Krzysztof Brozi
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Jarosław Brozi (ur. 8 lipca 1952 w Lublinie, zm. 26 lutego 1996 tamże) – profesor filozo­fii i antro­po­lo­gii kultu­ro­wej, gitarzy­sta rockowy (współ­two­rzył pierwszy skład Budki Suflera). 

Twórca lubel­skiej szkoły antro­po­lo­gii kultu­ro­wej. Propa­ga­tor antro­po­lo­gii inteli­gent­nej. Wykła­dow­ca UMCS oraz uniwer­sy­te­tów amerykańskich.

Publikacje książkowe

 • Antro­po­lo­gia funkcjo­nal­na Broni­sła­wa Malinow­skie­go. Problemy metodo­lo­gicz­ne - Lublin 1983, Wydaw. Lubelskie
 • Wybrane problemy i kierunki filozo­fii. Wprowa­dze­nie - Lublin 1988, Wydaw­nic­two UMCS
 • Badanie zmian i relacji między­kul­tu­ro­wych w Europie oraz na jej pogra­ni­czach, Lublin 1989, Wydaw­nic­two UMCS
 • Ludzie i kryzys cywili­za­cji. Skice antro­po­lo­gicz­ne - Lublin 1992, Norbertinum, 
 • Antro­po­lo­gia kultu­ro­wa. Wprowa­dze­nie. T. 1, Lublin 1992, Wydaw­nic­two UMCS
 • Antro­po­lo­gia kultu­ro­wa. Wprowa­dze­nie. T. 2, Lublin 1993, Wydaw­nic­two UMCS
 • Ludzie i kryzys cywili­za­cji w perspek­ty­wie antro­po­lo­gii kultu­ro­wej, Lublin 1993, Wydaw­nic­two UMCS, 
 • Antro­po­lo­gia wartości. Katego­ria standar­du kultu­ro­we­go w badaniach nad warto­ścia­mi- Lublin 1994, Wydaw­nic­two UMCS
 • Materia­lizm kultu­ro­wy i ekokul­tu­ra­lizm Marvina Harrisa, Lublin 1994, Wydaw­nic­two UMCS
 • Między antro­po­lo­gią a filozo­fią i historią. Prezen­ta­cja lubel­skie­go środo­wi­ska antro­po­lo­gii kultu­ro­wej Lublin 1995, Wydaw­nic­two UMCS
 • Ludzie i kryzys cywili­za­cji. Szkice antro­po­lo­gicz­ne, Lublin 1995, Wydaw­nic­two UMCS 
 • Antro­po­lo­gia kultu­ro­wa. Zbliże­nia epok i proble­mów, Lublin 1995, Wydaw­nic­two UMCS, (wybór tekstów)
 • Powsta­nie i upadek wielkich cywili­za­cji. Antro­po­lo­gia historii wobec współ­cze­sno­ści, Lublin 1996, Wydaw­nic­two UMCS, 

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI