Jan Castor
Muzyk

Biografia

Jann Castor, Jan Castor właśc. Wiesław Ruciński, (ur. 27 czerwca 1954 we Włocław­ku, zm. 21 kwietnia 2016 w Los Angeles) – polski muzyk, wykonaw­ca i kompo­zy­tor, poeta.

W 1973 roku ukończył III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Marii Konop­nic­kiej we Włocław­ku. W drugiej połowie lat 70. XX wieku, jako student chemii UMK był liderem toruń­skie­go zespołu artroc­ko­we­go Res Publica. W tym okresie Ruciński tworzył ekspe­ry­men­tal­ne kompo­zy­cje rockowe, do których teksty często czerpał z poezji świato­wej, np. Winds of May Jamesa Joyce’a. Na prymi­tyw­nym, dostęp­nym w owych czasach w Polsce, sprzęcie dokony­wał nagrań miksując i nakła­da­jąc nagry­wa­ne przez siebie ścieżki. Te nagrania próbował samodziel­nie rozpo­wszech­niać na kasetach. Po nagraniu singla w wytworni Tonpress w Polsce, wyjechał do Austra­lii, gdzie przez wytwór­nię BMG wydał 2 płyty CD: "Prece­den­ce" oraz "Red Express". Był nomino­wa­ny do Austra­lian Grammy Awards (ARIA) za swoją twórczość.

Wkrótce po występie Res Publiki w 1979 na ogólno­pol­skim przeglą­dzie "Muzyka Młodej Genera­cji", wiosną 1980 Ruciński porzucił zespół, który pod zmienio­ną nazwą Republi­ka i kierun­kiem nowego lidera Grzego­rza Ciechow­skie­go zmienił styl i rozpo­czął ogólno­pol­ską karierę. Ruciński wyemi­gro­wał z kraju, począt­ko­wo do Austra­lii, następ­nie do USA. Zajął się kompo­no­wa­niem, głównie muzyki filmowej. W przemy­śle filmowym działał także jako produ­cent muzyczny i reżyser dźwięku. Jest autorem Koncertu gitaro­we­go na gitarę jedena­sto­stru­no­wą i orkie­strę. Był konsul­tan­tem muzycz­nym polskie­go Radia WAWa. Jego wiersze w wykona­niu Katarzy­ny Figury były przed­sta­wia­ne w Polsce w telewi­zji i w radio. Był inicja­to­rem Artistic Vitamin Founda­tion – fundacji mającej na celu wspoma­ga­nie artystów w trudnej sytuacji życiowej.

Zmarł 21 kwietnia 2016 w Los Angeles. Prochy zmarłego artysty spoczęły na Cmenta­rzu Komunal­nym we Włocławku.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI