Krzysztof Skiba
Muzyk

Biografia

Krzysz­tof Mieczy­sław Skiba, pseud. Skiba (ur. 7 lipca 1964 w Gdańsku) – polski muzyk, autor tekstów, satyryk, publi­cy­sta, aktor, konfe­ran­sjer, artysta rozryw­ko­wy, felie­to­ni­sta, autor happe­nin­gów, wokali­sta rockowy. Członek zespołu Big Cyc.

Życiorys

Jako 10-latek brał udział w pokazach mody szkolnej na Jarmarku domini­kań­skim, gdzie wystę­po­wał przez trzy sezony jako model. W wieku 14 lat założył swój pierwszy kabaret Tapeta.

Ukończył I Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Mikołaja Koper­ni­ka w Gdańsku. W latach 80. był współ­za­ło­ży­cie­lem i człon­kiem Ruchu Społe­czeń­stwa Alter­na­tyw­ne­go (RSA). Publi­ko­wał w czaso­pi­śmie Homek, wydawa­nym przez RSA. W tym czasie należał również do Ruchu "Wolność i Pokój" (WiP). Pisał w jego czaso­pi­śmie A Capella.

16 sierpnia 1985, podczas Festi­wa­lu w Jaroci­nie, został zatrzy­ma­ny przez Milicję Obywa­tel­ską po rozrzu­ce­niu antypań­stwo­wych ulotek. Został aresz­to­wa­ny na trzy miesiące, po których opuścił zakład karny na mocy tzw. małej amnestii Jana Dobra­czyń­skie­go (dla więźniów politycz­nych, którzy zostali pierwszy raz zatrzymani).

Jest absol­wen­tem kultu­ro­znaw­stwa na Wydziale Teorii Litera­tu­ry, Teatru i Filmu Uniwer­sy­te­tu Łódzkie­go, specjal­ność teatro­lo­gia (magiste­rium w 1989 na temat Pomarań­czo­wej Alter­na­ty­wy). Po zakoń­cze­niu studiów wrócił do Gdańska.

W listo­pa­dzie 2013 roku, wspólnie z Pawłem "Konjem" Konna­kiem został odzna­czo­ny Krzyżem Wolności i Solidar­no­ści za walkę z systemem komuni­stycz­nym w czasach PRL.

Działalność artystyczna

Muzyka

Od 1988 frontman i autor tekstów zespołu Big Cyc. Na sześciu pierw­szych płytach Z partyj­nym pozdro­wie­niem (1990), Nie wierzcie elektry­kom (1991) Miłość, muzyka, mordo­bi­cie (1992), Wojna plemni­ków (1993) są wyłącz­nie jego teksty. W niektó­rych piosen­kach również śpiewa.

Krzysz­tof Skiba wziął udział w nagraniu prawie wszyst­kich płyt zespołu Big Cyc poza płytą "Wszyscy święci".

Płyty solowe:

 • Wąchole (1998)
 • Skiba dla dorosłych (2003)
 • Książki

  Krzysz­tof Skiba wydał do tej pory książki:

 • Skibą w mur (2005) – zbiór felie­to­nów z tygodni­ka "Wprost"
 • Opowia­da­nia podwodne (2009) – zbiór opowia­dań satyrycznych
 • Artyści wariaci, anarchi­ści – opowieść o gdańskiej alter­na­ty­wie (2010–2011) – książka, napisana wspólnie z Pawłem Konna­kiem oraz Jarosła­wem Janiszew­skim, dokumen­tu­ją­ca nieza­leż­ne wydarze­nia artystycz­ne z lat 80. m.in. historie punk rocka, Pomarań­czo­wej Alter­na­ty­wy, Ruchu Społe­czeń­stwa Alter­na­tyw­ne­go oraz Tot-Artu. Niezwy­kle napisana i zilu­stro­wa­na książka jest prawdzi­wym dokumen­tem epoki. Album za­wie­ra dodat­ko­wo dołączo­ne re­prin­ty pięciu pla­ka­tów oraz płytę DVD z fil­mem Riff, a także słu­cho­wi­sko na­gra­ne przez autorów.
 • Komisa­riat naszym domem. Pomarań­czo­wa historia (2014) – monogra­fia happe­nin­gów z czasów PRL, organi­zo­wa­nych przez Galerię Działań Mania­kal­nych, w Łodzi w latach 80. ubiegłe­go wieku.
 • Skiba Ciągle na wolności. Autobio­gra­fia łobuza (współaut. Jakub Jabłonka, Paweł Łęczuk) – autobiografia.
 • Film

  ; aktor

 • O dwóch takich, co nic nie ukradli (1999)
 • Segment ’76 (2002) jako milicjant
 • Król przed­mie­ścia (2002) jako menadżer Andrew Żołądź
 • Polskie gówno (2014) jako menadżer Prucnal
 • ; aktor

  gościnnie

 • Republi­ka ostrow­ska (1985)
 • Świat według Kiepskich (1999–2006) w różnych rolach
 • Szpital na perype­tiach (2001–2003) jako Marian G.
 • ; aktor

  niewy­mie­nio­ny w czołówce

 • Co dzień bliżej nieba (1983) jako uczeń na lekcji geografii
 • ; dubbing

 • 7 krasno­lud­ków: Las to za mało – historia jeszcze prawdziw­sza (2007) – Pumpernikiel
 • Fallout 3 (2008) – Three Dog
 • ; filmy dokumentalne

 • Beats of Freedom – Zew wolności (2009, reżyse­ria: Leszek Gnoiński, Wojciech Słota)
 • Krzysz­tof Skiba. Byłem figuran­tem SB (film w dwóch częściach). Produk­cja Disco­ve­ry Historia/​TVN Historia. 2009. Reżyse­ria Marcin Więcław
 • Wydział Śledczy IPN Jarocin. Disco­ve­ry Historia, 2011. Reżyse­ria Marcin Więcław
 • Jarocin. Po co wolność (2016, film dokumen­tal­ny, reżyse­ria: Leszek Gnoiński, Marek Gajczak)
 • Muzyka

  Od 1988 frontman i autor tekstów zespołu Big Cyc. Na sześciu pierw­szych płytach Z partyj­nym pozdro­wie­niem (1990), Nie wierzcie elektry­kom (1991) Miłość, muzyka, mordo­bi­cie (1992), Wojna plemni­ków (1993) są wyłącz­nie jego teksty. W niektó­rych piosen­kach również śpiewa.

  Krzysz­tof Skiba wziął udział w nagraniu prawie wszyst­kich płyt zespołu Big Cyc poza płytą "Wszyscy święci".

  Płyty solowe:

 • Wąchole (1998)
 • Skiba dla dorosłych (2003)
 • Książki

  Krzysz­tof Skiba wydał do tej pory książki:

 • Skibą w mur (2005) – zbiór felie­to­nów z tygodni­ka "Wprost"
 • Opowia­da­nia podwodne (2009) – zbiór opowia­dań satyrycznych
 • Artyści wariaci, anarchi­ści – opowieść o gdańskiej alter­na­ty­wie (2010–2011) – książka, napisana wspólnie z Pawłem Konna­kiem oraz Jarosła­wem Janiszew­skim, dokumen­tu­ją­ca nieza­leż­ne wydarze­nia artystycz­ne z lat 80. m.in. historie punk rocka, Pomarań­czo­wej Alter­na­ty­wy, Ruchu Społe­czeń­stwa Alter­na­tyw­ne­go oraz Tot-Artu. Niezwy­kle napisana i zilu­stro­wa­na książka jest prawdzi­wym dokumen­tem epoki. Album za­wie­ra dodat­ko­wo dołączo­ne re­prin­ty pięciu pla­ka­tów oraz płytę DVD z fil­mem Riff, a także słu­cho­wi­sko na­gra­ne przez autorów.
 • Komisa­riat naszym domem. Pomarań­czo­wa historia (2014) – monogra­fia happe­nin­gów z czasów PRL, organi­zo­wa­nych przez Galerię Działań Mania­kal­nych, w Łodzi w latach 80. ubiegłe­go wieku.
 • Skiba Ciągle na wolności. Autobio­gra­fia łobuza (współaut. Jakub Jabłonka, Paweł Łęczuk) – autobiografia.
 • Film

  ; aktor

 • O dwóch takich, co nic nie ukradli (1999)
 • Segment ’76 (2002) jako milicjant
 • Król przed­mie­ścia (2002) jako menadżer Andrew Żołądź
 • Polskie gówno (2014) jako menadżer Prucnal
 • ; aktor

  gościnnie

 • Republi­ka ostrow­ska (1985)
 • Świat według Kiepskich (1999–2006) w różnych rolach
 • Szpital na perype­tiach (2001–2003) jako Marian G.
 • ; aktor

  niewy­mie­nio­ny w czołówce

 • Co dzień bliżej nieba (1983) jako uczeń na lekcji geografii
 • ; dubbing

 • 7 krasno­lud­ków: Las to za mało – historia jeszcze prawdziw­sza (2007) – Pumpernikiel
 • Fallout 3 (2008) – Three Dog
 • ; filmy dokumentalne

 • Beats of Freedom – Zew wolności (2009, reżyse­ria: Leszek Gnoiński, Wojciech Słota)
 • Krzysz­tof Skiba. Byłem figuran­tem SB (film w dwóch częściach). Produk­cja Disco­ve­ry Historia/​TVN Historia. 2009. Reżyse­ria Marcin Więcław
 • Wydział Śledczy IPN Jarocin. Disco­ve­ry Historia, 2011. Reżyse­ria Marcin Więcław
 • Jarocin. Po co wolność (2016, film dokumen­tal­ny, reżyse­ria: Leszek Gnoiński, Marek Gajczak)
 • Obecność w mediach

  W latach 1992–1999 razem z Pawłem "Końjo" Konna­kiem prowa­dził program Lalamido, czyli poryki­wa­nia szarpi­dru­tów. Od 2006 był współ­pro­wa­dzą­cym wraz z Jackiem Kaczyń­skim programu Oko na miasto emito­wa­ne­go w Polsacie. 3 marca 2007 prowa­dził koszy­kar­ski Mecz Gwiazd we Wrocła­wiu. Od paździer­ni­ka 2007 wspólnie z Beatą Pawli­kow­ską prowa­dził w TVP2 program Podróże z żartem, był odpowie­dzial­ny za żart. Od listo­pa­da 2007 wspólnie z Pawłem "Końjo" Konna­kiem i Jarosła­wem Janiszew­skim prowa­dził program o podobnej do Lalamido formule, zatytu­ło­wa­ny Skibo­ma­giel (emito­wa­ny na antenie stacji Tele 5). W tym samym miesiącu w TVP2 premierę miał inny program, którego był gospo­da­rzem, Mini szansa (premiery pokryły się co do dnia).

  9 marca 2009 w progra­mie Tomasza Sekiel­skie­go i Andrzeja Morozow­skie­go – Teraz my!, miała miejsce premiera piosenki o Kazimie­rzu Marcin­kie­wi­czu, napisa­nej i zaśpie­wa­nej przez Krzysz­to­fa Skibę pt. Izabel.

  Od kwietnia do listo­pa­da 2016 prowa­dził wraz z Krzysz­to­fem Feuset­tem wtorkowe wydanie programu W tyle wizji emito­wa­ne­go w TVP Info.

  Felietony

  Publi­ko­wał swe felie­to­ny i opowia­da­nia w pismach nieza­leż­nych w latach 80. "Giloty­nie", "Homku", "Acappel­li", a po 1989 w prasie oficjal­nej: w "Tygodni­ku Literac­kim", kwartal­ni­ku literac­kim "brulion", "Gazecie Wybor­czej" (wydanie ogólno­pol­skie, a także w dodat­kach łódzkim i gdańskim), miesięcz­ni­ku "CKM", miesięcz­ni­ku "Dlaczego", "Dzien­ni­ku Bałtyc­kim", "Tygodni­ku Gdańskim", miesięcz­ni­ku "Luz", "Krakow­skim Kpiarzu", tygodni­ku "Przekrój", kwartal­ni­ku "Karta", miesięcz­ni­ku "Hustler", biule­ty­nie Stowa­rzy­sze­nia Nigdy Więcej, od którego otrzymał nagrodę "Antyfa­szy­sta Roku" za swoje artykuły.

  Od 2002 do 2013 był stałym felie­to­ni­stą tygodni­ka "Wprost". Na temat jego felie­to­nów we Wprost napisano trzy prace magisterskie.

  W 2005 wydaw­nic­two Zysk i S-ka wydało zbiór opubli­ko­wa­nych tam felie­to­nów pt. Skibą w mur.

  Współ­pra­cow­nik redakcji magazynu "Nigdy Więcej".

  W latach 2017 - 2018 (do lipca) publi­ko­wał felie­to­ny w piśmie Goniec Polski, który ukazuje się w Londynie.

  Radio

  Wraz z Krzysz­to­fem Pieczyń­skim prowa­dził Studio wyborcze w RMF FM. W AntyRa­diu przed­sta­wiał Opowia­da­nia Podwodne.

  W 2006 roku czytał swe felie­to­ny w popular­nej audycji Cztery pory roku w radiowej Jedynce (1 Program PR).

  W 2007 wygła­szał cotygo­dnio­we felie­to­ny w radiu Wawa w ramach cyklu Obser­wa­tor.

  Od 2012 prowadzi we wtorki od 7 do 10 audycje w Radiu Gdańsk Skiba z masłem. Od 4 lipca 2016 do grudnia 2017 prowa­dził cykl krótkich felie­to­nów pod tytułem SOS (Szyder­czym Okiem Skiby) w AntyRadiu.

  Reklama

  W maju 2009 wystąpił w reklamie tygodni­ka Wprost Light: kampania rekla­mo­wa pod hasłem A jakie jest Twoje drugie oblicze? z udziałem Roberta Leszczyń­skie­go, Tomasza Jacykowa i Krzysz­to­fa Skiby.

  Happeningi

  Był w latach 1987–1990 liderem łódzkiej Galerii Działań Mania­kal­nych zwanej Pomarań­czo­wą Alter­na­ty­wą Łódź, organi­za­to­rem i pomysło­daw­cą licznych happe­nin­gów ulicz­nych ośmie­sza­ją­cych władze i propa­gan­dę PRL. Wielo­krot­nie zatrzy­my­wa­ny przez SB. 1 czerwca 1988 zatrzy­ma­ny w Łodzi wraz z Tomaszem Gadułą i Dorotą Wysocką na kiosku Ruch przy Domu Handlo­wym "Magda" podczas happe­nin­gu Nieza­leż­ne obchody Dnia Dziecka. Skazany na grzywnę 30 tys. zł przez Kolegium ds. Wykro­czeń przy Sądzie Rejono­wym w Łodzi. 7 listo­pa­da 1988 w rocznicę wybuchu Rewolu­cji Paździer­ni­ko­wej zatrzy­ma­ny i pobity wraz z 17 innymi osobami podczas happe­nin­gu Galopu­ją­ca inflacja. Uczest­ni­cy happe­nin­gu biegali po ulicy Piotr­kow­skiej z tablicz­ka­mi z napisem Galopu­ją­ca inflacja, aż wszyst­kich wyłapała milicja. Następ­ne­go dnia wydano oświad­cze­nie, że kłopoty gospo­dar­cze Polski się skończy­ły, bowiem milicja zatrzy­ma­ła galopu­ją­cą inflację. Happe­ning ten przeszedł do legendy i był jednym z zadań matural­nych podczas testu z Wiedzy o Społe­czeń­stwie w 2008 roku.

  Felietony

  Publi­ko­wał swe felie­to­ny i opowia­da­nia w pismach nieza­leż­nych w latach 80. "Giloty­nie", "Homku", "Acappel­li", a po 1989 w prasie oficjal­nej: w "Tygodni­ku Literac­kim", kwartal­ni­ku literac­kim "brulion", "Gazecie Wybor­czej" (wydanie ogólno­pol­skie, a także w dodat­kach łódzkim i gdańskim), miesięcz­ni­ku "CKM", miesięcz­ni­ku "Dlaczego", "Dzien­ni­ku Bałtyc­kim", "Tygodni­ku Gdańskim", miesięcz­ni­ku "Luz", "Krakow­skim Kpiarzu", tygodni­ku "Przekrój", kwartal­ni­ku "Karta", miesięcz­ni­ku "Hustler", biule­ty­nie Stowa­rzy­sze­nia Nigdy Więcej, od którego otrzymał nagrodę "Antyfa­szy­sta Roku" za swoje artykuły.

  Od 2002 do 2013 był stałym felie­to­ni­stą tygodni­ka "Wprost". Na temat jego felie­to­nów we Wprost napisano trzy prace magisterskie.

  W 2005 wydaw­nic­two Zysk i S-ka wydało zbiór opubli­ko­wa­nych tam felie­to­nów pt. Skibą w mur.

  Współ­pra­cow­nik redakcji magazynu "Nigdy Więcej".

  W latach 2017 - 2018 (do lipca) publi­ko­wał felie­to­ny w piśmie Goniec Polski, który ukazuje się w Londynie.

  Radio

  Wraz z Krzysz­to­fem Pieczyń­skim prowa­dził Studio wyborcze w RMF FM. W AntyRa­diu przed­sta­wiał Opowia­da­nia Podwodne.

  W 2006 roku czytał swe felie­to­ny w popular­nej audycji Cztery pory roku w radiowej Jedynce (1 Program PR).

  W 2007 wygła­szał cotygo­dnio­we felie­to­ny w radiu Wawa w ramach cyklu Obser­wa­tor.

  Od 2012 prowadzi we wtorki od 7 do 10 audycje w Radiu Gdańsk Skiba z masłem. Od 4 lipca 2016 do grudnia 2017 prowa­dził cykl krótkich felie­to­nów pod tytułem SOS (Szyder­czym Okiem Skiby) w AntyRadiu.

  Reklama

  W maju 2009 wystąpił w reklamie tygodni­ka Wprost Light: kampania rekla­mo­wa pod hasłem A jakie jest Twoje drugie oblicze? z udziałem Roberta Leszczyń­skie­go, Tomasza Jacykowa i Krzysz­to­fa Skiby.

  Happeningi

  Był w latach 1987–1990 liderem łódzkiej Galerii Działań Mania­kal­nych zwanej Pomarań­czo­wą Alter­na­ty­wą Łódź, organi­za­to­rem i pomysło­daw­cą licznych happe­nin­gów ulicz­nych ośmie­sza­ją­cych władze i propa­gan­dę PRL. Wielo­krot­nie zatrzy­my­wa­ny przez SB. 1 czerwca 1988 zatrzy­ma­ny w Łodzi wraz z Tomaszem Gadułą i Dorotą Wysocką na kiosku Ruch przy Domu Handlo­wym "Magda" podczas happe­nin­gu Nieza­leż­ne obchody Dnia Dziecka. Skazany na grzywnę 30 tys. zł przez Kolegium ds. Wykro­czeń przy Sądzie Rejono­wym w Łodzi. 7 listo­pa­da 1988 w rocznicę wybuchu Rewolu­cji Paździer­ni­ko­wej zatrzy­ma­ny i pobity wraz z 17 innymi osobami podczas happe­nin­gu Galopu­ją­ca inflacja. Uczest­ni­cy happe­nin­gu biegali po ulicy Piotr­kow­skiej z tablicz­ka­mi z napisem Galopu­ją­ca inflacja, aż wszyst­kich wyłapała milicja. Następ­ne­go dnia wydano oświad­cze­nie, że kłopoty gospo­dar­cze Polski się skończy­ły, bowiem milicja zatrzy­ma­ła galopu­ją­cą inflację. Happe­ning ten przeszedł do legendy i był jednym z zadań matural­nych podczas testu z Wiedzy o Społe­czeń­stwie w 2008 roku.

  Kontrowersje

  Krzysz­tof Skiba znany jest też z kontro­wer­syj­nych zachowań. W 1999 podczas koncertu w katowic­kim Spodku na znak protestu obnażył pośladki. Na widowni obecny był ówczesny premier Jerzy Buzek, który urażony tym opuścił koncert. Po zajściu Krzysz­tof Skiba tłuma­czył swoje zacho­wa­nie na różne sposoby, zmienia­jąc argumen­ta­cję. Za to właśnie, a nie za samo obnaże­nie otrzymał antywy­róż­nie­nie Czarnego Machi­ne­ra od czaso­pi­sma Machina.

  W czerwcu 2010 ukazał się kontro­wer­syj­ny singiel zespołu Big Cyc pod tytułem Warto rozma­wiać, w którym muzycy zarzu­ca­ją Janowi Pospie­szal­skie­mu wspie­ra­nie tzw. Mohero­wych Beretów i Ojca Rydzyka. Tydzień po ukazaniu się piosenki w inter­ne­cie Krzysz­tof Skiba na swoim blogu zarzucił mu także bycie konfor­mi­stą za czasów PRL mówiąc, iż Był dla komuni­stycz­nej propa­gan­dy "pożytecz­nym idiotą".

  Nagrody

 • 2008 – Laureat Nagrody Prezy­den­ta Miasta Gdańska w Dziedzi­nie Kultury

 • Dyskografia 43

  Big Cyc - 30 lat z wariatami

  30 lat z wariatami

  Big Cyc
  • Wytwórnia: RockRevolution
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5906395692071
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack, slipcase
  Big Cyc - Baby

  Baby

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Silverton
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Big Cyc - Bombowe hity czyli Best Of 1988 - 2004

  Bombowe hity czyli Best Of 1988 - 2004

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 981 979 6
  • EAN: 0602498197967
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Big Cyc - Czarne słońce narodu

  Czarne słońce narodu

  Big Cyc
  • Wytwórnia: RockRevolution
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5906395692002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Big Cyc - Dobre bo polskie

  Dobre bo polskie

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: 579 809 9
  • EAN: 0602557980998
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: slipcase
  Big Cyc - Dres

  Dres

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: bez opakowania
  Big Cyc - Frankenstein`s Children

  Frankenstein`s Children

  Big Cyc
  Skiba - Fruwająca marynara

  Fruwająca marynara

  Skiba
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 546
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Big Cyc - Golonka, flaki i inne przysmaki

  Golonka, flaki i inne przysmaki

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Silverton
  • Numer katalogowy: CD ST 010-95
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Big Cyc - Guma

  Guma

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Silverton
  • Numer katalogowy: CD ST 04-97
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Big Cyc - Jak słodko zostać świrem

  Jak słodko zostać świrem

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9 52655 8
  • EAN: 0190295265588
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2020
  Big Cyc - Jesteśmy najlepsi

  Jesteśmy najlepsi

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
  • Numer katalogowy: LOU 161 CD
  • EAN: 5907996080212
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Skiba - Każdy coś ma

  Każdy coś ma

  Skiba
  • Wytwórnia: Rock House Entertainment
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Big Cyc - Każdy facet to świnia

  Każdy facet to świnia

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: slim case
  Big Cyc - Kumple Janosika

  Kumple Janosika

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: POMO CD 334
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  IRA - Live 15-lecie

  Live 15-lecie

  IRA
  • Wytwórnia: El Mariachi Management
  • Numer katalogowy: EM004CD
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: digipack
  Big Cyc - Miłość, muzyka, mordobicie

  Miłość, muzyka, mordobicie

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Bass Records
  • Numer katalogowy: BCD 016
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Big Cyc - Moherowe berety

  Moherowe berety

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Rebel
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: bez opakowania
  Big Cyc - Moherowe berety

  Moherowe berety

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 9856280
  • EAN: 0602498562802
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Big Cyc - Na barykadach rokędrola

  Na barykadach rokędrola

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Sony BMG Music
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve, książka z płytą
  • Dodatkowa informacja: dodatek do książki
  Big Cyc - Nasza rodzinka

  Nasza rodzinka

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 349
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: slim case
  Big Cyc - Nie wierzcie elektrykom

  Nie wierzcie elektrykom

  Big Cyc
  Big Cyc - Nie zapomnisz nigdy

  Nie zapomnisz nigdy

  Big Cyc
  • Wytwórnia: BMG Ariola PL
  • Numer katalogowy: 74321211659
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Big Cyc - Pierwsza komunia, drugie śniadanie, Trzecia Rzeczpospolita

  Pierwsza komunia, drugie śniadanie, Trzecia Rzeczpospolita

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Silverton
  • Numer katalogowy: ST 015-97
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Big Cyc - Polska muzyka

  Polska muzyka

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: 0748128
  • EAN: 0602507481285
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: digipack
  Big Cyc - Polska podzielona

  Polska podzielona

  Big Cyc
  • Wytwórnia: RockRevolution
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: dołączono nożyczki
  Big Cyc - Przystanek Woodstock 2013

  Przystanek Woodstock 2013

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: TZ 052
  • EAN: 5906737579619
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Skiba - Skiba dla dorosłych

  Skiba dla dorosłych

  Skiba
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5908260
  • EAN: 0724359082608
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Big Cyc - Świat według Kiepskich

  Świat według Kiepskich

  Big Cyc
  • Wytwórnia: ATM sp. z o.o.
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: slim case
  Big Cyc - Świat według Kiepskich

  Świat według Kiepskich

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5308012
  • EAN: 0724353080129
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Big Cyc - Szambo i perfumeria

  Szambo i perfumeria

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Sony BMG Music
  • Numer katalogowy: 88697281782
  • EAN: 0886972817828
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: super jewel box
  Big Cyc - Teresa Orlowsky już tutaj dzwoniła

  Teresa Orlowsky już tutaj dzwoniła

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Silverton
  • Numer katalogowy: CD ST 14-96
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Big Cyc - The Very Best Of

  The Very Best Of

  Big Cyc
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 11643
  • EAN: 5906409116432
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: slipcase
  Big Cyc - Viva! San Escobar

  Viva! San Escobar

  Big Cyc
  • Wytwórnia: RockRevolution
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Skiba - Wąchole

  Wąchole

  Skiba
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33784-2
  • EAN: 0099923378426
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Skiba - Wąchole

  Wąchole

  Skiba
  • Wytwórnia: Koch International
  • Numer katalogowy: 33784-6
  • EAN: 0099923378464
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  • Opakowanie: slim case
  Big Cyc - Wiecznie żywy

  Wiecznie żywy

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 373 805 9
  • EAN: 0602537380596
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Big Cyc - Wojna plemików

  Wojna plemików

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Bass Records
  • Numer katalogowy: BCD 005
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Big Cyc - Z gitarą wśród zwierząt

  Z gitarą wśród zwierząt

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Silverton
  • Numer katalogowy: CD ST 11-96
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  Big Cyc - Z gitarą wśród zwierząt

  Z gitarą wśród zwierząt

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Silverton
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  • Opakowanie: slim case
  Big Cyc - Z partyjnym pozdrowieniem

  Z partyjnym pozdrowieniem

  Big Cyc
  Big Cyc - Zadzwońcie po milicję!

  Zadzwońcie po milicję!

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 2790136
  • EAN: 0602527901367
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Big Cyc - Zmień z nami płeć

  Zmień z nami płeć

  Big Cyc
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 018112-2
  • EAN: 0044001811227
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI