Justyna "Jazzta" Panfilewicz
Muzyk

Biografia

Justyna Panfi­le­wicz, znana również jako Jazzta (ur. 21 lutego 1985 w Skier­nie­wi­cach) – polska wokalist­ka rockowa, kompo­zy­tor­ka, autorka tekstów i inter­pre­ta­tor­ka poezji śpiewanej.

Edukacja

Justyna Panfi­le­wicz jest absol­went­ką Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. B. Prusa w Skier­nie­wi­cach (2000-2004). W 2009 roku obroniła tytuł magistra pedago­gi­ki w zakresie edukacji artystycz­nej na Uniwer­sy­te­cie Łódzkim. Od 2013 roku jest wykła­dow­cą klasy wokalnej Wrocław­skich Warsz­ta­tów Muzycz­nych Wojtka Pilichow­skie­go, a od 2015 roku – klasy wokalnej Warsz­ta­tów Muzycz­nych w Muzycz­nej Owczarni-Jaworki.

Kariera muzyczna

Debiu­to­wa­ła w 1997 wystę­pa­mi z Zespołem Folklo­ry­stycz­nym Pieśni i Tańca "Siera­ko­wi­ce". Od 2004 roku tworzy muzykę autorską. W tym samym roku rozpo­czę­ła się również jej przygoda z poezją śpiewaną. Jest laure­at­ką wielu presti­żo­wych, ogólno­pol­skich festi­wa­li poezji śpiewa­nej i piosenki poetyc­kiej. W 2008 roku wraz z gitarzy­stą Tomaszem Orłow­skim zaini­cjo­wa­ła powsta­nie autor­skie­go projektu HUKzHUT, tworzą­ce­go muzykę z gatunku rock, progres­si­ve. W 2011 roku wystą­pi­ła w muzycz­nym show TVP2 Bitwa na głosy. Od czerwca 2011 roku do marca 2013 roku była główną wokalist­ką zespołu Ich Troje z którym to wystą­pi­ła podczas 10. Sopot TOPtren­dy Festiwal 2012. W 2013 roku wzięła udział w drugiej edycji muzycz­ne­go show TVP2 The Voice of Poland. Dotarła do ćwierć­fi­na­łu. Po progra­mie, we współ­pra­cy z wytwór­nią Fonogra­fi­ka wydała trzy oficjal­ne single: "Chcę więcej" (15 lipca 2014), "Nie zatrzy­masz mnie" (16 grudnia 2014), "Ciebie chcę" (17 czerwca 2015). 12 czerwca 2015 roku wygrała Super­De­biu­ty odbywa­ją­ce się podczas 52 Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. Wystą­pi­ła w duecie z Mariu­szem Wawrzyń­czy­kiem. Duet zdobył m.in. tytuł Super Debiutu TVP1 "Nagroda im. Anny Jantar" przyzna­wa­na przez widzów TVP w głoso­wa­niu sms w konkur­sie Super Debiuty 2015 oraz nagrodę Prezy­den­ta Miasta Opola "KAROLINKA".


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI