Krystyna Prońko
Muzyk

Biografia

Krystyna Prońko (ur. 14 stycznia 1947 w Gorzowie Wielko­pol­skim) – polska piosen­kar­ka i wokalist­ka jazzowa, kompo­zy­tor­ka i pedagog muzyczny. Honorowy Obywatel Gorzowa Wielkopolskiego.

Wczesne lata

Jej rodzina wywodzi­ła się z Łemkowsz­czy­zny i przed II wojną światową miesz­ka­ła na kresach wschod­nich (terenie obecnej Biało­ru­si), a po wojnie osiedli­ła się w Gorzowie Wielko­pol­skim, gdzie Krystyna Prońko się urodziłaWywiad Izy Micha­le­wicz z Krystyną Prońko: Są Kryśki i jest Prońko, "Wysokie Obcasy" nr 49(808)/2014, 20 grudnia 2014, s. 29–33..

Ukończy­ła techni­kum chemicz­ne (dziś: Zespół Szkół Technicz­nych i Ogólno­kształ­cą­cych w Gorzowie Wielko­pol­skim), następ­nie rozpo­czę­ła pracę w jednym z gorzow­skich labora­to­riów jako chemik-analityk. Później studio­wa­ła na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach, gdzie uzyskała dyplom magistra sztuki wraz z nagrodą rektor­ską rektora Mikołaja Góreckiego.

Kariera muzyczna

Debiu­to­wa­ła w 1969 z zespołem Respekt na I Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Awangar­dy Beatowej w Kaliszu. W latach 70. współ­pra­co­wa­ła w chórku z Czesła­wem Niemenem , zespo­ła­mi Skaldo­wie i Czerwone Gitary .

W 1973 wstąpiła na Festi­wa­lu Wokali­stów Jazzo­wych w Lublinie i na Krajowym Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie wyróż­nio­no jej inter­pre­ta­cje piosenek "Po co ci to chłopcze" oraz "Umarłe krajo­bra­zy". Dwa lata później, w 1975 zdobyła w Opolu główną nagrodę za utwór "Niech moje serce kołysze Ciebie do snu", czym powtó­rzy­ła swój pierwszy sukces. Przebój ten uzyskał także miano piosenki roku w plebi­scy­cie presti­żo­we­go magazynu muzycz­ne­go "Non Stop". Wystę­po­wa­ła na Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze.

W latach 1979–1981 prowa­dzi­ła klasę śpiewu w Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach. Przez rok praco­wa­ła również z młodymi piosen­ka­rza­mi w Teatrze Muzycz­nym w Gdyni. W 1981 brała udział w wysta­wio­nym przez Teatr orato­rium Ernesta Brylla do muzyki Wojcie­cha Trzciń­skie­go Kolęda Nocka. Po wprowa­dze­niu stanu wojen­ne­go przed­sta­wie­nie zostało zdjęte z afisza. Wielo­krot­nie prowa­dzi­ła warsz­ta­ty bluesowe dla wokali­stów w Bolesław­cu. Od paździer­ni­ka 2001 prowa­dzi­ła klasę śpiewu na Uniwer­sy­te­cie Marii Curie-Skłodow­skiej na Wydziale Artystycz­nym w Insty­tu­cie Muzyki w Lublinie.

W 1991 założyła własne wydaw­nic­two płytowe Power Music. W okresie 1992–1995 zajmo­wa­ła się dzien­ni­kar­stwem muzycz­nym, prowa­dzi­ła wiele autor­skich progra­mów radiowych.

W 2008 z rąk ministra kultury i dziedzic­twa narodo­we­go Bogdana Zdrojew­skie­go odebrała Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis". Wraz z Markiem Kości­kie­wi­czem i Markiem Tysperem wiosną 2010 zasia­da­ła w jury pierw­szej edycji programu Śpiewaj i walcz produk­cji TVP1.

W 2013 wystą­pi­ła na gali jubile­uszo­wej – Opole! Kocham Cię! podczas 50. Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2015 wystą­pi­ła gościn­nie na płycie Albo Inaczej z inter­pre­ta­cją utworów Oszuści oraz Dyskret­ny chłód. 10 listo­pa­da 2018 wystą­pi­ła podczas Koncertu dla Niepod­le­głej, gdzie razem z chórem Sound’n’Grace wykonała utwór Mury Jacka Kaczmarskiego.

W 2019 otrzy­ma­ła z rąk prezy­den­ta Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej Andrzeja Dudy Medal Stulecia Odzyska­nia Niepodległości.

Kariera polityczna

W latach 2014-2018 była radną Rady m.st. Warszawy; mandat uzyskała z listy Platfor­my Obywatelskiej.


Dyskografia 7

Niemen - Człowiek jam niewdzięczny - Złote przeboje

Człowiek jam niewdzięczny - Złote przeboje

Niemen
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD - 331
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Dodatkowa informacja: Niemen 3
Dżem - List do R.

List do R.

Dżem
Dżem - List do R. na 12 głosów, vol.2

List do R. na 12 głosów, vol.2

Dżem
 • Wytwórnia: Ania Box Music
 • Numer katalogowy: ABM CD 042
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Niemen - Live in Opole 1971

Live in Opole 1971

Niemen
 • Wytwórnia: Green Tree (D)
 • Numer katalogowy: GTR 155
 • EAN: 4015689001558
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
Niemen - Niemen

Niemen

Niemen
Niemen - On Stage 1970/1972

On Stage 1970/1972

Niemen
 • Wytwórnia: Green Tree (D)
 • Numer katalogowy: GTR 170
 • EAN: 4015689001701
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
Sławek Wierzcholski - Samotna kolacja

Samotna kolacja

Sławek Wierzcholski
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 2096
 • EAN: 5907812249724
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI