Jerzy Słomiński
Muzyk

Biografia

Jerzy Słomiń­ski, pseud. Słoma (ur. 13 marca 1957 w Warsza­wie) – polski bębniarz, archi­tekt. Jerzego "Słomę" Słomiń­skie­go można uznać za prekur­so­ra gry na bębnach w Polsce, jest również autorem tekstów. Śpiewa, grywa na mando­li­nie, perkusji i akustycz­nej gitarze.

Biografia i działalność artystyczna

Studia na ASP rozpo­czął w 1978. Miał indywi­du­al­ny tok studiów u Oskara Hansena. Po wprowa­dze­niu stanu wojen­ne­go wyjechał z Warszawy i osiadł w Lasach Kozło­wiec­kich, gdzie jako pierwszy w Polsce zajął się wytwa­rza­niem profe­sjo­nal­nych bębnów typu conga. Założył też muzyczną społecz­ność złożoną z około 20 rodzin. Jak mówił, zaczął robić bębny, żeby mieć na czym grać. 

W swojej karierze współ­pra­co­wał m.in. z Jackiem Kleyffem, Orkie­strą Na Zdrowie, Brygadą Kryzys, Osjanem, Orkie­strą Razem, Izraelem i Antoniną Krzysz­toń. Obecnie wystę­pu­je w zespole stworzo­nym przez niego o nazwie SŁOMA i Przed­wie­trze. Grupa muzyków jest ściśle związana emocjo­nal­nie, gdyż częścią zespołu jest ojciec wraz z dwoma synami. Formacja na swoim koncie ma debiu­tanc­ką płytę zatytu­ło­wa­ną Zagrania. Muzycy od początku istnie­nia grupy grają bardzo różno­rod­nie, od pierwot­nych form bębniar­skich, przez ska, reggae, funk, r&b, afro-beat oraz jazz aż do melodii i piosenek brzmią­cych i kołyszą­cych rumbą czy sambą. 

W 1997 założył zespół Bębno­lu­by, począt­ko­wo projek­tem autor­skim, następ­nie reali­zo­wa­ny z grupą przyja­ciół. W skład reper­tu­aru wchodzi­ły kompo­zy­cje, będące kompi­la­cją różnych nurtów i tradycji, przepro­wa­dza­jąc słucha­czy przez poszcze­gól­ne etapy rozwoju muzyki, nawią­zu­jąc do muzyki afrykań­skiej, karaib­skiej, a poprzez udział trąbki i sakso­fo­nu do jazzu.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI