Krzysztof “Dżawor” Jaworski
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Jawor­ski – pol­ski gita­rzy­sta, czło­nek zespo­łu roc­ko­we­go Har­lem, autor tek­stów, kom­po­zy­tor i pro­du­cent muzycz­ny. Absol­went Pań­stwo­wej Szko­ły Muzycz­nej w Olsz­ty­nie oraz Poli­tech­ni­ki Bia­ło­stoc­kiej. Z wykształ­ce­nia inży­nier budo­wy dróg, ulic, mostów i lot­nisk. Jest jed­nym z czo­ło­wych pol­skich gita­rzy­stów gra­ją­cych na gita­rze elek­trycz­nej.

W trak­cie swo­jej karie­ry zawo­do­wej wystę­po­wał na naj­więk­szych sce­nach Pol­ski, mię­dzy inny­mi na Przy­stan­ku Wood­stock (2004), w Ope­rze Leśnej w Sopo­cie, a tak­że na Festi­wa­lu Pio­sen­ki w Opo­lu (2004

). 

Jest twa­rzą kana­dyj­skiej mar­ki pro­du­cen­ta gitar Godin. 

Początki kariery

Jawor­ski zade­biu­to­wał z bia­ło­stoc­kim zespo­łem For­ma­cja Pro­rock, w któ­rym peł­nił rolę woka­li­sty. Kape­la była lau­re­atem Zło­tej Dzie­siąt­ki na Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Pio­sen­ki Mło­dzie­żo­wej we Wro­cła­wiu. Na począt­ku swo­jej karie­ry współ­pra­co­wał z gru­pą Art Rock, zdo­byw­cą pierw­sze­go miej­sca na festi­wa­lu w Jaro­ci­nie. Jawor­ski był człon­kiem blu­es-roc­ko­wej for­ma­cji Red Wine, z któ­rą zagrał na wszyst­kich naj­waż­niej­szych festi­wa­lach blu­eso­wych w Pol­sce. 

Przez lata był tak­że gita­rzy­stą w gru­pie Babsz­tyl, któ­ra zagra­ła ponad 1200 kon­cer­tów w Pol­sce, Szwe­cji, Niem­czech i w Rosji. 

Zespół Harlem

Krzysz­tof Jawor­ski jest współ­za­ło­ży­cie­lem blu­es-roc­ko­we­go zespo­łu Har­lem. Zespół współ­two­rzył od począt­ku jego ist­nie­nia, razem z woka­li­stą Ryszar­dem Wol­ba­chem, per­ku­si­stą Jaro­sła­wem Zdan­kie­wi­czem oraz basi­stą Wie­sła­wem Sała­tą. Z Har­le­mem nagrał w sumie pięć płyt: Lustra (1995), Bez­sen­ne noce (1998), Amu­let (2000), Ten Har­lem (2004), Nie­bo nade mną (2007) oraz Prze­bu­dze­nie (2013

). 

Yeednoo

W 2006 razem z gru­pą Yeed­noo wydał album pt. “Yeed­noo”. Był to pro­jekt muzycz­ny współ­two­rzo­ny przez Paw­ła Kozłow­skie­go, Pio­tra Remi­szew­skie­go, Mar­ka Kisie­liń­skie­go, Wojt­ka Pili­chow­skie­go i Bart­ka Papie­rza. Woka­li­stą we wszyst­kich utwo­rach był dzien­ni­karz i redak­tor naczel­ny Tele­wi­zji Pol­sat, Bogu­sław Chra­bo­ta. W jed­nym z utwo­rów gościn­nie wystą­pił Jacek Dewódz­ki. 

Kariera solowa

Krzysz­tof Jawor­ski nagrał jed­ną gita­ro­wą pły­tę solo­wą, zaty­tu­ło­wa­ną “Mucha” (1996). 

Współpraca z innymi muzykami

W trak­cie swo­jej karie­ry Jawor­ski wystę­po­wał na sce­nach całej Pol­ski, gra­jąc z przed­sta­wi­cie­la­mi wie­lu gatun­ków muzycz­nych, w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach oso­bo­wych. Grał mię­dzy inny­mi z: Tade­uszem Nale­pą, zespo­łem Dżem, Brać­mi, Kasą cho­rych, J.J. Band, Tod­dem Wol­fem (pro­du­cen­tem płyt She­ryl Crow), Gra­ży­ną Łoba­szew­ską, Artu­rem Gadow­skim (IRA), Micha­łem Jelon­kiem, Mał­go­rza­tą Ostrow­ską, Macie­jem Bal­ca­rem, Jerzym Sty­czyń­skim, Pio­trem Cugow­skim, Krzysz­to­fem Cugow­skim, Edy­tą Gep­pert, rodzi­ną Tre­bu­nie-Tut­ki, Lesz­kiem Cichoń­skim, a tak­że Deanem Bow­ma­nem. Z zespo­łem Har­lem wystą­pił na jed­nej sce­nie z arty­sta­mi o mię­dzy­na­ro­do­wej sła­wie, mię­dzy inny­mi z Deep Pur­ple, Smo­kie i Por­cu­pi­ne Tree. 

Poza współ­pra­cą z zespo­łem Har­lem, Jawor­ski brał rów­nież czyn­ny udział w wie­lu przed­się­wzię­ciach kul­tu­ral­nych i spo­łecz­nych reali­zo­wa­nych na zle­ce­nie orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, fun­da­cji i insty­tu­cji pań­stwo­wych i samo­rzą­do­wych. 

Jest auto­rem tek­stu i muzy­ki do utwo­ru pt. “Podziel się”, pro­mu­ją­ce­go wspól­ną akcję Fun­da­cji Pol­sat i Dano­ne. W pro­jek­cie uczest­ni­czy­ło wie­lu pol­skich arty­stów, mię­dzy inny­mi: Kora Jac­kow­ska (Kora), Moni­ka Kuszyń­ska (Varius Manx), Maciej Bal­car (Dżem), Piotr Cugow­ski (Bra­cia), Ryszard Wol­bach (Har­lem) i Krzysz­tof Kiliań­ski. 

). 

Skom­po­no­wał rów­nież muzy­kę do pol­skiej edy­cji euro­pej­skiej kam­pa­nii Senior Games. Utwór pt. “Ogień”, z gościn­nym udzia­łem Grze­go­rza Mar­kow­skie­go (Per­fect), został prze­tłu­ma­czo­ny na język angiel­ski i zapre­zen­to­wa­ny w Par­la­men­cie Euro­pej­skim.

Z oka­zji 30. rocz­ni­cy powsta­nia NZS Soli­dar­ność, Krzysz­tof Jawor­ski skom­po­no­wał utwór pt. “Obudź się kra­ju mój”, w któ­rym Mie­tek Szcze­śniak wraz z chó­rem wyko­na­li inter­pre­ta­cję słów Lesz­ka Alek­san­dra Moczul­skie­go.

W latach 2013 i 2014 Jawor­ski brał udział w biciu Gita­ro­we­go Rekor­du Guin­nes­sa we Wro­cła­wiu pod­czas Thanks Jimi Festi­wal wystę­pu­jąc na sce­nie z czo­łów­ką pol­skich gita­rzy­stów.

W roku 2015, z oka­zji dzie­sią­tej rocz­ni­cy śmier­ci i set­nej rocz­ni­cy uro­dzin księ­dza i poety Jana Twar­dow­skie­go, Krzysz­tof Jawor­ski wraz z Bogu­sła­wem Chra­bo­tą zaini­cjo­wa­li roc­ko­wo-rapo­wy pro­jekt muzycz­ny, w któ­rym udział wzię­li Marek Pie­kar­czyk, Kuba Sien­kie­wicz, Adam Nowak oraz raper Grub­son. Na pły­cie zna­leźć mają się pio­sen­ki będą­ce inter­pre­ta­cją poezji księ­dza. 

31 sierp­nia 2019 roku wystą­pił gościn­nie w Gdań­sku na kon­cer­cie jubi­le­uszo­wym z oka­zji 50-lecia ist­nie­nia zespo­łu Kom­bii.

Jako autor muzyki filmowej i telewizyjnej

Jawor­ski od wie­lu lat współ­pra­cu­je z naj­więk­szy­mi sta­cja­mi tele­wi­zja­mi w Pol­sce. Jest auto­rem muzy­ki ilu­stra­cyj­nej, a tak­że tek­stów i melo­dii do licz­nych pro­duk­cji fil­mo­wych i tele­wi­zyj­nych. Napi­sał tekst do seria­lu Adam i Ewa (utwór pt. “Orfe­usz” zaśpie­wa­ny przez Wal­de­ma­ra Gosz­cza). Jest auto­rem muzy­ki do fil­mu Roz­mo­wy Nocą. Wraz z Pio­trem Miko­łaj­cza­kiem skom­po­no­wał opra­wę muzycz­ną pro­gra­mu Zwy­czaj­ni nie­zwy­czaj­ni pro­wa­dzo­ne­go przez Pio­tra Bał­tro­czy­ka i emi­to­wa­ne­go przez kanał TVP1 w latach 90. 

Muzycz­nie współ­pra­co­wał z wie­lo­ma akto­ra­mi tele­wi­zyj­ny­mi i teatral­ny­mi, mię­dzy inny­mi z Kin­gą Pre­is, Olgą Bołądź, Anną Dere­szow­ską, Danu­tą Sten­ką i Artu­rem Żmi­jew­skim. 

Jawor­ski pro­wa­dził tak­że ogól­no­pol­skie warsz­ta­ty dla mło­dych wyko­naw­ców pio­sen­ki poetyc­kiej pod auspi­cja­mi Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Sztu­ki. Był kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym ogól­no­pol­skie­go festi­wa­lu “Śpie­waj­my poezję” w Olsz­ty­nie, a tak­że juro­rem i selek­cjo­ne­rem pro­gra­mu TVP2 Śpie­waj i walcz oraz juro­rem wie­lu innych prze­glą­dów muzycz­nych. 

Jawor­ski jako gho­stw­ri­ter pisał rów­nież pio­sen­ki dla lau­re­atów Dro­gi do Gwiazd. 


Dyskografia 27

Harlem - 5:30

5:30

Harlem
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Art Rock - 81

81

Art Rock
 • Wytwórnia: Lynx Music
 • Numer katalogowy: LM 86 CD
 • EAN: 5908259313849
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Harlem - Amulet

Amulet

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5250702
 • EAN: 0724352507023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Patrycja Markowska - Będę silna

Będę silna

Patrycja Markowska
Harlem - Bezsenne noce

Bezsenne noce

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4946842
 • EAN: 0724349468429
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Harlem - Biegnę

Biegnę

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 261
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Harlem - Czekając na miłość

Czekając na miłość

Harlem
 • Wytwórnia: Grupa Multimedialna
 • Numer katalogowy: MA CD 001S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Harlem - Je, je (ona kocha ciebie)

Je, je (ona kocha ciebie)

Harlem
 • Wytwórnia: New Action
 • Numer katalogowy: PROMO CD 125
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Harlem - Jesteś moim domem

Jesteś moim domem

Harlem
 • Wytwórnia: Harlem
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
Patrycja Markowska - Kameleon

Kameleon

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
Harlem - Kiedy góral umiera

Kiedy góral umiera

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 309
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Harlem - Kora

Kora

Harlem
 • Wytwórnia: New Action
 • Numer katalogowy: PROMO CD 078
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Harlem - Lustra

Lustra

Harlem
 • Wytwórnia: Eurocom Music
 • Numer katalogowy: EUCD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Patrycja Markowska - Mój czas

Mój czas

Patrycja Markowska
Mucha - Mucha

Mucha

Mucha
 • Wytwórnia: Eurocom Music
 • Numer katalogowy: EUCD 004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Patrycja Markowska - Nie zatrzyma nikt

Nie zatrzyma nikt

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 987 487 6
 • EAN: 0602498748763
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Harlem - Niebo nade mną

Niebo nade mną

Harlem
 • Wytwórnia: Front Music
 • Numer katalogowy: FM CD-001
 • EAN: 5905912551730
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Harlem - Nienormalni

Nienormalni

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 284
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Harlem - Opłatek pod gwiazdami

Opłatek pod gwiazdami

Harlem
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Harlem - Przebudzenie

Przebudzenie

Harlem
 • Wytwórnia: Parlophone Music Poland
 • Numer katalogowy: 4319222
 • EAN: 5099943192229
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Kasa Chorych - Rythm & Puls

Rythm & Puls

Kasa Chorych
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: OM 010
 • EAN: 5906245738102
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5097532
 • EAN: 5099950975327
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 2662922
 • EAN: 5099926629223
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: super jewel box
Kasa Chorych - W Filharmonii

W Filharmonii

Kasa Chorych
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP 3 CD BOX 007
 • EAN: 5907785039605
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Harlem - W pamięci luster (Anna)

W pamięci luster (Anna)

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 157
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Harlem - Wierzę w siebie

Wierzę w siebie

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 252
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Patrycja Markowska - Z twoich rąk

Z twoich rąk

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI