Katarzyna Markiewicz
Muzyk

Biografia

Katarzy­na Markie­wicz (ur. 17 kwietnia 1976, zm. 23 marca 2014 w Warsza­wie) – polska piosen­kar­ka i autorka tekstów, wokalist­ka zespołu One Million Bulga­rians, uczest­nicz­ka programu telewi­zyj­ne­go The Voice of Poland.

Życie i kariera

Śpiewać zaczęła jeszcze jako uczen­ni­ca szkoły podsta­wo­wej, wystę­pu­jąc w grupie taneczno-wokalnej. Następ­nie przeby­wa­ła na emigra­cji w USA. Po powrocie do kraju współ­pra­co­wa­ła jako wokalist­ka i autorka tekstów z zespołem One Million Bulga­rians, z którym nagrała dwa albumy: Bezro­bo­cie z 2003 roku, na którym była także współ­au­tor­ką tekstu piosenki "Przymarszcz" oraz dwupły­to­wy album Rocklad Jazzdy z 2006 roku, gdzie była także współ­au­tor­ką tekstów piosenek: "Piekiel­ny czad", "Wulkan", "Inny", "Paradise Drinkers", "Ofiary promocji" i "Przymarszcz". W później­szym okresie prowa­dzi­ła imprezy karaoke w klubach na terenie Warszawy. W 2012 roku zdiagno­zo­wa­no u niej raka szyjki macicy.

W 2014 roku wzięła udział w 4. edycji talent show The Voice of Poland, gdzie wykonała cover piosenki Ozzy'ego Osbourne'a i pomyśl­nie zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do kolej­ne­go etapu programu, w drużynie Justyny Stecz­kow­skiej. Tuż przed śmiercią Katarzy­na Markie­wicz udzie­li­ła między innymi wywiadu dla serwisu Onet​.pl, zachę­ca­jąc kobiety do regular­nych badań profi­lak­tycz­nych. Produ­cen­ci programu The Voice of Poland, zorga­ni­zo­wa­li także koncert chary­ta­tyw­ny jej poświę­co­ny, który miał za zadanie także promo­wa­nie badań profi­lak­tycz­nych. Zmarła 23 marca 2014 roku na raka szyjki macicy.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI