Jan "Jan Bo" Borysewicz
Muzyk

Biografia

Jan Józef Boryse­wicz, pseud. Jan Bo (ur. 17 kwietnia 1955 we Wrocła­wiu) – polski wokali­sta, multiin­stru­men­ta­li­sta, kompo­zy­tor, wirtuoz gitary, a także autor tekstów piosenek. Muzyczny samouk i twórca warsz­ta­tów muzycz­nych. Lider i współ­za­ło­ży­ciel zespołu Lady Pank. Autor solowego projektu Jan Bo.

Dzieciństwo

Urodził się we Wrocła­wiu, gdzie wycho­wy­wał się i mieszkał w części miasta Sępolno blisko Pól Marso­wych. Począt­ko­wo planował zostać perku­si­stą, gdyż jego ojciec – Michał Boryse­wicz grał amator­sko na bębnach w zespole jazzowym. W wieku czter­na­stu lat uczest­ni­czył w perku­syj­nych warsz­ta­tach muzycz­nych w Chodzie­ży, które prowa­dził Janusz Stefań­ski. Gitarą zainte­re­so­wał go brat Andrzej, nauczył pierw­sze­go utworu – "Dom wscho­dzą­ce­go słońca". 

Naukę gry na gitarze rozpo­czął pod okiem instruk­to­ra Mariana Koniecz­ne­go w Domu Kultury na Sępolnie we Wrocła­wiu. Tam zwrócił na niego uwagę Jacek Baran – ówczesny wokali­sta zespołu Nurt.

Początki kariery

Boryse­wicz gra zawodowo na gitarze od 1970 roku. W tym okresie wypatrzył go angiel­ski bluesman Alexis Korner współ­pra­cu­ją­cy m.in. z Muddym Watersem. Zamie­rzał on zabrać 15-letniego wówczas Boryse­wi­cza do Anglii, jednak nie zgodzili się na to rodzice chłopca. Oficjal­nie zadebiu­to­wał w roku 1972 (jako 17-latek) w zespole Nurt, do którego trafił w zastęp­stwie Aleksan­dra Mrożka prosto na koncert bez prób. Jeszcze w tym samym roku został gitarzy­stą zespołu Super Pakt, gdzie grał m.in. z Jackiem Krzaklew­skim. Następ­nie przez osiem miesięcy wystę­po­wał z duetem Katia&Roman, z którym, grając podczas pobytu w NRD, dostał pierwszą propo­zy­cję współ­pra­cy z Budką Suflera.

W latach 1975–1977 grał w zespole Irene­usza Dudka – Apoka­lip­sa.

W 1978 roku rozpo­czął stałą współ­pra­cę z zespołem Budka Suflera, z którym nagrał trzy albumy studyjne – Na brzegu światła, Ona przyszła prosto z chmur, Za ostatni grosz. Dla Budki Suflera Boryse­wicz skompo­no­wał utwory: Nie wierz nigdy kobiecie, Bez satys­fak­cji, Nie ma końca tej podróży. Zwiasto­wa­ły one styl Lady Pank, którego koncep­cja rodziła się podczas ostat­nich miesięcy gry Boryse­wi­cza w Budce. Utwór Nie wierz nigdy kobiecie okazał się być jednym z najwięk­szych przebo­jów zespołu. Zespół z rezerwą podszedł do pozosta­łych kompo­zy­cji Boryse­wi­cza. Umiesz­czał je jedynie na pojedyn­czych singlach, co stało się to zarze­wiem konflik­tu, po którym Boryse­wicz posta­no­wił opuścić grupę, a wraz z nim autor tekstów Andrzej Mogiel­nic­ki. Zaraz po tych wydarze­niach dostał propo­zy­cję grania w zespole Perfect, jednakże odrzucił ją, by założyć własny zespół.

Lady Pank

Pierwsze nagranie nowej grupy (Mała Lady Punk), do którego Boryse­wicz podłożył również wokal, powstało w grudniu 1981 roku podczas sesji nagra­nio­wej płyty Układy Izabeli Troja­now­skiej, gdy formal­nie muzyk był jeszcze człon­kiem Budki Suflera. Rok później, przy pomocy Mogiel­nic­kie­go, znalazł pocho­dzą­ce­go z Olecka Janusza Panase­wi­cza, który został głównym wokali­stą tworzą­cej się kapeli. Pozosta­łych muzyków Boryse­wicz sprowa­dził m.in. z Oddziału Zamknię­te­go. W tym składzie ostatecz­nie ukształ­to­wał się zespół nazwany nieco przewrot­nie Lady Pank. Pierwsza płyta zespołu wydana w 1983 roku osiągnę­ła ogromny sukces komer­cyj­ny, większość umiesz­czo­nych na niej utworów zajmo­wa­ła wysokie miejsca na listach przebojów.

W latach 1986–1988, Boryse­wicz wraz z Januszem Panase­wi­czem pod szyldem Lady Pank nagrał ścieżkę dźwię­ko­wą z własną muzyką do filmu animo­wa­ne­go O dwóch takich, co ukradli księżyc. W nagra­niach zagrał na wszyst­kich instrumentach.

Solowe nagrania

W 1988 roku miała miejsce premiera pierw­szej solowej płyty Boryse­wi­cza, wydanej pod szyldem Jan Bo – Królowa ciszy, zawie­ra­ją­cym jego autor­skie utwory świątecz­ne. Niedługo potem rozpo­czął pracę nad nowym muzycz­nym projek­tem BO-Session, w którym zamie­rzał zapre­zen­to­wać autor­skie wykona­nia kompo­zy­cji Milesa Davisa, Johna Coltrane'a oraz Jimiego Hendrixa. Owocem tej sesji był utwór Easy Rider, w nagraniu którego prócz samego pomysło­daw­cy, udział wzięli gitarzy­ści: Dariusz Kozakie­wicz, Winicjusz Chróst, Artur Affek, Piotr "Dziki" Chance­wicz i Maciej Gładysz. Na instru­men­tach perku­syj­nych grał Wojciech Morawski, a na gitarze basowej Wojciech Pilichowski. W tym projek­cie zagrał również kuzyn Jimiego Hendrixa. Nagranie zostało zreali­zo­wa­ne przez Leszka Kamiń­skie­go w studio S-4.

W latach 1991–1994, gdy zespół Lady Pank pauzował, Boryse­wicz wydał drugą solową płytę Wojna w mieście (1992).

W 1996 roku Boryse­wicz wydał kolejną solową płytę pt. Moja wolność.

W 2003 Boryse­wicz nagrał pop-rockową płytę z Pawłem Kukizem, zawie­ra­ją­cą między innymi przeboje – Jeśli tylko chcesz czy Bo tutaj jest, jak jest.

Rok 2010 to swoisty powrót Boryse­wi­cza do projektu Jan Bo. W tym samym czasie – po kilku­na­stu latach od premiery poprzed­niej płyty – wydał on czwartą solową płytę zatytu­ło­wa­ną Miya. Zaprosił on na nią także gości w postaci Piotra Cugow­skie­go (wokal w utworze: Masz się bać) i Urszuli Rembal­skiej (duet wokalny w utworze: Pajacyk).

Czasy najnowsze

3 czerwca 2013 roku miała miejsce premiera wspól­ne­go singla Boryse­wi­cza oraz zespołu Video – Kryzy­so­wy.

W 2014 roku Boryse­wicz został zapro­szo­ny przez Roberta Mączyń­skie­go do nagrania wspól­ne­go albumu Bal Matural­ny. Album sygno­wa­ny szyldem Rozbój­nik Alibaba & Jan Boryse­wicz osiągnął zdumie­wa­ją­cy wynik w sprze­da­ży otrzy­mu­jąc dość szybko status platy­no­wej płyty.

27 listo­pa­da 2015 roku do sprze­da­ży trafił debiu­tanc­ki album duetu Boryse­wicz & Brzozow­ski zawie­ra­ją­cy 11 utworów oscylu­ją­cych wokół styli­sty­ki pop-rockowej. Wydaw­nic­two promował singiel Słowa na otarcie łez.

23 września 2016 wydał kolejny solowy album spod szyldu Jan Bo – Kawa i dym.

27 maja 2017 brał udział w otwarciu gali KSW 39 na Stadio­nie Narodo­wym w Warsza­wie wykonu­jąc utwór Zamki na Piasku w towarzy­stwie Damiana Ukeje w roli wokalisty.

W 2018 roku muzyk wystar­to­wał z nowym projek­tem – Akademia Jana Boryse­wi­cza. Są to warsz­ta­ty muzyczne połączo­ne z koncertami.

28 paździer­ni­ka 2018 odbył się wyjąt­ko­wy koncert z okazji 30-lecia koncer­tów w Radiowej Trójce spod szyldu Jan Boryse­wicz i Przyja­cie­le. Obok artysty wystą­pi­ły takie gwiazdy polskiej sceny muzycz­nej jak: Maciej Maleń­czuk, Małgo­rza­ta Ostrow­ska, Wojciech Cugowski, Piotr Rogucki czy Dariusz Kozakie­wicz. Jubile­uszo­wy koncert popro­wa­dził Marek Niedźwiecki.

25 grudnia 2018 miała miejsce premiera singla zespołu Red Lips Gdy nie dzwonisz z gościn­nym udziałem Boryse­wi­cza. Do jego autor­skiej kompo­zy­cji tekst napisał Wojciech Byrski.

Inne nagrania

Poza wymie­nio­ny­mi powyżej nagra­nia­mi, Boryse­wicz grał z wieloma innymi wykonaw­ca­mi m.in. z Obywa­te­lem G.C, zespołem The Fotoness, Urszulą, Ewą Bem.

Wiosną 1982 roku grał w zespole Tadeusza Nalepy razem z Wojcie­chem Bruśli­kiem i Andrze­jem Dylewskim. 

Ponadto był twórcą projektu Nasz Wspólny Świat (z udziałem m.in. zespołów Lombard, TSA i Kombi) oraz produ­cen­tem składan­ki Być Wolnym, w której nagry­wa­niu brali udział przed­sta­wi­cie­le różnych nurtów polskie­go rocka (obok Lady Pank i Perfectu, także T.Love, Big Cyc i Acid Drinkers). Na składan­ce znalazł się również utwór Choćby nie wiem co z muzyką lidera Lady Pank do tekstu Roberta Gawliń­skie­go. Utwór ten został nagrany w składzie: Janusz Panase­wicz – wokal, Robert Gawliń­ski – wokal, Jan Boryse­wicz – gitara, Dariusz Kozakie­wicz – gitara, Ryszard Sygito­wicz – gitara, Titus – gitara basowa, Kuba Jabłoń­ski – perkusja. Grał gościn­nie też z zespołem Subway w którym grał między innymi Marek Koszada.


Dyskografia 101

Jacek Skubikowski - ...jak cytrynę...

...jak cytrynę...

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD070
 • EAN: 5901119100702
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Mietek `Mechanik` Jurecki - 12 sprawiedliwych

12 sprawiedliwych

Mietek `Mechanik` Jurecki
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Budka Suflera - 1974 - 1984

1974 - 1984

Budka Suflera
Jacek Skubikowski - 1982 - 92 Hotel `Partia`

1982 - 92 Hotel `Partia`

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Brawo
 • Numer katalogowy: CD-040
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Piotr Cugowski - 40

40

Piotr Cugowski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 19075993222
 • EAN: 0190759932223
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
Lady Pank - 7-me niebo nienawiści

7-me niebo nienawiści

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: BMGLOC0016
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Urszula - Akustycznie

Akustycznie

Urszula
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0058
 • EAN: 0743214458020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Urszula - Akustycznie

Akustycznie

Urszula
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 1492062
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
Lady Pank - Akustycznie

Akustycznie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5104452
 • EAN: 0888751044524
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Akustycznie: Mała wojna

Akustycznie: Mała wojna

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Budka Suflera - Antologia V

Antologia V

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 033 5
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Antologia 74-99 (1979 - 1982)
Lady Pank - Ballady

Ballady

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11861
 • EAN: 5906409118610
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Subway - Biegnę i płonę

Biegnę i płonę

Subway
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 296 CD
 • EAN: 5900867029624
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Borysewicz Kukiz - Bo tutaj jest jak jest

Bo tutaj jest jak jest

Borysewicz Kukiz
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0041
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Borysewicz Brzozowski - Borysewicz / Brzozowski

Borysewicz / Brzozowski

Borysewicz Brzozowski
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 476 789 0
 • EAN: 0602547678904
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Borysewicz Kukiz - Borysewicz Kukiz

Borysewicz Kukiz

Borysewicz Kukiz
Robert Gawliński - Choćby nie wiem co

Choćby nie wiem co

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Tic Tac
 • Numer katalogowy: TIC 007-4-97-SIN
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Urszula - Coraz mniej

Coraz mniej

Urszula
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0058S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
Cytadela - Cytadela

Cytadela

Cytadela
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 283 CD
 • EAN: 5900867028320
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Jajco & Giganci - Czerwony autobus

Czerwony autobus

Jajco & Giganci
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10359
 • EAN: 5906409103593
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Lady Pank - Do Moniki L.

Do Moniki L.

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321683162
 • EAN: 0743216831623
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Jacek Skubikowski - Dobre miejsce dla naiwnych

Dobre miejsce dla naiwnych

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5 33796 2
 • EAN: 0724353379629
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Lady Pank - Drop Everything

Drop Everything

Lady Pank
 • Wytwórnia: MCA (US)
 • Numer katalogowy: MCA-5558
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
Budka Suflera - Greatest Hits II

Greatest Hits II

Budka Suflera
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 030
 • EAN: 0724352236725
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: digipack
Izabela Trojanowska - Iza

Iza

Izabela Trojanowska
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T5
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1981
Lady Pank - Jak ruchomy cel

Jak ruchomy cel

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321804962
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Borysewicz Kukiz - Jeśli tylko chcesz

Jeśli tylko chcesz

Borysewicz Kukiz
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0061
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Borysewicz Kukiz - Jest taki dzień

Jest taki dzień

Borysewicz Kukiz
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOG0073
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Jan BO - Kawa i dym

Kawa i dym

Jan BO
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1810
 • EAN: 5907812248109
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Chłopcy z placu broni - Kocham Cię

Kocham Cię

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 155CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Lady Pank - Koncertowa

Koncertowa

Lady Pank
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 664342
 • EAN: 0743216643424
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Jan BO - Królowa ciszy

Królowa ciszy

Jan BO
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: PSJ 220
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1988
Lady Pank - Lady Pank

Lady Pank

Lady Pank
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T 26
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Lady Pank - Lady Pank `81 - `85

Lady Pank `81 - `85

Lady Pank
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: IS 023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
 • Dodatkowa informacja: wznowienie
Edyta Bartosiewicz - Love

Love

Edyta Bartosiewicz
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 011
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Lady Pank - Łowcy głów

Łowcy głów

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 300
 • EAN: 5901119103000
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Lady Pank - LP 3

LP 3

Lady Pank
Lady Pank - LP 40

LP 40

Lady Pank
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111495473
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - LP1

LP1

Lady Pank
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111492519
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Maraton

Maraton

Lady Pank
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697822142
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Homo Twist - Matematyk

Matematyk

Homo Twist
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5226192
 • EAN: 5099952261923
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Międzyzdroje

Międzyzdroje

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 067
 • EAN: 5901119100672
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Lady Pank - Miłość i władza

Miłość i władza

Lady Pank
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 4788186
 • EAN: 0602547881861
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Miłość i władza

Miłość i władza

Lady Pank
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 5725568
 • EAN: 0602557255683
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Jan BO - Miya

Miya

Jan BO
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 7654992
 • EAN: 0886976549923
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
Jan BO - Moja wolność

Moja wolność

Jan BO
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Budka Suflera - Na brzegu światła

Na brzegu światła

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1820
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1979
Lady Pank - Na granicy

Na granicy

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321 77 08 02
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Lady Pank - Na Na

Na Na

Lady Pank
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: MCHP 001-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Izabela Trojanowska - Na skos

Na skos

Izabela Trojanowska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 572 459 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Nasza reputacja

Nasza reputacja

Lady Pank
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 759712
 • EAN: 0743217597122
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Borysewicz Kukiz - Niby jestem, niby nie

Niby jestem, niby nie

Borysewicz Kukiz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: bez opakowania
Irek Dudek - Niepublikowane

Niepublikowane

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0482
 • EAN: 5907785029019
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Lady Pank - O dwóch takich co ukradli księżyc

O dwóch takich co ukradli księżyc

Lady Pank
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: KPSJ 008
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Lady Pank - O dwóch takich co ukradli księżyc

O dwóch takich co ukradli księżyc

Lady Pank
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 164
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Lady Pank - O dwóch takich co ukradli księżyc

O dwóch takich co ukradli księżyc

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10800
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lady Pank
Obywatel G. C. - Obywatel G. C.

Obywatel G. C.

Obywatel G. C.
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T 89
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Lady Pank - Ohyda

Ohyda

Lady Pank
 • Wytwórnia: Savitor
 • Numer katalogowy: SVT-011
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1984
Jacek Skubikowski - Omen

Omen

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP 153
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Budka Suflera - Ona przyszła prosto z chmur

Ona przyszła prosto z chmur

Budka Suflera
Ryszard Skibiński - Ostatni koncert

Ostatni koncert

Ryszard Skibiński
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0378
 • EAN: 5907785027077
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Cugowscy - Ostatni raz

Ostatni raz

Cugowscy
 • Wytwórnia: Rock House Entertainment
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5907996083145
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Pani moich snów

Pani moich snów

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0123
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Lady Pank - Pastorałki

Pastorałki

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 30A/B
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1998
Jacek Skubikowski - Piosenki z różowej scenki

Piosenki z różowej scenki

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL - 022
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Lady Pank - Prawda i serce

Prawda i serce

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Lady Pank - Rozmowa z...

Rozmowa z...

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321674572
 • EAN: 0743216745722
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Lady Pank - Samotne noce

Samotne noce

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321844182
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
Coma - Sen o 7 szklankach

Sen o 7 szklankach

Coma
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 358
 • EAN: 5902643882447
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Sexy-Plexi

Sexy-Plexi

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0109
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Lady Pank - Słońcem opętani

Słońcem opętani

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321782782
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Jacek Skubikowski - Squbik - Rożne numery

Squbik - Rożne numery

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: ZPR-Records
 • Numer katalogowy: ZCD - 030
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Lady Pank - Stacja Warszawa

Stacja Warszawa

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0112
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Lady Pank - Strach się bać

Strach się bać

Lady Pank
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 88697105032
 • EAN: 0886971050325
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digibook
Lady Pank - Symfonicznie

Symfonicznie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 371 509 6
 • EAN: 0602537150960
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich
Lady Pank - Tacy sami

Tacy sami

Lady Pank
Lady Pank - Teraz

Teraz

Lady Pank
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 617882
 • EAN: 0828766178821
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Lady Pank - The Best Of

The Best Of

Lady Pank
Lady Pank - The Best Of

The Best Of

Lady Pank
 • Wytwórnia: Ania Box Music
 • Numer katalogowy: ABM 029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Lady Pank - The Best Of

The Best Of

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: SA CD 199
 • EAN: 5901119101990
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Lady Pank - The Best Of...

The Best Of...

Lady Pank
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: STCD00397
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Lady Pank - Trójka Live!

Trójka Live!

Lady Pank
Jacek Skubikowski - Uczciwa bieda

Uczciwa bieda

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Ania Box Music
 • Numer katalogowy: ABM CD 003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Jacek Skubikowski - Uczciwa bieda

Uczciwa bieda

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10969
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Zawsze tam gdzie ty
Izabela Trojanowska - Układy

Układy

Izabela Trojanowska
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T12
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1982
Izabela Trojanowska - Układy

Układy

Izabela Trojanowska
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10156
 • EAN: 5906409101568
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Lady Pank - W transie

W transie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 170
 • EAN: 5901119101709
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1997
Jajco & Giganci - Wasz ambasador

Wasz ambasador

Jajco & Giganci
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 121
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
The Fotoness - When I Die

When I Die

The Fotoness
Jan BO - Wojna w mieście

Wojna w mieście

Jan BO
 • Wytwórnia: Bo Production
 • Numer katalogowy: CD-BO-002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Budka Suflera - Za ostatni grosz

Za ostatni grosz

Budka Suflera
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SX-T 6
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1982
Budka Suflera - Za ostatni grosz

Za ostatni grosz

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Mietek `Mechanik` Jurecki - Za wielką wodą

Za wielką wodą

Mietek `Mechanik` Jurecki
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 022
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Lady Pank - Zamki na piasku

Zamki na piasku

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJ CD 10271
 • EAN: 5906409102718
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Lady Pank - Zamki na piasku

Zamki na piasku

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11588
 • EAN: 5906409115886
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: slipcase
Lady Pank - Zawsze tam gdzie ty

Zawsze tam gdzie ty

Lady Pank
 • Wytwórnia: ZPR-Records
 • Numer katalogowy: Z-LP 010
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Lady Pank - Zimowe Graffiti

Zimowe Graffiti

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 71
 • EAN: 5901119100719
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Lady Pank - Zimowe graffiti 2

Zimowe graffiti 2

Lady Pank
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 671 392 3
 • EAN: 0602567139232
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Jacek Skubikowski - Złe słowa

Złe słowa

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0042
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Bracia (Cugowscy) - Zmienić zdarzeń bieg

Zmienić zdarzeń bieg

Bracia (Cugowscy)
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88875070732
 • EAN: 0888750707321
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Platynowa edycja
Lady Pank - Znowu pada deszcz

Znowu pada deszcz

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI