Kasia Nosowska
Muzyk

Biografia

Katarzy­na Nosowska (ur. 30 sierpnia 1971 w Szcze­ci­nie) – polska piosen­kar­ka, autorka tekstów, kompo­zy­tor­ka, felie­to­nist­ka i osobo­wość medialna. Człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej Związku Produ­cen­tów Audio-Video (ZPAV). Honorowa Ambasa­dor­ka Szczecina.

W latach 1992–2017 wokalist­ka zespołu rocko­we­go Hey, z którym wydała 11 albumów studyj­nych: Fire (1993), Ho! (1994), ? (1995), Karma (1997), Hey (1999), sic! (2001), Music Music (2003), Echosys­tem (2005), Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy! (2009), Do rycerzy, do szlachty, doo miesz­czan (2012) i Błysk (2016). Wydała też siedem albumów solowych: puk.puk (1996), Milena (1998), Sushi (2000), UniSe­xBlu­es (2007), Osiecka (2008), 8 (2011) i Basta (2018). Za sprzedaż solowych albumów odebrała jedną podwój­nie platy­no­wą płytę, jedną platy­no­wą i cztery złote.

Laure­at­ka Paszpor­tu "Polityki", Dorocz­nej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go, trzykrot­nie nagrody za "najlep­szą kreację aktorską" na Festi­wa­lu Polskich Wideokli­pów Yach Film i 27-krotnie nagrody "Fryde­ry­ka" (w tym 11 z zespołem Hey). Odzna­czo­na Złotym Krzyżem Zasługi (2013).

Okrzyk­nię­ta najlep­szą polską wokalist­ką według redakcji magazynu "Machina".

Młodość

Urodziła się 30 sierpnia 1971 w Szcze­ci­nie. Jest jedynacz­ką. Jej ojciec był maryna­rzem, który z czasem uzależ­nił się od alkoholu. Rodzina jej babki ze strony matki, Krystyny, została wymor­do­wa­na 1 listo­pa­da 1943 podczas zbrodni w Kałęczynie.

Ukończy­ła naukę w Techni­kum Odzie­żo­wym w Szcze­ci­nie. Po zdaniu matury plano­wa­ła rozpo­cząć naukę w Państwo­wej Wyższej Szkole Teatral­nej w Warsza­wie, jednak nie dostała się. Podjęła wówczas pracę na poczcie, gdzie wprowa­dza­ła dane do kompu­te­ra.

Będąc uczen­ni­cą Szkoły Podsta­wo­wej nr 11 w Szcze­ci­nie, należała do chóru szkol­ne­go. Następ­nie śpiewała w chórze Politech­ni­ki Szczecińskiej.

Kariera muzyczna

Będąc nasto­lat­ką, pojecha­ła w ramach Ochot­ni­cze­go Hufca Pracy do NRD, gdzie poznała Marka, gitarzy­stę zespołu Włochaty Odkurzacz, który zachęcił ją do występów scenicz­nych. Pierw­szym zespołem, w którym profe­sjo­nal­nie śpiewała, były Szklane Pomarań­cze, natomiast pierwszy raz publicz­nie wystą­pi­ła z zespołem Włochaty podczas koncertu w szcze­ciń­skim klubie "Pinokio" w 1989. Następ­nie współ­pra­co­wa­ła z grupami Kafel, Dum-Dum, No Way Out czy Vivid oraz nagry­wa­ła chórki dla Pidżamy Porno i Aliansu. W 1990 zaczęła wystę­po­wać gościn­nie w piosen­kach wielu polskich wykonaw­ców, m.in. Świetli­ków, Dezer­te­ra, Ścianki, Voo Voo, Piotra Banacha czy Pidżamy Porno.

W 1992 została wokalist­ką zespołu Hey założo­ne­go przez Piotra Banacha. Po występie na festi­wa­lu w Jaroci­nie, na którym zdobyli nagrodę dzien­ni­ka­rzy, otrzy­ma­li od Katarzy­ny Kanclerz propo­zy­cję nagrania albumu studyj­ne­go. Płyta pt. Fire ukazała się 8 lutego 1993 i osiągnę­ła sukces pod względem sprze­da­ży. Łącznie wydała z Hey 11 płyt studyj­nych. W paździer­ni­ku 2017 ogłosiła zawie­sze­nie działal­no­ści zespołu.

Solowy debiut fonogra­ficz­ny zaliczy­ła 16 września 1996 wydaniem albumu pt. puk.puk. Otrzy­ma­ła za niego "Fryde­ry­ka" w katego­rii "album roku muzyka alter­na­tyw­na". 8 marca 1998 wydała drugi solowy album pt. Milena, a 15 maja 2000 – trzeci pt. Sushi, za który odebrała "Fryde­ry­ka" w katego­rii "album roku muzyka alter­na­tyw­na". W 2001 uczest­ni­czy­ła w projek­cie Yugoton i zaśpie­wa­ła w trzech utworach z albumu Michała Żebrow­skie­go pt. Lubię, kiedy kobieta.

28 maja 2007 wydała czwarty album solowy pt. UniSe­xBlu­es. Wydaw­nic­two zostało nagro­dzo­ne "Fryde­ry­kiem" w katego­rii "album roku muzyka alter­na­tyw­na", pocho­dzą­cy z płyty singiel "Era retusze­ra" wyróż­nio­no tytułem "piosenki roku", a zreali­zo­wa­ny do niego teledysk – "wideokli­pu roku". 28 listo­pa­da wydała płytę pt. Osiecka (2008), na której zawarła piosenki z tekstami Agniesz­ki Osiec­kiej. Wydaw­nic­two zapew­ni­ło jej "Fryde­ry­ka" w katego­rii "album roku piosenka poetycka". 23 września 2011 zapre­zen­to­wa­ła szósty album pt. 8. Od 1996 odebrała sześć "Fryde­ry­ków" dla "autora roku" (1996, 2000, 2005, 2008, 2010) i trzy dla "wokalist­ki roku" (2005, 2008, 2009).

W 2009 wystą­pi­ła gościn­nie w piosen­kach "Wiedza" i "Notes" z płyty zespołu Pustki pt. Kalam­bu­ry. W lutym 2010 uczest­ni­czy­ła w nagraniu koncer­to­we­go DVD Pustek z serii Najmniej­szy koncert świata, które ukazało się 29 paździer­ni­ka 2010.

12 paździer­ni­ka 2018 wydała kolejny album solowy pt. Basta, za który odebrała "Fryde­ry­ka" w katego­rii "album roku alter­na­ty­wa". W listo­pa­dzie opubli­ko­wa­ła własną wersję piosenki "Coraz bliżej święta", wykorzy­sta­ną w kampanii rekla­mo­wej Coca-Coli.

Była trzykrot­nie miano­wa­na dyrek­tor­ką artystycz­ną projektu Męskie Granie (2012, 2013, 2019); za każdym razem brała udział w nagra­niach singla promu­ją­ce­go projekt: "Ognia!" z Markiem Dyjakiem (2012), "Jutro jest dziś" z O.S.T.Rym (2013) i "Sobie i wam" z Tomaszem Organ­kiem, Krzysz­to­fem Zalew­skim i Igorem Walasz­kiem (2019).

W trakcie trwania pandemii COVID-19 wzięła udział w akcji #hot16challenge2, promu­ją­cej zbiórkę funduszy na rzecz perso­ne­lu medycznego.

Działalność pozamuzyczna

Publi­ko­wa­ła felie­to­ny w miesięcz­ni­kach "Filipin­ka", "Muza" i "Zwier­cia­dło". W 2018 nakładem wydaw­nic­twa Wielka Litera ukazała się debiu­tanc­ka powieść Nosow­skiej pt. "A ja żem jej powie­dzia­ła…", którą wyróż­nio­no tytułem Bestsel­le­ra Empiku 2018 w katego­rii "litera­tu­ra polska".

Była jurorką w progra­mie Mini Playback Show (1997–1999). Współ­pro­wa­dzi­ła autorską audycję "Tranzy­tem do niebytu" w stacji radiowej Roxy FM.

Była jedną z bohate­rek filmów dokumen­tal­nych: Dzieci Jarocina (2000), Przysta­nek Woodstock – Najgło­śniej­szy Film Polski (2003) i Historia polskie­go rocka (2008). Zagrała gościn­nie w seria­lach Niania (2009) i Druga szansa (2018) oraz w filmie Włady­sła­wa Pasikow­skie­go Pitbull. Ostatni pies (2018).

Wystą­pi­ła w kampanii wizerun­ko­wej Coca-Coli "Podaruj radość #jakMi­ko­łaj" (2018) i spotach rekla­mo­wych ING Banku Śląskie­go (2019).

Życie prywatne

Ze związku z młodszym o cztery lata perku­si­stą Adamem Krajew­skim ma syna Mikołaja (ur. 22 maja 1996). W listo­pa­dzie 2018, po 17 latach związku, poślu­bi­ła Pawła Krawczy­ka, muzyka i gitarzy­stę zespołu Hey.


Dyskografia 85

Hey - ?

?

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 528 683 2
 • EAN: 0731452868329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Ścianka - ...Only Your Bus Doesn`t Stop Here EP

...Only Your Bus Doesn`t Stop Here EP

Ścianka
 • Wytwórnia: Sissy Records
 • Numer katalogowy: SI 001 CDS
 • EAN: 0743218043123
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Hey - [sic!]

[sic!]

Hey
Hey - [sic!]

[sic!]

Hey
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: PR003
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Maanam - 25 - lecie zespołu

25 - lecie zespołu

Maanam
 • Wytwórnia: Pomaton /​ Kamiling Co.
 • Numer katalogowy: 9576338
 • EAN: 0190295763381
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Kobranocka - 30 lat. 1985 - 2015

30 lat. 1985 - 2015

Kobranocka
 • Wytwórnia: RKDF
 • Numer katalogowy: RKDF 0020
 • EAN: 5905279259096
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Nosowska - 8

8

Nosowska
 • Wytwórnia: Supersam Music
 • Numer katalogowy: SM 01
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Anawa 2020

Anawa 2020

Voo Voo
Renata Przemyk - Babę zesłał Bóg

Babę zesłał Bóg

Renata Przemyk
Nosowska - Basta

Basta

Nosowska
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 136
 • EAN: 5907678818867
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack, slipcase
Nosowska - Basta

Basta

Nosowska
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: Kayax 195
 • EAN: 5907678818966
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2019
Hey - Between

Between

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1994
 • Opakowanie: slim case
Hey - Błysk

Błysk

Hey
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 092
 • EAN: 5907678818515
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: wersja pomarańczowa
Hey - Cdn

Cdn

Hey
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 118
 • EAN: 5907678818805
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
Hey - Cisza, ja i czas

Cisza, ja i czas

Hey
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: PR002
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
Trubadurzy - Cóż wiemy o miłości

Cóż wiemy o miłości

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5 42646 2
 • EAN: 0724354264627
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Trubadurzy - Cóż wiemy o miłości

Cóż wiemy o miłości

Trubadurzy
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10412
 • EAN: 5906409104125
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Sidney Polak - Cyfrowy styl życia

Cyfrowy styl życia

Sidney Polak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 6969762
 • EAN: 5099969697623
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Dezerter - Dezerter

Dezerter

Dezerter
 • Wytwórnia: NiktNicNieWie
 • Numer katalogowy: NNNW13
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1993
Hey - Do szlachty, do rycerzy, doo mieszczan

Do szlachty, do rycerzy, doo mieszczan

Hey
 • Wytwórnia: Supersam Music
 • Numer katalogowy: SM 02
 • EAN: 5903427875655
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
 • Dodatkowa informacja: wersja w kurtkach
Hey - Echosystem

Echosystem

Hey
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 6772032
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
IMTM - Enjoy

Enjoy

IMTM
Hey - Fire

Fire

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Voo Voo - Flota zjednoczonych sił

Flota zjednoczonych sił

Voo Voo
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 0630177042
 • EAN: 0006301770420
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Pidżama Porno - Futurista

Futurista

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: Mami
 • Numer katalogowy: MAMI 008
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Hey - Heledore

Heledore

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 528 239-2
 • EAN: 0731452823922
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 1995
Hey - Hey

Hey

Hey
Hey - Hey w Filharmonii Szczecin Unplugged

Hey w Filharmonii Szczecin Unplugged

Hey
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 085
 • EAN: 9788392781196
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digibook
Hey - Ho!

Ho!

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 017
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Hey - Is It Strange

Is It Strange

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1994
 • Opakowanie: slim case
Dezerter - Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Dezerter
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CDST 0003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Wojciech Waglewski - Jasne błękitne okna

Jasne błękitne okna

Wojciech Waglewski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3854042
 • EAN: 0094638540427
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Nosowska - Jeśli wiesz co chcę powiedzieć...

Jeśli wiesz co chcę powiedzieć...

Nosowska
Pustki - Kalambury

Kalambury

Pustki
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: JO433-RPK
 • EAN: 9788375527124
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digibook
Hey - Karma

Karma

Hey
Hey - Klus Mitroh

Klus Mitroh

Hey
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: PRO7/2003
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Maryla Rodowicz - Kochać

Kochać

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 82876733902
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: promo
Trubadurzy - Kochana

Kochana

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL / SXL 0637
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1970
Trubadurzy - Kochana

Kochana

Trubadurzy
Renata Przemyk - Kochana

Kochana

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 12713 1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Trubadurzy - Kochana plus Zaufaj sercu

Kochana plus Zaufaj sercu

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988522-7
 • EAN: 5908309885227
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Koncert w Polskim Radiu Lublin

Koncert w Polskim Radiu Lublin

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Polskie Radio Lublin
 • Numer katalogowy: 05
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Pidżama Porno - Koncertówka 2 - Drugi szczyt

Koncertówka 2 - Drugi szczyt

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 03/03
 • EAN: 5908294614154
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Hey - Koncertowy

Koncertowy

Hey
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5046644362
 • EAN: 5050466443625
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2003
Renata Przemyk - Koncerty w Trójce

Koncerty w Trójce

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1616
 • EAN: 5978122461670
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Live Pol`And`Rock Festival 2019

Live Pol`And`Rock Festival 2019

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 077
 • EAN: 5906737579947
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Hey - Live!

Live!

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: CD 023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Lady Pank - LP1

LP1

Lady Pank
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111492519
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Pustki - Lugola / Live

Lugola / Live

Pustki
 • Wytwórnia: Chaos Management Group
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Fisz Emade Tworzywo - Mamut

Mamut

Fisz Emade Tworzywo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-005
 • EAN: 9788326813764
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digibook
Nosowska - Milena

Milena

Nosowska
Hey - Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!

Miłość! Uwaga! Ratunku! Pomocy!

Hey
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 2722124
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Hey - Moja i twoja nadzieja

Moja i twoja nadzieja

Hey
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 011 384-2
 • EAN: 0044001138423
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
T.Love - Moje pieniądze

Moje pieniądze

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 483
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
Hey - Mru-Mru

Mru-Mru

Hey
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: PR002/2004
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slim case
Hey - MTV Unplugged

MTV Unplugged

Hey
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 1753046
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Hey - Muka!

Muka!

Hey
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: PR017/2003
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Hey - Music Music

Music Music

Hey
Voo Voo - Nabroiło się (1986 - 2021)

Nabroiło się (1986 - 2021)

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-050
 • EAN: 5904067870093
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: digipack
Kobranocka - Niech popłyną łzy

Niech popłyną łzy

Kobranocka
 • Wytwórnia: Loud Out Records
 • Numer katalogowy: loud CD 004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Voo Voo - Nim stanie się tak jak gdyby nigdy nic nie było

Nim stanie się tak jak gdyby nigdy nic nie było

Voo Voo
Voo Voo - Oov Oov

Oov Oov

Voo Voo
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 036
 • EAN: 0724349629028
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Nosowska - Osiecka

Osiecka

Nosowska
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 1794012
 • EAN: 0602517940123
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Trubadurzy - Platynowa kolekcja

Platynowa kolekcja

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Point Music
 • Numer katalogowy: PM 047-2
 • EAN: 5903420000023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Czesław Śpiewa - Pop

Pop

Czesław Śpiewa
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 117
 • EAN: 5903427873484
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digibook
Renata Przemyk - Przemyk Akustik Trio

Przemyk Akustik Trio

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Impres Art
 • Numer katalogowy: 01
 • EAN: 5903427875600
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Nosowska - Puk, puk

Puk, puk

Nosowska
Hey - Re-Murped!

Re-Murped!

Hey
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 2743346
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Dodatkowa informacja: Remix album
Renata Przemyk - Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111494612
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Tymon & The Transistors - Rock`n`roll

Rock`n`roll

Tymon & The Transistors
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326813672
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digibook
Hey - Romans petitem

Romans petitem

Hey
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: PR004
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Nosowska - Sushi

Sushi

Nosowska
Trubadurzy - Tańczyć z tobą

Tańczyć z tobą

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-324
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1970
Renata Przemyk - The Best Of

The Best Of

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 510 017 2
 • EAN: 5099751001720
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Yugoton - The Best Of

The Best Of

Yugoton
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697621992
 • EAN: 0886976219925
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: super jewel box
Trubadurzy - Trubadurzy

Trubadurzy

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Alcom
 • Numer katalogowy: ALCD 010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
 • Dodatkowa informacja: Popołudnie z młodością, vol. 10
Nosowska - UniSexBlues

UniSexBlues

Nosowska
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 1735962
 • EAN: 0602517359628
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Trubadurzy - Uśmiechajcie się dziewczęta

Uśmiechajcie się dziewczęta

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
 • Numer katalogowy: PNCD 1359
 • EAN: 5907783423598
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Tylko polskie piosenki
Voo Voo - Wzgórze

Wzgórze

Voo Voo
Yugoton - Yugoton

Yugoton

Yugoton
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321830222
 • EAN: 0743218302220
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Nosowska - Zielono mix

Zielono mix

Nosowska
Świetliki - Złe misie

Złe misie

Świetliki
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 016 557-2
 • EAN: 0044001655722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Trubadurzy - Złote przeboje - Znamy się tylko z widzenia

Złote przeboje - Znamy się tylko z widzenia

Trubadurzy
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 0003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Trubadurzy - Znamy się tylko z widzenia

Znamy się tylko z widzenia

Trubadurzy
Nosowska - Zoil

Zoil

Nosowska
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 011 442-2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI