Jakub Płucisz
Muzyk

Biografia

Jakub Płucisz (ur. 6 sierpnia 1964 w Biało­brze­gach) – polski gitarzy­sta rockowy. Założy­ciel polskiej grupy rockowej Ira. . Z wykształ­ce­nia jest magistrem ekonomii.

Życiorys

Do 11 roku życia mieszkał w Biało­brze­gach, następ­nie w Radomiu. Karierę muzyczną rozpo­czął w 1979 w Radomiu, kiedy to założył pierwszy amator­ski zespół. Nazwę "ira" (1982) zaczerp­nął ze słownika języka łaciń­skie­go. Fascy­no­wał się wtedy heavy­me­ta­lo­wym zespołem TSA. Zespół wystę­po­wał na lokal­nych przeglą­dach, co zaowo­co­wa­ło dosta­niem się na próby do radom­skie­go Domu Kultury. Łącznie w latach 1979–1986 Płucisz grał w siedmiu kapelach, z czego wszyst­kie nosiły nazwę "ira". Zespoły dość szybko się rozpa­da­ły z powodu odbywa­nia służby wojsko­wej przez ich członków. Wiosną 1986 do zespołu Płucisza trafił perku­si­sta Wojciech Owczarek. Grupa prezen­to­wa­ła muzykę zbliżoną do funky metalu. W czerwcu 1987, Płucisz nagła­śniał w radom­skim amfite­atrze koncert grupy Landryn­ki dla dziew­czyn­ki, w którym wystę­po­wał Artur Gadowski. Po koncer­cie Płucisz, który szukał wokali­sty do nowo powsta­ją­ce­go projektu muzycz­ne­go, złożył ofertę pracy Gadow­skie­mu, który parę tygodni później ofertę przyjął.

Po uformo­wa­niu się składu grupy, w listo­pa­dzie 1987 założył w rodzin­nym Radomiu rockowy zespół Ira. W 1990 ściągnął do zespołu drugiego gitarzy­stę Piotra Łukaszew­skie­go. W latach 1992-1993 był menadże­rem rockowej grupy Kramer. Także w 1993, wspólnie z Walde­ma­rem Najgrodz­kim w Krakowie założył firmę fonogra­ficz­ną Akar. Na krążkach 1993 rok oraz Znamię, Płucisz zrezy­gno­wał z aktyw­ne­go kompo­no­wa­nia, na rzecz prowa­dze­nia intere­sów związa­nych z zespołem. W 1995 podczas festi­wa­lu Marlboro Rock – In 95 wraz z Tomkiem Lipiń­skim (Brygada Kryzys) zasiadał w jury konkursu.

Po słabym zainte­re­so­wa­niu płytą Ogrody wydaną w 1995, zespół coraz mniej koncer­to­wał. 1 września 1996, wskutek braku aktyw­ne­go koncer­to­wa­nia oraz niepo­ro­zu­mień w zespole, opuścił grupę. Parę miesięcy później zespół zawiesił swoją działal­ność. Z zespołem Ira wystąpił jeszcze raz, w 1998 na koncer­cie w USA w progra­mie Jerzego Owsiaka Kręcioła.

W 2000 roku na łamach miesięcz­ni­ka "Machina" dekla­ro­wał chęć powrotu wraz z Irą na scenę. Po rozbra­cie z muzyką zajmował się m.in. handlem samocho­da­mi. W 2014 roku zaczął pracę nad solową płytą i na dobre wrócił do muzyki. 31 lipca 2015 roku wystąpił jako Kuba Płucisz i Goście na 21. Przystan­ku Woodstock.

Ma żonę oraz dwóch synów Mikołaja i Michała.

Menadżer

 • 1991–1993: Kramer

 • Dyskografia 8

  IRA - 1993 rok

  1993 rok

  IRA
  • Wytwórnia: Top - Music
  • Numer katalogowy: TCD 005
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  IRA - IRA

  IRA

  IRA
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0116
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1989
  IRA - Live

  Live

  IRA
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 016
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  IRA - Mój dom

  Mój dom

  IRA
  • Wytwórnia: Top - Music
  • Numer katalogowy: TCD 007
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  IRA - Ogrody

  Ogrody

  IRA
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0042
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  • Dodatkowa informacja: wydanie białe
  IRA - Światło we mgle

  Światło we mgle

  IRA
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0042S
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  IRA - Znamię

  Znamię

  IRA
  • Wytwórnia: Top - Music
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1994
  • Opakowanie: slim case
  IRA - Znamię

  Znamię

  IRA
  • Wytwórnia: Top - Music
  • Numer katalogowy: TCD 0016
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI