Janusz Stefański
Muzyk

Biografia

Janusz Maria Stefań­ski (ur. 14 czerwca 1946 w Krakowie, zm. 4 listo­pa­da 2016 we Frank­fur­cie nad Menem) – polski perku­si­sta jazzowy, kompo­zy­tor, pedagog.

Życiorys

Studio­wał grę na perkusji i forte­pia­nie w Wyższej Szkole Muzycz­nej w Krakowie. Obronił dyplom w 1972; koncert magister­ski (podczas którego Stefań­ski wykonał m.in. skompo­no­wa­ne przez Krystynę Moszu­mań­ską-Nazar "Etiudy na perkusję solo") odbył się 19 listo­pa­da 1972 w krakow­skiej Filhar­mo­nii. Jeszcze podczas nauki brał udział w koncer­tach krakow­skie­go Zespołu MW2 (m.in. na Warszaw­skiej Jesieni).

Pierw­szym zespołem, z którym pojawił się na polskiej scenie, był kwartet Zbignie­wa Seiferta, z którym brał udział w festi­wa­lu Jazz nad Odrą w 1968 i 1969. Na Jazz nad Odrą w 1969 uzyskał wyróż­nie­nie w katego­rii solistów (zespół Seiferta zdobył I nagrodę w katego­rii zespołów nowoczesnych).

W 1974 nagrał ze Stańką i Stu Martinem album Fish Face. W latach 70. nawiązał kontakty z muzykami niemiec­ki­mi, w wyniku czego pojawił się w składach Hans Koller Free Sound czy też w zespole Radio Jazz Group Stutt­gart. W tym czasie współ­pra­co­wał też z przeby­wa­ją­cym tam Zbignie­wem Seifer­tem i jego Zbigniew Seifert Vario­usphe­res. W Polsce jego działal­ność nie ograni­cza­ła się wtedy tylko do jazzu: dokony­wał nagrań z Markiem Grechutą czy Czesła­wem Niemenem. W 1975 otrzymał stypen­dium i pogłę­biał swoją wiedzę i umiejęt­no­ści w bostoń­skim Berklee College of Music.

W Polsce nagrywał ze Studiem Jazzowym Polskie­go Radia prowa­dzo­nym przez Jana "Ptaszyna" Wróblew­skie­go. Był też człon­kiem zespołu Zbignie­wa Namysłow­skie­go (Zbigniew Namysłow­ski Quartet) i cenio­ne­go The Quartet, zespołu bez lidera, w którym grali tacy muzycy jak Tomasz Szukal­ski, Sławomir Kulpo­wicz i Paweł Jarzęb­ski. Razem z nimi w 1980 Stefań­ski wystę­po­wał w klubie Village Vanguard w Nowym Jorku.

W 1981 został perku­si­stą The Vienna Art Orche­stra i zamiesz­kał w König­ste­in im Taunus w Niemczech, biorąc jednak udział w Jazz Jamboree 1981 oraz krakow­skich Zadusz­kach (jako członek austriac­kiej orkiestry).

Po wprowa­dze­niu w Polsce stanu wojen­ne­go w 1981 Stefań­ski, wraz z rodziną (żoną i dwiema córkami) pozostał w Niemczech, gdzie wystę­po­wał i nagrywał z wieloma znanymi muzykami jak Carla Bley, Joachim Kühn, Albert Mangels­dorff, Charlie Mariano, Steve Swallow, John Tchicai, Jasper van ’t Hof, Miroslav Vitouš, Carlos Ward czy Włady­sław "Adzik" Sendecki (Vladi­slav Sendecki - Vlady­slav Sendecki) i Leszek Żądło (Polish Jazz Ensamble). Był liderem zespołu Janusz M. Stefań­ski JazzArt.

Zalicza­ny do czołówki europej­skich perku­si­stów jazzo­wych, zapra­sza­ny na nagrania do wielu europej­skich rozgło­śni radio­wych i stacji telewi­zyj­nych (Polska, Czechy, Austria, Szwaj­ca­ria, Belgia, Dania). Ma na swoim koncie nagrania do ponad 70. albumów. Kompo­no­wał też muzykę filmową (m.in. do kilku niemiec­kich filmów telewizyjnych).

Był człon­kiem kadry naukowej Wyższej Szkoły Muzycz­nej przy Uniwer­sy­te­cie Johanna Guten­ber­ga w Moguncji, gdzie od 1993 wykładał perkusję i teorię rytmu. W latach 2000-2003 był też wykła­dow­cą Uniwer­sy­te­tu Muzyki i Sztuki we Frank­fur­cie nad Menem.

W 2009 nadano mu honorowy tytuł profe­so­ra Uniwer­sy­te­tu Johanna Gutenberga.

W 2009 został też człon­kiem "między­na­ro­do­wej" grupy Inter­na­tio­nal Jazz, w skład której wchodzi­li także: Jan Jarczyk z Montre­alu, Andrzej Olejni­czak z Bilbao i Dariusz Olesz­kie­wicz z Los Angeles. W latach 2009–2010 grupa koncer­to­wa­ła podczas tournée w Polsce, Francji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Zmarł 4 listo­pa­da na raka płuc w szpitalu we Frank­fur­cie nad Menem.

Dyskografia (wybór)


Dyskografia 7

Marek Grechuta - 40 piosenek

40 piosenek

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
 • Numer katalogowy: PNCD 1351 A/B
 • EAN: 5907783423512
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Niemen - Człowiek jam niewdzięczny - Złote przeboje

Człowiek jam niewdzięczny - Złote przeboje

Niemen
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD - 331
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Dodatkowa informacja: Niemen 3
Bizony - Gwiazdy polskiego big beatu

Gwiazdy polskiego big beatu

Bizony
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
 • Numer katalogowy: PNCD 1468
 • EAN: 5907783424687
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Klan - Live Finland 1972

Live Finland 1972

Klan
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 039
 • EAN: 5901549197501
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta Anawa

Marek Grechuta
Marek Grechuta - Marek Grechuta Anawa / Anawa

Marek Grechuta Anawa / Anawa

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD-321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Niemen - Niemen

Niemen

Niemen

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI