Jerzy Piotrowski
Muzyk

Biografia

Jerzy Pio­trow­ski pseud. Keta (ur. 9 lute­go 1950) – pol­ski per­ku­si­sta jazz-roc­ko­wy.

Wie­lo­krot­ny lau­re­at ple­bi­scy­tu cza­so­pi­sma Jazz Forum na naj­lep­sze­go per­ku­si­stę roc­ko­we­go. Wziął udział w nagra­niach oko­ło 70 płyt dłu­go­gra­ją­cych m.in. Cze­sła­wa Nie­me­na (4 LP), SBB (łącz­nie z reedy­cja­mi i wyda­nia­mi kon­cer­tów z lat 70. – 44 LP), Kom­bi (4 LP), Young Power (3 LP), Pick Up (1LP), Krzysz­to­fa Ście­rań­skie­go (1 LP), Ire­ne­usza Dud­ka (2 LP), Dże­mu (3), Mar­ty­ny Jaku­bo­wicz (2 LP) i Sta­ni­sła­wa Soj­ki (1). W latach (1974–1980) grał w zespo­le SBB (9 LP), był tak­że współ­kom­po­zy­to­rem kil­ku utwo­rów zespo­łu. W latach 80. przy­czy­nił się do suk­ce­sów dru­gie­go, popo­we­go wcie­le­nia zespo­łu Kom­bi, w któ­rym grał na elek­tro­nicz­nej per­ku­sji Sim­mon­sa; był rów­nież auto­rem tek­stu utwo­ru “Szu­kam dro­gi” z pły­ty “Kom­bi 4”. Kon­cer­to­wał i nagry­wał z basi­stą Krzysz­to­fem Ście­rań­skim i zespo­łem jaz­zo­wym Pick Up. Na prze­ło­mie lat 80. i 90. grał w jazz-roc­ko­wym big ban­dzie Young Power, Joh­nem Por­te­rem i w kil­ku wcie­le­niach zespo­łu Ire­ne­usza Dud­ka, gdzie jego eks­pre­syj­na gra była entu­zja­stycz­nie odbie­ra­na przez mło­dą publicz­ność. W 1990 roku wziął udział w sesji nagra­nio­wej pły­ty Aco­ustic Sta­ni­sła­wa Soj­ki, któ­ra do dzi­siaj pozo­sta­je jed­ną z naj­lep­szych w dorob­ku tego arty­sty. Na począt­ku lat 90. nagry­wał i kon­cer­to­wał z blu­es-roc­ko­wym zespo­łem Dżem i Mar­ty­ną Jaku­bo­wicz. W 1991 roku zagrał w Sopo­cie z incy­den­tal­nie reak­ty­wo­wa­nym SBB kon­cert na festi­wa­lu “Trzy deka­dy roc­ka”, oraz gościn­nie na kon­cer­cie 15-lecia zespo­łu Kom­bi, z któ­rym wcze­śniej zakoń­czył współ­pra­cę. W latach 1993–1994 zagrał kil­ka kon­cer­tów z ponow­nie reak­ty­wo­wa­nym SBB. W cza­sie tour­née po Sta­nach Zjed­no­czo­nych zde­cy­do­wał się zostać tam na sta­łe. Począt­ko­wo grał na jam-ses­sions w klu­bach polo­nij­nych.

Jerzy Pio­trow­ski jest auto­rem pod­ręcz­ni­ka “Szko­ła na per­ku­sję”. W latach 1990–1994 pro­wa­dził warsz­ta­ty per­ku­syj­ne w Puła­wach. W 1994 roku wyemi­gro­wał do Sta­nów Zjed­no­czo­nych. W 2014 roku powró­cił do czyn­ne­go muzy­ko­wa­nia z ory­gi­nal­nym skła­dem SBB.


Dyskografia 107

SBB - 1

1

SBB
Kombi - 15 lat

15 lat

Kombi
SBB - 1978r. Buchholz

1978r. Buchholz

SBB
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 377 998 5 / 377 998 5
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Buchholz - Międzyzdroje - Chicago
SBB - 1979r. Międzyzdroje

1979r. Międzyzdroje

SBB
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 377 998 3
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Buchholz - Międzyzdroje - Chicago
SBB - 1994r. Chicago

1994r. Chicago

SBB
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 377 998 7 / 377 998 9
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Buchholz - Międzyzdroje - Chicago
SBB - 2 & 3

2 & 3

SBB
SBB - 22.10.1977 Göttingen Alte Ziegelei

22.10.1977 Göttingen Alte Ziegelei

SBB
SBB - 4

4

SBB
SBB - 5

5

SBB
Stanisław Soyka - Acoustic

Acoustic

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: P1/91
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Irek Dudek - Bands Of 80`s

Bands Of 80`s

Irek Dudek
SBB - Bucholz 1978

Bucholz 1978

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0392
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
SBB - Budai Ifjusagi Park Live

Budai Ifjusagi Park Live

SBB
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 52292 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
SBB - Budapest 1978

Budapest 1978

SBB
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 083861 0
 • EAN: 0602508386107
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2019
Sławek Wierzcholski - Ciśnienie

Ciśnienie

Sławek Wierzcholski
 • Wytwórnia: Bass Records
 • Numer katalogowy: BCD 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
SBB - Complete Tapes 1974

Complete Tapes 1974

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0567 DG
 • EAN: 5907785031296
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Dżem - Detox

Detox

Dżem
 • Wytwórnia: Dżem
 • Numer katalogowy: 001 / 91
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
SBB - Follow My Dream

Follow My Dream

SBB
SBB - FOS

FOS

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD LP 021
 • EAN: 5903068120459
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2019
 • Dodatkowa informacja: Radio Sessions vol. 3, nakład limitowany, 250 egzemplarzy
SBB - Freedom: Live - Sopot `78

Freedom: Live - Sopot `78

SBB
Halina Frąckowiak i... (SBB, Józef Skrzek) - Geira

Geira

Halina Frąckowiak i... (SBB, Józef Skrzek)
SBB - Geira

Geira

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0387
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
SBB - Hofors 1975

Hofors 1975

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 042
 • EAN: 5901549197532
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
SBB - Impresje

Impresje

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0384
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
SBB - Jazz Gems

Jazz Gems

SBB
 • Wytwórnia: Jazz Forum Records
 • Numer katalogowy: 046
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: płyta z gazetą `Jazz Forum`
SBB - Jazz Jamboree 1974 / Opole 1975

Jazz Jamboree 1974 / Opole 1975

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0388
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
SBB - Jazz Jamboree 1975

Jazz Jamboree 1975

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0524
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Jazz nad Odrą 1975

Jazz nad Odrą 1975

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 008
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
SBB - Jerzyk

Jerzyk

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0325
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1974-2004
Józef Skrzek - Józefina

Józefina

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP - 037
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1981
SBB - Karlstad 1975 plus

Karlstad 1975 plus

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 073
 • EAN: 5901549197990
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
SBB - Karlstad Live

Karlstad Live

SBB
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 52293 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Niemen - Kattorna / Pamflet na ludzkość

Kattorna / Pamflet na ludzkość

Niemen
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1228 - 1229
 • EAN: 5907812242282
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
Martyna Jakubowicz - Kołysz mnie

Kołysz mnie

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 028/029
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1992
Kombi - Kombi 4

Kombi 4

Kombi
SBB - Koncerty w Trójce

Koncerty w Trójce

SBB
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1982
 • EAN: 5907812249823
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
SBB - Ku pamięci

Ku pamięci

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0521
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Live 1993

Live 1993

SBB
 • Wytwórnia: Stuff
 • Numer katalogowy: S-012-2
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1994
SBB - Live In America `94

Live In America `94

SBB
 • Wytwórnia: www.skrzek.com
 • Numer katalogowy: 5/2002
 • Nośnik: CD-R
 • Data wydania: 2002
 • Dodatkowa informacja: bootleg
SBB - Live In Czechoslovakia 1980. Three Quarters

Live In Czechoslovakia 1980. Three Quarters

SBB
 • Wytwórnia: e‑silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 018
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
SBB - Live In DDR (I)

Live In DDR (I)

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0525
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Live In DDR (II)

Live In DDR (II)

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0526
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Live In Frankfurt 1977 - Follow My Music

Live In Frankfurt 1977 - Follow My Music

SBB
 • Wytwórnia: e‑silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 013-14
 • EAN: 5905345700194
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: slipcase, standard
Niemen - Live In Helsinki 1973

Live In Helsinki 1973

Niemen
 • Wytwórnia: Green Tree (D)
 • Numer katalogowy: GTR 169
 • EAN: 4015689001695
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
SBB - Live In Köln 1979 - In The Shadow Of The Dom

Live In Köln 1979 - In The Shadow Of The Dom

SBB
 • Wytwórnia: e‑silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 009-10
 • EAN: 5905345700156
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: slipcase, standard
SBB - Live In Marburg 1980 - The Final Concert

Live In Marburg 1980 - The Final Concert

SBB
 • Wytwórnia: e‑silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 003-4
 • EAN: 5905345700118
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slipcase, standard
SBB - Live In Neckargemund 1978 - From A Town Called N.

Live In Neckargemund 1978 - From A Town Called N.

SBB
 • Wytwórnia: e‑silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 006-7
 • EAN: 5905345700132
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: slipcase, standard
SBB - Live In Opole 1974 - Rock przez cały rok

Live In Opole 1974 - Rock przez cały rok

SBB
 • Wytwórnia: e‑silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 012
 • EAN: 5905345700170
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: slipcase, standard
SBB - Live In Opole 1976. A Late Night Recital

Live In Opole 1976. A Late Night Recital

SBB
 • Wytwórnia: e‑silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 023-4
 • EAN: 5905345700255
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: slipcase, standard
SBB - Live in Prague

Live in Prague

SBB
 • Wytwórnia: wydawca nieznany
 • Numer katalogowy: VEN008
 • Nośnik: CD-R
 • Data wydania: 1998
 • Dodatkowa informacja: bootleg
SBB - Malczewski

Malczewski

SBB
 • Wytwórnia: e‑silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 019-21
 • Nośnik: BOX 3CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
 • Dodatkowa informacja: Muzyka ze spektaklu teatralnego i widowisk TV
Young Power - Man Of Tra

Man Of Tra

Young Power
SBB - Memento z banalnym tryptykiem

Memento z banalnym tryptykiem

SBB

Moja muzyka

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Viator Records
 • Numer katalogowy: VIA CD 001
 • EAN: 5901549197235
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Young Power - Nam Myo Ho Renge Kyo

Nam Myo Ho Renge Kyo

Young Power
Kombi - Nasze rendez-vous

Nasze rendez-vous

Kombi
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania “Muza”
 • Numer katalogowy: PNCD 1361
 • EAN: 5907783423581
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Irek Dudek - New Vision Of Blues

New Vision Of Blues

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Eska
 • Numer katalogowy: SCD 031
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Niemen - Niemen vol. 1

Niemen vol. 1

Niemen
Niemen - Niemen vol. 2

Niemen vol. 2

Niemen
Irek Dudek - No 1

No 1

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP-022
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
Irek Dudek - No 1

No 1

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD DG 0474
 • EAN: 5907785028937
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Irek Dudek - Nowa płyta

Nowa płyta

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0476
 • EAN: 5907785028951
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
SBB - Nowy horyzont

Nowy horyzont

SBB
Kombi - Nowy rozdział

Nowy rozdział

Kombi
Niemen - Ode To Venus

Ode To Venus

Niemen
 • Wytwórnia: CBS (UK)
 • Numer katalogowy: CBS 65606
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1973
SBB - Odlecieć z wami

Odlecieć z wami

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0520
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Ogniste koło

Ogniste koło

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0523
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
Niemen - On Stage 1970/1972

On Stage 1970/1972

Niemen
 • Wytwórnia: Green Tree (D)
 • Numer katalogowy: GTR 170
 • EAN: 4015689001701
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
SBB - Opole 1976

Opole 1976

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0389
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
Kombi - Ostatni koncert

Ostatni koncert

Kombi
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: IS 047 - 048
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1993
SBB - Pamięć

Pamięć

SBB
Józef Skrzek - Pamiętnik Karoliny

Pamiętnik Karoliny

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0535
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Viator 1973 - 2007
Martyna Jakubowicz - Patchwork

Patchwork

Martyna Jakubowicz
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 119
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
SBB - Polish Radio Sessions 1974-1977

Polish Radio Sessions 1974-1977

SBB
 • Wytwórnia: wydawca nieznany
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD-R
 • Data wydania: 0000
 • Dodatkowa informacja: bootleg
SBB - Pop Session 1977

Pop Session 1977

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0390
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
SBB - Pop Session 1979

Pop Session 1979

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0527
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Porwanie Aldo Moro

Porwanie Aldo Moro

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD LP 018
 • EAN: 5903068120282
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2019
 • Dodatkowa informacja: Radio Sessions vol. 2, nakład limitowany, 250 egzemplarzy
SBB - Przebudzenie

Przebudzenie

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0522
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Przebudzenie

Przebudzenie

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD LP 017
 • EAN: 5903068120121
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: Radio Sessions vol. 1, nakład limitowany, 250 egzemplarzy
Irek Dudek - Rawa Blues 1988 & 1990

Rawa Blues 1988 & 1990

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0483
 • EAN: 5907785029026
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1976 - 2006
SBB - Roskilde 1978

Roskilde 1978

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0391
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
SBB - SBB

SBB

SBB
SBB - SBB

SBB

SBB
 • Wytwórnia: Supraphon (CS)
 • Numer katalogowy: 1 13 2218H
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1978
 • Dodatkowa informacja: CS
SBB - SBB

SBB

SBB
 • Wytwórnia: Amiga (DDR)
 • Numer katalogowy: 8 55 631
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1978
 • Dodatkowa informacja: DDR
SBB - Scandinavian Girls

Scandinavian Girls

SBB
 • Wytwórnia: wydawca nieznany
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD-R
 • Data wydania: 1999
 • Dodatkowa informacja: bootleg, wersja 1
SBB - Sekunda

Sekunda

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD LP 022
 • EAN: 5903068120466
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2019
 • Dodatkowa informacja: Radio Sessions vol. 4, nakład limitowany, 250 egzemplarzy
SBB - Senny sad

Senny sad

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0385
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
SBB - Sierpień

Sierpień

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0386
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
SBB - Sikorki

Sikorki

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0340
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1974-2004
SBB - Silesian Blues Band

Silesian Blues Band

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0519
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Slovenian Girls

Slovenian Girls

SBB
 • Wytwórnia: Omnibus (D)
 • Numer katalogowy: BUS 1002
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1979
Niemen - Strange Is This World

Strange Is This World

Niemen
 • Wytwórnia: CBS (UK)
 • Numer katalogowy: CBS 64896
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1972
Niemen - Strange Is This World

Strange Is This World

Niemen
 • Wytwórnia: CBS (D)
 • Numer katalogowy: S 8060
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1972
Skibiński Winder - Super Sessions

Super Sessions

Skibiński Winder
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0438
 • EAN: 5907785028166
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Irek Dudek - The Dudis

The Dudis

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0053
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Irek Dudek - The Dudis

The Dudis

Irek Dudek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0475
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1976-2006
SBB - Warszawa 1980

Warszawa 1980

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 022
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
Dżem - Wehikuł czasu, Spodek 92, vol. 1

Wehikuł czasu, Spodek 92, vol. 1

Dżem
 • Wytwórnia: Dżem
 • Numer katalogowy: DSCD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Dżem - Wehikuł czasu, Spodek 92, vol. 2

Wehikuł czasu, Spodek 92, vol. 2

Dżem
 • Wytwórnia: Dżem
 • Numer katalogowy: DSCD 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
SBB - Welcome

Welcome

SBB
SBB - Welcome

Welcome

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 109
 • EAN: 5903068120510
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
SBB - Wicher w polu dmie

Wicher w polu dmie

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0341
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1974-2004
SBB - Wołanie o brzęk szkła

Wołanie o brzęk szkła

SBB
 • Wytwórnia: Supraphon (CS)
 • Numer katalogowy: SU 5388-2 311
 • EAN: 0099925538828
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
SBB - Wołanie o brzęk szkła

Wołanie o brzęk szkła

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology 1974-2004
Young Power - Young Power

Young Power

Young Power
SBB - Za linią horyzontu

Za linią horyzontu

SBB
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1950
 • EAN: 5907812249502
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
SBB - Ze słowem biegnę do ciebie

Ze słowem biegnę do ciebie

SBB

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI