John Porter
Muzyk

Biografia

John Frede­rick Porter (ur. 15 sierpnia 1950 w Lichfield) – walijski muzyk, kompo­zy­tor i tekściarz, członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Studio­wał polito­lo­gię na Univer­si­ty of Sussex, grywał zarazem na gitarze, wystę­pu­jąc w klubach muzycz­nych i pubach.

Po hippi­sow­skiej rewolcie, wyjechał za granicę jak wielu mu współ­cze­snych młodych Brytyj­czy­ków. Mieszkał i pracował w Berlinie Zachod­nim oraz Austra­lii (gdzie osiadł jego brat). Od 1976 mieszka w Polsce, gdzie związał się z Aleksan­drą, swoją pierwszą żoną, i tu zaczął tworzyć, kompo­no­wać, robiąc karierę jako wykonaw­ca.

W 1977 poprzez jazzmana Tomasza Piesie­wi­cza poznał Korę i Marka Jackow­skie­go. Stworzy­li trio o nazwie "Maanam-Elektrycz­ny Prysznic", później­szy Maanam. Razem współ­pra­co­wa­li przez około 2 lata, Porter grał tam głównie na gitarze akustycz­nej i wraz z Markiem Jackow­skim towarzy­szył wokalnie Korze. Gdy Kora z Markiem nie pojawili się na umówio­nym koncer­cie we Wrocła­wiu w maju 1979, John Porter poznał tamtej­szych muzyków i wraz z nimi założył Porter Band (gitarzy­sta: Aleksan­der Mrożek, basista: Kazimierz Cwynar i perku­si­sta: Leszek Chali­mo­niuk) i zrezy­gno­wał z gry w Maanamie.

Porter Band miał swój debiut podczas Muzycz­ne­go Campingu w Lubaniu w lipcu 1979. W 1980 formacja wydała swoją pierwszą płytę Helicop­ters.

14 września 1980 w poznań­skim klubie zareje­stro­wa­no koncert Porter Bandu i był to materiał na kolejną płytę. Jednak wydano go z dwulet­nim opóźnie­niem (gdy PB już nie istniał), a wszystko za sprawą tytułu – Mobili­za­tion. Ówczesna cenzura nie pozwo­li­ła na wydanie płyty z takim tytułem, a Porter nie chciał z niego rezygno­wać. Potem zaczęły ukazywać się solowe albumy artysty, najpierw China Disco z muzyką zainspi­ro­wa­ną jazzem i funky. Kolejną klęską była nagrana w 1983 roku akustycz­na płyta Magic Moments. Nie z powodu materia­łu, lecz złej promocji – przeszła niemal niezau­wa­żo­na. Przez kolej­nych dziesięć lat pojawiło się kolej­nych pięć płyt z jego piosen­ka­mi: One Love, Wings Inside, Life After Sex, It’s A Kid’s LifeIncar­na­tion.

W między­cza­sie razem z Maciejem Zembatym zaczął grać koncerty z piosen­ka­mi Leonarda Cohena.

Powrotem do elektrycz­nych brzmień stała się płyta Right Time z 1991 nagrana pod szyldem Mirror. Porter pomiesz­ki­wał wtedy w Londynie, a płyta powstała częścio­wo tam, częścio­wo w Warsza­wie na magne­to­fo­nie cztero­śla­do­wym. Jej produ­cen­tem był Neil Black.

W latach 90. zniknął z głównego nurtu, do którego niespo­dzie­wa­nie powrócił płytą Alexan­dria (Sebastian Wojnow­ski – bas, Piotr Domiński – gitara, Wojciech Morawski – perkusja, Neil Black – skrzypce, John Porter – gitara i śpiew). W 1999 wydany został album Porter Band ’99, na którym Porte­ro­wi towarzy­szy­li gitarzy­sta Krzysz­tof Zawadka, basista Marek "Bruno" Chrza­now­ski, perku­si­sta Piotr "Posejdon" Pawłow­ski, a gościn­nie wystąpił Marcin Żabie­ło­wicz, gitarzy­sta zespołu Hey. Porter Band ’99 okazał się najlep­szą elektrycz­ną płytą artysty od czasów Helicop­ters, a szcze­gól­nie udanymi utworami na krążku były "Leather Skirt" oraz "Season". Zespół rozpadł się w 2001 (po wystę­pach na festi­wa­lach Przysta­nek Woodstock i im. Ryśka Riedla).

W latach 1988-1997 John Porter współ­pra­co­wał z menedże­rem i promo­to­rem Andrze­jem Bączyńskim.

Najwięk­szy sukces komer­cyj­ny odniósł w duecie z dawną wokalist­ką Varius Manx, Anitą Lipnicką. Na początek spróbo­wa­li jednego utworu. Utwór For You zareje­stro­wa­no w lutym 2002 i miał on się ukazać na płycie Porter Band Psycho­de­li­ka­te­sy. Duet przez ponad kolejny rok nagrywał swoją pierwszą wspólną płytę; zostali parą w życiu osobi­stym. Materiał powsta­wał w Londynie i ostatecz­nie płyta została wydana całko­wi­cie po angiel­sku w listo­pa­dzie 2003 pod tytułem Nieprzy­zwo­ite piosenki. Pierwszy utwór, który promował płytę ("Bones of Love") nie schodził z I miejsca list przebo­jów 30 Ton, RMF FM itp. przez kilka­dzie­siąt tygodni. Mimo jednego teledy­sku i dwóch singli (drugim był Then and Now) osiągnę­li nieby­wa­ły sukces. Sprze­da­no ponad 100 tys. płyt, zdobyli Fryde­ry­ka 2003 w katego­rii "Najlep­szy album", specjal­ną nagrodę telewi­zji Polsat i wiele innych nagród.

W 2005 została wydana ich druga płyta Inside Story. Powsta­wa­ła w Lublanie pod kierow­nic­twem Chrisa Eckmana. Była o wiele surowsza i trudniej­sza w odbiorze niż pierwsza, ale również złota. Zajęła 5. miejsce na Festi­wa­lu TOPtren­dy, a promo­wa­ły ją takie single jak "Hold on", "Death of a Love", "Tell Me" i "Such a Shame" – do pierw­szych dwóch powstały teledy­ski. W tym też roku John Porter został uhono­ro­wa­ny medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Został także wydany minial­bum pod tytułem Other Stories, który stanowi swoiste uzupeł­nie­nie ich ostat­nie­go albumu Inside Story. Znajdzie­my tutaj zbiór niezna­nych wcześniej utworów, a wśród nich cover "Chelsea Hotel No.2" Leonarda Cohena, koncer­to­wą wersję "Bones of Love", nagrany na żywo cover "Lovesong" zespołu The Cure oraz dwie kompo­zy­cje Johna Portera (również w wersjach koncer­to­wych): "For You" i "Flame". Całość uzupeł­nia pocho­dzą­ce z Inside Story nagranie "Such a Shame".

4-płytowy zestaw podsu­mo­wu­ją­cy dotych­cza­so­we dokona­nia duetu wydano w 2006. Znalazły się w nim 2 albumy: Nieprzy­zwo­ite piosenkiInside Story, uzupeł­nio­ne o Other Stories. Szcze­gól­ną atrakcję tego boksu stanowi płyta DVD zawie­ra­ją­ca 4 teledy­ski, film przed­sta­wia­ją­cy artystów od strony kulis oraz krótki materiał filmowy dokumen­tu­ją­cy sesję nagra­nio­wą Inside Story w Lublanie. 

18 czerwca 2007 wydano 12 płyt Johna Portera pod tytułem Why? (w zestawie brak 2 płyt Life After SexIt’s a Kid Life).

22 lutego 2008 wydali trzecią i zarazem ostatnią wspólną płytę Goodbye, która tym razem nagry­wa­na była w Polsce razem z muzykami towarzy­szą­cy­mi duetowi na koncer­tach. Produ­cen­tem płyty ponownie został Chris Eckman, promo­wa­ły ją single Old Time Radio oraz Lonesome Travel­ler, uzyskała status złotej płyty.

W 2016 wspólnie z Nergalem stworzył duet z pogra­ni­cza rocka, folku i country Me and That Man, w którym w 2017 roku nagrali album Songs of Love and Death.

Życie prywatne

Rozwie­dzio­ny, z tego związku muzyk ma dwóch synów. W latach 2003-2015 pozosta­wał w niefor­mal­nym związku z Anitą Lipnicką. 23 lutego 2006 roku na świat przyszła ich córka, Pola.


Dyskografia 60

Maanam - 25 - lecie zespołu

25 - lecie zespołu

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 9576338
 • EAN: 0190295763381
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Albion - Albion

Albion

Albion
Albion - Albion

Albion

Albion
 • Wytwórnia: Lynx Music
 • Numer katalogowy: LM 11 LP
 • EAN: 5906395942398
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2018
John Porter Band - Alexandria

Alexandria

John Porter Band
 • Wytwórnia: Schubert Music
 • Numer katalogowy: SM 1003-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
John Porter - Back In Town

Back In Town

John Porter
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: J0511-RPK
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digibook
Bajzel - Bajzel

Bajzel

Bajzel
 • Wytwórnia: Biodro Records
 • Numer katalogowy: BRCD 021
 • EAN: 5907813119217
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Closterkeller - Blue

Blue

Closterkeller
 • Wytwórnia: SPV Poland
 • Numer katalogowy: spvp 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
 • Dodatkowa informacja: EN
Closterkeller - Blue

Blue

Closterkeller
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0101
 • EAN: 5907785013988
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Dodatkowa informacja: PL
Lipnicka & Porter - Bones of Love

Bones of Love

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 545
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
John Porter - China Disco

China Disco

John Porter
Obywatel G. C. - Citizen G. C.

Citizen G. C.

Obywatel G. C.
 • Wytwórnia: ZPR-Records
 • Numer katalogowy: SP C.G. 003
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1989
Lipnicka & Porter - Death of Love

Death of Love

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 661
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Kielich - Dziecko szczęścia

Dziecko szczęścia

Kielich
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 279 952 9
 • EAN: 0602527995298
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
L.Stadt - EL.P

EL.P

L.Stadt
 • Wytwórnia: L.Stadt
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Porter Band - Electric

Electric

Porter Band
John Porter - Electric Years

Electric Years

John Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3403242
 • EAN: 0094634032421
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
ANKH - Expect Unexpected

Expect Unexpected

ANKH
Lipnicka & Porter - Goodbye

Goodbye

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5224642
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
John Porter - Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

John Porter
 • Wytwórnia: TMM Polska
 • Numer katalogowy: TMMPL006-26
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digibook
 • Dodatkowa informacja: Przebojowa kolekcja Dziennika
Porter Band - Helicopters

Helicopters

Porter Band
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SLP 4010
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1979
Lipnicka & Porter - Hold On

Hold On

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 661
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
John Porter - Honey Trap

Honey Trap

John Porter
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 268
 • EAN: 5903427876720
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
John Porter - Incarnation

Incarnation

John Porter
 • Wytwórnia: Yumi Records
 • Numer katalogowy: CD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Lipnicka & Porter - Inside Story

Inside Story

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3429342
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Millenium - Interdead

Interdead

Millenium
 • Wytwórnia: Lynx Music
 • Numer katalogowy: LM14CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Millenium - Interdead

Interdead

Millenium
 • Wytwórnia: Lynx Music
 • Numer katalogowy: LM 28 CD-DG
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Millenium - Interdead

Interdead

Millenium
 • Wytwórnia: Lynx Music
 • Numer katalogowy: LM 05LP
 • EAN: 5908259313832
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: gatefold
John Porter - It`s Kids Life

It`s Kids Life

John Porter
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0106
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Kayah - Kayah

Kayah

Kayah
Kayah - Kayah

Kayah

Kayah
 • Wytwórnia: Rogot
 • Numer katalogowy: MPG 003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
 • Dodatkowa informacja: EN
Chłopcy z placu broni - Kocham Cię

Kocham Cię

Chłopcy z placu broni
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 155CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
John Porter - Magic Moments

Magic Moments

John Porter
2 Cresky - Major System Error

Major System Error

2 Cresky
 • Wytwórnia: 2 Cresky Records
 • Numer katalogowy: CD 003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Maanam - Mental Cut

Mental Cut

Maanam
Maanam - Miłość jest cudowna (1975-2015)

Miłość jest cudowna (1975-2015)

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 4601869
 • EAN: 0825646018697
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Maanam - Miłość jest cudowna (1975-2015)

Miłość jest cudowna (1975-2015)

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 4601868
 • EAN: 0825646018680
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
Porter Band - Mobilization

Mobilization

Porter Band
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP 030
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1982
Porter Band - Mobilization

Mobilization

Porter Band
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0504 DG
 • EAN: 5907785029446
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Lipnicka & Porter - Nieprzyzwoite piosenki

Nieprzyzwoite piosenki

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5963142
 • EAN: 0724359631424
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Millenium - Notes Without Words

Notes Without Words

Millenium
 • Wytwórnia: Lynx Music
 • Numer katalogowy: LM 140DGCD
 • EAN: 5906395942329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
John Porter - One Love

One Love

John Porter
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: KPSJ 017
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Lipnicka & Porter - Other Stories

Other Stories

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3770262
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: digipack
Maanam - Paranoja jest goła

Paranoja jest goła

Maanam
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10350
 • EAN: 5906409103500
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Closterkeller - Pastel

Pastel

Closterkeller
Mazolewski Porter - Philosophia

Philosophia

Mazolewski Porter
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111493455
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Porter Band - Porter Band `99

Porter Band `99

Porter Band
Maleńczuk - Psychocountry

Psychocountry

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105285051
 • EAN: 5053105285051
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk - Psychocountry

Psychocountry

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105518456
 • EAN: 5053105518456
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
John Porter - Psychodelikatesy

Psychodelikatesy

John Porter
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0514
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Why?
Albion - Remake

Remake

Albion
 • Wytwórnia: Lynx Music
 • Numer katalogowy: LM 017 CD
 • EAN: 5908259313009
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
Renata Przemyk - Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111494612
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Mirror - Right Time

Right Time

Mirror
 • Wytwórnia: Reynoll Music
 • Numer katalogowy: RMCD 003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Me And That Man - Songs Of Love And Death

Songs Of Love And Death

Me And That Man
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: 978-83-268-2487-6
 • EAN: 9788326824876
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
Albion - Survival Games

Survival Games

Albion
T.Love - T.Love

T.Love

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 59073 87
 • EAN: 0190295907372
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Obywatel G. C. - Tak! Tak!

Tak! Tak!

Obywatel G. C.
Lipnicka & Porter - Then & Now

Then & Now

Lipnicka & Porter
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 561
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Anita Lipnicka - Vena Amoris

Vena Amoris

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 244
 • EAN: 5903427876218
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Anita Lipnicka - W siódmym niebie

W siódmym niebie

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4631422
 • EAN: 5099946314222
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
John Porter - Wings Inside

Wings Inside

John Porter

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI