Justyna Steczkowska
Muzyk

Biografia

Justyna Maria Stecz­kow­ska (ur. 2 sierpnia 1972 w Rzeszo­wie) – polska piosen­kar­ka, kompo­zy­tor­ka, autorka tekstów, skrzy­pacz­ka, aktorka filmowa i teatral­na, prezen­ter­ka telewi­zyj­na, projek­tant­ka mody, fotograf­ka i osobo­wość medialna. Człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Znana z szero­kiej skali głosu, wyliczo­nej na cztery oktawy. Działal­ność muzyczną rozpo­czy­na­ła w zespo­łach rocko­wych i jazzo­wych. W 1994 została laure­at­ką finału pierw­szej edycji programu Szansa na sukces oraz zdobyła nagrodę "Karolin­ki" na 31. Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. W 1995 zwycię­ży­ła w finale Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich i repre­zen­to­wa­ła Polskę w 40. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji. Od 1996 wydała 12 solowych albumów studyj­nych: Dziew­czy­na Szamana (1996), Naga (1997), Dzień i Noc (2000), Alkimja (2002), Femme Fatale (2004), Daj mi chwilę (2007), Puchowe kołysan­ki (2008), To mój czas (2009), XV (2012), Puchowe kołysan­ki 2 (2013), Anima (2014) i Maria Magda­le­na. All is One (2019), a także cztery płyty we współ­pra­cy z innymi wykonaw­ca­mi: Mów do mnie jeszcze (2001) z Pawłem Delągiem, Mezalian­se (2011) z Maciejem Maleń­czu­kiem, Ale szopka z Urszulą Dudziak (2011) i I na co mi to było? (2015) z Bobanem Marko­vi­ciem oraz ścieżkę dźwię­ko­wą do filmu Na koniec świata (1999).

Laure­at­ka sześciu nagród Fryde­ry­ków, dwóch Wiktorów, Super­je­dyn­ki i Bursz­ty­no­we­go Słowika. W 2015 została uhono­ro­wa­na Brązowym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis". Wielo­krot­nie była uwzględ­nia­na w rankin­gach na liście najcen­niej­szych gwiazd polskie­go show-biznesu.

Była główną bohater­ką filmu dokumen­tal­ne­go Justyna, zagrała też epizo­dycz­ne role w kilku filmach i seria­lach oraz wystą­pi­ła w kilku spekta­klach teatral­nych. Prowadzi czynnie działal­ność chary­ta­tyw­ną. Była uczest­nicz­ką, jurorką, prowa­dzą­cą bądź bohater­ką wielu telewi­zyj­nych progra­mów rozryw­ko­wych oraz wzięła udział w ogólno­pol­skich kampa­niach rekla­mo­wych dla czterech dużych firm. Zapro­jek­to­wa­ła własną kolekcję ubrań dla dziewczynek.

Młodość

Urodziła się w Rzeszo­wie, gdzie miesz­ka­ła na rzeszow­skiej Baranów­ce. Jest czwartym z dziewię­cior­ga dzieci Danuty i Stani­sła­wa Stecz­kow­skich. Po matce ma pocho­dze­nie tatar­skie. Mając pięć lat, przepro­wa­dzi­ła się z rodzi­ca­mi do Stalowej Woli, gdzie uczęsz­cza­ła do Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej im. Ignacego Jana Paderew­skie­go. Pod koniec lat 80. wróciła do Rzeszowa, gdzie w 1990 ukończy­ła naukę w liceum miesz­czą­cym się w Zespole Szkół Muzycz­nych nr 1 przy ul. Szopena.

Studio­wa­ła wioli­ni­sty­kę na Akademii Muzycz­nej w Gdańsku, ale po roku przerwa­ła studia, by skupić się na wokali­sty­ce. Wówczas bez powodze­nia zdawała egzaminy do Teatru Muzycz­ne­go im. Danuty Badusz­ko­wej w Gdyni, na Wydział Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej Akademii Muzycz­nej im. Karola Szyma­now­skie­go w Katowi­cach i na Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycz­nej w Gdańsku.

Kariera muzyczna

Początki i lata 90.

W 1990, w nagrodę za ukończe­nie liceum z wyróż­nie­niem, zagrała koncert d-moll Henryka Wieniaw­skie­go z Orkie­strą Symfo­nicz­ną Filhar­mo­nii Rzeszow­skiej. Następ­nie przepro­wa­dzi­ła się na studia do Gdańska, gdzie śpiewała w klubach jazzo­wych, między innymi z Maciejem Miecz­ni­kow­skim. W tym okresie wystę­po­wa­ła również z Leszkiem Możdże­rem, u którego boku debiu­to­wa­ła z jazzowym koncer­tem w telewi­zji. Po przerwa­niu studiów założyła własny zespół jazzowy Shoco. Śpiewała też w zespo­łach rocko­wych Wańka Wstańka, 1984, Agres­si­va 69 i Revolu­tio Cordis. Równo­cze­śnie dorabia­ła, śpiewa­jąc na impre­zach okolicz­no­ścio­wych i tworząc artystycz­nie malowane guziki.

W 1994 wzięła udział w przesłu­cha­niach do programu TVP2 Szansa na sukces; najpierw bez powodze­nia wystą­pi­ła z piosenką "Nie przynoś mi kwiatów, dziew­czy­no" w odcinku z zespołem Truba­du­rzy, a w kolejnym odcinku za wykona­nie utworu "Boskie Buenos" z reper­tu­aru grupy Maanam zajęła pierwsze miejsce. Dzięki wygranej w progra­mie wystą­pi­ła w koncer­cie "Debiutów" podczas Krajo­we­go Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu, w którym zwycię­ży­ła, otrzy­mu­jąc nagrodę im. Anny Jantar. W 1995 z piosenką "Moja intym­ność" wygrała Festiwal Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn. W maju, repre­zen­tu­jąc Polskę z utworem "Sama", zajęła 18. miejsce w finale 40. Konkursu Piosenki Eurowi­zji w Dublinie. W czerwcu wystą­pi­ła z piosenką "Sama" w konkur­sie o Grand Prix im. Karola Musioła podczas 32. KFPP w Opolu, a także na festi­wa­lu sopockim, na którym przed­sta­wi­ła piosenki "Dziew­czy­na Szamana" i "Wrogu mój". Również w 1995 nawią­za­ła współ­pra­cę z Grzego­rzem Ciechow­skim, z którym nagrała materiał na debiu­tanc­ki album studyjny pt. Dziew­czy­na Szamana. Tytułowy utwór z albumu był nomino­wa­ny do nagrody muzycz­nej Fryde­ry­ka w katego­riach "piosenka roku" i "wideoklip roku". Sam album, wydany na początku 1996, zyskał status platy­no­wej płyty, rozcho­dząc się w ponad 200 tys. egzem­pla­rzy. W tym samym roku Stecz­kow­ska została wyróż­nio­na Fryde­ry­ka­mi w katego­riach: "wokalist­ka roku", "album roku" (za Dziew­czy­nę Szamana), "piosenka roku" (za "Oko za oko, słowo za słowo") i "fonogra­ficz­ny debiut roku". Otrzy­ma­ła także statu­et­kę Wiktora.

W 1997 wydała drugi album studyjny pt. Naga, który został wypro­du­ko­wa­ny przez Grzego­rza Ciechow­skie­go. Wydaw­nic­two zapew­ni­ło jej certy­fi­kat złotej płyty za sprzedaż ponad 100 tys. egzem­pla­rzy. Płytę promo­wa­ła singlami "Za dużo wiesz" i "Za karę". Również w 1997 pojawiła się gościn­nie na kilku płytach innych wykonaw­ców, m.in. zespołu Voo Voo (Flota zjedno­czo­nych sił) i Grzego­rza Turnaua (Tutaj jestem), a także została bohater­ką filmu dokumen­tal­ne­go Jacka Tasza­kow­skie­go i Leszka Molskie­go Justyna, który opowia­dał o drodze artystycz­nej piosen­kar­ki. W 1999 wraz z Antonim Łazar­kie­wi­czem stworzy­ła ścieżkę dźwię­ko­wą do filmu Magda­le­ny Łazar­kie­wicz Na koniec świata, w którym zagrała główną rolę Teresy.

Lata 2000–2010

W lutym 2000 wydała kolejny album studyjny pt. Dzień i Noc, na którym znalazły się piosenki z tekstami autor­stwa Edyty Barto­sie­wicz i Katarzy­ny Nosow­skiej. Na pierw­szej części albumu wykonała utwory taneczne, na drugiej zawarła utwory inspi­ro­wa­ne muzyką filmową, nie zawie­ra­ją­ce słów, a tylko wokalizy. W grudniu zaśpie­wa­ła dla polsko-ukraiń­skie­go batalio­nu stacjo­nu­ją­ce­go w Kosowie, za co w styczniu 2001 została uhono­ro­wa­na medalem za "zasługi dla obron­no­ści Rzeczy­po­spo­li­tej" przez ministra obrony narodo­wej Broni­sła­wa Komorow­skie­go. W listo­pa­dzie wraz z Pawłem Delągiem wydała album pt. Mów do mnie jeszcze, zawie­ra­ją­cy utwory do tekstów Williama Szekspi­ra, Cypriana Kamila Norwida, Kazimie­rza Przerwy-Tetma­je­ra i Marii Pawli­kow­skiej-Jasno­rzew­skiej.

Kolejny album pt. Alkimja wydała w paździer­ni­ku 2002, promo­wa­ła go singlem "Świt świt". Albumem nawią­zy­wa­ła do kultury żydow­skiej, zawie­ra­jąc utwory śpiewane po hebraj­sku, aramej­sku oraz w językach ladino i jidysz. W tym czasie praco­wa­ła też nad widowi­skiem koncer­to­wym Alkimja, które premie­ro­wo zapre­zen­to­wa­ła podczas 23. Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu. Za sprzedaż albumu w 35 tys. egzem­pla­rzy otrzy­ma­ła złotą płytę oraz Fryde­ry­ka w katego­rii "etno-folkowy album roku". W paździer­ni­ku wystą­pi­ła z materia­łem z płyty na Festi­wa­lu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. W maju 2003 wystą­pi­ła na Placu Zamkowym w Lublinie podczas gali koncer­to­wej z okazji 83. urodzin Jana Pawła II i 25. rocznicę ponty­fi­ka­tu papieża. W sierpniu wystą­pi­ła z utworem "Moja intym­ność" na festi­wa­lu sopockim.

W 2004 wydała kolejny album studyjny pt. Femme Fatale, na którym umieści­ła własne inter­pre­ta­cje piosenek wykony­wa­nych przez słynne piosen­kar­ki polskie i zagra­nicz­ne. Wydanie krążka zostało poprze­dzo­ne spekta­klem telewi­zyj­nym, w którym wcielała się w postacie Kaliny Jędrusik, Anny German, Marilyn Monroe czy Édith Piaf. W sierpniu wystą­pi­ła z piosenką "Pod Papugami" w koncer­cie pamięci Czesława Niemena podczas festi­wa­lu sopoc­kie­go. W styczniu 2005 wystą­pi­ła gościn­nie w progra­mie Stratos­fe­ra, a także wzięła udział w nagra­niach chary­ta­tyw­ne­go singla "Pokonamy fale". Również w 2005 zagrała koncert "Kobiety", zawie­ra­ją­cy jej autor­skie inter­pre­ta­cje dawnych przebo­jów w aranża­cji Mateusza Pospie­szal­skie­go, za który Telewi­zja Polska (jako produ­cent) zdobyła nomina­cję do nagrody w katego­rii "muzyka koncert" podczas Festi­wa­lu Złota Róża w Lucernie, a także zaśpie­wa­ła podczas trasy Wiosna Polaków, będącej częścią kampanii wybor­czej Prawa i Sprawie­dli­wo­ści przed wyborami prarla­men­tar­ny­mi w Polsce. W grudniu wydała album z popular­ny­mi, polskimi kolędami, który był dołącza­ny jako dodatek do magazynu "Nowy Dzień".

W marcu 2006 wystą­pi­ła w koncer­cie Wielka­noc­ny Gospel, który odbył się w Kościele Marii Magda­le­ny we Wrocła­wiu przy udziale zespołu gospe­lo­we­go Visual Ministry Choir z Londynu. Latem wzięła udział w trasie koncer­to­wej "Urodzi­no­we Lato z radiem". W lipcu wystą­pi­ła na 10. Festi­wa­lu Muzyki i Kultury Romów w Ciecho­cin­ku, a w sierpniu zagrała koncert na Przystan­ku Woodstock, a w grudniu wydała autorski singel "Świątecz­na piosenka o miłości" oraz wystą­pi­ła w koncer­tach Reqiuem pro Pace, organi­zo­wa­nym z okazji 25-lecia wprowa­dze­nia stanu wojen­ne­go, i Arie ze śmiechem, który został wyemi­to­wa­ny drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia.

W kwietniu 2007 wystą­pi­ła podczas koncertu 50 lat wizji z Poznania, odbywa­ją­ce­go się w Auli Uniwer­sy­te­tu im. Adama Mickie­wi­cza w Poznaniu z okazji 50-lecia istnie­nia poznań­skie­go oddziału TVP. W maju wystą­pi­ła w koncer­cie Tajem­ni­ca światła – tajem­ni­ca miłosier­dzia. Pieśń o Janie Pawle II organi­zo­wa­nym we wrocław­skiej bazylice garni­zo­no­wej św. Elżbiety. W czerwcu wystą­pi­ła gościn­nie w koncer­cie Trendy podczas festi­wa­lu TOPtren­dy 2007, na którym była również jednym z jurorów. Również w czerwcu wydała ósmy album studyjny pt. Daj mi chwilę, którego produ­cen­tem był Bogdan Kondrac­ki. Album promo­wa­ła utworami "To tylko złudze­nie (To nie miłość)", "Tu i tu" i "Wracam do domu", do których zreali­zo­wa­ła teledy­ski. Krążek zdobył status złotej płyty za sprzedaż w ponad 15 tys. egzem­pla­rzach. W sierpniu zagrała koncert w Muzycz­nym Studiu Polskie­go Radia im. Agniesz­ki Osiec­kiej w Warsza­wie, we wrześniu wystą­pi­ła gościn­nie w finale wyborów Miss Polonia, a w paździer­ni­ku zaśpie­wa­ła utwór Paula Simona "The Sound of Silence" podczas Koncertu Dnia Papie­skie­go. W listo­pa­dzie odebrała nagrodę Prome­te­usza, przyzna­wa­ną "najwy­bit­niej­szym i najbar­dziej zasłu­żo­nym artystom wystę­pu­ją­cym na estra­dach Polski i świata". W grudniu zaśpie­wa­ła wraz z Piotrem Cugow­skim i Eweliną Flintą utwór "Kraków, go!", którą napisali Jacek Cygan i Robert Janson na potrzeby promocji Krakowa przed Mistrzo­stwa­mi Europy w Piłce Nożnej 2012. Również w grudniu zdobyła nomina­cję do Teleka­me­ry w katego­rii "muzyka", uświet­ni­ła występem świątecz­ny koncert TVP2 Do Betlejem – Wieczór kolęd z Przyja­ciół­mi Zacza­ro­wa­nej Piosenki oraz Sylwe­stro­wa Moc Przebo­jów, organi­zo­wa­ny przez telewi­zję Polsat na krakow­skim Rynku.

W lutym 2008 wydała reedycję albumu Daj mi chwilę, wzboga­co­ną o singiel "Choć wieje, pada, grzmi", który nagrała z Borysem Szycem. W marcu wystą­pi­ła na Placu Zamkowym w Warsza­wie podczas koncertu "Solidar­ni z Biało­ru­sią". W maju odebrała Wiktora w katego­rii "gwiazda piosenki i estrady" i wydała album studyjny pt. Puchowe kołysan­ki, zawie­ra­ją­cy jej autor­skie piosenki oraz czytane przez nią bajki. Płyta, objęta patro­na­tem Fundacji TVN "Nie jesteś sam", dotarła do 10. miejsca oficjal­nej listy sprze­da­ży. Jesienią premierę miało kilka albumów, na których gościn­nie wystą­pi­ła; we wrześniu pojawiła się na płycie Sanji Ilicia i Balka­ni­ki pt. Balkan Koncept (utwór "Wróć do mnie") i Bogusła­wa Meca pt. Duety (utwory "Mały, biały pies" i "Filozof"), a w paździer­ni­ku – na kompi­la­cji pt. Nasza Niepod­le­gła, wydanej z okazji 90. rocznicy odzyska­nia niepod­le­gło­ści Polski, na którą nagrała własną inter­pre­ta­cję piosenki "Biały krzyż". Utwór wykonała również podczas koncertu z okazji rocznicy, zorga­ni­zo­wa­nym 11 listo­pa­da przez Telewi­zję Polską w stołecz­nym Teatrze Wielkim – Operze Narodo­wej. W grudniu wystą­pi­ła na bydgo­skim Starym Rynku w koncer­cie wieńczą­cym akcję chary­ta­tyw­ną "I ty możesz zostać świętym Mikołajem".

W marcu 2009 wydała dziesią­ty w karierze album studyjny pt. To mój czas. Materiał promo­wa­ła singlem "Tango", który wykonała w koncer­cie "Premier" podczas 46. KFPP w Opolu, a także singlami "Proszę cię – skłam", "Tylko ty znasz te zaklęcia", "To mój czas" i "Kim tu jestem", do których zreali­zo­wa­ła teledy­ski. Produ­cen­tem płyty został węgier­ski kompo­zy­tor i produ­cent Victor Rakon­czai. W ramach promocji płyty, jako pierwsza artystka polskiej estrady, zagrała koncert promo­cyj­ny, który był trans­mi­to­wa­ny na żywo przez Internet. Również w marcu wydała koncer­to­wy album DVD pt. Alkimja, będący zapisem koncertu zagra­ne­go w 2001 w ramach Festi­wa­lu Czterech Kultur w Łodzi. W listo­pa­dzie wydała teledysk do utworu "Głodna miłość", który nagrała z Pawłem Małaszyń­skim na potrzeby akcji chary­ta­tyw­nej Fundacji TVN "Nie jesteś sam". W kwietniu 2010 wraz z innymi wykonaw­ca­mi zaśpie­wa­ła przebój Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" na koncer­cie galowym Fryderyk 2010. Artyści w hołdzie ofiarom katastro­fy lotni­czej w Smoleń­sku. W maju poinfor­mo­wa­ła o zakoń­cze­niu pięcio­let­niej współ­pra­cy z dotych­cza­so­wym menedże­rem, Krzysz­to­fem Wasitą. Latem wystą­pi­ła na Przystan­ku Woodstock. W grudniu wystą­pi­ła podczas koncertu sylwe­stro­we­go Imperium gwiazd organi­zo­wa­ne­go przez TVP2 we Wrocławiu.

Lata 2011–2020

W lutym 2011 wydała album pt. Mezalian­se, nagrany wspólnie z Maciejem Maleń­czu­kiem, na którym znalazły się ich inter­pre­ta­cje utworów Kabaretu Starszych Panów. W tym czasie wzięła udział również w nagraniu chary­ta­tyw­ne­go singla "Anioły niebios wstrzy­maj­cie czas". W marcu wystą­pi­ła z piosen­ka­mi Ewy Demar­czyk na gali Anioły w kolorze podczas 32. Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu, a także zaśpie­wa­ła podczas koncertu "Jednego serca" organi­zo­wa­nym przez TVP2 ku pamięci ofiar katastro­fy smoleń­skiej z 10 kwietnia 2010. W kwietniu wystą­pi­ła w koncer­cie Noc Miliona Żurawi. Polscy artyści dla Japonii, dedyko­wa­nym ofiarom trzęsie­nia ziemi i tsunami w Japonii. Zaanga­żo­wa­ła się również w projekt Agniesz­ki Szcze­pa­nik Szopka, poświę­co­ny twórczo­ści Fryde­ry­ka Chopina, wystę­pu­jąc w maju w koncer­cie promo­cyj­nym w Och-Teatrze oraz nagry­wa­jąc album studyjny pt. Ale szopka w duecie z Urszulą Dudziak,. W czerwcu wystą­pi­ła podczas 48. KFPP w Opolu, śpiewa­jąc utwór "Karuzela z madon­na­mi" w koncer­cie pamięci Ewy Demar­czyk. W grudniu premierę miał album kompi­la­cyj­ny pt. …to też Ciechow­ski, dedyko­wa­ny Grzego­rzo­wi Ciechow­skie­mu, na którym znalazła się piosenka "Za dużo wiesz" w wykona­niu Steczkowskiej.

W kwietniu 2012 zapre­zen­to­wa­ła dwupły­to­we wydaw­nic­two pt. XV, na którym zawarła najpo­pu­lar­niej­sze przeboje z lat 90. i popular­niej­sze piosenki z poprzed­niej dekady, nagrane w nowych aranża­cjach. Album promo­wa­ła teledy­ska­mi do nowych aranża­cji singli "Skłam", "Wrogu mój" i "Krymi­nal­na miłość", a także do premie­ro­wej piosenki "Sanktu­arium". W ramach promocji plano­wa­ła wyruszyć w ogólno­pol­ską trasę koncer­to­wą, która nie doszła do skutku z powodu choroby nowotwo­ro­wej męża. Za album otrzy­ma­ła "Różę Gali" w katego­rii "muzyka". W listo­pa­dzie wystą­pi­ła na gali z okazji 50-lecia istnie­nia radiowej Trójki. W maju 2013 wydała album pt. Puchowe kołysan­ki 2. W listo­pa­dzie wystą­pi­ła na gali z okazji 10-lecia istnie­nia dzien­ni­ka "Fakt", a w grudniu zaśpie­wa­ła na plene­ro­wym koncer­cie Disco Sylwe­ster z Dwójką organi­zo­wa­nym przez TVP2 we Wrocławiu.

W 2014 święto­wa­ła 20-lecie pracy artystycz­nej. W kwietniu zaśpie­wa­ła gościn­nie utwór "Abba Ojcze" z Plácido Domingo podczas jego koncertu odbywa­ją­ce­go się w ramach Między­na­ro­do­wych Targów Poznań­skich, a także wydała teledysk do singla "Terra", zwiastu­ją­ce­go jej kolejny album studyjny. W czerwcu wystą­pi­ła podczas 51. KFPP w Opolu. W lipcu wystą­pi­ła z koncer­tem podczas 4. edycji festi­wa­lu Rzeszow­skie Święto Wokalne i zaśpie­wa­ła w koncer­cie Lato Zet i Dwójki w Zielonej Górze. W sierpniu zagrała koncert jubile­uszo­wy podczas Polsat Sopot Festival 2014, na którym wykonała najwięk­sze przeboje oraz odebrała Bursz­ty­no­we­go Słowika. 29 paździer­ni­ka zapre­zen­to­wa­ła teledysk do piosenki "Kochan­ko­wie syreny", która znalazła się na jej kolejnym albumie pt. Anima. Również w 2014 wyruszy­ła w ogólno­pol­ską trasę koncer­to­wą Magia trwa, obejmu­ją­cą występy w najwięk­szych teatrach i filhar­mo­niach, a także wystą­pi­ła w koncer­cie Grzegorz Ciechow­ski: Spotka­nie z Legendą, który został zareje­stro­wa­ny i wydany w marcu 2015 w formie albumu koncertowego.

Dzięki sukce­so­wi trasy Magia trwa, w 2015 wyruszy­ła w kolejną, tym razem zatytu­ło­wa­ną Nie jestem, tym kim byłam. W maju zagrała materiał z płyty Anima podczas koncertu w Muzycz­nym Studiu Polskie­go Radia im. Agniesz­ki Osiec­kiej, a także udostęp­ni­ła za darmo w wersji cyfrowej kolejny album studyjny pt. All Is One, który wydała pod pseudo­ni­mem Maria Magda­le­na. W czerwcu wystą­pi­ła na 52. KFPP w Opolu, podczas którego odebrała Super­je­dyn­kę za wygraną w katego­rii "Super Artystka". W paździer­ni­ku została uhono­ro­wa­na Brązowym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis", a także wydała album pt. I na co mi to było?, który nagrała w duecie z serbskim muzykiem Bobanem Marko­vi­cem. Płyta została utrzy­ma­na w klimacie cygań­skim, a materiał wykony­wa­ny był przez nią podczas trasy koncer­to­wej pt. Justyna Stecz­kow­ska & Orkie­stra Cygańska, którą rozpo­czę­ła w listo­pa­dzie 2015. W grudniu uświet­ni­ła występem plene­ro­wy koncert Funta­stycz­ny Kraków – Sylwe­ster organi­zo­wa­ny przez stację TVN.

W lutym 2016 wyruszy­ła w jubile­uszo­wą trasę koncer­to­wą pt. Justyna Stecz­kow­ska Akustycz­nie. 5 czerwca wystą­pi­ła w koncer­cie "Złote Opole" na 53. KFPP w Opolu, na którym zaśpie­wa­ła utwór "Dziew­czy­na Szamana". W tym samym roku odcisnę­ła swoją dłoń na Prome­na­dzie Gwiazd w Międzyz­dro­jach. Przez kolejne miesiące wystę­po­wa­ła w ramach objaz­do­wej trasy Koncert Muzyki Filmowej. W sierpniu 2016 zagrała w Operze Leśnej urodzi­no­wy koncert z José Carre­ra­sem. W 2017 odbyła kolejne występy z orkie­strą cygańską, ponadto zagrała minitra­sę z okazji 15-lecia od wydania płyty pt. Alkimja, a w grudniu wyruszy­ła w świątecz­ną trasę Kolędy i pasto­rał­ki. W styczniu 2018 wystę­po­wa­ła gościn­nie na polskiej części świato­wej trasy koncer­to­wej Lord of the Rings: The Fellow­ship of the Ring in Concert, równo­cze­śnie grała też kolejne koncerty z orkie­strą cygańską. W paździer­ni­ku wraz z innymi wykonaw­ca­mi wyruszy­ła w kolejną edycję trasy koncer­to­wej Ciechow­ski – Spotka­nie z Legendą, poświę­co­nej twórczo­ści Grzego­rza Ciechow­skie­go, równo­le­gle wystę­po­wa­ła również w trasach Tribute to… i drugiej serii Koncer­tów Muzyki Filmowej.

W lutym 2019 wydała album pt. Maria Magda­le­na. All is One, który premie­ro­wo udostęp­ni­ła w wersji cyfrowej w maju 2015. Materiał promo­wa­ła podczas ogólno­pol­skiej trasy koncer­to­wej. 27 lutego wystą­pi­ła z piosenką "Wracam do domu" podczas koncertu "Artyści przeciw niena­wi­ści" organi­zo­wa­nym w Łodzi. Latem odbyła kolejną serię koncer­tów Tribute to…. W listo­pa­dzie premierę miała piosenka "Karp 2019", którą nagrała z innymi artysta­mi na potrzeby akcji chary­ta­tyw­nej "Święta bez granic", a w grudniu wystą­pi­ła podczas świątecz­nych koncer­tów telewi­zyj­nych: "Wielkie kolędo­wa­nie z Polsatem" i "Najpięk­niej­sze kolędy" przygo­to­wa­nym przez TVN.

Początki i lata 90.

W 1990, w nagrodę za ukończe­nie liceum z wyróż­nie­niem, zagrała koncert d-moll Henryka Wieniaw­skie­go z Orkie­strą Symfo­nicz­ną Filhar­mo­nii Rzeszow­skiej. Następ­nie przepro­wa­dzi­ła się na studia do Gdańska, gdzie śpiewała w klubach jazzo­wych, między innymi z Maciejem Miecz­ni­kow­skim. W tym okresie wystę­po­wa­ła również z Leszkiem Możdże­rem, u którego boku debiu­to­wa­ła z jazzowym koncer­tem w telewi­zji. Po przerwa­niu studiów założyła własny zespół jazzowy Shoco. Śpiewała też w zespo­łach rocko­wych Wańka Wstańka, 1984, Agres­si­va 69 i Revolu­tio Cordis. Równo­cze­śnie dorabia­ła, śpiewa­jąc na impre­zach okolicz­no­ścio­wych i tworząc artystycz­nie malowane guziki.

W 1994 wzięła udział w przesłu­cha­niach do programu TVP2 Szansa na sukces; najpierw bez powodze­nia wystą­pi­ła z piosenką "Nie przynoś mi kwiatów, dziew­czy­no" w odcinku z zespołem Truba­du­rzy, a w kolejnym odcinku za wykona­nie utworu "Boskie Buenos" z reper­tu­aru grupy Maanam zajęła pierwsze miejsce. Dzięki wygranej w progra­mie wystą­pi­ła w koncer­cie "Debiutów" podczas Krajo­we­go Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu, w którym zwycię­ży­ła, otrzy­mu­jąc nagrodę im. Anny Jantar. W 1995 z piosenką "Moja intym­ność" wygrała Festiwal Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn. W maju, repre­zen­tu­jąc Polskę z utworem "Sama", zajęła 18. miejsce w finale 40. Konkursu Piosenki Eurowi­zji w Dublinie. W czerwcu wystą­pi­ła z piosenką "Sama" w konkur­sie o Grand Prix im. Karola Musioła podczas 32. KFPP w Opolu, a także na festi­wa­lu sopockim, na którym przed­sta­wi­ła piosenki "Dziew­czy­na Szamana" i "Wrogu mój". Również w 1995 nawią­za­ła współ­pra­cę z Grzego­rzem Ciechow­skim, z którym nagrała materiał na debiu­tanc­ki album studyjny pt. Dziew­czy­na Szamana. Tytułowy utwór z albumu był nomino­wa­ny do nagrody muzycz­nej Fryde­ry­ka w katego­riach "piosenka roku" i "wideoklip roku". Sam album, wydany na początku 1996, zyskał status platy­no­wej płyty, rozcho­dząc się w ponad 200 tys. egzem­pla­rzy. W tym samym roku Stecz­kow­ska została wyróż­nio­na Fryde­ry­ka­mi w katego­riach: "wokalist­ka roku", "album roku" (za Dziew­czy­nę Szamana), "piosenka roku" (za "Oko za oko, słowo za słowo") i "fonogra­ficz­ny debiut roku". Otrzy­ma­ła także statu­et­kę Wiktora.

W 1997 wydała drugi album studyjny pt. Naga, który został wypro­du­ko­wa­ny przez Grzego­rza Ciechow­skie­go. Wydaw­nic­two zapew­ni­ło jej certy­fi­kat złotej płyty za sprzedaż ponad 100 tys. egzem­pla­rzy. Płytę promo­wa­ła singlami "Za dużo wiesz" i "Za karę". Również w 1997 pojawiła się gościn­nie na kilku płytach innych wykonaw­ców, m.in. zespołu Voo Voo (Flota zjedno­czo­nych sił) i Grzego­rza Turnaua (Tutaj jestem), a także została bohater­ką filmu dokumen­tal­ne­go Jacka Tasza­kow­skie­go i Leszka Molskie­go Justyna, który opowia­dał o drodze artystycz­nej piosen­kar­ki. W 1999 wraz z Antonim Łazar­kie­wi­czem stworzy­ła ścieżkę dźwię­ko­wą do filmu Magda­le­ny Łazar­kie­wicz Na koniec świata, w którym zagrała główną rolę Teresy.

Lata 2000–2010

W lutym 2000 wydała kolejny album studyjny pt. Dzień i Noc, na którym znalazły się piosenki z tekstami autor­stwa Edyty Barto­sie­wicz i Katarzy­ny Nosow­skiej. Na pierw­szej części albumu wykonała utwory taneczne, na drugiej zawarła utwory inspi­ro­wa­ne muzyką filmową, nie zawie­ra­ją­ce słów, a tylko wokalizy. W grudniu zaśpie­wa­ła dla polsko-ukraiń­skie­go batalio­nu stacjo­nu­ją­ce­go w Kosowie, za co w styczniu 2001 została uhono­ro­wa­na medalem za "zasługi dla obron­no­ści Rzeczy­po­spo­li­tej" przez ministra obrony narodo­wej Broni­sła­wa Komorow­skie­go. W listo­pa­dzie wraz z Pawłem Delągiem wydała album pt. Mów do mnie jeszcze, zawie­ra­ją­cy utwory do tekstów Williama Szekspi­ra, Cypriana Kamila Norwida, Kazimie­rza Przerwy-Tetma­je­ra i Marii Pawli­kow­skiej-Jasno­rzew­skiej.

Kolejny album pt. Alkimja wydała w paździer­ni­ku 2002, promo­wa­ła go singlem "Świt świt". Albumem nawią­zy­wa­ła do kultury żydow­skiej, zawie­ra­jąc utwory śpiewane po hebraj­sku, aramej­sku oraz w językach ladino i jidysz. W tym czasie praco­wa­ła też nad widowi­skiem koncer­to­wym Alkimja, które premie­ro­wo zapre­zen­to­wa­ła podczas 23. Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu. Za sprzedaż albumu w 35 tys. egzem­pla­rzy otrzy­ma­ła złotą płytę oraz Fryde­ry­ka w katego­rii "etno-folkowy album roku". W paździer­ni­ku wystą­pi­ła z materia­łem z płyty na Festi­wa­lu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. W maju 2003 wystą­pi­ła na Placu Zamkowym w Lublinie podczas gali koncer­to­wej z okazji 83. urodzin Jana Pawła II i 25. rocznicę ponty­fi­ka­tu papieża. W sierpniu wystą­pi­ła z utworem "Moja intym­ność" na festi­wa­lu sopockim.

W 2004 wydała kolejny album studyjny pt. Femme Fatale, na którym umieści­ła własne inter­pre­ta­cje piosenek wykony­wa­nych przez słynne piosen­kar­ki polskie i zagra­nicz­ne. Wydanie krążka zostało poprze­dzo­ne spekta­klem telewi­zyj­nym, w którym wcielała się w postacie Kaliny Jędrusik, Anny German, Marilyn Monroe czy Édith Piaf. W sierpniu wystą­pi­ła z piosenką "Pod Papugami" w koncer­cie pamięci Czesława Niemena podczas festi­wa­lu sopoc­kie­go. W styczniu 2005 wystą­pi­ła gościn­nie w progra­mie Stratos­fe­ra, a także wzięła udział w nagra­niach chary­ta­tyw­ne­go singla "Pokonamy fale". Również w 2005 zagrała koncert "Kobiety", zawie­ra­ją­cy jej autor­skie inter­pre­ta­cje dawnych przebo­jów w aranża­cji Mateusza Pospie­szal­skie­go, za który Telewi­zja Polska (jako produ­cent) zdobyła nomina­cję do nagrody w katego­rii "muzyka koncert" podczas Festi­wa­lu Złota Róża w Lucernie, a także zaśpie­wa­ła podczas trasy Wiosna Polaków, będącej częścią kampanii wybor­czej Prawa i Sprawie­dli­wo­ści przed wyborami prarla­men­tar­ny­mi w Polsce. W grudniu wydała album z popular­ny­mi, polskimi kolędami, który był dołącza­ny jako dodatek do magazynu "Nowy Dzień".

W marcu 2006 wystą­pi­ła w koncer­cie Wielka­noc­ny Gospel, który odbył się w Kościele Marii Magda­le­ny we Wrocła­wiu przy udziale zespołu gospe­lo­we­go Visual Ministry Choir z Londynu. Latem wzięła udział w trasie koncer­to­wej "Urodzi­no­we Lato z radiem". W lipcu wystą­pi­ła na 10. Festi­wa­lu Muzyki i Kultury Romów w Ciecho­cin­ku, a w sierpniu zagrała koncert na Przystan­ku Woodstock, a w grudniu wydała autorski singel "Świątecz­na piosenka o miłości" oraz wystą­pi­ła w koncer­tach Reqiuem pro Pace, organi­zo­wa­nym z okazji 25-lecia wprowa­dze­nia stanu wojen­ne­go, i Arie ze śmiechem, który został wyemi­to­wa­ny drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia.

W kwietniu 2007 wystą­pi­ła podczas koncertu 50 lat wizji z Poznania, odbywa­ją­ce­go się w Auli Uniwer­sy­te­tu im. Adama Mickie­wi­cza w Poznaniu z okazji 50-lecia istnie­nia poznań­skie­go oddziału TVP. W maju wystą­pi­ła w koncer­cie Tajem­ni­ca światła – tajem­ni­ca miłosier­dzia. Pieśń o Janie Pawle II organi­zo­wa­nym we wrocław­skiej bazylice garni­zo­no­wej św. Elżbiety. W czerwcu wystą­pi­ła gościn­nie w koncer­cie Trendy podczas festi­wa­lu TOPtren­dy 2007, na którym była również jednym z jurorów. Również w czerwcu wydała ósmy album studyjny pt. Daj mi chwilę, którego produ­cen­tem był Bogdan Kondrac­ki. Album promo­wa­ła utworami "To tylko złudze­nie (To nie miłość)", "Tu i tu" i "Wracam do domu", do których zreali­zo­wa­ła teledy­ski. Krążek zdobył status złotej płyty za sprzedaż w ponad 15 tys. egzem­pla­rzach. W sierpniu zagrała koncert w Muzycz­nym Studiu Polskie­go Radia im. Agniesz­ki Osiec­kiej w Warsza­wie, we wrześniu wystą­pi­ła gościn­nie w finale wyborów Miss Polonia, a w paździer­ni­ku zaśpie­wa­ła utwór Paula Simona "The Sound of Silence" podczas Koncertu Dnia Papie­skie­go. W listo­pa­dzie odebrała nagrodę Prome­te­usza, przyzna­wa­ną "najwy­bit­niej­szym i najbar­dziej zasłu­żo­nym artystom wystę­pu­ją­cym na estra­dach Polski i świata". W grudniu zaśpie­wa­ła wraz z Piotrem Cugow­skim i Eweliną Flintą utwór "Kraków, go!", którą napisali Jacek Cygan i Robert Janson na potrzeby promocji Krakowa przed Mistrzo­stwa­mi Europy w Piłce Nożnej 2012. Również w grudniu zdobyła nomina­cję do Teleka­me­ry w katego­rii "muzyka", uświet­ni­ła występem świątecz­ny koncert TVP2 Do Betlejem – Wieczór kolęd z Przyja­ciół­mi Zacza­ro­wa­nej Piosenki oraz Sylwe­stro­wa Moc Przebo­jów, organi­zo­wa­ny przez telewi­zję Polsat na krakow­skim Rynku.

W lutym 2008 wydała reedycję albumu Daj mi chwilę, wzboga­co­ną o singiel "Choć wieje, pada, grzmi", który nagrała z Borysem Szycem. W marcu wystą­pi­ła na Placu Zamkowym w Warsza­wie podczas koncertu "Solidar­ni z Biało­ru­sią". W maju odebrała Wiktora w katego­rii "gwiazda piosenki i estrady" i wydała album studyjny pt. Puchowe kołysan­ki, zawie­ra­ją­cy jej autor­skie piosenki oraz czytane przez nią bajki. Płyta, objęta patro­na­tem Fundacji TVN "Nie jesteś sam", dotarła do 10. miejsca oficjal­nej listy sprze­da­ży. Jesienią premierę miało kilka albumów, na których gościn­nie wystą­pi­ła; we wrześniu pojawiła się na płycie Sanji Ilicia i Balka­ni­ki pt. Balkan Koncept (utwór "Wróć do mnie") i Bogusła­wa Meca pt. Duety (utwory "Mały, biały pies" i "Filozof"), a w paździer­ni­ku – na kompi­la­cji pt. Nasza Niepod­le­gła, wydanej z okazji 90. rocznicy odzyska­nia niepod­le­gło­ści Polski, na którą nagrała własną inter­pre­ta­cję piosenki "Biały krzyż". Utwór wykonała również podczas koncertu z okazji rocznicy, zorga­ni­zo­wa­nym 11 listo­pa­da przez Telewi­zję Polską w stołecz­nym Teatrze Wielkim – Operze Narodo­wej. W grudniu wystą­pi­ła na bydgo­skim Starym Rynku w koncer­cie wieńczą­cym akcję chary­ta­tyw­ną "I ty możesz zostać świętym Mikołajem".

W marcu 2009 wydała dziesią­ty w karierze album studyjny pt. To mój czas. Materiał promo­wa­ła singlem "Tango", który wykonała w koncer­cie "Premier" podczas 46. KFPP w Opolu, a także singlami "Proszę cię – skłam", "Tylko ty znasz te zaklęcia", "To mój czas" i "Kim tu jestem", do których zreali­zo­wa­ła teledy­ski. Produ­cen­tem płyty został węgier­ski kompo­zy­tor i produ­cent Victor Rakon­czai. W ramach promocji płyty, jako pierwsza artystka polskiej estrady, zagrała koncert promo­cyj­ny, który był trans­mi­to­wa­ny na żywo przez Internet. Również w marcu wydała koncer­to­wy album DVD pt. Alkimja, będący zapisem koncertu zagra­ne­go w 2001 w ramach Festi­wa­lu Czterech Kultur w Łodzi. W listo­pa­dzie wydała teledysk do utworu "Głodna miłość", który nagrała z Pawłem Małaszyń­skim na potrzeby akcji chary­ta­tyw­nej Fundacji TVN "Nie jesteś sam". W kwietniu 2010 wraz z innymi wykonaw­ca­mi zaśpie­wa­ła przebój Czesława Niemena "Dziwny jest ten świat" na koncer­cie galowym Fryderyk 2010. Artyści w hołdzie ofiarom katastro­fy lotni­czej w Smoleń­sku. W maju poinfor­mo­wa­ła o zakoń­cze­niu pięcio­let­niej współ­pra­cy z dotych­cza­so­wym menedże­rem, Krzysz­to­fem Wasitą. Latem wystą­pi­ła na Przystan­ku Woodstock. W grudniu wystą­pi­ła podczas koncertu sylwe­stro­we­go Imperium gwiazd organi­zo­wa­ne­go przez TVP2 we Wrocławiu.

Lata 2011–2020

W lutym 2011 wydała album pt. Mezalian­se, nagrany wspólnie z Maciejem Maleń­czu­kiem, na którym znalazły się ich inter­pre­ta­cje utworów Kabaretu Starszych Panów. W tym czasie wzięła udział również w nagraniu chary­ta­tyw­ne­go singla "Anioły niebios wstrzy­maj­cie czas". W marcu wystą­pi­ła z piosen­ka­mi Ewy Demar­czyk na gali Anioły w kolorze podczas 32. Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu, a także zaśpie­wa­ła podczas koncertu "Jednego serca" organi­zo­wa­nym przez TVP2 ku pamięci ofiar katastro­fy smoleń­skiej z 10 kwietnia 2010. W kwietniu wystą­pi­ła w koncer­cie Noc Miliona Żurawi. Polscy artyści dla Japonii, dedyko­wa­nym ofiarom trzęsie­nia ziemi i tsunami w Japonii. Zaanga­żo­wa­ła się również w projekt Agniesz­ki Szcze­pa­nik Szopka, poświę­co­ny twórczo­ści Fryde­ry­ka Chopina, wystę­pu­jąc w maju w koncer­cie promo­cyj­nym w Och-Teatrze oraz nagry­wa­jąc album studyjny pt. Ale szopka w duecie z Urszulą Dudziak,. W czerwcu wystą­pi­ła podczas 48. KFPP w Opolu, śpiewa­jąc utwór "Karuzela z madon­na­mi" w koncer­cie pamięci Ewy Demar­czyk. W grudniu premierę miał album kompi­la­cyj­ny pt. …to też Ciechow­ski, dedyko­wa­ny Grzego­rzo­wi Ciechow­skie­mu, na którym znalazła się piosenka "Za dużo wiesz" w wykona­niu Steczkowskiej.

W kwietniu 2012 zapre­zen­to­wa­ła dwupły­to­we wydaw­nic­two pt. XV, na którym zawarła najpo­pu­lar­niej­sze przeboje z lat 90. i popular­niej­sze piosenki z poprzed­niej dekady, nagrane w nowych aranża­cjach. Album promo­wa­ła teledy­ska­mi do nowych aranża­cji singli "Skłam", "Wrogu mój" i "Krymi­nal­na miłość", a także do premie­ro­wej piosenki "Sanktu­arium". W ramach promocji plano­wa­ła wyruszyć w ogólno­pol­ską trasę koncer­to­wą, która nie doszła do skutku z powodu choroby nowotwo­ro­wej męża. Za album otrzy­ma­ła "Różę Gali" w katego­rii "muzyka". W listo­pa­dzie wystą­pi­ła na gali z okazji 50-lecia istnie­nia radiowej Trójki. W maju 2013 wydała album pt. Puchowe kołysan­ki 2. W listo­pa­dzie wystą­pi­ła na gali z okazji 10-lecia istnie­nia dzien­ni­ka "Fakt", a w grudniu zaśpie­wa­ła na plene­ro­wym koncer­cie Disco Sylwe­ster z Dwójką organi­zo­wa­nym przez TVP2 we Wrocławiu.

W 2014 święto­wa­ła 20-lecie pracy artystycz­nej. W kwietniu zaśpie­wa­ła gościn­nie utwór "Abba Ojcze" z Plácido Domingo podczas jego koncertu odbywa­ją­ce­go się w ramach Między­na­ro­do­wych Targów Poznań­skich, a także wydała teledysk do singla "Terra", zwiastu­ją­ce­go jej kolejny album studyjny. W czerwcu wystą­pi­ła podczas 51. KFPP w Opolu. W lipcu wystą­pi­ła z koncer­tem podczas 4. edycji festi­wa­lu Rzeszow­skie Święto Wokalne i zaśpie­wa­ła w koncer­cie Lato Zet i Dwójki w Zielonej Górze. W sierpniu zagrała koncert jubile­uszo­wy podczas Polsat Sopot Festival 2014, na którym wykonała najwięk­sze przeboje oraz odebrała Bursz­ty­no­we­go Słowika. 29 paździer­ni­ka zapre­zen­to­wa­ła teledysk do piosenki "Kochan­ko­wie syreny", która znalazła się na jej kolejnym albumie pt. Anima. Również w 2014 wyruszy­ła w ogólno­pol­ską trasę koncer­to­wą Magia trwa, obejmu­ją­cą występy w najwięk­szych teatrach i filhar­mo­niach, a także wystą­pi­ła w koncer­cie Grzegorz Ciechow­ski: Spotka­nie z Legendą, który został zareje­stro­wa­ny i wydany w marcu 2015 w formie albumu koncertowego.

Dzięki sukce­so­wi trasy Magia trwa, w 2015 wyruszy­ła w kolejną, tym razem zatytu­ło­wa­ną Nie jestem, tym kim byłam. W maju zagrała materiał z płyty Anima podczas koncertu w Muzycz­nym Studiu Polskie­go Radia im. Agniesz­ki Osiec­kiej, a także udostęp­ni­ła za darmo w wersji cyfrowej kolejny album studyjny pt. All Is One, który wydała pod pseudo­ni­mem Maria Magda­le­na. W czerwcu wystą­pi­ła na 52. KFPP w Opolu, podczas którego odebrała Super­je­dyn­kę za wygraną w katego­rii "Super Artystka". W paździer­ni­ku została uhono­ro­wa­na Brązowym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis", a także wydała album pt. I na co mi to było?, który nagrała w duecie z serbskim muzykiem Bobanem Marko­vi­cem. Płyta została utrzy­ma­na w klimacie cygań­skim, a materiał wykony­wa­ny był przez nią podczas trasy koncer­to­wej pt. Justyna Stecz­kow­ska & Orkie­stra Cygańska, którą rozpo­czę­ła w listo­pa­dzie 2015. W grudniu uświet­ni­ła występem plene­ro­wy koncert Funta­stycz­ny Kraków – Sylwe­ster organi­zo­wa­ny przez stację TVN.

W lutym 2016 wyruszy­ła w jubile­uszo­wą trasę koncer­to­wą pt. Justyna Stecz­kow­ska Akustycz­nie. 5 czerwca wystą­pi­ła w koncer­cie "Złote Opole" na 53. KFPP w Opolu, na którym zaśpie­wa­ła utwór "Dziew­czy­na Szamana". W tym samym roku odcisnę­ła swoją dłoń na Prome­na­dzie Gwiazd w Międzyz­dro­jach. Przez kolejne miesiące wystę­po­wa­ła w ramach objaz­do­wej trasy Koncert Muzyki Filmowej. W sierpniu 2016 zagrała w Operze Leśnej urodzi­no­wy koncert z José Carre­ra­sem. W 2017 odbyła kolejne występy z orkie­strą cygańską, ponadto zagrała minitra­sę z okazji 15-lecia od wydania płyty pt. Alkimja, a w grudniu wyruszy­ła w świątecz­ną trasę Kolędy i pasto­rał­ki. W styczniu 2018 wystę­po­wa­ła gościn­nie na polskiej części świato­wej trasy koncer­to­wej Lord of the Rings: The Fellow­ship of the Ring in Concert, równo­cze­śnie grała też kolejne koncerty z orkie­strą cygańską. W paździer­ni­ku wraz z innymi wykonaw­ca­mi wyruszy­ła w kolejną edycję trasy koncer­to­wej Ciechow­ski – Spotka­nie z Legendą, poświę­co­nej twórczo­ści Grzego­rza Ciechow­skie­go, równo­le­gle wystę­po­wa­ła również w trasach Tribute to… i drugiej serii Koncer­tów Muzyki Filmowej.

W lutym 2019 wydała album pt. Maria Magda­le­na. All is One, który premie­ro­wo udostęp­ni­ła w wersji cyfrowej w maju 2015. Materiał promo­wa­ła podczas ogólno­pol­skiej trasy koncer­to­wej. 27 lutego wystą­pi­ła z piosenką "Wracam do domu" podczas koncertu "Artyści przeciw niena­wi­ści" organi­zo­wa­nym w Łodzi. Latem odbyła kolejną serię koncer­tów Tribute to…. W listo­pa­dzie premierę miała piosenka "Karp 2019", którą nagrała z innymi artysta­mi na potrzeby akcji chary­ta­tyw­nej "Święta bez granic", a w grudniu wystą­pi­ła podczas świątecz­nych koncer­tów telewi­zyj­nych: "Wielkie kolędo­wa­nie z Polsatem" i "Najpięk­niej­sze kolędy" przygo­to­wa­nym przez TVN.

Kariera aktorska

Zagrała Teresę, jedną z głównych bohate­rek filmu Na koniec świata (1999). Ponadto wystą­pi­ła w filmach Billbo­ard (1997), Kanadyj­skie sukienki (2012) i Jak poślubić milio­ne­ra (2019) oraz w seria­lach Zaklęta (1997) i Niania (2006).

W 1997 zagrała w dwóch spekta­klach Teatru Telewi­zji: postać Pereły Wariatki w Księdze raju i Wisztycy w Ludziach ognia. W 2001 zagrała podwójną rolę Hipolity/​Tytanii w spekta­klu Sen nocy letniej z muzyką Leszka Możdżera, wyreży­se­ro­wa­nym przez Wojcie­cha Kościel­nia­ka i wysta­wio­nym w Teatrze Muzycz­nym im. Danuty Badusz­ko­wej w Gdyni. W 2005 wystą­pi­ła w miste­rium Przez tę ziemię przeszedł Pan w reżyse­rii Jerzego Fedoro­wi­cza. W kwietniu 2006 premierę miała sztuka taneczno-wokalna Pasja, wysta­wia­na przez Kielecki Teatr Tańca, w którym zagrała główną rolę Marii Magda­le­ny. W 2012 wystą­pi­ła w spekta­klu Grzego­rza Miecu­go­wa Trójka do potęgi, który został wysta­wio­ny w warszaw­skim Teatrze Syrena z okazji 50-lecia istnie­nia radiowej Trójki. W 2013 wystą­pi­ła w spekta­klu Śpiewnik Pana W., podczas którego zaśpie­wa­ła utwory Jerzego Wasow­skie­go z tekstami Jeremie­go Przybory.

Pozostałe przedsięwzięcia

Była jurorką w kilku odcin­kach programu Szansa na sukces, a także w konkur­sie o Bursz­ty­no­we­go Słowika na Sopot Festival 2007 i człon­ki­nią polskiej komisji juror­skiej podczas 56. Konkursu Piosenki Eurowi­zji (2011).

Była jedną z bohate­rek książki "Karuzela z madon­na­mi, czyli 57 bardzo zakrę­co­nych kobiet" (2003), w której ukazał się wywiad przepro­wa­dzo­ny z nią przez Tomasza Raczka. Wraz z siostrą, Cecylią Stecz­kow­ską, napisała bajkę pt. "Rudolf jedyny i wyjąt­ko­wy" na potrzeby książki "Bajki gwiazd" (2005), która ukazała się również w formie audiobooka.

Zaanga­żo­wa­ła się w telewi­zyj­ną kampanię rekla­mo­wą Radia Zet (2008) i kampanię "Razem ’89" (2009) promu­ją­cą obchody 20-lecia III RP. Była ambasa­dor­ką produ­cen­ta rajstop Gatta (2000–2007, od 2015), marki odzie­żo­wej Snake Milano (2009), przed­się­bior­stwa spożyw­cze­go Mokate (2011) i marki Panaso­nic (2019).

Była finalist­ką szóstej edycji programu rozryw­ko­we­go TVN Taniec z gwiaz­da­mi (2007), wcześniej dwukrot­nie odrzu­ca­ła zapro­sze­nie do udziału w progra­mie. Ponadto była też uczest­nicz­ką progra­mów Po prostu taniec (2007), Fort Boyard (2008) i Ranking gwiazd (2008), jurorką w jednym z odcinków programu Jak oni śpiewają (2009) oraz trenerką w trzech edycjach konkursu talentów The Voice of Poland (2013–2014). Współ­pro­wa­dzi­ła trzecią edycję programu Gwiazdy tańczą na lodzie (2008), do którego wcześniej dwukrot­nie była zapra­sza­na w charak­te­rze uczest­nicz­ki, jednak za każdym razem odmawia­ła. Prowa­dzi­ła też autor­skie programy fotogra­ficz­ne dla Polsat Café W obiek­ty­wie Justyny Stecz­kow­skiej (2009), Ach, co to był za ślub (2012), Fotoro­dzin­ka (2013) i Pełna chata (2014). Była gościem talk-shows: Kuba Wojewódz­ki (2004, 2007), Odcienie sukcesu (2005), Szymon Majewski Show (2006), Tomasz Lis na żywo (2013), Salon sukien ślubnych (2015) i Gwiazdy Cejrow­skie­go (2017).

W 2020 zapro­jek­to­wa­ła kolekcję ubrań dla dziew­czy­nek "Anima by Justyna Stecz­kow­ska".

Charakterystyka muzyczna i inspiracje

Uchodzi za jedną z najbar­dziej wyrazi­stych wokali­stek rodzi­me­go popu. Znana z szero­kiej skali głosu, wyliczo­nej na cztery oktawy. Jej możli­wo­ści wokalne uważa się za "spekta­ku­lar­ne". Twórczość i występy scenicz­ne często wzbogaca wokalizami.

W począt­ko­wych latach kariery wystę­po­wa­ła w zespo­łach grają­cych muzykę rockową i jazzową. W pierw­szym okresie działal­no­ści solowej wykony­wa­ła muzykę popową z elemen­ta­mi rocko­wy­mi. Następ­nie zaczęła sięgać po brzmie­nia muzyki świata: na albumie Alkimja umieści­ła materiał inspi­ro­wa­ny muzyką żydowską wykony­wa­ła też piosenki w styli­sty­ce bałkań­skiej, do której powró­ci­ła przy okazji nagry­wa­nia płyty I na co nam to było?, inspi­ro­wa­nej muzyką cygańską. Równo­le­gle wykony­wa­ła też piosenki w stylu smooth jazz, a także zainte­re­so­wa­ła się muzyką filmową i nagry­wa­ła utwory we współ­pra­cy z orkie­strą. Na płycie XV po raz pierwszy umieści­ła utwory w styli­sty­ce trip hopu. Powró­ci­ła do niej przy albumach AnimaMaria Magda­le­na. All Is Love, na której dodat­ko­wo umieści­ła brzmie­nia elektro­nicz­ne.

Wizerunek

W 2008 została uznana jedną z najbar­dziej seksow­nych Polek w badaniu zleconym przez magazyn "Wprost" oraz była nomino­wa­na do tytułu Viva! Najpiękniejsi.

Wystą­pi­ła w wielu sesjach zdjęcio­wych, które publi­ko­wa­ne były na tytuło­wych okład­kach bądź łamach czaso­pism, takich jak "Playboy" (1997), "Viva!" (2000, 2002, 2004, 2007, 2013–2016), "Gala" (2012, 2013, 2014, 2015), "Elle" (2012), "Grazia" (2014) i "InStyle" (2015).

Była jedną ze "100 najcen­niej­szych gwiazd polskie­go show-biznesu" według danych magazynu "Forbes Polska"; jej wizeru­nek został wycenio­ny przez rekla­mo­daw­ców na 316 tys. zł w 2008 (66. miejsce), 366,5 tys. zł w 2010 (62. miejsce), 354 tys. w 2012 (65. miejsce) i ponad 245 tys. w 2014 (60. miejsce), a także była notowana na 77. miejscu w 2007, 84. miejscu w 2009 i 100. miejscu w 2011.

Działalność charytatywna i społeczna

We wrześniu 2004 wystą­pi­ła w koncer­cie inaugu­ru­ją­cym akcję społecz­ną "Sprzą­ta­nie świata". W 2005 zaanga­żo­wa­ła się w kampanię społecz­no-wizerun­ko­wą pod hasłem "Ściągaj legalnie", zwraca­ją­cą uwagę na problem z pirac­twem muzycz­nym. W 2009 wystą­pi­ła w kampanii promu­ją­cej akcję społecz­ną "Godzina dla Ziemi".

W styczniu 2005 wzięła udział w nagra­niach chary­ta­tyw­ne­go singla "Pokonamy fale", który powstał z myślą o ofiarach trzęsie­nia ziemi na Oceanie Indyj­skim, a w lutym wystą­pi­ła na koncer­cie chary­ta­tyw­nym Pokonamy fale, podczas którego zebrano pienią­dze na rzecz programu Adopcja na odległość wspie­ra­ją­ce­go ofiary tragedii. W sierpniu 2007 wystą­pi­ła w koncer­cie chary­ta­tyw­nym "Nadzieja to my", organi­zo­wa­nym na Placu Biegań­skie­go w Często­cho­wie przez TVP1 i dedyko­wa­nym osobom poszko­do­wa­nym przez skutki wichur, które dotknęły okolice Często­cho­wy i Lublina, a także ofiarom katastro­fy autokaru w Vizille we Francji. W 2009 przeka­za­ła prezenty na rzecz licyta­cji chary­ta­tyw­nej "Gwiazdy dla Zuzi" organi­zo­wa­nej przez magazyn "Party" i serwis Allegro​.pl, a także zagrała podczas koncertu promu­ją­ce­go akcję "Podziel się posił­kiem". W 2010 przeka­za­ła ponad 90 tys. zł, tj. zadość­uczy­nie­nie za wygrane procesy sądowe z tablo­idem "Super Express", na rzecz fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko". W 2011 wzięła udział w nagraniu chary­ta­tyw­nej piosenki "Anioły niebios wstrzy­maj­cie czas" na potrzeby akcji organi­zo­wa­nej przez fundację Anny Dymnej "Mimo wszystko", a także wsparła akcję UNICEF "Inspired Gifts – Prezenty bez pudła". W 2013 przeka­za­ła honora­rium z udziału w sesji zdjęcio­wej dla magazynu "Gala" na rzecz Domu Dziecka "Ufność" w Często­cho­wie. W 2014 zagrała koncert Magia trwa, z którego część dochodu przeka­za­ła na Fundusz Dzieci Osiero­co­nych. W 2015 zaanga­żo­wa­ła się w akcję #nieje­steś­sam oraz nagrała w duecie z Arturem Andrusem utwór "Sny domowe, sny aniel­skie", mający pomóc podopiecz­nym domu dziecka z Często­cho­wy. Kilku­krot­nie wystą­pi­ła w koncer­cie wieńczą­cym finał Wielkiej Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy. W kwietniu 2020 zagrała inter­ne­to­wy koncert, podczas którego zachę­ca­ła do wpłaca­nia datków na rzecz leczenia 4-letniego Gabrysia zmaga­ją­ce­go się z zespołem wad wrodzonych

W 2013 otrzy­ma­ła Bursz­ty­no­wą Różę za działal­ność chary­ta­tyw­ną.

Procesy sądowe

Na przeło­mie 2002 i 2003 wytoczy­ła proces Sylwe­stro­wi Latkow­skie­mu i produ­cen­tom filmu Nakrę­ce­ni, czyli szołbiz­nes po polsku, oskar­ża­jąc twórców o bezpraw­ne wykorzy­sta­nie jej wizerun­ku i narusze­nie dóbr osobistych.

W 2009 pozwała dziennik "Super Express" za narusze­nie dóbr osobi­stych poprzez opubli­ko­wa­nie na swych łamach jej nagich zdjęć z prywat­ne­go wyjazdu wakacyj­ne­go. W 2010 wygrała proces przeciw­ko wydawcy tabloidu. W 2020 wydawca gazety opubli­ko­wał kolejne przepro­si­ny, dotyczą­ce 12 tekstów na łamach tabloidu i 19 tekstów na łamach strony inter­ne­to­wej, w których miał "rażąco naruszyć prawo Justyny Stecz­kow­skiej do prywat­no­ści i wizerunku".

Działalność charytatywna i społeczna

We wrześniu 2004 wystą­pi­ła w koncer­cie inaugu­ru­ją­cym akcję społecz­ną "Sprzą­ta­nie świata". W 2005 zaanga­żo­wa­ła się w kampanię społecz­no-wizerun­ko­wą pod hasłem "Ściągaj legalnie", zwraca­ją­cą uwagę na problem z pirac­twem muzycz­nym. W 2009 wystą­pi­ła w kampanii promu­ją­cej akcję społecz­ną "Godzina dla Ziemi".

W styczniu 2005 wzięła udział w nagra­niach chary­ta­tyw­ne­go singla "Pokonamy fale", który powstał z myślą o ofiarach trzęsie­nia ziemi na Oceanie Indyj­skim, a w lutym wystą­pi­ła na koncer­cie chary­ta­tyw­nym Pokonamy fale, podczas którego zebrano pienią­dze na rzecz programu Adopcja na odległość wspie­ra­ją­ce­go ofiary tragedii. W sierpniu 2007 wystą­pi­ła w koncer­cie chary­ta­tyw­nym "Nadzieja to my", organi­zo­wa­nym na Placu Biegań­skie­go w Często­cho­wie przez TVP1 i dedyko­wa­nym osobom poszko­do­wa­nym przez skutki wichur, które dotknęły okolice Często­cho­wy i Lublina, a także ofiarom katastro­fy autokaru w Vizille we Francji. W 2009 przeka­za­ła prezenty na rzecz licyta­cji chary­ta­tyw­nej "Gwiazdy dla Zuzi" organi­zo­wa­nej przez magazyn "Party" i serwis Allegro​.pl, a także zagrała podczas koncertu promu­ją­ce­go akcję "Podziel się posił­kiem". W 2010 przeka­za­ła ponad 90 tys. zł, tj. zadość­uczy­nie­nie za wygrane procesy sądowe z tablo­idem "Super Express", na rzecz fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko". W 2011 wzięła udział w nagraniu chary­ta­tyw­nej piosenki "Anioły niebios wstrzy­maj­cie czas" na potrzeby akcji organi­zo­wa­nej przez fundację Anny Dymnej "Mimo wszystko", a także wsparła akcję UNICEF "Inspired Gifts – Prezenty bez pudła". W 2013 przeka­za­ła honora­rium z udziału w sesji zdjęcio­wej dla magazynu "Gala" na rzecz Domu Dziecka "Ufność" w Często­cho­wie. W 2014 zagrała koncert Magia trwa, z którego część dochodu przeka­za­ła na Fundusz Dzieci Osiero­co­nych. W 2015 zaanga­żo­wa­ła się w akcję #nieje­steś­sam oraz nagrała w duecie z Arturem Andrusem utwór "Sny domowe, sny aniel­skie", mający pomóc podopiecz­nym domu dziecka z Często­cho­wy. Kilku­krot­nie wystą­pi­ła w koncer­cie wieńczą­cym finał Wielkiej Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy. W kwietniu 2020 zagrała inter­ne­to­wy koncert, podczas którego zachę­ca­ła do wpłaca­nia datków na rzecz leczenia 4-letniego Gabrysia zmaga­ją­ce­go się z zespołem wad wrodzonych

W 2013 otrzy­ma­ła Bursz­ty­no­wą Różę za działal­ność chary­ta­tyw­ną.

Procesy sądowe

Na przeło­mie 2002 i 2003 wytoczy­ła proces Sylwe­stro­wi Latkow­skie­mu i produ­cen­tom filmu Nakrę­ce­ni, czyli szołbiz­nes po polsku, oskar­ża­jąc twórców o bezpraw­ne wykorzy­sta­nie jej wizerun­ku i narusze­nie dóbr osobistych.

W 2009 pozwała dziennik "Super Express" za narusze­nie dóbr osobi­stych poprzez opubli­ko­wa­nie na swych łamach jej nagich zdjęć z prywat­ne­go wyjazdu wakacyj­ne­go. W 2010 wygrała proces przeciw­ko wydawcy tabloidu. W 2020 wydawca gazety opubli­ko­wał kolejne przepro­si­ny, dotyczą­ce 12 tekstów na łamach tabloidu i 19 tekstów na łamach strony inter­ne­to­wej, w których miał "rażąco naruszyć prawo Justyny Stecz­kow­skiej do prywat­no­ści i wizerunku".

Życie prywatne

W latach nasto­let­nich była związana z Pawłem Fortuną. W 2000 poślu­bi­ła archi­tek­ta i modela Macieja Myszkow­skie­go. Mają troje dzieci, Leona (ur. 2000), Stani­sła­wa (ur. 2005) i Helenę (ur. 2013). 27 kwietnia 2017 poinfor­mo­wa­li, że pozosta­ją w separa­cji, jednak z czasem zażegna­li kryzys w małżeństwie.

Trasy koncertowe

 • 1999: Pożegna­nie jesieni (z Tomaszem Stańką)
 • 2014: Magia trwa
 • 2015: Nie jestem tym, kim byłam
 • 2015–2017: Justyna Stecz­kow­ska & Orkie­stra Cygańska
 • 2016: Maria Magda­le­na
 • od 2016: Koncert Muzyki Filmowej
 • 2016: Koncerty akustycz­ne
 • 2017: Alkimja
 • 2017: Kolędy i pastorałki
 • od 2018: Tribute to…
 • 2018: Grzegorz Ciechow­ski – Spotka­nie z Legendą
 • 2019: Maria Magda­le­na. All Is One Tour
 • Teatr

 • 2001: Sen nocy letniej Leszka Możdżera (reż. Wojciech Kościel­niak) – jako Hipolita/​Tytania – Teatr Muzyczny im. Danuty Badusz­ko­wej w Gdyni
 • 2005: Przez tę ziemię przeszedł Pan Jana Kantego Pawluś­kie­wi­cza (reż. Jerzy Fedorowicz)
 • 2006: Pasja Pawła Łukowca (reż. Elżbieta Szuflik-Pańtak, Grzegorz Pańtak) – jako Maria Magda­le­na – Kielecki Teatr Tańca
 • 2012: Trójka do potęgi Grzego­rza Miecu­go­wa (reż. Wojciech Malajkat) – Teatr Syrena
 • 2013: Śpiewnik Pana W. Jeremie­go Przybory i Jerzego Wasow­skie­go (reż. Krzysz­tof Jaślar) – Teatr Syrena
 • ; Teatr Telewizji

 • 1997: Księga raju – jako Perełe Wariatka
 • 1997: Ludzie ognia – jako Wiesztyca

 • Dyskografia 10

  Maanam - 25 - lecie zespołu

  25 - lecie zespołu

  Maanam
  • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
  • Numer katalogowy: 9576338
  • EAN: 0190295763381
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Brathanki - Ano!

  Ano!

  Brathanki
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 497765 2
  • EAN: 5099749776524
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Izabela Trojanowska - Chcę inaczej

  Chcę inaczej

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: CD 024
  • EAN: 5901119100245
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Izabela Trojanowska - Chcę inaczej

  Chcę inaczej

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Roxy Records
  • Numer katalogowy: 011 333 2
  • EAN: 0044001133329
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Voo Voo - Flota zjednoczonych sił

  Flota zjednoczonych sił

  Voo Voo
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 0630177042
  • EAN: 0006301770420
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Agressiva 69 - Hammered By The Gods

  Hammered By The Gods

  Agressiva 69
  • Wytwórnia: SPV Poland
  • Numer katalogowy: SPV 00262
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Izabela Trojanowska - Nareszcie czuję

  Nareszcie czuję

  Izabela Trojanowska
  • Wytwórnia: Roxy Records
  • Numer katalogowy: 011 330 2
  • EAN: 0044001133022
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Niebezpieczne związki

  Niebezpieczne związki

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 048
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Grzegorz Turnau - Tutaj jestem

  Tutaj jestem

  Grzegorz Turnau
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8562502
  • EAN: 0724385625022
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  YeShe - YeShe

  YeShe

  YeShe
  • Wytwórnia: Offmusic
  • Numer katalogowy: OM 001
  • EAN: 5906245738010
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI