Jan Benedek
Muzyk

Biografia

Jan Bene­dek (ur. 8 kwiet­nia 1968 w War­sza­wie) – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor, gita­rzy­sta i woka­li­sta, pro­du­cent muzycz­ny.

Pro­fe­sjo­nal­ne gra­nie zaczął w zespo­le Tilt w któ­rym grał przez pół roku. W latach 1990–1993, po roz­wią­za­niu Til­tu, grał w reak­ty­wo­wa­nym przez nie­go i Muń­ka Stasz­czy­ka zespo­le T.Love. Jest auto­rem wszyst­kich kom­po­zy­cji z albu­mów Pocisk miło­ściKing (m.in. prze­bo­jów “War­sza­wa” i “King”, któ­re dotar­ły do 1 miej­sca Listy Prze­bo­jów Trój­ki). Po odej­ściu z T.Love poja­wiał się jesz­cze z zespo­łem jako gość na kon­cer­tach i kom­po­zy­tor utwo­rów. Był rów­nież twór­cą lub współ­twór­cą takich for­ma­cji jak Dia­bły i Anio­ły, Suka czy Bum Bum, któ­re­go sin­gel “Tequ­ila” poja­wił się w Radio­sta­cji.

W 2002 roku zało­żył wraz z per­ku­si­stą T.Love, Sid­ney­em Pola­kiem, gru­pę War­saw, któ­ra wylan­so­wa­ła prze­bój “68”, wyko­rzy­sta­ny (w angiel­skiej wer­sji języ­ko­wej) w rekla­mach (tele­fo­ny w sie­ci “Oran­ge POP”, wita­mi­ny “Vigor”). Do pio­sen­ki został nakrę­co­ny rów­nież tele­dysk. W 2003 roku muzyk wziął udział w Kra­jo­wych Eli­mi­na­cjach do Kon­kur­su Pio­sen­ki Euro­wi­zji z utwo­rem “Here Comes Your Time”.

Zespół jed­nak nie wydał pły­ty i roz­padł się. W 2006 roku Bene­dek wydał solo­wy album Old­scho­ol Par­ty, inny w brzmie­niu niż wcze­śniej­sze doko­na­nia, nawią­zu­ją­cy do takich wyko­naw­ców jak np. Iggy Pop, The Rol­ling Sto­nes czy The Clash.

W roku 2009 roz­po­czął pra­ce nad kom­po­zy­cja­mi do solo­wych utwo­rów Muń­ka Stasz­czy­ka. Rów­nież w tym roku został patro­nem oraz juro­rem inter­ne­to­we­go cyklu dla mło­dych zespo­łów roc­ko­wych “Hal­lo, tu Lon­dyn”, orga­ni­zo­wa­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie Colere.pl. Nazwa cyklu pocho­dzi od tytu­łu pio­sen­ki, któ­rą Bene­dek nagrał na swo­jej solo­wej pły­cie “Old­scho­ol Sto­ry”.


Dyskografia 16

Benedek - Blind The Rainbow

Blind The Rainbow

Benedek
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 702
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Sidney Polak - Cyfrowy styl życia

Cyfrowy styl życia

Sidney Polak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 6969762
 • EAN: 5099969697623
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
T.Love - Dzieci rewolucji 1982 - 92 The Best of T.Love

Dzieci rewolucji 1982 - 92 The Best of T.Love

T.Love
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-076
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
T.Love - Dzieci rewolucji 1982 - 92 The Best of T.Love

Dzieci rewolucji 1982 - 92 The Best of T.Love

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 017
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Marek Jackowski - Fale Dunaju

Fale Dunaju

Marek Jackowski
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 116
 • EAN: 5903110221165
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
T.Love - I Love You

I Love You

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 045
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
T.Love - King!

King!

T.Love
 • Wytwórnia: Baron Records
 • Numer katalogowy: BMR CD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Muniek - Muniek

Muniek

Muniek
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 886975959020
 • EAN: 0886975959020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Muniek - Muniek

Muniek

Muniek
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 4628698
 • EAN: 0825646286980
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Marek Jackowski - No. 1

No. 1

Marek Jackowski
Benedek - Oldschool Party

Oldschool Party

Benedek
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3632712
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
T.Love - Pocisk miłości

Pocisk miłości

T.Love
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-073
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Sidney Polak - Sidney Polak

Sidney Polak

Sidney Polak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5781712
 • EAN: 0724357817127
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
T.Love - T.Live

T.Live

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5955292
 • EAN: 0724359552927
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2003
T.Love - T.Live CD II spox płyta

T.Live CD II spox płyta

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 6799582
 • EAN: 5099967995820
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Marek Jackowski - W taki dzień

W taki dzień

Marek Jackowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: POM SN 003
 • EAN: 5903110330034
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: slim case

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI