Katarzyna Stankiewicz
Muzyk

Biografia

Katarzy­na Maria Stankie­wicz (ur. 2 czerwca 1977 w Dział­do­wie) – polska piosen­kar­ka alter­na­tyw­na i autorka tekstów. 

W latach 1996–2000 wokalist­ka zespołu Varius Manx, z którym w tym czasie wydała dwa albumy studyjne: Ego (1996) i End (1997). Od 2000 artystka solowa, wydała cztery albumy studyjne: Kasia Stankie­wicz (1999), Extrapop (2003), Mimikra (2006) i Lucy and the Loop (2014). W 2015 powró­ci­ła do działal­no­ści z zespołem Varius Manx, wydali album Ent (2018).

Kariera muzyczna

Umiejęt­no­ści wokalne szlifo­wa­ła w Miejskim Domu Kultury w rodzin­nym Dział­do­wie. Zadebiu­to­wa­ła na scenie muzycz­nej w 1995, kiedy w wieku 18 lat wystą­pi­ła w progra­mie Szansa na sukces. Zaśpie­wa­ła wówczas piosenkę "Zamigo­tał świat" w odcinku z zespołem Varius Manx i zajęła pierwsze miejsce. Rok później zastą­pi­ła Anitę Lipnicką w roli wokalist­ki zespołu. W marcu nagrała z muzykami materiał na ich kolejną płytę. W maju ukazał się pierwszy singel – "Orła cień", który dotarł na szczyt wielu polskich list przebo­jów. 21 czerwca odbyła się premiera nowego krążka zatytu­ło­wa­ne­go Ego. Tydzień później zespół wystąpił na 33. Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, na którym wręczono im Złotą Płytę. W tym samym dniu płyta uzyskała status platyny. Drugim singlem z płyty został utwór "Ten sen". W tym samym roku Stankie­wicz wzięła udział w nagraniu utworu "Kamienne schodki", który zaśpie­wa­ła w duecie z Ireną Santor na potrzeby jej albumu zatytu­ło­wa­ne­go Duety. W sierpniu wystą­pi­ła na galowym koncer­cie laure­atów festi­wa­lu sopoc­kie­go w 1996. W paździer­ni­ku i listo­pa­dzie zespół wyruszył w wielką trasę koncer­to­wą, w ramach której odwie­dził 16 najwięk­szych miast w Polsce. W trakcie koncertu w Warsza­wie zespół otrzymał multi­pla­ty­nę za ponad 400 tys. sprze­da­nych egzem­pla­rzy płyty Ego. W tym samym roku zespół otrzymał dwie statu­et­ki Złotego Mikro­fo­nu "Popcornu" za przebój roku ("Orła cień") oraz za wygraną w katego­rii "Zespół roku". Sama wokalist­ka otrzy­ma­ła także nagrodę "Machi­ne­ra" w katego­rii "Debiu­tan­ka roku", wręczaną przez magazyn "Machina".

W lutym 1997 odbyła się premiera filmu Nocne graffiti, w ścieżce dźwię­ko­wej którego znalazła się piosenka "Najlep­szy z dobrych" nagrana przez Stankie­wicz oraz trzy piosenki Varius Manx: "Małe zaćmie­nie", "Nieme ściany" oraz "Ruchome piaski", która stała się przebo­jem w kraju. Od marca do maja zespół nagrywał materiał na swoją kolejną płytę, zaś w kwietniu Stankie­wicz wzięła udział w nagraniu dwóch piosenek – "Uratuj­cie go" i "Cicho tu" – na płytę Kayah zatytu­ło­wa­ną Zebra. 7 września o godz. 12:00 zespół witał zapro­szo­nych gości na dachu jednego z budynków w Warsza­wie, gdzie prezen­to­wał nowy album pt. End. Na płycie znalazło się czter­na­ście utworów, w tym m.in. "Kiedy mnie malujesz", która gościła na antenie radiowej i telewi­zyj­nej już od czerwca. Dzień później odbyła się premiera handlowa krążka, który w tym samym dniu uzyskał status złotej płyty. Piosenka "Czy tak chcesz" została włączona do akcji "Clean Up the World" i promo­wa­ła sprzą­ta­nie świata przez cały rok. Stankie­wicz plano­wa­ła w tym czasie solowy projekt. 21 maja 1999 wydała pierwszą, solową płytę, zatytu­ło­wa­ną po prostu Kasia Stankie­wicz, której produ­cen­tem był Michał Przytuła. Teksty na płycie napisała sama we współ­pra­cy z Tomaszem Wachnow­skim i Kayah. Pierw­szym singlem z albumu został utwór "Dopiero od jutra", który gościł od marca na listach przebo­jów. W czerwcu wyruszy­ła w promo­cyj­ną trasę po Polsce, a potem grała kilka­na­ście koncer­tów w całym kraju.

W marcu 2000 zespół Varius Manx wydał płytę pt. Najlep­sze z dobrych, która powstała z okazji 10-lecia powsta­nia zespołu. Płyta zawie­ra­ła najlep­sze utwory z ostat­nich lat oraz cztery nowe kompo­zy­cje. Płytę promował utwór "Teraz i tu". 7 kwietnia w warszaw­skiej Sali Kongre­so­wej odbył się jubile­uszo­wy koncert zespołu, zaś w maju muzycy odbyli trasę koncer­to­wą razem z radiem RMF FM, która odbyła się pod nazwą Majówka Varius Manx i RMF FM. W wakacje grupa zagrała kilka koncer­tów w kraju, zaś niedługo potem Stankie­wicz odeszła z zespołu, a jej miejsce zajęła Monika Kuszyńska.

Po odejściu z Varius Manx zaczęła przygo­to­wa­nia do wydania drugiej solowej płyty. Wiosną 2001 w radiu ukazał się utwór "Niepew­ność", który nagrała w duecie z Michałem Żebrow­skim na potrzeby jego albumu studyj­ne­go zatytu­ło­wa­ne­go Lubię, kiedy kobieta. Płyta została nagrana przy udziale piosen­kar­ki oraz Anny Marii Jopek i Kasi Nosow­skej. W wakacje Stankie­wicz zagrała na warszaw­skim Moście Święto­krzy­skim koncert wspólnie z zespołem Tange­ri­ne Dream. Wydarze­nie miało służyć pojed­na­niu polsko-niemiec­kie­mu. W tym samym roku zaczęła pracę nad nowym albumem solowym. Płyta została nagrana w studiach we Wrocła­wiu i Gdańsku, a prace nad nią trwały trzy lata. Produk­cją utworów zajął się jej partner Radosław Łuka. Jako, że wytwór­nia BMG Poland nie wierzyła w nagrany materiał, Stankie­wicz sprze­da­ła miesz­ka­nie w Warsza­wie i posta­no­wi­ła sama wydać album. Pod koniec grudnia 2002 ukazał się pierwszy utwór z płyty – "Chcia­ła­bym być aniołem", który promo­wa­ny był przez Program 3 Polskie­go Radia. Pierw­szym singlem z albumu została natomiast piosenka "Schyłek lata", który miała swoją premierę w połowie lipca, jednak na listach przebo­jów pojawiła się mniej więcej w czasie premiery płyty. W tym czasie Stankie­wicz zagrała także pierwszy od dawna koncert w warszaw­skim klubie Qult. Album pt. Extrapop ukazał się w 2003. Płyta została bardzo dobrze przyjęta przez krytyków i publicz­ność. Drugim teledy­skiem i singlem z płyty została piosenka "Francu­zecz­ka", do którego powstał kontro­wer­syj­ny teledysk. Trzecim singlem z krążka został "Saint Etienne", na którym utwór pojawił się także w wersji francu­skiej. W tym samym roku wzięła udział w nagra­niach płyty ze świątecz­ny­mi piosen­ka­mi Święta, Święta, na którą nagrała piosenki "Chcia­ła­bym być Aniołem" oraz "Tak jak śnieg" razem z Kubą Badachem i Mieczy­sła­wem Szcze­śnia­kiem. Oprócz tego, wystą­pi­ła w licznych progra­mach telewi­zyj­nych, takich jak m.in.: Kuba Wojewódz­ki, POPLista, Spełnia­my marzenia, Śpiewa­ją­ce forte­pia­ny, Bar czy Szansa na sukces. W 2004 Stankie­wicz ogłosiła przerwę w karierze z powodu narodzin swojego pierw­sze­go dziecka.

W paździer­ni­ku 2006 wydała kolejny solowy album studyjny pt. Mimikra, który został wydany pod szyldem wytwórni EMI Music. Pierw­szym singlem promu­ją­cym album był utwór "4 ręce", zaś drugim – "Marzec", który miał swoją premierę w styczniu 2007. Trzecim singlem została piosenka "W środku myśli", z którą piosen­kar­ka starto­wa­ła w polskich preeli­mi­na­cjach do konkursu "Sopot Festival 2007", zaś czwartym – "Jedno zdjęcie z archiwum pamięci". Na początku 2008 nagrała utwór "Night Club", który znalazł się na ścieżce dźwię­ko­wej serialu Pitbull. 25 kwietnia premierę miała płyta Martyny Jakubo­wicz zatytu­ło­wa­na Te 30. urodziny, na którym znalazł się m.in. utwór artystki "Baby w Meksyku" zaśpie­wa­ny przez Stankie­wicz. W tym samym roku jej piosenka "Run" pojawiła się w ścieżce dźwię­ko­wej serialu Londyń­czy­cy emito­wa­ne­go przez TVP1. W tym samym czasie praco­wa­ła nad nowym materia­łem w studiach w Polsce i Wielkiej Brytanii, a produ­cen­tem albumu został Eddie Stevens, współ­pra­cu­ją­cy z takimi artysta­mi jak Zero 7 i Moloko. Kilka­krot­nie przekła­da­na premiera płyty spowo­do­wa­na była pracą nad ostatecz­nym kształ­tem albumu, o którym sama piosen­kar­ka powie­dzia­ła: to nie tylko mój nowy album, nad którym praco­wa­łam ostatnie cztery lata, to multi­dy­scy­pli­nar­ny projekt, w który zaanga­żo­wa­li się artyści z całego świata. 10 paździer­ni­ka 2014 ukazał się album pt. Lucy and the Loop, który Stankie­wicz nagrała w islandz­kim studiu Bedroom Commu­ni­ty. Pierw­szym singlem z płyty został utwór "Lucy", do którego teledysk został zreali­zo­wa­ny w Islandii. Projek­tem pobocz­nym Lucy and the Loop była seria dziesię­ciu fotogra­fii (autor­stwa Kasi Bielskiej i Dominika Tarabań­skie­go), które zostały inspi­ro­wa­ne piosen­ka­mi z albumu.

W 2016 wyruszy­ła z zespołem Varius Manx w jubile­uszo­wą trasę koncer­to­wą z okazji 25-lecia istnie­nia grupy. Ich pierwszy występ miał miejsce 31 grudnia 2015 podczas koncertu sylwe­stro­we­go TVP2 we Wrocła­wiu, podczas którego zapre­zen­to­wa­li "Orła cień", "Ruchome piaski" oraz "Set Fire to the Rain" z reper­tu­aru Adele.

Działalność pozamuzyczna

Była jurorką w progra­mie Mini Playback Show (1997–1999) oraz uczest­nicz­ką piątej edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiaz­da­mi (2016) i jest uczest­nicz­ką drugiej serii programu Dance Dance Dance (2020).

W 2016 była nomino­wa­na do zdobycia statu­et­ki Gwiazda Plejady w katego­rii "metamor­fo­za roku".

Życie prywatne

Ma młodszą siostrę, Annę. Ze związku z Radosła­wem Łuką ma syna Fryde­ry­ka (ur. 2004).

Nagrody

 • 1996 – zwycię­stwo w konkur­sie premier w Opolu
 • 1996 – złoty mikrofon od "Popcornu" za przebój "Orła cień"
 • 1996 – Machiner za "debiut roku"
 • 1998 – Nagroda publicz­no­ści dla Kasi Stankie­wicz na Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn
 • 1999 – drugie miejsce w konkur­sie premier w Opolu
 • 1999 – nagroda dzien­ni­ka­rzy w Opolu
 • 2016 – nagroda fotore­por­te­rów i dzien­ni­ka­rzy na festi­wa­lu w Opolu

 • Dyskografia 15

  Varius Manx - 25 Live

  25 Live

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 2085
  • EAN: 5907812245764
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Varius Manx - 25 Live

  25 Live

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 2071-2072
  • EAN: 5907812245771
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: Special Edition
  Martyna Jakubowicz - 30-te urodziny

  30-te urodziny

  Martyna Jakubowicz
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: K0355-RPK
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  Kielich - Dziecko szczęścia

  Dziecko szczęścia

  Kielich
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 279 952 9
  • EAN: 0602527995298
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Varius Manx - Ego

  Ego

  Varius Manx
  Varius Manx - End

  End

  Varius Manx
  Varius Manx - Ent

  Ent

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788326826542
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digibook
  Varius Manx - Kiedy mnie malujesz

  Kiedy mnie malujesz

  Varius Manx
  Varius Manx - Najmniejsze państwo świata

  Najmniejsze państwo świata

  Varius Manx
  Varius Manx - Orła cień

  Orła cień

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0052S / 578 148-2
  • EAN: 0731457814826
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  Varius Manx - Ruchome piaski

  Ruchome piaski

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 578 970-2
  • EAN: 0731457897027
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  Varius Manx - Ten sen

  Ten sen

  Varius Manx
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: ZIC 0052L / 578150-2
  • EAN: 0731457815021
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  Varius Manx - Teraz i tu

  Teraz i tu

  Varius Manx
  Varius Manx - Wolni w niewoli

  Wolni w niewoli

  Varius Manx
  Kayah - Zebra

  Zebra

  Kayah
  • Wytwórnia: Zic Zac
  • Numer katalogowy: 460792
  • EAN: 0743214607923
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI