Krzysztof "Grabaż" Grabowski
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Grabow­ski ps. "Grabaż" (ur. 13 marca 1965 w Poznaniu) – polski wokali­sta, , poeta i autor tekstów. Kompo­zy­tor większo­ści utworów zespołów Strachy na Lachy, Pidżama Porno, Lavina Cox, Ryzyko, Papie­ro­sy i Ręce do Góry, z wykształ­ce­nia historyk. Teksty "Grabaża" funkcjo­nu­ją również bez muzyki jako wiersze.

Życiorys

Uczęsz­czał do I Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Marii Skłodow­skiej-Curie w Pile, w mieście, o którym śpiewa w utworze "Piła tango" oraz "Masze­ru­je­my naprzód (Odlotowa Dorota)". W 1982 roku, mając 17 lat przeżył fascy­na­cję muzyką punkroc­ko­wą na festi­wa­lu w Jaroci­nie, na którym później sam wystę­po­wał, Neesweek​.pl, 21 stycznia 2002 09:00, ostatnia aktuali­za­cja 2 grudnia 2008 11:42 .

Jak sam przyzna­je duży wpływ na jego poglądy politycz­ne miała działal­ność londyń­skiej grupy The Clash, a także postawa Jacka Kuronia Krzysz­tof Grabow­ski w książce Mikołaja Lizuta: Punk Rock Later, s. 158, Wydaw­nic­two Sic!, Warszawa 2003, ..

Ukończył historię na Uniwer­sy­te­cie Adama Mickie­wi­cza w Poznaniu. Na scenie zadebiu­to­wał w 1984 roku z zespołem Ręce do Góry. W latach 1991−2001 pracował w poznań­skim radiu "S" (obecnie Radio Eska).

W 1987 roku założył zespół Pidżama Porno.

Po 20 latach, w 2007 roku, serią koncer­tów pożegnal­nych (Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź) zespół zawiesił swoją działal­ność. Jednak 2 paździer­ni­ka 2014 Grabaż opubli­ko­wał na portalu społecz­no­ścio­wym Facebook wywiad, w którym pada infor­ma­cja, że od 2015 roku Pidżama Porno wznawia działal­ność jako trio. Wywiad został także opubli­ko­wa­ny na oficjal­nej stronie zespołu w komuni­ka­cie "Pidżama Porno wraca na scenę!".

Obecnie Grabaż działa w zespo­łach Pidżama Porno oraz Strachy na Lachy. Prowa­dził również wieczor­ną audycję autorską w nieist­nie­ją­cym już radiu Roxy FM. Ma żonę Agniesz­kę i syna Jana (ur. 1993).

Podczas śpiewa­nia piosenek na koncer­tach Pidżamy nosił charak­te­ry­stycz­ny składany cylinder szapo­klak, który stał się jego znakiem rozpoznawczym.

Wspierał kampanię "Muzyka Przeciw­ko Rasizmo­wi" Stowa­rzy­sze­nia "Nigdy Więcej".

W grudniu 2005 roku Grabaż został nomino­wa­ny do "Paszpor­tów Polityki" w katego­rii "estrada" za płytę Piła Tango zespołu Strachy na Lachy. W listo­pa­dzie 2007 artysta ponownie otrzymał nomina­cję do "Paszpor­tów" – tym razem za album Autor – wygry­wa­jąc w katego­rii "muzyka popular­na" z uzasad­nie­niem: "za nieza­leż­ność postawy artystycz­nej, za umiejęt­ność łączenia estetyki rocka z tekstem literac­kim". Gala wręcze­nia nagród odbyła się 8 stycznia 2008 w Teatrze Polskim w Warsza­wie. W tym samym roku Grabaż otrzymał "Giganta" Gazety Wybor­czej. 27 marca 2008 został wyróż­nio­ny Nagrodą Marszał­ka Wojewódz­twa Wielko­pol­skie­go w dziedzi­nie twórczo­ści artystycz­nej, upowszech­nia­nia i odnowy dóbr kultury.

Twórczość literacka

Po raz pierwszy teksty Grabaża zostały wydane w 1994 roku w tomiku "Welwe­to­we swetry", zawie­ra­ją­cym 46 tekstów piosenek Pidżamy Porno, Rąk Do Góry i Laviny Cox z lat 1983−1993. Tomik został wydany przez Lampa i Iskra Boża & Pasażer zine (). W roku 1997 ukazało się wznowie­nie (), które zawie­ra­ło 63 teksty piosenek Pidżamy Porno, Rąk Do Góry i Laviny Cox autor­stwa Grabaża z lat 1983−1996 oraz 5 cudzych tekstów, które wykorzy­stał do piosenek swoich zespołów. Większość piosenek jest opatrzo­na chwytami na gitarę.

15 maja 2008 ukazała się nakładem Lampy i Iskry Bożej Pawła Dunina-Wąsowi­cza książka pt. "Wiersze" (), będąca zbiorem tekstów autor­stwa Grabaża. Teksty zostały przere­da­go­wa­ne przez autora, co przeja­wia się głównie w rezygna­cji z piosen­ko­wej refre­nicz­nej struk­tu­ry tekstów.

W paździer­ni­ku 2010 nakładem wydaw­nic­twa In Rock wydana została autobio­gra­fia Grabaża, zatytu­ło­wa­na Gościu Auto-Bio-Grabaż (). Książka ma formę wywiadu, przepro­wa­dzo­ne­go z artystą przez Krzysz­to­fa Gajdę.

W 2013 roku, nakładem wydaw­nic­twa Biuro Literac­kie, ukazał się tomik poezji Grabaża pt. Na skrzy­żo­wa­niu słów przygo­to­wa­ny przez Krzysz­to­fa Gajdę ().


Dyskografia 24

Strachy Na Lachy - !To!

!To!

Strachy Na Lachy
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 02/13
 • EAN: 5900000000404
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Strachy Na Lachy - Autor

Autor

Strachy Na Lachy
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 07/07
 • EAN: 5908295111126
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Pidżama Porno - Bułgarskie centrum

Bułgarskie centrum

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 11/04
 • EAN: 5908294614628
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Strachy Na Lachy - Dekada

Dekada

Strachy Na Lachy
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 08/11
 • EAN: 5900000000084
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Strachy Na Lachy - Dodekafonia

Dodekafonia

Strachy Na Lachy
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 01/10
 • EAN: 5908294610347
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Pidżama Porno - Futurista

Futurista

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: Mami
 • Numer katalogowy: MAMI 008
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Pidżama Porno - Koncertówka 1

Koncertówka 1

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 46/02
 • EAN: 5908294613263
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Pidżama Porno - Koncertówka 2 - Drugi szczyt

Koncertówka 2 - Drugi szczyt

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 03/03
 • EAN: 5908294614154
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Pidżama Porno - Marchef w butonierce

Marchef w butonierce

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 071/01
 • EAN: 5908294610620
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Strachy Na Lachy - Piła tango

Piła tango

Strachy Na Lachy
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 04/05
 • EAN: 5908294726956
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Strachy Na Lachy - Przechodzień o wschodzie

Przechodzień o wschodzie

Strachy Na Lachy
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 11/17
 • EAN: 5998877660005
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Pidżama Porno - Sprzedawca jutra

Sprzedawca jutra

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 06/19
 • EAN: 5908229469415
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Pidżama Porno - Sprzedawca jutra

Sprzedawca jutra

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPW 08/19
 • EAN: 5908229468302
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 450 numerowanych egzemplarzy, czerwony winyl
Strachy Na Lachy - Strachy na lachy

Strachy na lachy

Strachy Na Lachy
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 05/03
 • EAN: 5908294614345
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: digipack
Pidżama Porno - Styropian

Styropian

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 49/98
 • EAN: 5908294610040
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Świat Czarownic - Świat Czarownic i Robert Brylewski

Świat Czarownic i Robert Brylewski

Świat Czarownic
 • Wytwórnia: Mami
 • Numer katalogowy: MAMI 028
 • EAN: 5904542621288
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
T.Love - T.Live

T.Live

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5955292
 • EAN: 0724359552927
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2003
T.Love - T.Live CD II spox płyta

T.Live CD II spox płyta

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 6799582
 • EAN: 5099967995820
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Pidżama Porno - Ulice jak stygmaty - Absolutne rarytasy

Ulice jak stygmaty - Absolutne rarytasy

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 64/99
 • EAN: 5908294610309
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Pidżama Porno - Ulice jak stygmaty 1988

Ulice jak stygmaty 1988

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: Lewy Front Records
 • Numer katalogowy: LFR 000
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
 • Dodatkowa informacja: bootleg
Strachy Na Lachy - Zakazane piosenki

Zakazane piosenki

Strachy Na Lachy
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 02/08
 • EAN: 5908294200838
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Strachy Na Lachy - Zakazane piosenki

Zakazane piosenki

Strachy Na Lachy
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 03/08
 • EAN: 5908294200845
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Pidżama Porno - Złodzieje zapalniczek

Złodzieje zapalniczek

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 35/96
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Pidżama Porno - Złodzieje zapalniczek

Złodzieje zapalniczek

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 01/07
 • EAN: 5908295992206
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Dodatkowa informacja: reedycja

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI