Janusz Szrom
Muzyk

Biografia

Janusz Sylwe­ster Szrom (ur. 16 listo­pa­da 1968 w Grodko­wie) – polski wokali­sta jazzowy.

Życiorys

Edukację muzyczną rozpo­czął w 1977 r. w Ognisku Muzycz­nym przy Państwo­wej Szkole Muzycz­nej I st. w Nysie (instru­ment główny - forte­pian). W 1981 r. w Państwo­wej Szkole Muzycz­nej I st. w Chrza­no­wie rozpo­czął naukę gry na trąbce. W 1989 r. po otrzy­ma­niu dyplomu w klasie trąbki w Państwo­wej Szkole Muzycz­nej II st. w Krakowie rozpo­czął naukę gry na organach na wydziale Muzyki Litur­gicz­nej Papie­skiej Akademii Teolo­gicz­nej. W 1990 r. zdał egzamin wstępny na Wydział Teorii Muzyki Akademii Muzycz­nej w Krakowie. Jednak rok później dostał się na Akademię Muzyczną w Katowi­cach, którą ukończył w 1995 r. jako absol­went Wydziału Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej. W styczniu 2012 r. obronił pracę doktor­ską na Uniwer­sy­te­cie Muzycz­nym Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie (promotor prof. Jerzy Knetig), uzysku­jąc stopień doktora sztuki muzycz­nej w dyscy­pli­nie artystycz­nej wokali­sty­ka. W czerwcu 2014 r. na Uniwer­sy­te­cie Muzycz­nym im. F.Chopina w Warsza­wie zakoń­czył proces habili­ta­cji, uzysku­jąc stopień doktora habili­to­wa­ne­go (tytuł pracy: "Polska piosenka popular­na inter­pre­to­wa­na w języku jazzowym. Analiza utworów z płyty Śpiewnik").

Na polskiej scenie jazzowej obecny jest od 1994 roku. W tym roku zajął II miejsce na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Wokali­stów Jazzo­wych w Zamościu. W następ­nym roku otrzymał jedno z najważ­niej­szych wyróż­nień dla młodego artysty – nagrodę publicz­no­ści "Klucz do kariery" na festi­wa­lu ''Pomorska Jesień Jazzowa '95. Wielo­krot­nie brał udział w festi­wa­lach muzycz­nych, m.in.: Jazz nad Odrą, Jazz Jamboree, Old Jazz Meeting "Złota Tarka" w Iławie, Jazz Standard Festival w Siedl­cach, Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielko­pol­skim, Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu oraz Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Wokali­stów Jazzo­wych w Zamościu. W drugiej połowie lat 90. wystę­po­wał również w popowej grupie Soda.

W 2008 r. Janusz Szrom został wybrany przez Michela Legranda do zaśpie­wa­nia utworu "What are you doing the rest of your life" podczas jubile­uszo­we­go 50. festi­wa­lu Jazz Jamboree. 

Jazzowy Wokali­sta Roku według plebi­scy­tu miesięcz­ni­ka "Jazz Forum" w latach 2009, 2010.

Oprócz wokali­sty­ki, zajmuje się również kompo­no­wa­niem, aranżo­wa­niem oraz naucza­niem. Jest pedago­giem w Police­al­nym Studium Jazzowym przy Szkole Muzycz­nej II st. im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie, w Akademii Teatral­nej im. Aleksan­dra Zelwe­ro­wi­cza w Warsza­wie oraz wykła­dow­cą wokali­sty­ki jazzowej na Akademii Muzycz­nej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu. Od 2009 r. jest dyrek­to­rem artystycz­nym Polsko-Ukraiń­skich Warsz­ta­tów Muzycz­nych we Lwowie. Od wielu lat wykłada na Między­na­ro­do­wych Warsz­ta­tach Jazzo­wych w Puławach i Chodzie­ży. Był również nauczy­cie­lem śpiewu w telewi­zyj­nych progra­mach muzycz­nych "Jak oni śpiewają" oraz "Fabryka Gwiazd". Od 2017 r. jest dyrek­to­rem artystycz­nym Warsz­ta­tów Muzycz­nych w Chodzieży. 

Brał udział w dwóch przed­sta­wie­niach muzycznych:

 • Teatr Ateneum (1999), "Kofta" – spektakl złożony z piosenek do tekstów Jonasza Kofty, wyreży­se­ro­wa­ny przez Artura Barcisia,
 • Central­ny Basen Artystycz­ny w Warsza­wie (2008), "Moniusz­ko­wo" – spektakl złożony z pieśni Stani­sła­wa Moniusz­ki, w reżyse­rii Barbary Dziekan, zaaran­żo­wa­nych m.in. przez Włodzi­mie­rza Nahor­ne­go i Andrzeja Jagodzińskiego.
 • Janusz Szrom jest również autorem projektu muzycz­ne­go "Straszni Panowie Trzej", pierw­sze­go jazzo­we­go opraco­wa­nia piosenek Jerzego Wasow­skie­go i Jeremie­go Przybory.

  W kwietniu 2009 r. został wybrany do zarządu Polskie­go Stowa­rzy­sze­nia Jazzowego.

  Dwa spośród jego albumów otrzy­ma­ły status złotej płyty: Straszni Panowie Trzej oraz Pogadaj ze mną'' (oba w 2009 roku).

  Odznaczenia

 • 2013 – Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" (brązowy)
 • 2020 – Odznaka Honorowa "Za Zasługi Dla Wojewódz­twa Wielkopolskiego"
 • Publikacje

 • „Andrzej Zaucha Song Book" (trzyto­mo­wa monogra­fia Andrzeja Zauchy, zawie­ra­ją­ca – w formie zapisu nutowego – cały artystycz­ny dorobek wokali­sty, łącznie 240 utworów, w większo­ści niezna­nych). Wydawca: Akademia Teatral­na im. Aleksan­dra Zelwe­ro­wi­cza w Warsza­wie 2017/​2018/​2019.
 • „Warsz­ta­ty Muzyczne w Chodzie­ży 1971-2020. Monogra­fia" (historia najstar­szych w Europie Warsz­ta­tów Muzycz­nych, opowie­dzia­na za pomocą wspomnień, artyku­łów praso­wych oraz unikal­nych dokumen­tów źródło­wych). Wydawca: Chodzie­ski dom kultury 2020.
 • „Księga polskich standar­dów" (cykl felie­to­nów opisu­ją­cych historię narodzin oraz prezen­tu­ją­cych nuty do najpięk­niej­szych polskich standar­dów jazzo­wych. Wydawca: Jazz Forum, od grudnia 2017.

 • Dyskografia 7

  Anna Maria Jopek - Dzisiaj z Betleyem

  Dzisiaj z Betleyem

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 542 199-2
  • EAN: 0731454219921
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Feel - Feel

  Feel

  Feel
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 2367982
  • EAN: 5099923679825
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2008
  • Dodatkowa informacja: edycja specjalna
  2 Cresky - Major System Error

  Major System Error

  2 Cresky
  • Wytwórnia: 2 Cresky Records
  • Numer katalogowy: CD 003
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Nadzieja nam się stanie

  Nadzieja nam się stanie

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Microsoft
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Soda - Soda

  Soda

  Soda
  Anna Maria Jopek - Szeptem

  Szeptem

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 558 558-2
  • EAN: 0731455858822
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1998
  2 Cresky - Under The Ground

  Under The Ground

  2 Cresky
  • Wytwórnia: 2 Cresky Records
  • Numer katalogowy: 001-6
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI