Jerzy Grunwald
Muzyk

Biografia

Jerzy Grun­wald, ps. George&G (ur. 7 kwiet­nia 1950 w Kato­wi­cach) – pol­ski woka­li­sta, kom­po­zy­tor, pro­du­cent muzycz­ny, zwią­za­ny nie­gdyś z gatun­kiem folk roc­ka, a współ­cze­śnie z soft roc­kiem. Jako pol­ski emi­grant w Sta­nach Zjed­no­czo­nych czer­pał rów­nież z roots roc­ka.

Współ­pra­co­wał z sze­re­giem zna­nych arty­stów. Debiu­to­wał jako woka­li­sta w zespo­le No To Co, któ­ry współ­two­rzył sze­ro­ko poję­ty nurt muzy­ki skif­flo­wej. Następ­nie zwią­zał się z pol­ską sce­ną big­bi­to­wą, aby w latach 70 zostać front­ma­nem gru­py En Face, wyko­nu­ją­cej har­mo­nij­ne­go folk roc­ka spod zna­ku The Byrds, Ame­ri­ca, a przede wszyst­kim Cros­by, Stills and Nash. W takiej wła­śnie sty­li­sty­ce utrzy­ma­ny został naj­waż­niej­szy album Grun­wal­da, Sen­nym świ­tem (1975), pro­po­nu­jąc łagod­ne, aku­stycz­ne brzmie­nie, wie­lo­czę­ścio­we har­mo­nie wokal­ne oraz melan­cho­lij­ne tek­sty oscy­lu­ją­ce wokół tema­ty­ki wol­no­ści, samot­no­ści i poszu­ki­wa­nia sen­su życia. Nie­któ­re spo­śród ówcze­snych nagrań zbli­ża­ją się w stro­nę pro­gre­syw­ne­go roc­ka oraz blu­es roc­ka zaakom­pa­nio­wa­ne­go przez gru­pę Apo­ka­lip­sa. Nagra­na w 1981 roku pły­ta Grun­wal­da i Janu­sza Hry­nie­wi­cza (wystę­pu­ją­ce­go pod pseu­do­ni­mem John Hil­ton), Try, obok utwo­rów utrzy­ma­nych w sty­li­sty­ce The Eagles i nur­tu Ame­ri­ca­na, zawie­ra­ła pio­sen­ki pop roc­ko­we.

Współ­cze­śnie Jerzy Grun­wald dzia­ła prze­waż­nie za gra­ni­cą, wyko­nu­jąc wła­sne kom­po­zy­cje soft roc­ko­we i smo­oth jaz­zo­we. Jak sam zauwa­ża, obec­ne jego doko­na­nia muzycz­ne pre­zen­tu­ją kolej­ny etap arty­stycz­ne­go roz­wo­ju, a przy tym zasad­ni­czo odmien­ny styl od tego, któ­ry repre­zen­to­wał w latach 70.

Życiorys

Z wykształ­ce­nia jest tech­ni­kiem mecha­ni­kiem oraz skrzyp­kiem.

W wie­ku 15 lat debiu­to­wał jako per­ku­si­sta. Począt­ko­wo (lata 1964–1967) wystę­po­wał w zespo­łach Ame­ty­sty, Mon­su­ny (kwie­cień 1965 – wygra­na na I Prze­glą­dzie Mło­dzie­żo­wych Zespo­łów Muzycz­nych w Kato­wi­cach), Ślę­za­nie oraz w gru­pie skif­flo­wej w ramach zespo­łu Nie­bie­sko-Czar­ni. Latem 1967 roku wszedł w skład gru­py Pio­tra Jan­czer­skie­go No To Co. Z gru­pą wystę­po­wał do wrze­śnia 1970 r. W tym okre­sie muzyk nawią­zał współ­pra­cę z Kata­rzy­ną Gaert­ner bio­rąc udział w śpie­wo­grze Jano­sik, czy­li na szkle malo­wa­ne, z Klu­bem Pio­sen­ki ZAKR, a od stycz­nia 1971 r. z zespo­łem Ryszar­da Pozna­kow­skie­go. Z for­ma­cją wziął w impre­zie Kar­na­wa­ło­wy Poznań nocą oraz doko­nał nagrań radio­wych. We wrze­śniu 1971 r. na bazie zespo­łu R. Pozna­kow­skie­go, J. Grun­wald utwo­rzył wła­sny zespół En Face, a w roku 1972 został uzna­ny w ple­bi­scy­tach Pano­ra­my i Na prze­łaj pio­sen­ka­rzem roku. W 1973 r. na zapro­sze­nie Ala­na Fre­ema­na (legen­dar­ny pre­zen­ter Radia Luxem­bo­urg), Grun­wald gościł w Lon­dy­nie, gdzie nagrał z pio­sen­ka­mi To Much To Say / Just For You. Zespół En Face zakoń­czył dzia­łal­ność pod koniec 1975 roku a pio­sen­karz w lutym 1976, zare­je­stro­wał sin­giel dla wytwór­ni CBS. Latem kon­cer­to­wał tak­że w Bel­gii i Szwe­cji. Na sta­łe zatrzy­mał się w tym dru­gim kra­ju, gdzie nawią­zał współ­pra­cę z Janu­szem Hry­nie­wi­czem (John Hil­ton), wystę­pu­jąc z nim w duetach Guitar Bro­thers oraz Grun­wald & Hil­ton. For­ma­cja zade­biu­to­wa­ła w 1977 roku sin­glem Eve­ry­day Loves Her / Maria och Con­su­ela. Pozo­sta­łe pły­ty Jerze­go Grun­wal­da z tego okre­su to: Try (CBS, 1980) i One More Day (War­ner Bros., 1982). Do kra­ju pio­sen­karz zawi­tał dopie­ro w 1981 bio­rąc udział w pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym pt. Dobry wie­czór – tu Łódź (zapre­zen­to­wał pio­sen­ki Wan­ted Dead Or Ali­veTen­nes­see Mama) a póź­niej pro­mo­wał pol­ską wer­sję albu­mu Try. Na MFP Sopot ’85 wystą­pił z zespo­łem Grun­wald Ice Band, nato­miast na IMF Sopot ’92 poja­wił się jako arty­sta solo­wy. Był tak­że mene­dże­rem gru­py Bai Bang.

W 1993 roku przed­się­bior­stwo Sonic wyda­ło album na któ­rym woka­li­sta przed­sta­wił pre­mie­ro­we, anglo­ję­zycz­ne utwo­ry w tym nowa wer­sja prze­bo­ju gru­py No To Co – Gwiazd­ka z nie­ba.

W kolej­nych latach Jerzy Grun­wald otwo­rzył wła­sne stu­dio nagra­nio­we. Wydał pły­tę So Much To Say nagra­ny w 2006 r. i wyda­ny pod nazwą Geo­r­ge & G; pły­ta była popu­lar­na w Male­zji, Sin­ga­pu­rze, Taj­wa­nie, Hong­kon­gu, a w lutym 2007 roku w Japo­nii; pły­ta sprze­da­ła się łącz­nie w 200 tysią­cach egzem­pla­rzy. Pol­ska edy­cja albu­mu So Much To Say uka­za­ła się we wrze­śniu 2007 roku.

Ponad­to arty­sta miesz­kał przez sześć lat w San Die­go, przez rok w Nowym Jor­ku i pięć mie­się­cy w Los Ange­les.

Dyskografia solowa

Jerzy Grunwald & En Face
 • 1973: En Face
 • 1975: Sen­nym świ­tem
 • George&G
 • 1981: Try (Grun­wald & Hil­ton)
 • 1982: One More Day
 • 1988: Take Her Away
 • 2006: So Much To Say
 • Jerzy Grunwald
 • 1993: Gwiazd­ka z nie­ba
 • 1995: Jerzy Grun­wald
 • 1998: Kolę­dy pol­skie
 • 1999: Przy­bie­że­li do Betle­jem
 • Single
 • 1973: To Much To Say / Just For You
 • 1976: Dogo­nić ciszę (w jęz. ang.)/Człowiek od lat (w jęz. ang.)
 • 1977: Eve­ry­day Loves Her / Maria och Con­su­ela
 • 1980: Ten­nes­see Mama / She Sold Kis­ses At The Coun­try Fair (Grun­wald & Hil­ton)
 • 1984: Here In Your Life / Becau­se I Want You To Stay (Grun­wald Ice Band)
 • Kompilacje
 • 1970: Na szkle malo­wa­ne: Góry, chmu­ry i doli­ny (J. Grun­wald) / Nie zmo­gła go kula (J. Grun­wald razem z Andrze­jem Rybiń­skim i Par­ti­tą)
 • 1975: Zagraj­cie nam wszyst­kie srebr­ne dzwo­ny: Matu­lu, matu­leń­ko / Borem, lasem, dro­gą (J. Grun­wald – śpiew, gita­ra 12-stru­no­wa i ork. PRiTV p/d S. Racho­nia)
 • 2016: Na tych samych uli­cach. Nie­pu­bli­ko­wa­ne nagra­nia z lat 1971–1975
 • Jerzy Grunwald & En Face
 • 1973: En Face
 • 1975: Sen­nym świ­tem
 • George&G
 • 1981: Try (Grun­wald & Hil­ton)
 • 1982: One More Day
 • 1988: Take Her Away
 • 2006: So Much To Say
 • Jerzy Grunwald
 • 1993: Gwiazd­ka z nie­ba
 • 1995: Jerzy Grun­wald
 • 1998: Kolę­dy pol­skie
 • 1999: Przy­bie­że­li do Betle­jem

 • Dyskografia 16

  No To Co - Cztery pory roku

  Cztery pory roku

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL/SXL 0668
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1970
  No To Co - Cztery pory roku plus Zielona łączka

  Cztery pory roku plus Zielona łączka

  No To Co
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988512-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  No To Co - Franek lodziarz

  Franek lodziarz

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0564
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1969
  Jerzy Grunwald & En Face - Jerzy Grunwald & En Face

  Jerzy Grunwald & En Face

  Jerzy Grunwald & En Face
  No To Co - Kolędowe śpiewanki

  Kolędowe śpiewanki

  No To Co
  No To Co - Nikifor

  Nikifor

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0493
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1968
  No To Co - Nikifor plus W murowanej piwnicy

  Nikifor plus W murowanej piwnicy

  No To Co
  • Wytwórnia: Yesterday
  • Numer katalogowy: 830988511-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: digipack
  Jerzy Grunwald & En Face - O zachodzie

  O zachodzie

  Jerzy Grunwald & En Face
  No To Co - Piosenki harcerskie

  Piosenki harcerskie

  No To Co
  No To Co - Quand Je voulais etre soldat

  Quand Je voulais etre soldat

  No To Co
  Jerzy Grunwald & En Face - Sennym świtem

  Sennym świtem

  Jerzy Grunwald & En Face
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1209
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1975
  No To Co - So What

  So What

  No To Co
  No To Co - Tak daleko stąd do ciebie

  Tak daleko stąd do ciebie

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0621
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1970
  No To Co - W murowanej piwnicy

  W murowanej piwnicy

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: XL 0553
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1969
  No To Co - Zabawa w naszym mieście

  Zabawa w naszym mieście

  No To Co
  No To Co - Żegnaj Tom

  Żegnaj Tom

  No To Co
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: N 0521
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 1967

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI