Wprost. W latach 1994-2001 uprawiał dzien­ni­kar­stwo śledcze dla tygodni­ka NIE, długo­let­ni współ­pra­cow­nik tygodni­ka "Fakty i Mity".

Działalność naukowa

Od 2004 wykła­dow­ca w Wyższej Szkole Finansów i Zarzą­dza­nia w Białym­sto­ku. Od 2005 r. prowa­dził także zajęcia w Wyższej Szkole Admini­stra­cji Publicz­nej w Białym­sto­ku. Trener progra­mów pomoco­wych Unii Europej­skiej, specja­li­sta od kształ­to­wa­nia wizerun­ku ("Public relations"), oraz trener mowy ciała. Współ­pra­co­wał z tygodni­kiem Przegląd i miesięcz­ni­kiem Dziś.

Ważniejsze publikacje

 • Podlasie - konser­wa­tyzm czy trady­cjo­na­lizm. W: Konser­wa­tyzm na Podlasiu. Redakcja naukowa: prof.dr hab Jerzy Paweł Gieorgica.Wydawnictwo WSFiZ, Biały­stok 2005
 • SLD w medial­nej mgle. DZIŚ, nr 12/​2004
 • Jako Zbigniew Ziele­niuk w zbiorze tekstów tygodni­ka NIE w publi­ka­cji "Afery NIE". Urma, Warszawa 1997
 • Nowocze­sne metody marke­tin­go­we w kampa­niach wybor­czych 2005 roku, w; "Scena politycz­na w Polsce i na Podlasiu", red. J.P.Gieorgica, Wyższa Szkoła Admini­stra­cji Publicz­nej w Białym­sto­ku, Biały­stok 2007.

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI