Krzysztof Gradowski
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Gradow­ski (ur. 26 czerwca 1943 w Krakowie) – polski reżyser, scena­rzy­sta i aktor.

Życiorys

W 1966 ukończył studia na Wydziale Reżyse­rii Państwo­wej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewi­zyj­nej i Teatral­nej im. Leona Schil­le­ra w Łodzi, a w 1967 otrzymał dyplom.

W 1987 został odzna­czo­ny Orderem Uśmiechu.

W 1990 został przewod­ni­czą­cym Korpo­ra­cji Polskich Reżyse­rów Telewi­zyj­nych i Filmo­wych.

Członek Koła Reali­za­to­rów Filmów dla Dzieci i Młodzie­ży Stowa­rzy­sze­nia Filmow­ców Polskich w Warsza­wie ([http://​www​.sfp​.org​.pl/​p​l​/​p​k​m​w​/​t​w​o​rcy Człon­ko­wie Koła Reali­za­to­rów Filmów dla Dzieci i Młodzie­ży Stowa­rzy­sze­nia Filmow­ców Polskich w Warsza­wie]) .

Nagrody

  • 1971 Nagroda specjal­na Złota Kaczka za film "Konsul" i inni
  • 1984 Złoty Talar na FPFF Gdynia za film Akademia pana Kleksa
  • 1984 Nagroda Prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci za film Akademia pana Kleksa
  • 1984 Jury Dziecię­ce­go FF dla Dzieci za film Akademia pana Kleksa

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI