Krzysztof "Dżawor" Jaworski
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Jaworski – polski gitarzy­sta, członek zespołu rocko­we­go Harlem, autor tekstów, kompo­zy­tor i produ­cent muzyczny. Absol­went Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej w Olszty­nie oraz Politech­ni­ki Biało­stoc­kiej. Z wykształ­ce­nia inżynier budowy dróg, ulic, mostów i lotnisk. Jest jednym z czoło­wych polskich gitarzy­stów grają­cych na gitarze elektrycznej.

W trakcie swojej kariery zawodo­wej wystę­po­wał na najwięk­szych scenach Polski, między innymi na Przystan­ku Woodstock (2004), w Operze Leśnej w Sopocie, a także na Festi­wa­lu Piosenki w Opolu (2004

). 

Jest twarzą kanadyj­skiej marki produ­cen­ta gitar Godin. 

Początki kariery

Jaworski zadebiu­to­wał z biało­stoc­kim zespołem Formacja Prorock, w którym pełnił rolę wokali­sty. Kapela była laure­atem Złotej Dziesiąt­ki na Ogólno­pol­skim Przeglą­dzie Piosenki Młodzie­żo­wej we Wrocła­wiu. Na początku swojej kariery współ­pra­co­wał z grupą Art Rock, zdobywcą pierw­sze­go miejsca na festi­wa­lu w Jaroci­nie. Jaworski był człon­kiem blues-rockowej formacji Red Wine, z którą zagrał na wszyst­kich najważ­niej­szych festi­wa­lach blueso­wych w Polsce. 

Przez lata był także gitarzy­stą w grupie Babsztyl, która zagrała ponad 1200 koncer­tów w Polsce, Szwecji, Niemczech i w Rosji. 

Zespół Harlem

Krzysz­tof Jaworski jest współ­za­ło­ży­cie­lem blues-rocko­we­go zespołu Harlem. Zespół współ­two­rzył od początku jego istnie­nia, razem z wokali­stą Ryszar­dem Wolba­chem, perku­si­stą Jarosła­wem Zdankie­wi­czem oraz basistą Wiesła­wem Sałatą. Z Harlemem nagrał w sumie pięć płyt: Lustra (1995), Bezsenne noce (1998), Amulet (2000), Ten Harlem (2004), Niebo nade mną (2007) oraz Przebu­dze­nie (2013

). 

Yeednoo

W 2006 razem z grupą Yeednoo wydał album pt. "Yeednoo". Był to projekt muzyczny współ­two­rzo­ny przez Pawła Kozłow­skie­go, Piotra Remiszew­skie­go, Marka Kisie­liń­skie­go, Wojtka Pilichow­skie­go i Bartka Papierza. Wokali­stą we wszyst­kich utworach był dzien­ni­karz i redaktor naczelny Telewi­zji Polsat, Bogusław Chrabota. W jednym z utworów gościn­nie wystąpił Jacek Dewódzki. 

Kariera solowa

Krzysz­tof Jaworski nagrał jedną gitarową płytę solową, zatytu­ło­wa­ną "Mucha" (1996)

Współpraca z innymi muzykami

W trakcie swojej kariery Jaworski wystę­po­wał na scenach całej Polski, grając z przed­sta­wi­cie­la­mi wielu gatunków muzycz­nych, w różnych konfi­gu­ra­cjach osobo­wych. Grał między innymi z: Tadeuszem Nalepą, zespołem Dżem, Braćmi, Kasą chorych, J.J. Band, Toddem Wolfem (produ­cen­tem płyt Sheryl Crow), Grażyną Łobaszew­ską, Arturem Gadow­skim (IRA), Michałem Jelon­kiem, Małgo­rza­tą Ostrow­ską, Maciejem Balcarem, Jerzym Styczyń­skim, Piotrem Cugow­skim, Krzysz­to­fem Cugow­skim, Edytą Geppert, rodziną Trebunie-Tutki, Leszkiem Cichoń­skim, a także Deanem Bowmanem. Z zespołem Harlem wystąpił na jednej scenie z artysta­mi o między­na­ro­do­wej sławie, między innymi z Deep Purple, Smokie i Porcu­pi­ne Tree. 

Poza współ­pra­cą z zespołem Harlem, Jaworski brał również czynny udział w wielu przed­się­wzię­ciach kultu­ral­nych i społecz­nych reali­zo­wa­nych na zlecenie organi­za­cji pozarzą­do­wych, fundacji i insty­tu­cji państwo­wych i samorządowych. 

Jest autorem tekstu i muzyki do utworu pt. "Podziel się", promu­ją­ce­go wspólną akcję Fundacji Polsat i Danone. W projek­cie uczest­ni­czy­ło wielu polskich artystów, między innymi: Kora Jackow­ska (Kora), Monika Kuszyń­ska (Varius Manx), Maciej Balcar (Dżem), Piotr Cugowski (Bracia), Ryszard Wolbach (Harlem) i Krzysz­tof Kiliański. 

). 

Skompo­no­wał również muzykę do polskiej edycji europej­skiej kampanii Senior Games. Utwór pt. "Ogień", z gościn­nym udziałem Grzego­rza Markow­skie­go (Perfect), został przetłu­ma­czo­ny na język angiel­ski i zapre­zen­to­wa­ny w Parla­men­cie Europejskim.

Z okazji 30. rocznicy powsta­nia NZS Solidar­ność, Krzysz­tof Jaworski skompo­no­wał utwór pt. "Obudź się kraju mój", w którym Mietek Szcze­śniak wraz z chórem wykonali inter­pre­ta­cję słów Leszka Aleksan­dra Moczulskiego.

W latach 2013 i 2014 Jaworski brał udział w biciu Gitaro­we­go Rekordu Guinnes­sa we Wrocła­wiu podczas Thanks Jimi Festiwal wystę­pu­jąc na scenie z czołówką polskich gitarzy­stów.

W roku 2015, z okazji dziesią­tej rocznicy śmierci i setnej rocznicy urodzin księdza i poety Jana Twardow­skie­go, Krzysz­tof Jaworski wraz z Bogusła­wem Chrabotą zaini­cjo­wa­li rockowo-rapowy projekt muzyczny, w którym udział wzięli Marek Piekar­czyk, Kuba Sienkie­wicz, Adam Nowak oraz raper Grubson. Na płycie znaleźć mają się piosenki będące inter­pre­ta­cją poezji księdza. 

31 sierpnia 2019 roku wystąpił gościn­nie w Gdańsku na koncer­cie jubile­uszo­wym z okazji 50-lecia istnie­nia zespołu Kombii.

Jako autor muzyki filmowej i telewizyjnej

Jaworski od wielu lat współ­pra­cu­je z najwięk­szy­mi stacjami telewi­zja­mi w Polsce. Jest autorem muzyki ilustra­cyj­nej, a także tekstów i melodii do licznych produk­cji filmo­wych i telewi­zyj­nych. Napisał tekst do serialu Adam i Ewa (utwór pt. "Orfeusz" zaśpie­wa­ny przez Walde­ma­ra Goszcza). Jest autorem muzyki do filmu Rozmowy Nocą. Wraz z Piotrem Mikołaj­cza­kiem skompo­no­wał oprawę muzyczną programu Zwyczaj­ni niezwy­czaj­ni prowa­dzo­ne­go przez Piotra Bałtro­czy­ka i emito­wa­ne­go przez kanał TVP1 w latach 90. 

Muzycz­nie współ­pra­co­wał z wieloma aktorami telewi­zyj­ny­mi i teatral­ny­mi, między innymi z Kingą Preis, Olgą Bołądź, Anną Dereszow­ską, Danutą Stenką i Arturem Żmijewskim. 

Jaworski prowa­dził także ogólno­pol­skie warsz­ta­ty dla młodych wykonaw­ców piosenki poetyc­kiej pod auspi­cja­mi Minister­stwa Kultury i Sztuki. Był kierow­ni­kiem artystycz­nym ogólno­pol­skie­go festi­wa­lu "Śpiewaj­my poezję" w Olszty­nie, a także jurorem i selek­cjo­ne­rem programu TVP2 Śpiewaj i walcz oraz jurorem wielu innych przeglą­dów muzycz­nych

Jaworski jako ghostw­ri­ter pisał również piosenki dla laure­atów Drogi do Gwiazd


Dyskografia 27

Harlem - 5:30

5:30

Harlem
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Art Rock - 81

81

Art Rock
 • Wytwórnia: Lynx Music
 • Numer katalogowy: LM 86 CD
 • EAN: 5908259313849
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Harlem - Amulet

Amulet

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5250702
 • EAN: 0724352507023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Patrycja Markowska - Będę silna

Będę silna

Patrycja Markowska
Harlem - Bezsenne noce

Bezsenne noce

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4946842
 • EAN: 0724349468429
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Harlem - Biegnę

Biegnę

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 261
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Dżawor & Harlem - Czekając na miłość

Czekając na miłość

Dżawor & Harlem
 • Wytwórnia: Grupa Multimedialna
 • Numer katalogowy: MA CD 001S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Harlem - Je, je (ona kocha ciebie)

Je, je (ona kocha ciebie)

Harlem
 • Wytwórnia: New Action
 • Numer katalogowy: PROMO CD 125
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Harlem - Jesteś moim domem

Jesteś moim domem

Harlem
 • Wytwórnia: Harlem
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
Patrycja Markowska - Kameleon

Kameleon

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
Harlem - Kiedy góral umiera

Kiedy góral umiera

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 309
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Harlem - Kora

Kora

Harlem
 • Wytwórnia: New Action
 • Numer katalogowy: PROMO CD 078
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Harlem - Lustra

Lustra

Harlem
 • Wytwórnia: Eurocom Music
 • Numer katalogowy: EUCD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Patrycja Markowska - Mój czas

Mój czas

Patrycja Markowska
Mucha - Mucha

Mucha

Mucha
 • Wytwórnia: Eurocom Music
 • Numer katalogowy: EUCD 004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Patrycja Markowska - Nie zatrzyma nikt

Nie zatrzyma nikt

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 987 487 6
 • EAN: 0602498748763
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Harlem - Niebo nade mną

Niebo nade mną

Harlem
 • Wytwórnia: Front Music
 • Numer katalogowy: FM CD-001
 • EAN: 5905912551730
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007-03-26
Harlem - Nienormalni

Nienormalni

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 284
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Harlem & Grażyna Łobaszewska - Opłatek pod gwiazdami

Opłatek pod gwiazdami

Harlem & Grażyna Łobaszewska
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Harlem - Przebudzenie

Przebudzenie

Harlem
 • Wytwórnia: Parlophone Music Poland
 • Numer katalogowy: 4319222
 • EAN: 5099943192229
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013-08-27
 • Opakowanie: digipack
Kasa Chorych - Rythm & Puls

Rythm & Puls

Kasa Chorych
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: OM 010
 • EAN: 5906245738102
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5097532
 • EAN: 5099950975327
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 2662922
 • EAN: 5099926629223
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2008-11-17
 • Opakowanie: super jewel box
Kasa Chorych - W Filharmonii

W Filharmonii

Kasa Chorych
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP 3 CD BOX 007
 • EAN: 5907785039605
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Harlem - W pamięci luster (Anna)

W pamięci luster (Anna)

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 157
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Harlem - Wierzę w siebie

Wierzę w siebie

Harlem
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 252
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Patrycja Markowska - Z twoich rąk

Z twoich rąk

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003