Jacek Urbaniak
Muzyk

Biografia

Jacek Urbaniak (ur. 12 paździer­ni­ka 1949 w Warsza­wie) – polski muzyk, instru­men­ta­li­sta, specja­li­zu­ją­cy się w instru­men­tach dętych drewnia­nych i muzyce dawnej, lider zespołu Ars Nova, kompozytor.

Działalność

W 1974 studio­wał w Królew­skiej Akademii Muzycz­nej w Sztok­hol­mie w zakresie gry na oboju i flecie prostym. Grał na oboju w orkie­strze Opery w Oslo, Warszaw­skiej Opery Kameral­nej i Filhar­mo­nii Narodo­wej w Warszawie.

Instru­men­ta­mi histo­rycz­ny­mi zajmował się od 1980. W 1981 objął kierow­nic­two zespołu Ars Nova.

W 1993-1996 prowa­dził ok. 100 audycji radio­wych o muzyce dawnej. Od 1995 współ­pra­cu­je z wieloma reżyse­ra­mi teatral­ny­mi i filmo­wy­mi. Poza tym jest jurorem konkur­sów muzyki dawnej (Schola Cantorum w Kaliszu), współ­za­ło­ży­cie­lem Polskie­go Towarzy­stwa Muzyki Dawnej, dyrek­to­rem artystycz­nym Festi­wa­lu Muzyki Dawnej Polskie­go Towarzy­stwa Muzyki Dawnej na Zamku Królew­skim w Warszawie.

Jacek Urbaniak jest uważany za jednego z pionie­rów ruchu muzyki dawnej w Polsce, który stał się częścią europej­skie­go i świato­we­go nurtu odrodze­nia twórczo­ści sprzed wieków. Zajmuje się też aranża­cją muzyki ludowej oraz kompozycją.

Od 2017 roku współ­pra­cu­je z Polską Operą Królew­ską w Warsza­wie przy tworze­niu progra­mów dawnej muzyki polskiej.

Instrumentarium

Artysta gra na instru­men­tach dętych drewnianych:

 • obój,
 • rożek angiel­ski,
 • pomort,
 • corna­mu­sa,
 • flety proste,
 • okaryny,
 • fujarki.

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI