Jan "Ptaszyn" Wróblewski
Muzyk

Biografia

Jan "Ptaszyn" Wróblew­ski (ur. 27 marca 1936 w Kaliszu) – polski muzyk jazzowy, kompo­zy­tor, aranżer i dyrygent, dzien­ni­karz i krytyk muzyczny.

Gra na sakso­fo­nie tenoro­wym i baryto­no­wym. Założył kilka zespołów i angażo­wał się w wiele projek­tów muzycz­nych. Od 1970 prowadzi w Progra­mie III Polskie­go Radia autor­skie programy jazzowe, m.in. Trzy kwadran­se jazzu. Jest człon­kiem Akademii Muzycz­nej Trójki. Popula­ry­za­tor muzyki jazzowej w Polsce. Kompo­no­wał również muzykę filmową (Pan Anatol szuka miliona, Niech żyje miłość) oraz piosenki, wykony­wa­ne m.in. przez Ewę Bem, Łucję Prus, Marylę Rodowicz i Andrzeja Zauchę. Tworzył koncerty symfo­nicz­ne. Nagrał kilka­na­ście albumów autor­skich, brał udział w nagraniu kilku­dzie­się­ciu innych płyt.

Życiorys

Jan Wróblew­ski pochodzi z rodziny adwokac­kiej. Edukację podsta­wo­wą odebrał w Szkole Podsta­wo­wej nr 4 im. Elizy Orzesz­ko­wej. W 1952 ukończył I Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Adama Asnyka w Kaliszu. Równo­le­gle do nauki w liceum kształ­cił się w Podsta­wo­wej Szkole Muzycz­nej w Kaliszu, gdzie uczył się gry na forte­pia­nie, klarne­cie i trąbce. W tym czasie grał w kaliskim zespole jazzu tradycyjnego.

Studio­wał na wydziale Mecha­ni­za­cji Rolnic­twa Politech­ni­ki Poznań­skiej, a następ­nie w Państwo­wej Wyższej Szkole Muzycz­nej w Krakowie. Podczas studiów w Poznaniu założył własny zespół, współ­pra­co­wał też z Kwinte­tem Jerzego Miliana. W 1956 roku zapro­szo­no go do formacji Krzysz­to­fa Komedy. W Sekste­cie Komedy grał na sakso­fo­nie baryto­no­wym. Występ z tą grupą był dla niego profe­sjo­nal­nym debiutem; zagrali na koncer­cie podczas otwarcia poznań­skie­go ośrodka Telewi­zji Polskiej, a następ­nie (1956-57) na festi­wa­lach jazzo­wych w Sopocie.

Za punkt przeło­mo­wy w karierze Jana Wróblew­skie­go uważa się przesłu­cha­nie przepro­wa­dzo­ne latem 1958 przez George Weina (amery­kań­skie­go promo­to­ra jazzu), w wyniku którego został on zaanga­żo­wa­ny do orkie­stry Inter­na­tio­nal Newport Band i jako pierwszy polski jazzman oraz jedyny z krajów zza tzw. żelaznej kurtyny wystąpił na festi­wa­lu jazzowym w Newport (USA). Występ tej grupy został zareje­stro­wa­ny w filmie ''Jazz on Summer's Day.

Po tym koncer­cie wystę­po­wał w wielu miastach Stanów Zjedno­czo­nych, a następ­nie w Europie, Indiach, Afryce i Azji. W 1964 roku wystąpił z własnym kwarte­tem w odcinku specjal­nym niemiec­kie­go programu telewi­zyj­ne­go Jazz – gehört und gesehen (program pt. Jazz in Poland w reż. Janusza Majew­skie­go prezen­to­wał dokona­nia najważ­niej­szych wykonaw­ców krajowej sceny jazzowej). 

W latach 1968-78 kierował Studiem Jazzowym Polskie­go Radia. Współ­pra­ca z Willisem Conove­rem (popula­ry­za­to­rem Jazzu w Radio Music USA) zaowo­co­wa­ła powsta­niem audycji 3 kwadran­se jazzu, którą prowadzi nieprze­rwa­nie od 1970 roku.

Był założy­cie­lem lub też włączał się do licznych zespołów, z których ważniej­sze to:

 • Jazz Belie­vers (1958-1959)
 • Kwintet Andrzeja Kuryle­wi­cza (1960-1961)
 • Polish Jazz Quartet (1963-1966)
 • Mainstre­am (1973-1977)
 • SPPT Chałtur­nik (1970-77)
 • Extra Ball
 • Kwartet Ptaszyna Wróblew­skie­go (1978-1984)
 • Made In Poland (od 1993)
 • Kompo­no­wał też muzykę filmową oraz dłuższe utwory:

 • Wariant Warszaw­ski – koncert na orkiestrę
 • Maesteso cobinato – koncertu na saksofon baryto­no­wy i orkie­strę symfoniczną
 • Czytanki na orkie­strę – suita
 • Reali­zo­wał też programy telewi­zyj­ne (Jan Ptaszyn Wróblew­ski prezen­tu­je). Lansował też młodych adeptów jazzu na wielu warsz­ta­tach muzycz­nych w kraju i za granicą.

  Wyróżnienia i nagrody

 • Honorowy Obywatel Kalisza (1999), Zamościa (2005) i Bielska-Białej (2019)
 • 17 kwietnia 2007 został uhono­ro­wa­ny nagrodą Złotego Fryde­ry­ka za całokształt twórczo­ści artystycznej
 • 14 grudnia 2007 z rąk ministra kultury i dziedzic­twa narodo­we­go Bogdana Zdrojew­skie­go odebrał Złoty Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis"
 • Laureat Dorocz­nej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go w dziedzi­nie muzyki (2012)
 • Paszport "Polityki" – Kreator Kultury za rok 2016
 • Nagroda Mediów Publicz­nych w 2019 w katego­rii muzyka
 • Dyskografia (wybór)

 • 1956 Sextet Komedy: Festiwal Jazzowy Sopot
 • 1958 All Stars Swingtet
 • 1958 Jazz Belie­vers
 • 1958 Newport Inter­na­tio­nal Youth Band
 • 1960 Quintet Ptaszyna Wróblewskiego
 • 1960 Jazz Jamboree ’60
 • 1961 Jazz Outsi­ders
 • 1961 Kwintet Jerzego Miliana + Jan Ptaszyn Wróblewski
 • 1961 Jazz Jamboree ’61
 • 1962 Ballet Etudes: The Music of Komeda
 • 1963 Kwintet Andrzeja Kurylewicza
 • 1965 Polish Jazz Quartet
 • 1965 Ptaszyn Wróblew­ski Quartet
 • 1965 Jazz Jamboree ’65
 • 1969 Studio Jazzowe Polskie­go Radia
 • 1972 Sweet Beat
 • 1973 Mainstre­am
 • 1973 Sprze­daw­cy glonów
 • 1975 SPPT Chałtur­nik i Andrzej Rosiewicz
 • 1976 Sklerop­tak
 • 1977 Mainstre­am
 • 1977 Kisa Magnus­son & Mainstream
 • 1978 Jam Session w Akwarium 1
 • 1978 Flyin’ Lady
 • 1980 Z lotu Ptaka
 • 1983 New Presen­ta­tion
 • 1989 Jan Ptaszyn Wróblew­ski: Polish Jazz
 • 1993 Czwartet – Live In Hades
 • 1995 Made in Poland
 • 1998 Henryk Wars Songs
 • 2005 Real Jazz
 • 2007 Super­ca­li­fra­gi­li­stic
 • 2014 Moi pierwsi mistrzo­wie – Komeda/​Trzaskowski/​Kurylewicz'' (Boogie Production)
 • Upamiętnienie

 • Mural na kamie­ni­cy przy ulicy Górno­ślą­skiej w Kaliszu prezen­tu­ją­cy trzech muzyków T. Stańkę, JP Wróblew­skie­go i Leszka Możdżera, namalo­wa­ny przez Tanję Prill i Wojcie­cha Brewkę. Projekt koordy­no­wał Ośrodek Kultury Plastycz­nej Wieża Ciśnień im. Bogdana Jarec­kie­go w Kaliszu. 
 • Mural na budynku Miejskiej i Powia­to­wej Biblio­te­ki Publicz­nej w Nowym Tomyślu. 

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI