Janusz Stefański
Muzyk

Biografia

Janusz Maria Ste­fań­ski (ur. 14 czerw­ca 1946 w Kra­ko­wie, zm. 4 listo­pa­da 2016 we Frank­fur­cie nad Menem) – pol­ski per­ku­si­sta jaz­zo­wy, kom­po­zy­tor, peda­gog.

Życiorys

Stu­dio­wał grę na per­ku­sji i for­te­pia­nie w Wyż­szej Szko­le Muzycz­nej w Kra­ko­wie. Obro­nił dyplom w 1972; kon­cert magi­ster­ski (pod­czas któ­re­go Ste­fań­ski wyko­nał m.in. skom­po­no­wa­ne przez Kry­sty­nę Moszu­mań­ską-Nazar “Etiu­dy na per­ku­sję solo”) odbył się 19 listo­pa­da 1972 w kra­kow­skiej Fil­har­mo­nii. Jesz­cze pod­czas nauki brał udział w kon­cer­tach kra­kow­skie­go Zespo­łu MW2 (m.in. na War­szaw­skiej Jesie­ni).

Pierw­szym zespo­łem, z któ­rym poja­wił się na pol­skiej sce­nie, był kwar­tet Zbi­gnie­wa Seifer­ta, z któ­rym brał udział w festi­wa­lu Jazz nad Odrą w 1968 i 1969. Na Jazz nad Odrą w 1969 uzy­skał wyróż­nie­nie w kate­go­rii soli­stów (zespół Seifer­ta zdo­był I nagro­dę w kate­go­rii zespo­łów nowo­cze­snych).

W 1974 nagrał ze Stań­ką i Stu Mar­ti­nem album Fish Face. W latach 70. nawią­zał kon­tak­ty z muzy­ka­mi nie­miec­ki­mi, w wyni­ku cze­go poja­wił się w skła­dach Hans Kol­ler Free Sound czy też w zespo­le Radio Jazz Gro­up Stut­t­gart. W tym cza­sie współ­pra­co­wał też z prze­by­wa­ją­cym tam Zbi­gnie­wem Seifer­tem i jego Zbi­gniew Seifert Vario­usphe­res. W Pol­sce jego dzia­łal­ność nie ogra­ni­cza­ła się wte­dy tyl­ko do jaz­zu: doko­ny­wał nagrań z Mar­kiem Gre­chu­tą czy Cze­sła­wem Nie­me­nem. W 1975 otrzy­mał sty­pen­dium i pogłę­biał swo­ją wie­dzę i umie­jęt­no­ści w bostoń­skim Ber­klee Col­le­ge of Music.

W Pol­sce nagry­wał ze Stu­diem Jaz­zo­wym Pol­skie­go Radia pro­wa­dzo­nym przez Jana “Pta­szy­na” Wró­blew­skie­go. Był też człon­kiem zespo­łu Zbi­gnie­wa Namy­słow­skie­go (Zbi­gniew Namy­słow­ski Quar­tet) i cenio­ne­go The Quar­tet, zespo­łu bez lide­ra, w któ­rym gra­li tacy muzy­cy jak Tomasz Szu­kal­ski, Sła­wo­mir Kul­po­wicz i Paweł Jarzęb­ski. Razem z nimi w 1980 Ste­fań­ski wystę­po­wał w klu­bie Vil­la­ge Van­gu­ard w Nowym Jor­ku.

W 1981 został per­ku­si­stą The Vien­na Art Orche­stra i zamiesz­kał w König­ste­in im Tau­nus w Niem­czech, bio­rąc jed­nak udział w Jazz Jam­bo­ree 1981 oraz kra­kow­skich Zadusz­kach (jako czło­nek austriac­kiej orkie­stry).

Po wpro­wa­dze­niu w Pol­sce sta­nu wojen­ne­go w 1981 Ste­fań­ski, wraz z rodzi­ną (żoną i dwie­ma cór­ka­mi) pozo­stał w Niem­czech, gdzie wystę­po­wał i nagry­wał z wie­lo­ma zna­ny­mi muzy­ka­mi jak Car­la Bley, Joachim Kühn, Albert Man­gels­dorff, Char­lie Maria­no, Ste­ve Swal­low, John Tchi­cai, Jasper van ’t Hof, Miro­slav Vito­uš, Car­los Ward czy Wła­dy­sław “Adzik” Sen­dec­ki (Vla­di­slav Sen­dec­ki — Vla­dy­slav Sen­dec­ki) i Leszek Żądło (Polish Jazz Ensam­ble). Był lide­rem zespo­łu Janusz M. Ste­fań­ski Jaz­zArt.

Zali­cza­ny do czo­łów­ki euro­pej­skich per­ku­si­stów jaz­zo­wych, zapra­sza­ny na nagra­nia do wie­lu euro­pej­skich roz­gło­śni radio­wych i sta­cji tele­wi­zyj­nych (Pol­ska, Cze­chy, Austria, Szwaj­ca­ria, Bel­gia, Dania). Ma na swo­im kon­cie nagra­nia do ponad 70. albu­mów. Kom­po­no­wał też muzy­kę fil­mo­wą (m.in. do kil­ku nie­miec­kich fil­mów tele­wi­zyj­nych).

Był człon­kiem kadry nauko­wej Wyż­szej Szko­ły Muzycz­nej przy Uni­wer­sy­te­cie Johan­na Guten­ber­ga w Mogun­cji, gdzie od 1993 wykła­dał per­ku­sję i teo­rię ryt­mu. W latach 2000–2003 był też wykła­dow­cą Uni­wer­sy­te­tu Muzy­ki i Sztu­ki we Frank­fur­cie nad Menem.

W 2009 nada­no mu hono­ro­wy tytuł pro­fe­so­ra Uni­wer­sy­te­tu Johan­na Guten­ber­ga.

W 2009 został też człon­kiem “mię­dzy­na­ro­do­wej” gru­py Inter­na­tio­nal Jazz, w skład któ­rej wcho­dzi­li tak­że: Jan Jar­czyk z Mont­re­alu, Andrzej Olej­ni­czak z Bil­bao i Dariusz Olesz­kie­wicz z Los Ange­les. W latach 2009–2010 gru­pa kon­cer­to­wa­ła pod­czas tour­née w Pol­sce, Fran­cji, Kana­dzie i Sta­nach Zjed­no­czo­nych.

Zmarł 4 listo­pa­da na raka płuc w szpi­ta­lu we Frank­fur­cie nad Menem.

Dyskografia (wybór)


Dyskografia 7

Marek Grechuta - 40 piosenek

40 piosenek

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania “Muza”
 • Numer katalogowy: PNCD 1351 A/B
 • EAN: 5907783423512
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Niemen - Człowiek jam niewdzięczny - Złote przeboje

Człowiek jam niewdzięczny - Złote przeboje

Niemen
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD - 331
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Dodatkowa informacja: Niemen 3
Bizony - Gwiazdy polskiego big beatu

Gwiazdy polskiego big beatu

Bizony
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania “Muza”
 • Numer katalogowy: PNCD 1468
 • EAN: 5907783424687
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Klan - Live Finland 1972

Live Finland 1972

Klan
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 039
 • EAN: 5901549197501
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta
Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa / Anawa

Marek Grechuta Anawa / Anawa

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD-321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Niemen - Niemen

Niemen

Niemen

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI