Janusz Radek
Muzyk

Biografia

Janusz Dariusz Radek (ur. 6 kwietnia 1968 w Stara­cho­wi­cach) – polski wokali­sta i aktor teatral­nych insce­ni­za­cji muzycz­nych. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Janusz Radek ukończył w 1987 II Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Stani­sła­wa Staszica w Stara­cho­wi­cach. Absol­went historii na Uniwer­sy­te­cie Jagiellońskim. 

Żonaty. Ma dwie córki: Zuzannę i Anielę. Mieszka pod Krakowem.

Działalność artystyczna

Janusz Radek wystę­pu­je z recitalami:

 • Królowa Nocy – 2003 r.
 • Serwus Madonna – 2004 r.
 • Dom za miastem – 2005 r.
 • La dolce NRD – 2006 r.
 • Dziękuję za miłość – 2007 r.
 • Dziwny ten świat – opowieść Niemenem – 2009 r.
 • Koncert na głos i ręce – 2009 r.
 • Gdzieś-po-między – 2010 r.
 • Z ust do ust – 2012 r.
 • Serwus do jutra – 2014 r.
 • Poświatowska/​Radek – 2015 r. 
 • Popołu­dnio­we przejażdż­ki – 2015 r.
 • Role w spekta­klach muzycznych:

 • Jesus Christ Super­star – Teatr Rozrywki, Chorzów 2000 r.
 • Opowie­ści Jedena­stu Katów – Teatr Ludowy, Kraków 2000 r.
 • Sen nocy letniej – Teatr Muzyczny, Gdynia 2001 r.
 • Berliń­ska rewia kabare­to­wa – Teatr Ludowy, Kraków 2002 r.
 • Opera za trzy grosze – Teatr Muzyczny, Wrocław 2002 r.
 • Gorączka – Teatr Muzyczny, Wrocław 2002 r.
 • Zakocha­ny Paryż – Kielec­kie Centrum Kultury, Kielce 2008 r.
 • Jerry Springer – The Opera – Teatr Muzyczny Capitol, Wrocław 2012 r.
 • Karierę rozpo­czy­nał od śpiewa­nia poetyc­kie­go – kompo­no­wał piosenki do tekstów Bolesła­wa Leśmiana, Leopolda Staffa i E.E Cummingsa.

  W latach 1994-95 współ­two­rzył krakow­ski kabaret Zielone Szkiełko. W latach 90. śpiewał w zespo­łach – punkroc­ko­wym Gówno­praw­da i rocko­wych: Moonwal­ker, Obcy, Jutro oraz Zanderhaus.

  Od 1999 często wystę­pu­je w spekta­klach teatralno-muzycznych.

  Nagrał piosenki (w tym tytułową) do polskiej wersji pierw­szej serii anime Pokémon i piosenkę do dobra­noc­ki O rety! Psoty Dudusia Wesołka.

  Zagrał rolę Krzysz­to­fa Kamila Baczyń­skie­go w fabula­ry­zo­wa­nym dokumen­cie Do potom­ne­go w reż. Antonie­go Krauzego.

  Z piosenką Pocztów­ka z Avignon zajął 5. miejsce w Krajo­wych Elimi­na­cjach do Konkursu Piosenki Eurowi­zji 2004.

  Był jednym z solistów Tryptyku Święto­krzy­skie­go (oratoria Święto­krzy­ska Golgota, Tu es Petrus i Psałterz Wrześnio­wy) Zbignie­wa Książka i Piotra Rubika.

  Często zapra­sza­ny do udziału w koncer­tach okolicz­no­ścio­wych – gdzie wykonuje jedno­ra­zo­wo specjal­nie przygo­to­wa­ne utwory lub covery znanych piosenek m.in.:

 • Kombinat – 2002 PPA Wrocław (piosenki Republiki)
 • 40 piosenek na 40-lecie – 2003 KFP Opole
 • Skaldo­wie i ich goście – 2003 MFP Sopot
 • Tańcz mnie po miłości kres – 2003 SFP Kraków (piosenki Leonarda Cohena)
 • Anioły Europy – 2004 Wrocław
 • Trzymaj się swoich chmur – 2004 PPA Wrocław (piosenki Seweryna Krajewskiego)
 • 60 rocznica wybuchu Powsta­nia Warszaw­skie­go – 2004 Warszawa
 • Pejzaż mój kochany – 2005 PPA Wrocław (piosenki Romana Kołakowskiego)
 • Myste­rium Iniqu­ita­tis – 2005 Wrocław
 • Tańczące Eurydyki – 2005 Zielona Góra (piosenki Czesława Niemena)
 • Requiem pro pace – 2006 Wrocław
 • Zakocha­ni w Krakowie – 2007 Kraków
 • Niemen w naszej pamięci – 2007 Opole
 • 63 fotogra­fie – 2007 Warszawa
 • Muzykan­ty wielkie­go pola – 2008 PPA Wrocław (z Kapelą ze Wsi Warszawa)
 • Dobre bo (o)polskie – 2008 KFPP Opole
 • Pejzaż horyzon­tal­ny – 2008 OSZŚP Olsztyn (piosenki Wiesława Dymnego)
 • Orato­rium Niepo­ło­mic­kie Amabilis – 2008 Niepołomice
 • Nobel 83. Pro memoria – 2008 Warszawa
 • ''Określo­na epoka – Index'68 – 2008 SFP Kraków
 • Gra szkla­nych pacior­ków – 2009 PPA Wrocław
 • Ludzie z marmuru – 2009 Kraków (widowi­sko z okazji 60-lecia Nowej Huty)
 • 100 lat Opery Leśnej – 2009 Sopot (w ramach festi­wa­lu Top Trendy)
 • Cała jesteś w skowron­kach – 2009 Kraków (piosenki Leszka Aleksan­dra Moczulskiego)
 • Pejzaż bez Ciebie – 2009 Bydgoszcz (piosenki Czesława Niemena)
 • Sabat czarow­nic – 2010 Kielce (koncert promo­cyj­ny wojewódz­twa świętokrzyskiego)
 • Kowalska/​Ciechowski i goście'' – 2011 KFPP Opole (piosenki Republiki)
 • Współ­pra­co­wał z Piotrem Zanderem, Andrze­jem Mogiel­nic­kim, Zbignie­wem Preisne­rem, Leszkiem Możdże­rem, Piwnicą Pod Baranami, Łukaszem Czujem, Piotrem Rubikiem, Mateuszem Pospie­szal­skim oraz Robertem Kasprzyckim.

  Obecnie głównie pisze i wykonuje własne piosenki.

  Nagrody

 • 1990 – Lira Orfeusza (I nagroda) XVII Ogólno­pol­skich Spotkań Zamko­wych "Śpiewaj­my Poezję", Olsztyn
 • 1992 – III nagroda Studenc­kie­go Festi­wa­lu Piosenki, Kraków
 • 2001 – Złota Maska za rolę Judasza w Jesus Christ Superstar
 • 2003 – Grand Prix, Nagroda Publicz­no­ści i Nagroda Dzien­ni­ka­rzy XXIV Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej, Wrocław
 • 2003 – nagroda dzien­ni­ka­rzy za wykona­nie utworu Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" podczas koncertu "40 na 40" Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej, Opole
 • 2004 – tytuł najlep­sze­go spekta­klu muzycz­ne­go sezonu 2003/​2004 przyzna­ny przez magazyn Teatr (Królowa Nocy)
 • 2004 – nomina­cja do nagrody Fryde­ry­ki w katego­rii wokali­sta i płyta poetycka (Serwus Madonna)
 • 2007 – 1. miejsce na Festi­wa­lu TOP Trendy za najle­piej sprze­da­ją­cy się album i Super­je­dyn­ka w katego­rii Płyta pop (Psałterz Wrześnio­wy) oraz Super­je­dyn­ka publicz­no­ści w Opolu – dla solistów oratoriów
 • 2008 – finałowa trójka konkursu Super­je­dyn­ki w katego­rii Płyta roku (Dziękuję za miłość)

 • Dyskografia 15

  ZanderHaus - 36 i 6

  36 i 6

  ZanderHaus
  • Wytwórnia: Rubicon
  • Numer katalogowy: R-0040
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  ZanderHaus - Brzydkie dzieci

  Brzydkie dzieci

  ZanderHaus
  • Wytwórnia: Rubicon
  • Numer katalogowy: R-0017
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  ZanderHaus - Do ciebie wciąż płynę

  Do ciebie wciąż płynę

  ZanderHaus
  • Wytwórnia: Rubicon
  • Numer katalogowy: R-0013
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  Janusz Radek - Dziękuję za miłość

  Dziękuję za miłość

  Janusz Radek
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: 174 699 8
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Janusz Radek - Dziewny ten świat - Opowieść Niemenem

  Dziewny ten świat - Opowieść Niemenem

  Janusz Radek
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: 272 157 2
  • EAN: 0602527215723
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: super jewel box
  Janusz Radek - Dziewny ten świat - Opowieść Niemenem

  Dziewny ten świat - Opowieść Niemenem

  Janusz Radek
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: 272 157 5
  • EAN: 0602527215754
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Artur Gadowski - G.A.D

  G.A.D

  Artur Gadowski
  • Wytwórnia: BMG Poland
  • Numer katalogowy: 750272
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Janusz Radek - Gdzieś-po-między

  Gdzieś-po-między

  Janusz Radek
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: 2752927
  • EAN: 0602527529271
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Artur Gadowski - Inny wymiar

  Inny wymiar

  Artur Gadowski
  • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
  • Numer katalogowy: 74321752262
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Janusz Radek - Królowa nocy

  Królowa nocy

  Janusz Radek
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: 981 693 1
  • EAN: 0602498169315
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Artur Gadowski - Moje prawdy

  Moje prawdy

  Artur Gadowski
  • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
  • Numer katalogowy: 74321 79628 2 (1)
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Janusz Radek - Popołudniowe przejażdżki

  Popołudniowe przejażdżki

  Janusz Radek
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: 475 764 0
  • EAN: 0602547576408
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  Janusz Radek - Serwus Madonna

  Serwus Madonna

  Janusz Radek
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: 982 012 5
  • EAN: 0602498201251
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Artur Gadowski - Stoisz obok mnie

  Stoisz obok mnie

  Artur Gadowski
  • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
  • Numer katalogowy: 74321737300
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Janusz Radek - Z ust do ust

  Z ust do ust

  Janusz Radek
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: 279 413 7
  • EAN: 0602527941370
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI