Jan Kanty Pawluśkiewicz
Muzyk

Biografia

Jan Kanty Pawluś­kie­wicz (ur. 13 paździer­ni­ka 1942 w Nowym Targu) – kompo­zy­tor piosenek, muzyki teatral­nej i filmowej.

Życiorys

Karierę artystycz­ną rozpo­czął w 1967. Współ­za­ło­ży­ciel grupy muzycz­nej Anawa (w której grał do roku 1980), związany z Piwnicą pod Baranami i Teatrem STU oraz z Teatrem Narodo­wym i Teatrem Powszech­nym w Warsza­wie. Uczest­ni­czy w utworzo­nym przez Aleksan­dra Glondysa projek­cie artystycz­nym "Elling­ton po krakow­sku". Ukończył Państwo­wą Szkołę Muzyczną oraz Wydział Archi­tek­tu­ry Politech­ni­ki Krakow­skiej. Współ­pra­co­wał z Markiem Grechutą.

Napisał muzykę m.in. do: Bohater roku, 1987, reżyse­ria F. Falk; Chleba naszego powsze­dnie­go, film telewi­zyj­ny 1974, reżyse­ria J. Zaorski; Wodzirej, 1978, reżyse­ria F. Falk; Układ krążenia, 1978, reż. Andrzej Titkow; Ćma, 1980, reżyse­ria T. Zygadło; Gorączka, 1980, reżyse­ria A. Holland; Zawró­co­ny, 1994, reżyse­ria K. Kutz.

Kompo­zy­tor opery Kur zapiał (1980), musicalu Szalona lokomo­ty­wa (1977, wspólnie z M. Grechutą), orato­rium Nieszpo­ry ludźmier­skie (1992, do słów Leszka Aleksan­dra Moczul­skie­go) , poematu symfo­nicz­ne­go Harfy Papuszy.

Laureat Festi­wa­lu Piosenki Studenc­kiej, Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu (1977), Festi­wa­lu Filmów Krótko­me­tra­żo­wych w Krakowie (1975), Festi­wa­lu Twórczo­ści Telewi­zyj­nej (1992), Festi­wa­lu Polskich Filmów Fabular­nych w Gdyni.

W czerwcu 2005 Pawluś­kie­wicz otrzymał Laur Krakowa XXI wieku, nagrodę przyzna­wa­ną wybitnym osobo­wo­ściom, łączącym środo­wi­ska nauki, sztuki i biznesu. Jest kompo­zy­to­rem hejnału Polkowic. Za zasługi na rzecz miasta i gminy Polko­wi­ce 15 czerwca 2007 otrzymał tytuł Honoro­we­go Obywa­te­la Miasta Nowego Targu. Był trzykrot­nie nomino­wa­ny do nagrody Fryde­ry­ka w katego­rii Muzyka Poważna i Kompo­zy­tor Roku.

Wybrana dysko­gra­fia (płyty autor­skie): "Nowy radosny dzień", "Nieszpo­ry Ludźmier­skie", "Harfy Papuszy", "Amat Vita" (skompo­no­wa­na z okazji otwarcia zapory w Czorsz­ty­nie), "Consen­sus", "Przez tę ziemię przeszedł Pan", "Radość Miłosierdzia".

Elżbieta Towar­nic­ka jest jedyną wykonaw­czy­nią utworów J.K. Pawluś­kie­wi­cza, która wzięła udział we wszyst­kich większych formach napisa­nych przez kompo­zy­to­ra od końca lat `80 (dotych­czas było ich dziewięć). Drugim artystą w tej klasy­fi­ka­cji jest Grzegorz Turnau (udział w trzech utworach).

W maju 2009 roku wraz z Leszkiem Aleksan­drem Moczul­skim wydał płytę "Radość miłosier­dzia". Płyta jest rejestra­cją prawy­ko­na­nia utworu zamówio­ne­go przez Filhar­mo­nię Poznań­ską, która w ten sposób uczciła 30-lecie ponty­fi­ka­tu Karola Wojtyły.

W 2005 otrzymał Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis", a w 2016 – Złoty. W 2017 został laure­atem Nagrody Miasta Krakowa. W 2013 roku otrzymał z rąk prezy­den­ta Broni­sła­wa Komorow­skie­go Krzyż Oficer­ski Orderu Odrodze­nia Polski.

Drugą obok kompo­no­wa­nia muzyki pasją Pawluś­kie­wi­cza jest malar­stwo. Artysta stosuje technikę malarską, którą sam nazwał żel art. Technika żel art jest ogromnie praco­chłon­na; na obraz o wielko­ści 40 na 60 cm składa się wiele tysięcy kropek nakła­da­nych żelowymi długo­pi­sa­mi - stąd nazwa żel art. Przecięt­nie na jeden centy­metr kwadra­to­wy przypada 350-400 kropek.

Dotych­czas obrazy artysty prezen­to­wa­ne były na wysta­wach w Polsce, w Brukseli, we Włoszech oraz na Węgrzech.

Życie prywatne

Żonaty z Sylwią Pawluś­kie­wicz z Soszyń­skich, powią­za­ną z firmą Inter-Fragran­ces założoną przez Ignacego Zenona Soszyńskiego.


Dyskografia 79

Marek Grechuta - 40 piosenek

40 piosenek

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
 • Numer katalogowy: PNCD 1351 A/B
 • EAN: 5907783423512
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Stanisław Soyka - Acoustic

Acoustic

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: P1/91
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Anawa - Anawa

Anawa

Anawa
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SXL 1066
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1973
Voo Voo - Anawa 2020

Anawa 2020

Voo Voo
T.Love - Antyidol

Antyidol

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5233542
 • EAN: 0724352335428
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Artur Gadowski - Artur Gadowski

Artur Gadowski

Artur Gadowski
Marek Grechuta - Aż 10 największych przebojów

Aż 10 największych przebojów

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: MediaWay
 • Numer katalogowy: MWP CD 095
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Ceti - Czarna róża

Czarna róża

Ceti
 • Wytwórnia: Oskar
 • Numer katalogowy: OSKAR 1019 CD
 • EAN: 5907811101924
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Marek Grechuta - Dni których nie znamy

Dni których nie znamy

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: MediaWay
 • Numer katalogowy: MWP CD 008
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Marek Grechuta - Dni, których nie znamy

Dni, których nie znamy

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5237082
 • EAN: 0724352370825
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Krzysztof Cugowski - Dni, których nie znamy

Dni, których nie znamy

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 417
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Marek Grechuta - Dni, których nie znamy. Część 1

Dni, których nie znamy. Część 1

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Universum Fabryka Multimediów Sp. z o.o.
 • Numer katalogowy: UNICD1-2
 • EAN: 9770860908433
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
 • Dodatkowa informacja: dodatek do "Gazety Wyborczej"
Marek Grechuta - Droga za widnokres

Droga za widnokres

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5257432
 • EAN: 0724352574322
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Marek Grechuta - Droga za widnokres / Korowód

Droga za widnokres / Korowód

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD-312
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Grzegorz Turnau - Fabryka klamek

Fabryka klamek

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 137
 • EAN: 5903427874085
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Grzegorz Turnau - Fabryka klamek

Fabryka klamek

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 004
 • EAN: 5903427874177
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2011
Józef Skrzek - Film & Teatr II

Film & Teatr II

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0551
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Viator 1973 - 2007
Ceti - From Vault To Universe

From Vault To Universe

Ceti
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0763 DGD
 • EAN: 5907785039353
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Marek Grechuta - Godzina miłowania

Godzina miłowania

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3116112
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Marek Grechuta - Gold Edition

Gold Edition

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Wilk Records
 • Numer katalogowy: WR151CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Grzegorz Turnau - Historia pewnej podróży

Historia pewnej podróży

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3860522
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Krzysztof Cugowski - Integralnie

Integralnie

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5330762
 • EAN: 0724353307622
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Marek Grechuta - Jeszcze pożyjemy

Jeszcze pożyjemy

Marek Grechuta
Marek Grechuta - Koncerty - Kraków `81

Koncerty - Kraków `81

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1783
 • EAN: 5907812247836
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Marek Grechuta - Koncerty - Kraków `84

Koncerty - Kraków `84

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1784
 • EAN: 5907812247843
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Marek Grechuta - Koncerty - Opole `76

Koncerty - Opole `76

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1782
 • EAN: 5907812247829
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Marek Grechuta - Koncerty - Opolski korowód

Koncerty - Opolski korowód

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1785 - 1786
 • EAN: 5907812247850
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Marek Grechuta - Korowód

Korowód

Marek Grechuta
Marek Grechuta - Korowód

Korowód

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5277422
 • EAN: 0724352774227
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Marek Grechuta - Korowód

Korowód

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Andante
 • Numer katalogowy: 015
 • EAN: 5901448270152
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Ceti - Lamiastrata

Lamiastrata

Ceti
 • Wytwórnia: Oskar
 • Numer katalogowy: OSKAR 1010 CD
 • EAN: 5907811101023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
T.Love - Love Love Love - The Very Best.Love

Love Love Love - The Very Best.Love

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 2438932
 • EAN: 5099924389327
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: super jewel box
Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta
Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Supraphon (CS)
 • Numer katalogowy: 1 13 1379
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1974
Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5277402
 • EAN: 0724352774029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa / Anawa

Marek Grechuta Anawa / Anawa

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD-321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Marek Grechuta - Marek Grechuta i Anawa

Marek Grechuta i Anawa

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: REMS
 • Numer katalogowy: REMS CD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Ceti - Maxi Promotion

Maxi Promotion

Ceti
 • Wytwórnia: Laser Sound
 • Numer katalogowy: LSCD 002
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1995
Zakopower - Na siedem

Na siedem

Zakopower
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: wydanie dla Dziennik Polska The Times
Zakopower - Na siedem

Na siedem

Zakopower
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 022
 • EAN: 5099951831028
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slipcase
Marek Grechuta - Najpiękniejsze piosenki o miłości

Najpiękniejsze piosenki o miłości

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: MediaWay
 • Numer katalogowy: MWP CD 049
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Marek Grechuta - Najpiękniejsze przeboje

Najpiękniejsze przeboje

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: MediaWay
 • Numer katalogowy: MWP CD 043
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Marek Grechuta - Największe polskie przeboje

Największe polskie przeboje

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: MediaWay
 • Numer katalogowy: MWP CD 074
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Złota kolekcja część 5
Marek Grechuta - Największe polskie przeboje

Największe polskie przeboje

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: MediaWay
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: slim case
Olek Klepacz - Neurotyki

Neurotyki

Olek Klepacz
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1543
 • EAN: 5907812245436
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: lift-lock case, standard
Marek Grechuta - Niezwykłe miejsca

Niezwykłe miejsca

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8739672
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Marek Grechuta - Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Marek Grechuta
Marek Grechuta - Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Marek Grechuta
Marek Grechuta - Ocalić od zapomnienia

Ocalić od zapomnienia

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: MediaWay
 • Numer katalogowy: 2501749710 *
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
T.Love - Piosenka

Piosenka

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 243
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
Marek Grechuta - Piosenki dla dzieci i rodziców

Piosenki dla dzieci i rodziców

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5324892
 • EAN: 0724353248925
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Marek Grechuta - Platynowa kolekcja, część 1

Platynowa kolekcja, część 1

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Twój Styl
 • Numer katalogowy: 978-83-926660-0-4
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digibook
Marek Grechuta - Platynowa kolekcja, część 2

Platynowa kolekcja, część 2

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Twój Styl
 • Numer katalogowy: 978-83-926660-1-1
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digibook
Marek Grechuta - Poeci piosenki

Poeci piosenki

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 977189567444715
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Dodatkowa informacja: Płytoteka Dziennika
Plateau - Projekt Grechuta

Projekt Grechuta

Plateau
 • Wytwórnia: 4ever Music
 • Numer katalogowy: 202
 • EAN: 5907592140464
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Ania Rusowicz - Przebudzenie

Przebudzenie

Ania Rusowicz
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111494117
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Blade Loki - Psy i koty

Psy i koty

Blade Loki
Apteka - Psychedelic Underground

Psychedelic Underground

Apteka
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: APT122
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Marek Grechuta - Rarytasy

Rarytasy

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD-410
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Anawa - Rarytasy 1969 - 1973

Rarytasy 1969 - 1973

Anawa
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD-411
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Marek Grechuta - Serce

Serce

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N-0557
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1969
Marek Grechuta - Serce

Serce

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5367942
 • EAN: 0724353679422
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Marek Grechuta - Szalona lokomotywa

Szalona lokomotywa

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1496
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1977
Marek Grechuta - The Best

The Best

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: FMD Records
 • Numer katalogowy: FMD CD 0002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
 • Dodatkowa informacja: album live
Ceti - The Best From Light Zone Vol. II

The Best From Light Zone Vol. II

Ceti
 • Wytwórnia: Oskar
 • Numer katalogowy: OSKAR 1026 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Marek Grechuta - To co najlepsze

To co najlepsze

Marek Grechuta
Grzegorz Turnau - To tu, to tam

To tu, to tam

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 082
 • EAN: 5903110129126
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Apteka - Tylko dla...

Tylko dla...

Apteka
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: FCD 953
 • EAN: 5905912558753
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Enej - Ulice

Ulice

Enej
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Enej - Ulice

Ulice

Enej
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: LOU 052 CD
 • EAN: 5904259352567
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Marek Grechuta - Unikaty

Unikaty

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Znak
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: książka z płytą
Apteka - Urojonecałemiasta

Urojonecałemiasta

Apteka
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: FCD 418
 • EAN: 5905912553345
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Apteka - Urojonecałemiasta

Urojonecałemiasta

Apteka
 • Wytwórnia: Frontline Distribution
 • Numer katalogowy: FRONT/01/2018/LP
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 650 numerowanych egzemplarzy,
Marek Grechuta - W malinowym chruśniaku

W malinowym chruśniaku

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5356342
 • EAN: 0724353563424
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Marek Grechuta - Wiosna - ach to ty

Wiosna - ach to ty

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5356332
 • EAN: 0724353563325
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: Świecie nasz
Grzegorz Turnau - Zakochany anioł

Zakochany anioł

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3122192
 • EAN: 094631221927
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Marek Grechuta - Złote przeboje

Złote przeboje

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Markart
 • Numer katalogowy: CDM 001 / 150 232-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1990
Marek Grechuta - Złote przeboje

Złote przeboje

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Fraza Records
 • Numer katalogowy: F 033
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1999
Marek Grechuta - Złote przeboje

Złote przeboje

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Widnokres Agencja Artystyczna
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: płyta z książką `Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty`

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI