Kazimierz "Kazik" Staszewski
Muzyk

Biografia

Kazik Staszew­ski, również Kazik, właśc. Kazimierz Piotr Staszew­ski (ur. 12 marca 1963 w Warsza­wie) – polski muzyk, wokali­sta, sakso­fo­ni­sta, autor tekstów i muzyki, aranżer. Współ­za­ło­ży­ciel i członek zespołów Kult, KNŻ, El Dupa, Buldog, Zuch Kazik, Yugoton i Kazik + Zdunek Ensemble wystę­pu­ją­cy również solo oraz angażu­ją­cy się w inne projekty muzyczne oraz filmowe.

Życiorys

Jest synem Krystyny i Stani­sła­wa Staszew­skich oraz wnukiem Kazimie­rza Staszew­skie­go. Wycho­wa­ły go babcia i matka, gdyż ojciec wyjechał do Francji, gdy Kazik miał 4 lata. Po ukończe­niu liceum im. Reja podjął studia w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii Uniwer­sy­te­tu Warszaw­skie­go, ale ich nie ukończył.

Od 1984 r. żonaty z Anną Staszew­ską, z którą ma dwóch synów: Kazimie­rza i Jana, który w 2011 wydał album Piosenki o miłości. W 2008 i 2013 został dziad­kiem, ma dwie wnuczki. Na stałe mieszka w Polsce.Od kilku lat ma miesz­ka­nie na Tenery­fie, gdzie przebywa kilka tygodni każdego roku.

Kariera

Pierw­szym zespołem, w którym wystę­po­wał, był Poland, założony przez Roberta Schmidta i działa­ją­cy w latach 1979–1980. Nagrał z nim m.in. utwory "Młodzi Warsza­wia­cy" oraz "Wojny". W 1981 roku założył zespół Novelty Poland. W 1982 roku założył zespół Kult. W 1991 roku rozpo­czął karierę solową.

Pierw­szym solowym albumem było Spalam się z przebo­ja­mi "Dziew­czy­ny", "Piosenka trepa", "Spalam się" czy rozsła­wio­ną "Jeszcze Polska", w której senator z ramienia ZChN Jan Szafra­niec doszukał się paszkwi­lu na hymn Polski i oddał sprawę do sądu. Sprawę umorzono. Rozgłos zyskała też wydana na następ­nym albumie Spalaj się! piosenka "100 000 000" z refrenem Wałęsa dawaj nasze sto milionów!. Utwór ten wykonany został wcześniej na festi­wa­lu w Sopocie i odnosił się do niespeł­nio­nej obiet­ni­cy przedwyborczej.

W 1995 ukazało się Oddale­nie, nagrane w domowym studiu. Na płycie znalazła się piosenka "Łysy jedzie do Moskwy", odnoszą­ca się do wyjazdu ówcze­sne­go premiera Polski Józefa Oleksego do Moskwy podczas rosyj­skiej agresji zbrojnej na Czecze­nię. Najwięk­szym sukcesem cieszył się album 12 groszy nagrany w 1997 z wielkim przebo­jem "12 groszy". Na płycie znalazły się także utwory napisane przez Kazika do filmu Sztos. W 1998 roku dołączył do zespołu El Doopa.

W 2000 ukazała się Melassa z przebo­ja­mi "4 pokoje" nagranym w duecie z Edytą Barto­sie­wicz i "Mars napada" oraz "Gdybym wiedział to, co wiem". Kazik nagrał także trzy albumy zawie­ra­ją­ce własne inter­pre­ta­cje utworów Kurta Weilla i Nicka Cave’a (Melodie Kurta Weill’a i coś ponadto – 2001), Toma Waitsa (Piosenki Toma Waitsa – 2003) (teksty przetłu­ma­czo­ne przez Romana Kołakow­skie­go) oraz Silnej Grupy Pod Wezwa­niem (Silny Kazik Pod Wezwa­niem – premiera 1.12.2008 r.)

W roku 2004 ukazał się album Czter­dzie­sty pierwszy z piosenką "Polska płonie", a rok później Los się musi odmienić (część piosenek pocho­dzi­ła ze ścieżki dźwię­ko­wej filmu Rozdroże Cafe, w którym Kazik zagrał epizo­dycz­ną rolę). Staszew­ski nagrał także muzykę do filmów PitBull, Szaleńcy, Balladę o Janku Wiśniew­skim do filmu Czarny czwartek, Yuma, oraz z zespołem Kult Czarne Słońca do filmu o tym samym tytule, a także Oczy niebie­skie. W latach 2005–2009 był wokali­stą zespołu Buldog.

Kazik otrzymał wiele nagród (m.in. Fryde­ry­ki, Machi­ne­ry, nagrodę MTV), które jednak rzadko odbierał. Odebrał m.in. Paszport "Polityki" (1998 rok). O Kaziku i Kulcie opowiada książka Leszka Gnoiń­skie­go Kult Kazika oraz Wiesława Weissa Kult. Biała Księga (wyd. 2009), zawie­ra­ją­ca m.in. teksty i historię powsta­nia wszyst­kich piosenek zespołu.

Był felie­to­ni­stą na łamach Gazety Wybor­czej. W czerwcu 2005 zrezy­gno­wał z publi­ko­wa­nia, zarzu­ca­jąc szefom redakcji cenzurę w zakresie treści jego felie­to­nu. W maju 2008 zbiór felie­to­nów Kazika ukazał się w wersji książ­ko­wej pt. Niepio­sen­ki. W 2014 ukazała się książka pt. Tata mimo woli stano­wią­ca biogra­fię Stani­sła­wa Staszew­skie­go, której autorami są Kazik Staszew­ski i Jarosław Duś.

Posta­no­wie­niem prezy­den­ta Polski Broni­sła­wa Komorow­skie­go z 30 maja 2014 został odzna­czo­ny Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodze­nia Polski za wybitne zasługi w pracy twórczej i działal­no­ści artystycz­nej, za osiągnię­cia w promo­wa­niu polskiej kultury.

W 2020 jego utwór "Twój ból jest lepszy niż mój" zajął 1. miejsce w 1998. notowa­niu Listy przebo­jów Programu Trzecie­go Polskie­go Radia. Tekst piosenki mówi o wizycie Jarosła­wa Kaczyń­skie­go na cmenta­rzu Powąz­kow­skim w Warsza­wie, mimo tego, że został on zamknię­ty z powodu pandemii COVID-19 w Polsce. Notowa­nie listy przebo­jów zostało unieważ­nio­ne, co spowo­do­wa­ło zerwanie współ­pra­cy z radiem przez wielu muzyków i odejście ze stacji kilku­na­stu dzien­ni­ka­rzy, m.in. Marka Niedź­wiec­kie­go (prowa­dzą­ce­go Listę…) i Piotra Metza (dyrek­to­ra muzycz­ne­go stacji).

31 lipca 2020 roku ukazała się piosenka Kazika do filmu "25 lat niewin­no­ści. Sprawa Tomka Komendy" pod tytułem "25 lat niewinności".

Poglądy

Kazik Staszew­ski dekla­ru­je przywią­za­nie do trady­cyj­nych wartości, z których najważ­niej­szą jest rodzina.

Jest przeciw­ni­kiem penali­zo­wa­nia narko­ty­ków, gdyż przez to handlem nimi zajmują się grupy przestęp­cze. Ze względu na swoje poglądy był bliski Unii Polityki Realnej, w roku 2013 stwier­dził, że jest to partia bez znacze­nia. Dekla­ru­je się jako "niewie­rzą­cy", choć "z ogromną potrzebą wiary" i silnym antykle­ry­ka­li­zmem. Od lat 80. XX w. jest kryty­kiem Kościoła katolic­kie­go, szcze­gól­na krytyka dotyczy pazer­no­ści kleru. W młodości przez kilka lat był związany ze Świad­ka­mi Jehowy – studio­wał z nimi Pismo Święte, a rozstał się po sugestiach o koniecz­no­ści rezygna­cji z muzyki.


Dyskografia 94

Hey - ?

?

Hey
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 528 683 2
 • EAN: 0731452868329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Kazik - 12 groszy

12 groszy

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP MAX 03/97
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slipcase
Kazik - 12 groszy

12 groszy

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 37/97
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Kazik - 12 groszy

12 groszy

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 02/14
 • EAN: 5900000001906
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2014
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1000 numerowanych egzemplarzy
Kult - 45 - 89

45 - 89

Kult
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP - 052
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Piersi - 60/70 Piersi i przyjaciele

60/70 Piersi i przyjaciele

Piersi
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: ST 004-94 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Kolaboranci - A może to ja?

A może to ja?

Kolaboranci
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-056
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
El Dupa - A pudle?

A pudle?

El Dupa
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 12/00
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
T.Love - Ajrisz

Ajrisz

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 448
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Kazik Na Żywo - Andrzej Gołota

Andrzej Gołota

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP MAX 05/97
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slipcase
Kazik Na Żywo - Bar La Curva

Bar La Curva

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 03/11
 • EAN: 5900000000114
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2012
Kazik Na Żywo - Bar La Curva / Plamy na słońcu

Bar La Curva / Plamy na słońcu

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 09/11
 • EAN: 5900000000091
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Kazik Staszewski - Bourbon mnie wypełnia

Bourbon mnie wypełnia

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093B-6
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
Kult - Brooklyńska Rada Żydów

Brooklyńska Rada Żydów

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP S 04/01
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Kazik - Czterdziesty pierwszy

Czterdziesty pierwszy

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD12/04
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2004
Ztvörki - Druga płyta

Druga płyta

Ztvörki
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-68
 • EAN: 5908294610378
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Złe psy - Duma

Duma

Złe psy
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 2123
 • EAN: 5901448115927
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
Artrosis - Fetish

Fetish

Artrosis
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0125
 • EAN: 5907785018174
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Artrosis - Fetish

Fetish

Artrosis
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DG 0125
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Flota zjednoczonych sił

Flota zjednoczonych sił

Voo Voo
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 0630177042
 • EAN: 0006301770420
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Kazik - Gdybym wiedział to co wiem

Gdybym wiedział to co wiem

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP S 03/00
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
Kult - Hurra!

Hurra!

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP W 05/09
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2009
 • Dodatkowa informacja: 700 egzemplarzy
Kazik - Idę tam gdzie idę

Idę tam gdzie idę

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP MAX 07/97
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slipcase
Acid Drinkers - Infernal Connection

Infernal Connection

Acid Drinkers
 • Wytwórnia: Mega Czad
 • Numer katalogowy: MEGACZAD 777
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Kult - Karinga - Hurra! Suplement

Karinga - Hurra! Suplement

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-LP 02/10
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2010
 • Dodatkowa informacja: 500 egzemplarzy
Kult - Kaseta

Kaseta

Kult
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP - 045
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Kult - Kaseta

Kaseta

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 21/95
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Kasia i Wojtek - Kasia i Wojtek

Kasia i Wojtek

Kasia i Wojtek
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 01/08
 • EAN: 5908294200814
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Kult - Koncert - Nowohuckie Centrum Kultury 1986

Koncert - Nowohuckie Centrum Kultury 1986

Kult
Frontside - Korzenie

Korzenie

Frontside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 108
 • EAN: 5903427872852
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Kult - Kult

Kult

Kult
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 030
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Kazik Na Żywo - Las maquinas de la muerte

Las maquinas de la muerte

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-S-57
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slipcase
Kazik Na Żywo - Las maquinas de la muerte

Las maquinas de la muerte

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 58/99
 • EAN: 5908294610200
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Kazik Na Żywo - Las maquinas de la muerte

Las maquinas de la muerte

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 01/19
 • EAN: 5908294613546
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 420 numerowanych egzemplarzy, czarny winyl
Kult - Live Pol`And`Rock Festival 2019

Live Pol`And`Rock Festival 2019

Kult
 • Wytwórnia: SP Records, Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: SPCD 08/20 SPDVD 01/20 TZ079
 • EAN: 5908295024419
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Kazik - Los się musi odmienić

Los się musi odmienić

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 02/05
 • EAN: 5908294614727
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Kazik - Maciek, ja tylko żartowałem

Maciek, ja tylko żartowałem

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP MAX 04/97
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slipcase
Kult - Made In Poland

Made In Poland

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 10/17
 • EAN: 5909876541363
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2017
Kult - Made In Poland

Made In Poland

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 14/17
 • EAN: 5998877662023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
Kazik - Mariola

Mariola

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCDS 02/08
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2008
Kult - Marysia

Marysia

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCDS 03/09
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2009
Zacier - Masakra na Wałbrzyskiej

Masakra na Wałbrzyskiej

Zacier
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 097
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Kazik - Melassa

Melassa

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 70/00
 • EAN: 5908294610439
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Kazik Staszewski - Melodie Kurta Weill`a i coś ponadto

Melodie Kurta Weill`a i coś ponadto

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 73/01
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Nosowska - Milena

Milena

Nosowska
T.Love - Model 01

Model 01

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5361100
 • EAN: 0724353611002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Kult - MTV Unplugged

MTV Unplugged

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 06/10
 • EAN: 5908294000001
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: super jewel box
Kult - MTV Unplugged

MTV Unplugged

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5908280000008
 • Nośnik: 3LP
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: box kolekcjonerski
Kult - Muj wydafca

Muj wydafca

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 18/94
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Kazik Na Żywo - Na żywo, ale w studio

Na żywo, ale w studio

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 14/94
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
El Dupa - Natalia w Brooklynie

Natalia w Brooklynie

El Dupa
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-S04/00
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2000
Kazik Staszewski - Niewinna kiedy śni

Niewinna kiedy śni

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093A-6
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Voo Voo - Nim stanie się tak jak gdyby nigdy nic nie było

Nim stanie się tak jak gdyby nigdy nic nie było

Voo Voo
Kazik - Oddalenie

Oddalenie

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: 26/95
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Kazik - Oddalenie

Oddalenie

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 02/18
 • EAN: 5998877620313
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1300 numerowanych egzemplarzy
Kult - Ostateczny krach systemu korporacji

Ostateczny krach systemu korporacji

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 45/98
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Kazik Na Żywo - Ostatni koncert w mieście

Ostatni koncert w mieście

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 01/16
 • EAN: 5909876543206
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: slipcase, super jewel box
Kult - Piloci

Piloci

Kult
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-618
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1986
Kazik Staszewski - Piosenki Toma Waitsa

Piosenki Toma Waitsa

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 093-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Kazik Na Żywo - Plamy na słońcu

Plamy na słońcu

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 02/11
 • EAN: 5900000000107
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2012
Buldog - Płyta

Płyta

Buldog
 • Wytwórnia: Buldog
 • Numer katalogowy: BULDOG 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: digipack
Kult - Poligono Industrial

Poligono Industrial

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD07/05/A
 • EAN: 5908295044455
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Kazik Na Żywo - Porozumienie Ponad Podziałami

Porozumienie Ponad Podziałami

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 28/95
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Kult - Posłuchaj, to do ciebie

Posłuchaj, to do ciebie

Kult
El Dupa - Pożegnanie za friko

Pożegnanie za friko

El Dupa
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 07/13
 • EAN: 5900000000985
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Proletaryat - Prawda

Prawda

Proletaryat
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 2752200
 • EAN: 0602527522005
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Kult - Prosto

Prosto

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 03/13
 • EAN: 5900000000428
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack, slipcase
Mazzoll Kazik & Arhythmic Perfection - Rozmowy s catem

Rozmowy s catem

Mazzoll Kazik & Arhythmic Perfection
 • Wytwórnia: Mózg Production
 • Numer katalogowy: MÓZG CD001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Kazik Staszewski - Rozpacz płynie rzeką poprzez świat

Rozpacz płynie rzeką poprzez świat

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: 2929363
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
Kult - Salon Recreativo

Salon Recreativo

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 74/01
 • EAN: 5908294610903
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2001
Kazik - Silny Kazik pod wezwaniem

Silny Kazik pod wezwaniem

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP CD 05/08
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Kazik Staszewski - Singapur

Singapur

Kazik Staszewski
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD93c-6
 • EAN: 5900672929365
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Zacier - Skazany na garnek

Skazany na garnek

Zacier
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 02/14
 • EAN: 5900000014029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Kazik - Spalaj się!

Spalaj się!

Kazik
 • Wytwórnia: Eska
 • Numer katalogowy: ESKACD 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Kazik - Spalam się

Spalam się

Kazik
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP - 075
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Kult - Spokojnie

Spokojnie

Kult
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 035
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1988
Kult - Tan

Tan

Kult
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 039
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Kult - Tata 2

Tata 2

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 31/96
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Kult - Tata Kazika

Tata Kazika

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: CD 007/93
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Kazik - Tata Kazika kontra Hedora

Tata Kazika kontra Hedora

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 07/17
 • EAN: 5909876540212
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
Yugoton - The Best Of

The Best Of

Yugoton
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697621992
 • EAN: 0886976219925
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: super jewel box
Kazik Na Żywo - W południe

W południe

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-S-61
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Kazik - Warhead

Warhead

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 02/18
 • EAN: 5998877620535
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
Kazik - Wiwisekcja

Wiwisekcja

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 05/15
 • EAN: 5900000001975
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Kult - Wstyd

Wstyd

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 03/16
 • EAN: 5908294614420
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack, slipcase
Kult - Wstyd Suplement 2016

Wstyd Suplement 2016

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 07/16
 • EAN: 5909876540076
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Kazik Na Żywo - Występ

Występ

Kazik Na Żywo
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 45/02
 • EAN: 5908294613256
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
Kult - Your Eyes

Your Eyes

Kult
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: CD-6/91
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Yugoton - Yugoton

Yugoton

Yugoton
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321830222
 • EAN: 0743218302220
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Zuch Kazik - Zakażone piosenki

Zakażone piosenki

Zuch Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 09-14
 • EAN: 5900000001944
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Kazik - Zaraza

Zaraza

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 05/20
 • EAN: 5908294765917
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Kazik - Zaraza

Zaraza

Kazik
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 03/20
 • EAN: 5908294767027
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 numerowanych egzemplarzy, czarny winyl
Nosowska - Zoil

Zoil

Nosowska
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 011 442-2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Ztvörki - Ztvörki

Ztvörki

Ztvörki
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP-S-68
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI