Katarzyna Groniec
Muzyk

Biografia

Katarzy­na Groniec (ur. 22 lutego 1972 w Zabrzu) – polska piosen­kar­ka, człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej Związku Produ­cen­tów Audio-Video.

Kariera muzyczna

W 1988 zdobyła główną nagrodę na Festi­wa­lu Młodych Talentów w Poznaniu. W 1991 zagrała pierw­szo­pla­no­wą rolę Anki w musicalu Metro. Od tego czasu, przez kilka kolej­nych lat współ­pra­co­wa­ła z teatrem Buffo w Warsza­wie, wystę­pu­jąc m.in. w spekta­klach: Do grającej szafy grosik wrzuć, Brel, Grosik 2, Obok nasTyle miłości.

Po rozsta­niu z Buffo wystę­po­wa­ła gościn­nie na scenach różnych teatrów. Grała m.in. w musica­lach: Piotruś Pan (w teatrze muzycz­nym Roma), Trzy razy Piaf (w Ateneum), Manda­ryn­ki i pomarań­cze (w Capitolu), Bagdad Cafe (w Polonii), Nie ma solidar­no­ści bez miłości (w Palladium).

W 1997 zdobyła Grand Prix i Nagrodę Dzien­ni­ka­rzy na Przeglą­dzie Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu, gdzie rok później wystą­pi­ła ze swoim własnym recitalem.

Na początku września 2000 wydała debiu­tanc­ki album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Mężczyź­ni, której produ­cen­tem był Grzegorz Ciechow­ski. Jej drugą płytą został album pt. Poste restante z 2002.

W 2004 wydała kolejny album studyjny pt. Emigrant­ka, na którym znalazły się kompo­zy­cje Piotra Dziubka oraz aranża­cja piosenki z berliń­skie­go kabaretu Kurta Weilla i Bertolta Brechta. Następ­nie wydała płytę pt. Przypad­ki, na której zawarła autorski materiał napisany we współ­pra­cy z Piotrem Dziub­kiem. Album promo­wa­ła dwoma singlami: Będę z TobąPonie­dzia­łek.

W 2008 otrzy­ma­ła nagrodę im. Aleksan­dra Bardi­nie­go za wybitne osiągnię­cia w piosence aktor­skiej, a także wydała dwupły­to­wy album koncer­to­wy pt. Na żywo. 27 marca 2009 podczas Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej we Wrocła­wiu zapre­zen­to­wa­ła premie­ro­wo recital pt. Listy Julii, który jesienią wydała w formie albumu.

W listo­pa­dzie 2011 zapre­zen­to­wa­ła siódmy album studyjny pt. Pin-up Princess. W 2013 chary­ta­tyw­nie nagrała wraz z wieloma artysta­mi świątecz­ną piosenkę pt. "Magia Świąt". W marcu 2014 wydała album pt. Wiszące ogrody, na którym znalazły się jej inter­pre­ta­cje piosenek wykonaw­ców, takich jak m.in. Jacques Brel, Bertolt Brecht czy Nick Cave. 29 września na koncer­cie odbywa­ją­cym się w ramach festi­wa­lu Pamię­taj­my o Osiec­kiej, zapre­zen­to­wa­ła nowy program koncer­to­wy, złożony z piosenek Agniesz­ki Osiec­kiej. 18 września 2015 wydała album CD+DVD pt. Zoo z piosen­ka­mi Agniesz­ki Osiec­kiej.

16 marca 2018 premierę miał jej dziesią­ty album studyjny pt. Ach!, za który otrzy­ma­ła nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii "muzyka poetycka roku". Płytę promo­wa­ła singlami "Nie kocham" i "Koko".

Życie prywatne

Jest rozwie­dzio­na z aktorem Olafem Lubaszen­ką, z którym ma córkę Mariannę.

Obecnie mieszka z drugim mężem w Sopocie.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI