Józef Skrzek
Muzyk

Biografia

Zródło: Spotify

Józef Franci­szek Skrzek (ur. 2 lipca 1948 w Siemia­no­wi­cach Śląskich-Michał­ko­wi­cach) – polski multiin­stru­men­ta­li­sta, wokali­sta i kompo­zy­tor, starszy brat Jana Skrzeka.

Życiorys

Od najmłod­szych lat pobierał lekcje gry na forte­pia­nie. W 1967 ukończył Średnią Szkołę Muzyczną w Katowi­cach w klasie forte­pia­nu (drugi instru­ment – skrzypce).

W 1969 rozpo­czął swoją karierę od tria Mario­la­ine & Swinging Soul Corpo­ra­tion, które towarzy­szy­ło wokali­st­ce z Indone­zji Mario­la­ine. W tym samym czasie współ­pra­co­wał już z grupą Breakout oraz z mało znanymi grupami górno­ślą­ski­mi Ślężanie i Ametysty.

Na początku 1970 został oficjal­nie stałym człon­kiem zespołu Breakout, który wspoma­gał grając na pianinie, gitarze basowej oraz śpiewa­jąc. Wraz z zespołem nagrał płytę 70a. Po kłótni z Józefem Hajda­szem, podczas meczu piłkar­skie­go, opuścił zespół w grudniu 1970.

Już w kolejnym roku założył zespół Silesian Blues Band, w którym poza nim grali Aposto­lis Anthimos (gitara) i Jerzy Piotrow­ski (perkusja). W latach 1972–1973 trzej muzycy współ­pra­co­wa­li z Czesła­wem Niemenem, Helmutem Nadol­skim i Andrze­jem Przybiel­skim pod nazwą Grupa Niemen, nagry­wa­jąc kolejno albumy:

 • Strange Is This World (1972)
 • Ode to Venus (bez udziału Nadol­skie­go i Przybiel­skie­go) (1973)
 • Niemen Vol. 1 i Niemen Vol. 2 (oba albumy połączo­no w reedycji CD jako "Mario­net­ki") (1973).

W 1974 reakty­wo­wał zespół Silesian Blues Band, który został przemia­no­wa­ny na SBB. W 1980 grupa rozpadła się, a Skrzek rozpo­czął karierę solową (LPs: Pamięt­nik Karoliny, Ojciec chrzest­ny Dominika, Ogród Luizy, Józefina itd). Przez następne lata zajmował się tworze­niem muzyki teatral­nej i kościel­nej, jednak co jakiś czas łączył się z muzykami tworząc na krótko zespoły bez większej historii, lub reakty­wo­wał SBB i wystę­po­wał okazjo­nal­nie na różnych festi­wa­lach. W 1993 gościn­nie współ­pra­co­wał z zespołem Kat przy nagry­wa­niu albumu Ballady, grając na forte­pia­nie utwory: "Legenda wyśniona", "Delirium Tremens" i "Niewin­ność".

Muzyk zaprzy­jaź­nio­ny jest z michał­ko­wic­ką Szkołą Podsta­wo­wą nr 13, gdzie często gra i śpiewa podczas różnych uroczystości.

Często współ­pra­cu­je z reżyse­rem Lechem Majew­skim, z którym stworzył utwory muzyczne do filmów Majew­skie­go: Pokój saren (1997), Wojaczek (1999), Angelus (2001) oraz Młyn i krzyż (2010).

W 2005 został laure­atem Nagrody im. Wojcie­cha Korfan­te­go, a w 2008 – Cegły Janoscha, nagrody przyzna­wa­nej przez czytel­ni­ków katowic­kie­go wydania "Gazety Wybor­czej" za rozsła­wia­nie Górnego Śląska.

30 czerwca 2012 w Bydgosz­czy odbyła się premiera pierw­sze­go polskie­go opartego na zasadach Teatru Tworze­nia, awangar­do­we­go orato­rium "Terra­rium"; autor­stwa Józefa Skrzeka i Jarosła­wa Pijarowskiego.

W 2013 roku został laure­atem złotego Fryde­ry­ka za całokształt osiągnięć artystycznych.

W sierpniu 2017 razem z J. Pijarow­skim zostali laure­ata­mi nagrody ekspre­sjo­ni­stycz­nej FENIKS im. Tadeusza Miciń­skie­go za ekspre­sję artystycz­ną i nowator­stwo formalne w bogatej twórczo­ści muzycznej.

16 paździer­ni­ka 2017 roku z rąk wicemi­ni­stra kultury Jarosła­wa Sellina otrzymał złoty medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis". 12 grudnia 2018 został odzna­czo­ny przez prezy­den­ta Andrzeja Dudę Medalem Stulecia Odzyska­nej Niepod­le­gło­ści. W 2019 otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności.


Dyskografia 166

SBB - 1

1

SBB
Cree - 15

15

Cree
 • Wytwórnia: Adam Antosiewicz & Cree
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009-07-24
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
SBB - 1978r. Buchholz

1978r. Buchholz

SBB
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 377 998 5 / 377 998 5
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Buchholz - Międzyz­dro­je - Chicago
SBB - 1979r. Międzyzdroje

1979r. Międzyzdroje

SBB
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 377 998 3
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Buchholz - Międzyz­dro­je - Chicago
SBB - 1994r. Chicago

1994r. Chicago

SBB
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 377 998 7 / 377 998 9
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Buchholz - Międzyz­dro­je - Chicago
SBB - 2 & 3

2 & 3

SBB
SBB - 22.10.1977 Göttingen Alte Ziegelei

22.10.1977 Göttingen Alte Ziegelei

SBB
Leszek Winder - 3B

3B

Leszek Winder
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0748 DG
 • EAN: 5907785038967
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
SBB - 4

4

SBB
SBB - 5

5

SBB
Breakout - 70a

70a

Breakout
SBB - Absolutely Live `98!

Absolutely Live `98!

SBB
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 83098804 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Archiwum Polskiego Rocka - brak okładki

Akustycznie

Józef Skrzek
Archiwum Polskiego Rocka - brak okładki

Akustycznie II

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Viator Records
 • Numer katalogowy: VIA CD 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
Archiwum Polskiego Rocka - brak okładki

Ambitus Extended

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Helicon
 • Numer katalogowy: HR 1006
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Kat - Ballady

Ballady

Kat
 • Wytwórnia: Stuff
 • Numer katalogowy: STUFF 014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
SBB - Behind The Iron Curtain

Behind The Iron Curtain

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0663 DGD
 • EAN: 5907785034686
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009-05-18
 • Opakowanie: digipack
Kruk - Beyond Live

Beyond Live

Kruk
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0756 DGD
 • EAN: 5907785039278
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2015-10-02
 • Opakowanie: digipack
SBB - Blue Trans

Blue Trans

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0680
 • EAN: 5907785036413
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010-10-25
SBB - Bucholz 1978

Bucholz 1978

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0392
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
SBB - Budai Ifjusagi Park Live

Budai Ifjusagi Park Live

SBB
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 52292 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
SBB - Budapest 1978

Budapest 1978

SBB
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 083861 0
 • EAN: 0602508386107
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2019-10-18
Józef Skrzek - Coda - Mozaiki brzmień

Coda - Mozaiki brzmień

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0554
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Viator 1973 - 2007
SBB - Complete Tapes 1974

Complete Tapes 1974

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0567 DG
 • EAN: 5907785031296
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Józef Skrzek & Michał Banasik - Czas

Czas

Józef Skrzek & Michał Banasik
 • Wytwórnia: WB-Music
 • Numer katalogowy: 0002 P-WB
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Archiwum Polskiego Rocka - brak okładki

Czas dojrzewania

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: e-silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 011
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009-03-15
Cree - Diabli nadali

Diabli nadali

Cree
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 370 225 6
 • EAN: 0602537022564
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012-05-29
 • Opakowanie: digipack
Archiwum Polskiego Rocka - brak okładki

Dzwonią dzwoneczki, muzyka gra, a kolęda nadal trwa…

Józef Skrzek
After… - Endless Lunatic

Endless Lunatic

After...
 • Wytwórnia: Oskar
 • Numer katalogowy: 1027 CD
 • EAN: 5907811102723
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Józef Skrzek - Epitafium Dusz - Koncert na cześć zaginionych…

Epitafium Dusz - Koncert na cześć zaginionych…

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: MCK Tychy
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Józef Skrzek - Film & Teatr I

Film & Teatr I

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0550
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Viator 1973 - 2007
Józef Skrzek - Film & Teatr II

Film & Teatr II

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0551
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Viator 1973 - 2007
SBB - Follow My Dream

Follow My Dream

SBB
SBB - FOS

FOS

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD LP 021
 • EAN: 5903068120459
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2019
 • Dodatkowa informacja: Radio Sessions vol. 3, nakład limito­wa­ny, 250 egzemplarzy
SBB - Four Decades

Four Decades

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0128
 • EAN: 5907785031401
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2007-12-17
 • Opakowanie: swing case
SBB - Freedom: Live - Sopot `78

Freedom: Live - Sopot `78

SBB
Breakout - Gdybyś kochał, hej!

Gdybyś kochał, hej!

Breakout
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-191
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1969-03
SBB - Geira

Geira

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0387
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
Halina Frąckowiak i... (SBB, Józef Skrzek) - Geira

Geira

Halina Frąckowiak i... (SBB, Józef Skrzek)
Blackout Breakout i Mira Kubasińska - Gold

Gold

Blackout Breakout i Mira Kubasińska
 • Wytwórnia: Rubicon
 • Numer katalogowy: R - 0086
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1997
SBB - Good bye!

Good bye!

SBB
 • Wytwórnia: Moskito Records
 • Numer katalogowy: 012345
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
SBB - Good bye! /​ Golden Harp

Good bye! /​ Golden Harp

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0335
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Antho­lo­gy 1974-2004
SBB - Hofors 1975

Hofors 1975

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 042
 • EAN: 5901549197532
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016-05-20
SBB - Impresje

Impresje

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0384
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
SBB - Iron Curtain

Iron Curtain

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0655
 • EAN: 5907785034129
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
SBB - Jazz Gems

Jazz Gems

SBB
 • Wytwórnia: Jazz Forum Records
 • Numer katalogowy: 046
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: płyta z gazetą `Jazz Forum`
SBB - Jazz Jamboree 1974 /​ Opole 1975

Jazz Jamboree 1974 /​ Opole 1975

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0388
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 1
SBB - Jazz Jamboree 1975

Jazz Jamboree 1975

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0524
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Jazz nad Odrą 1975

Jazz nad Odrą 1975

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 008
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013-06-22
SBB - Jerzyk

Jerzyk

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0325
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Antho­lo­gy 1974-2004
Józef Skrzek - Józefina

Józefina

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP - 037
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1981
Józef Skrzek i goście - Kantata Maryjna

Kantata Maryjna

Józef Skrzek i goście
 • Wytwórnia: Oskar
 • Numer katalogowy: 1017 CD
 • EAN: 8907811101723
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
SBB - Karlstad 1975 plus

Karlstad 1975 plus

SBB
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 073
 • EAN: 5901549197990
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018-03-30
SBB - Karlstad Live

Karlstad Live

SBB
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 52293 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Niemen - Kattorna /​ Pamflet na ludzkość

Kattorna /​ Pamflet na ludzkość

Niemen
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1228 - 1229
 • EAN: 5907812242282
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009-02-28
Archiwum Polskiego Rocka - brak okładki

Kazania Świętokrzyskie Surge Propera

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Busferia
 • Numer katalogowy: BF03
 • EAN: 5902455470009
 • Nośnik: 2CD+LP
 • Data wydania: 2015-10-16
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Józef Skrzek - Kolędy

Kolędy

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 33729 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Archiwum Polskiego Rocka - brak okładki

Kolędy 81-82

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Viator Records
 • Numer katalogowy: VIA CD 003
 • EAN: 5901549197679
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016-12-09
Józef Skrzek - Koncert Świętokrzyski

Koncert Świętokrzyski

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Wydawnictwo 21
 • Numer katalogowy: 21.010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Józef Skrzek East Wind - Koncert żywiołów

Koncert żywiołów

Józef Skrzek East Wind
 • Wytwórnia: Wydawnictwo 21
 • Numer katalogowy: 21.019
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
SBB & Michał Urbaniak - Koncerty w Trójce

Koncerty w Trójce

SBB & Michał Urbaniak
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1982
 • EAN: 5907812249823
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015-10-02
 • Opakowanie: digipack
Krzak - Krzak`i

Krzak`i

Krzak
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0368
 • EAN: 5907785026803
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
SBB - Ku pamięci

Ku pamięci

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0521
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
Józef Skrzek - La Tempete

La Tempete

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: e-silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 001
 • EAN: 5905034570107
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Józef Skrzek - Live

Live

Józef Skrzek
SBB - Live 1993

Live 1993

SBB
 • Wytwórnia: Stuff
 • Numer katalogowy: S-012-2
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1994
SBB - Live In America `94

Live In America `94

SBB
 • Wytwórnia: www.skrzek.com
 • Numer katalogowy: 5/2002
 • Nośnik: CD-R
 • Data wydania: 2002
 • Dodatkowa informacja: bootleg
SBB - Live In DDR (I)

Live In DDR (I)

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0525
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Live In DDR (II)

Live In DDR (II)

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0526
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Live In Frankfurt 1977 - Follow My Music

Live In Frankfurt 1977 - Follow My Music

SBB
 • Wytwórnia: e-silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 013-14
 • EAN: 5905345700194
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: slipcase
Niemen - Live In Helsinki 1973

Live In Helsinki 1973

Niemen
 • Wytwórnia: Green Tree (D)
 • Numer katalogowy: GTR 169
 • EAN: 4015689001695
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
SBB - Live In Köln 1979 - In The Shadow Of The Dom

Live In Köln 1979 - In The Shadow Of The Dom

SBB
 • Wytwórnia: e-silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 009-10
 • EAN: 5905345700156
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: slipcase
SBB - Live in Leśniczówka

Live in Leśniczówka

SBB
 • Wytwórnia: wydawca nieznany
 • Numer katalogowy: VEN010
 • Nośnik: 2CD-R
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: bootleg
SBB - Live In Marburg 1980 - The Final Concert

Live In Marburg 1980 - The Final Concert

SBB
 • Wytwórnia: e-silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 003-4
 • EAN: 5905345700118
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slipcase
SBB - Live In Neckargemund 1978 - From A Town Called N.

Live In Neckargemund 1978 - From A Town Called N.

SBB
 • Wytwórnia: e-silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 006-7
 • EAN: 5905345700132
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: slipcase
SBB - Live In Opole 1974 - Rock przez cały rok

Live In Opole 1974 - Rock przez cały rok

SBB
 • Wytwórnia: e-silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 012
 • EAN: 5905345700170
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: slipcase
SBB - Live In Opole 1976. A Late Night Recital

Live In Opole 1976. A Late Night Recital

SBB
 • Wytwórnia: e-silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 023-4
 • EAN: 5905345700255
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010-10-25
 • Opakowanie: slipcase
SBB - Live in Prague

Live in Prague

SBB
 • Wytwórnia: wydawca nieznany
 • Numer katalogowy: VEN008
 • Nośnik: CD-R
 • Data wydania: 1998
 • Dodatkowa informacja: bootleg
Archiwum Polskiego Rocka - brak okładki

Live In Praha, Lucerna Music Bar 20.03.2001 feat Paul Wertico

SBB
 • Wytwórnia: wydawca nieznany
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD-R
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: bootleg
SBB - Live in Spodek 2006

Live in Spodek 2006

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0422
 • EAN: 5907785027695
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
SBB - Live In Theatre 2005

Live In Theatre 2005

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0060
 • EAN: 5907785027268
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: swing case
SBB - Lutoslawski`s Revenge

Lutoslawski`s Revenge

SBB
 • Wytwórnia: wydawca nieznany
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD-R
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: bootleg
SBB - Malczewski

Malczewski

SBB
 • Wytwórnia: e-silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 019-21
 • Nośnik: BOX 3CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
 • Dodatkowa informacja: Muzyka ze spekta­klu teatral­ne­go i widowisk TV
SBB - Memento z banalnym tryptykiem

Memento z banalnym tryptykiem

SBB
Archiwum Polskiego Rocka - brak okładki

Metrolopis

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: e-silesia.info
 • Numer katalogowy: ESCD 022
 • EAN: 5905345700248
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010-05-13
 • Opakowanie: digipack
Tomasz Makowiecki - Moizm

Moizm

Tomasz Makowiecki
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88765489132
 • EAN: 0887654891327
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013-10-08
 • Opakowanie: digipack
Archiwum Polskiego Rocka - brak okładki

Moja muzyka

Józef Skrzek
 • Wytwórnia: Viator Records
 • Numer katalogowy: VIA CD 001
 • EAN: 5901549197235
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014-10-20
SBB - Nastroje

Nastroje

SBB
 • Wytwórnia: Jazz'N'Java Records
 • Numer katalogowy: JnJ010
 • EAN: 0724354264825
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
SBB - New Century

New Century

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0362
 • EAN: 5907785026735
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005-09-19
Niemen - Niemen vol. 1

Niemen vol. 1

Niemen
Niemen - Niemen vol. 2

Niemen vol. 2

Niemen
SBB - Nowy horyzont

Nowy horyzont

SBB
Niemen - Ode To Venus

Ode To Venus

Niemen
 • Wytwórnia: CBS (UK)
 • Numer katalogowy: CBS 65606
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1973
SBB - Odlecieć z wami

Odlecieć z wami

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0520
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2
SBB - Odlot

Odlot

SBB
SBB - Ogniste koło

Ogniste koło

SBB
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0523
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lost Tapes, Vol. 2