Kuba Wojewódzki
Muzyk

Biografia

Kuba Wojewódz­ki, właśc. Jakub Włady­sław Wojewódz­ki (ur. 2 sierpnia 1963 w Kosza­li­nie) – polski dzien­ni­karz muzyczny, telewi­zyj­ny, radiowy i prasowy, publi­cy­sta, satyryk, felie­to­ni­sta, celebry­ta, showman i perku­si­sta. Związany z telewi­zją TVN i tygodni­kiem "Polityka".

Młodość

Jest synem proku­ra­to­ra Bogusła­wa Wojewódz­kie­go. Ukończył klasę o profilu humani­stycz­nym w XXVII Liceum Ogólno­kształ­cą­cym im. Tadeusza Czackie­go w Warsza­wie. Studio­wał dzien­ni­kar­stwo na Uniwer­sy­te­cie Warszaw­skim, ale studiów nie ukończył.

Kariera

W 1990 został dyrek­to­rem artystycz­nym firmy fonogra­ficz­nej Arston. Odpowia­dał za wydanie albumów takich wykonaw­ców, jak Kult, Reds, Apteka, Dezerter, Kolabo­ran­ci, Farben Lehre, Karcer czy T.Love. W 1993 był dyrek­to­rem Festi­wa­lu Muzyków Rocko­wych w Jaroci­nie. Reali­zo­wał teledy­ski, m.in. Wilków, Urszuli, Oddziału Zamknię­te­go, Roberta Janow­skie­go, Hey, IRY, Golden Life, Róż Europy. Projek­to­wał również okładki płyt. W latach 2000–2002 był dyrek­to­rem serwisów w portalu Wirtu­al­na Polska. Działa jako animator muzyczny.

Karierę telewi­zyj­ną rozpo­czy­nał w progra­mie Rockan­drol­ler w TVP1. Następ­nie pojawił się w progra­mie Halo-Gramy emito­wa­nym przez Polsat. Był trzykrot­nie (w 1., 2. i 4. edycji) jurorem w progra­mie Telewi­zji Polsat Idol. W edycji trzeciej jego miejsce zajęli Marcin Prokop i Maciej Maleń­czuk. Był także jurorem w konkur­sie World Idol, pojedyn­ku zwycięz­ców krajo­wych edycji Idola z całego świata. W latach 2002–2006 prowa­dził autorski talk-show Kuba Wojewódz­ki, który emito­wa­ny był na głównym kanale telewi­zji Polsat. We wrześniu 2006 zaczął pracować w telewi­zji TVN, dla której prowadzi kolejne odcinki talk-show. W 2007 był jurorem w progra­mie Taniec z gwiaz­da­mi. Najpięk­niej­sze tańce. Był jurorem w progra­mach Mam talent! (2008–2010), X-Factor (2011–2014) i Mali giganci (2015–2017). Za swoją działal­ność telewi­zyj­ną dwukrot­nie był nomino­wa­ny do nagrody Teleka­me­ry w katego­rii "Rozrywka" (2005, 2009). Zdobył Wiktora 2009 w katego­rii "osobo­wość telewi­zyj­na" ex aequo z Grażyną Torbicką.

Prowa­dził audycje muzyczne w Rozgło­śni Harcer­skiej, Trójce, RDC, Radiu Bis i w RMF FM, gdzie pracował jeden dzień. W latach 2003–2007 z Michałem Figur­skim prowa­dził "Antyli­stę", poranną audycję w Antyra­diu. Od 28 stycznia 2008 do 25 czerwca 2012 w duecie z Figur­skim prowa­dził program "Poranny WF" w Esce Rock. Od 3 września 2012 do 23 grudnia 2013 współ­pro­wa­dził poranną audycję "Zwolnie­nie z WF-u" w Esce Rock. Od 5 lutego 2014 do 18 stycznia 2016 pracował w Rock Radiu, w którym współ­pro­wa­dził popołu­dnio­wą audycję "Książę i żebrak". Od marca 2019 razem z Piotrem Kędzier­skim prowadzi program "Rozmowy: Wojewódz­ki & Kędzier­ski" w Newonce​.radio.

Był dzien­ni­ka­rzem gazet muzycz­nych ("Magazyn Muzyczny"), felie­to­ni­stą ("Muza") i redak­to­rem naczel­nym miesięcz­ni­ka "Brum", a także współ­wy­daw­cą miesięcz­ni­ka "Plastik". W latach 2002–2010 publi­ko­wał felie­to­ny w czaso­pi­smach takich jak: "Wprost", "Przekrój" i "Playboy". W 2008 nawiązał stałą współ­pra­cę z tygodni­kiem "Polityka", na którego łamach publi­ku­je felie­to­ny będące zbiorami krótkich komen­ta­rzy do bieżą­cych wydarzeń z życia polskich celebry­tów, często utrzy­ma­nych w bardzo krytycz­nym tonie.

W marcu 2010 odbyła się premiera sztuki Woody’ego Allena Zagraj to jeszcze raz, Sam (reż. Eugeniusz Korin, Teatr 6. piętro), w której zagrał główną rolę. Od sierpnia 2011 wystę­po­wał w rekla­mach sieci komór­ko­wej Play. Wcześniej, w 2005 i 2006, razem z Michałem Figur­skim brał udział w kampanii rekla­mo­wej sieci Era tak tak. Był także twarzą kampanii rekla­mo­wych marki Axe w 2007.

W 2011 z Krzysz­to­fem Materną był autorem scena­riu­sza i reżyse­rem koncertu inaugu­ru­ją­ce­go polską prezy­den­cję w Unii Europej­skiej. W koncer­cie udział wzięli, między innymi: Dolores O’Riordan, Chris Botti, Michael Bolton, Kenny G, Macy Gray, The Manhat­tan Transfer i Tricky, a także Tomasz Stańko, Lech Janerka, Leszek Możdżer, Myslo­vitz i Edyta Górniak.

Jesienią 2018 do księgar­ni trafiła jego książka Kuba Wojewódz­ki. Nieau­to­ry­zo­wa­na autobio­gra­fia, nad którą pracował przez sześć lat.

Życie prywatne

Był w związku z aktorką Anną Muchą (w latach 2003–2007) oraz modelką Renatą Kaczoruk (w latach 2013–2018).

Dekla­ru­je się jako ateista.

Kontrowersje

Oskarżenia o rasizm

7 czerwca 2011 Rada Etyki Mediów wydała oświad­cze­nie, w którym uznała, że we współ­pro­wa­dzo­nej przez niego audycji "Poranny WF" doszło do "drastycz­nej demon­stra­cji kseno­fo­bii" wobec czarno­skó­re­go obywa­te­la. W opinii Rady, Wojewódz­ki z Michałem Figur­skim zniewa­ży­li mężczy­znę "obraź­li­wy­mi, rasistow­ski­mi sformu­ło­wa­nia­mi". Ich zacho­wa­nie zostało uznane za "pogwał­ce­nie zasady szacunku i toleran­cji". W związku z tą audycją, działa­cze Komitetu na rzecz Praw Afrykań­skiej Społecz­no­ści w Polsce przy fundacji Afryka Inaczej zaape­lo­wa­li o niepo­wie­rza­nie Wojewódz­kie­mu organi­za­cji koncertu na start polskiej prezy­den­cji w Unii Europej­skiej, prote­stu­jąc w ten sposób przeciw promocji przez władze kraju "prostac­twa i chamstwa".

W lipcu 2011 Proku­ra­tu­ra Rejonowa Warszawa Praga-Południe wszczęła śledztwo w sprawie zniewa­że­nia mężczy­zny przez dzien­ni­ka­rzy. W związku z tą samą sprawą, 13 paździer­ni­ka 2011 Krajowa Rada Radio­fo­nii i Telewi­zji nałożyła na Eska Rock SA (praco­daw­cę Figur­skie­go) karę finan­so­wą w wysoko­ści 50 tys. złotych. W decyzji stwier­dzo­no, że "wskazu­jąc konkret­ną osobę o ciemnym kolorze skóry, która dodat­ko­wo pełni funkcję publicz­ną, i opowia­da­jąc o niej żarty związane z kolorem skóry i pocho­dze­niem, które stawiają ją w złym świetle, prowa­dzą­cy dopuści­li się dyskry­mi­na­cji ze względu na rasę. (…) Ocenia­jąc całość audycji prowa­dzo­nej przez J. Wojewódz­kie­go i M. Figur­skie­go, należy stwier­dzić, że «żarty» miały charak­ter jedno­znacz­nie rasistow­ski i sprowa­dza­ły się do utrwa­la­nia wśród odbior­ców stereo­ty­pu Afryka­nów". W jednej z kolej­nych audycji, wyemi­to­wa­nej 6 paździer­ni­ka 2011, prowa­dzą­cy m.in. zarzu­ci­li temu samemu mężczyź­nie rasizm i oskar­ży­li go o szerze­nie niena­wi­ści. W związku z powyż­szym, decyzją z dnia 30 marca 2012 Krajowa Rada Radio­fo­nii i Telewi­zji stwier­dzi­ła, że treść audycji narusza posta­no­wie­nia ustawy i nałożyła na ESKA Rock SA kolejną karę w wysoko­ści 50 tys. zł. Nieza­leż­nie od powyż­sze­go, w kwietniu 2012 Wojewódz­kie­mu został przed­sta­wio­ny przez Proku­ra­tu­rę Okręgową Warszawa-Praga zarzut zniewa­że­nia, zagro­żo­ny karą trzech lat pozba­wie­nia wolności. W lipcu 2014 proces w tej sprawie, toczący się w pierw­szej instan­cji przed Sądem Rejono­wym Warszawa-Praga Północ, zakoń­czył się uniewin­nie­niem Wojewódz­kie­go i Figur­skie­go od stawia­nych im zarzutów.

Oskarżenia o znieważenie flagi

W sierpniu 2011 Sąd Apela­cyj­ny w Warsza­wie wydał prawo­moc­ny wyrok w sprawie kary 471 tys. zł, nałożo­nej przez Krajową Radę Radio­fo­nii i Telewi­zji na telewi­zję TVN w związku z przebie­giem prowa­dzo­ne­go przez Wojewódz­kie­go programu, nakazu­jąc stacji zapłatę tej kary i zwrot kosztów procesu. W progra­mie tym goście prowa­dzą­ce­go wkładali minia­tur­ki polskich flag w atrapy psich odchodów. Zdaniem sądu, program propa­go­wał zacho­wa­nia "sprzecz­ne z prawem i moral­no­ścią" i pokazał "totalny brak szacunku dla polskiej flagi, co obraża wartości respek­to­wa­ne przez społeczeństwo".

Oskarżenia o ksenofobię wobec Ukraińców

W czerwcu 2012 ukraiń­skie Minister­stwo Spraw Zagra­nicz­nych wydało komuni­kat, w którym odniosło się do sformu­ło­wań użytych przez Wojewódz­kie­go i Figur­skie­go 12 czerwca 2012 w progra­mie "Poranny WF" na antenie Eska Rock. MSZ zapro­te­sto­wa­ło przeciw "niedo­pusz­czal­nym wypowie­dziom, które obrażają cześć i godność Ukraiń­ców", zdaniem MSZ Wojewódz­ki wraz z Figur­skim "pozwo­li­li sobie na skrajnie poniża­ją­ce wypowie­dzi pod adresem Ukraiń­ców, co jest nie do przyję­cia przez jakie­go­kol­wiek cywili­zo­wa­ne­go człowie­ka oraz demokra­tycz­ne społe­czeń­stwo, w którym nie powinno być miejsca dla publicz­nych obraz bądź dyskry­mi­na­cji na tle narodo­wo­ścio­wym" i zażądało przepro­sin. Rada Etyki Mediów uznała, że dzien­ni­ka­rze prowo­ko­wa­li słucha­czy drastycz­ną demon­stra­cją kseno­fo­bii, co oceniła jako "nie tylko rażące chamstwo, ale i typową mowę niena­wi­ści". Śledztwo w sprawie zniewa­że­nia Ukrainek wszczęła Proku­ra­tu­ra Rejonowa Warszawa-Praga Południe. 30 lipca 2012 Przewod­ni­czą­cy Krajowej Rady Radio­fo­nii i Telewi­zji nałożył na Eskę Rock karę finan­so­wą w wysoko­ści 75 tysięcy złotych. W uzasad­nie­niu zwrócono uwagę, że tego radia w dużej części słuchają osoby młode, znajdu­ją­ce się na początku drogi życiowej, ponad połowę słucha­czy stanowią osoby niesa­mo­dziel­ne i miesz­ka­ją­ce z rodzi­ca­mi; wśród takich osób szcze­gól­nie niebez­piecz­ne jest propa­go­wa­nie postaw i zachowań dyskry­mi­na­cyj­nych. Wymie­rza­jąc karę organ zwrócił uwagę na m.in. uprzed­nio prowa­dzo­ne postę­po­wa­nia oraz fakt ponow­ne­go narusze­nia ustawy.

25 czerwca 2012 władze Radia Eska Rock zwolniły Kubę Wojewódz­kie­go i Michała Figur­skie­go za nieprzy­zwo­ite wypowie­dzi pod adresem Ukrainek. Decyzją zarządu radia program zniknął z ramówki. W związku z tą sprawą 19 grudnia 2012 Stowa­rzy­sze­nie Dzien­ni­ka­rzy Polskich przyzna­ło Wojewódz­kie­mu i Figur­skie­mu tytuł Hieny Roku.

Atak na fotoreportera

16 czerwca 2020 prysnął w twarz gazem pieprzo­wym fotore­por­te­ro­wi robią­ce­mu mu zdjęcia.

Oskarżenia o rasizm

7 czerwca 2011 Rada Etyki Mediów wydała oświad­cze­nie, w którym uznała, że we współ­pro­wa­dzo­nej przez niego audycji "Poranny WF" doszło do "drastycz­nej demon­stra­cji kseno­fo­bii" wobec czarno­skó­re­go obywa­te­la. W opinii Rady, Wojewódz­ki z Michałem Figur­skim zniewa­ży­li mężczy­znę "obraź­li­wy­mi, rasistow­ski­mi sformu­ło­wa­nia­mi". Ich zacho­wa­nie zostało uznane za "pogwał­ce­nie zasady szacunku i toleran­cji". W związku z tą audycją, działa­cze Komitetu na rzecz Praw Afrykań­skiej Społecz­no­ści w Polsce przy fundacji Afryka Inaczej zaape­lo­wa­li o niepo­wie­rza­nie Wojewódz­kie­mu organi­za­cji koncertu na start polskiej prezy­den­cji w Unii Europej­skiej, prote­stu­jąc w ten sposób przeciw promocji przez władze kraju "prostac­twa i chamstwa".

W lipcu 2011 Proku­ra­tu­ra Rejonowa Warszawa Praga-Południe wszczęła śledztwo w sprawie zniewa­że­nia mężczy­zny przez dzien­ni­ka­rzy. W związku z tą samą sprawą, 13 paździer­ni­ka 2011 Krajowa Rada Radio­fo­nii i Telewi­zji nałożyła na Eska Rock SA (praco­daw­cę Figur­skie­go) karę finan­so­wą w wysoko­ści 50 tys. złotych. W decyzji stwier­dzo­no, że "wskazu­jąc konkret­ną osobę o ciemnym kolorze skóry, która dodat­ko­wo pełni funkcję publicz­ną, i opowia­da­jąc o niej żarty związane z kolorem skóry i pocho­dze­niem, które stawiają ją w złym świetle, prowa­dzą­cy dopuści­li się dyskry­mi­na­cji ze względu na rasę. (…) Ocenia­jąc całość audycji prowa­dzo­nej przez J. Wojewódz­kie­go i M. Figur­skie­go, należy stwier­dzić, że «żarty» miały charak­ter jedno­znacz­nie rasistow­ski i sprowa­dza­ły się do utrwa­la­nia wśród odbior­ców stereo­ty­pu Afryka­nów". W jednej z kolej­nych audycji, wyemi­to­wa­nej 6 paździer­ni­ka 2011, prowa­dzą­cy m.in. zarzu­ci­li temu samemu mężczyź­nie rasizm i oskar­ży­li go o szerze­nie niena­wi­ści. W związku z powyż­szym, decyzją z dnia 30 marca 2012 Krajowa Rada Radio­fo­nii i Telewi­zji stwier­dzi­ła, że treść audycji narusza posta­no­wie­nia ustawy i nałożyła na ESKA Rock SA kolejną karę w wysoko­ści 50 tys. zł. Nieza­leż­nie od powyż­sze­go, w kwietniu 2012 Wojewódz­kie­mu został przed­sta­wio­ny przez Proku­ra­tu­rę Okręgową Warszawa-Praga zarzut zniewa­że­nia, zagro­żo­ny karą trzech lat pozba­wie­nia wolności. W lipcu 2014 proces w tej sprawie, toczący się w pierw­szej instan­cji przed Sądem Rejono­wym Warszawa-Praga Północ, zakoń­czył się uniewin­nie­niem Wojewódz­kie­go i Figur­skie­go od stawia­nych im zarzutów.

Oskarżenia o znieważenie flagi

W sierpniu 2011 Sąd Apela­cyj­ny w Warsza­wie wydał prawo­moc­ny wyrok w sprawie kary 471 tys. zł, nałożo­nej przez Krajową Radę Radio­fo­nii i Telewi­zji na telewi­zję TVN w związku z przebie­giem prowa­dzo­ne­go przez Wojewódz­kie­go programu, nakazu­jąc stacji zapłatę tej kary i zwrot kosztów procesu. W progra­mie tym goście prowa­dzą­ce­go wkładali minia­tur­ki polskich flag w atrapy psich odchodów. Zdaniem sądu, program propa­go­wał zacho­wa­nia "sprzecz­ne z prawem i moral­no­ścią" i pokazał "totalny brak szacunku dla polskiej flagi, co obraża wartości respek­to­wa­ne przez społeczeństwo".

Oskarżenia o ksenofobię wobec Ukraińców

W czerwcu 2012 ukraiń­skie Minister­stwo Spraw Zagra­nicz­nych wydało komuni­kat, w którym odniosło się do sformu­ło­wań użytych przez Wojewódz­kie­go i Figur­skie­go 12 czerwca 2012 w progra­mie "Poranny WF" na antenie Eska Rock. MSZ zapro­te­sto­wa­ło przeciw "niedo­pusz­czal­nym wypowie­dziom, które obrażają cześć i godność Ukraiń­ców", zdaniem MSZ Wojewódz­ki wraz z Figur­skim "pozwo­li­li sobie na skrajnie poniża­ją­ce wypowie­dzi pod adresem Ukraiń­ców, co jest nie do przyję­cia przez jakie­go­kol­wiek cywili­zo­wa­ne­go człowie­ka oraz demokra­tycz­ne społe­czeń­stwo, w którym nie powinno być miejsca dla publicz­nych obraz bądź dyskry­mi­na­cji na tle narodo­wo­ścio­wym" i zażądało przepro­sin. Rada Etyki Mediów uznała, że dzien­ni­ka­rze prowo­ko­wa­li słucha­czy drastycz­ną demon­stra­cją kseno­fo­bii, co oceniła jako "nie tylko rażące chamstwo, ale i typową mowę niena­wi­ści". Śledztwo w sprawie zniewa­że­nia Ukrainek wszczęła Proku­ra­tu­ra Rejonowa Warszawa-Praga Południe. 30 lipca 2012 Przewod­ni­czą­cy Krajowej Rady Radio­fo­nii i Telewi­zji nałożył na Eskę Rock karę finan­so­wą w wysoko­ści 75 tysięcy złotych. W uzasad­nie­niu zwrócono uwagę, że tego radia w dużej części słuchają osoby młode, znajdu­ją­ce się na początku drogi życiowej, ponad połowę słucha­czy stanowią osoby niesa­mo­dziel­ne i miesz­ka­ją­ce z rodzi­ca­mi; wśród takich osób szcze­gól­nie niebez­piecz­ne jest propa­go­wa­nie postaw i zachowań dyskry­mi­na­cyj­nych. Wymie­rza­jąc karę organ zwrócił uwagę na m.in. uprzed­nio prowa­dzo­ne postę­po­wa­nia oraz fakt ponow­ne­go narusze­nia ustawy.

25 czerwca 2012 władze Radia Eska Rock zwolniły Kubę Wojewódz­kie­go i Michała Figur­skie­go za nieprzy­zwo­ite wypowie­dzi pod adresem Ukrainek. Decyzją zarządu radia program zniknął z ramówki. W związku z tą sprawą 19 grudnia 2012 Stowa­rzy­sze­nie Dzien­ni­ka­rzy Polskich przyzna­ło Wojewódz­kie­mu i Figur­skie­mu tytuł Hieny Roku.

Atak na fotoreportera

16 czerwca 2020 prysnął w twarz gazem pieprzo­wym fotore­por­te­ro­wi robią­ce­mu mu zdjęcia.

Działalność polityczna

W 2010 udzielił poparcia Ruchowi Poparcia Palikota. 30 maja 2011 w progra­mie Tomasza Lisa Wojewódz­ki zdemen­to­wał plotki, jakoby doradzał sztabowi Platfor­my Obywa­tel­skiej w kampanii wybor­czej w 2009. Z kolei w 2007, w szóstym odcinku szóstego sezonu swojego talk-show z udziałem Piotra Gąsow­skie­go i Tomasza Lipiń­skie­go, potwier­dził swoją obecność w sztabie wybor­czym Donalda Tuska, zapowia­da­jąc drugiego gościa:

Kiedyś był moim idolem – chodzi­łem na jego koncerty, słucha­łem jego piosenek. Potem był moim kolegą z pracy, bo robiłem z nim wywiady. Potem zosta­li­śmy kumplami i w ogóle, w ogóle nie zdziwi­łem się, jak go spotka­łem w sztabie wybor­czym niedo­szłe­go prezy­den­ta Donalda Tuska, bo razem z Paweł Kukiz

Pawłem Kukizem i właśnie z Tomkiem stara­li­śmy się pomóc, żeby było lepiej niż jest.

Po wygra­nych przez Platfor­mę Obywa­tel­ską wyborach w 2011 Adam Michnik napisał w "Gazecie Wybor­czej": "Na koniec: te wybory to zwycię­stwo Polski Marka Kondrata i Kuby Wojewódz­kie­go, Polski ludzi bystrych i uśmiech­nię­tych. Zapamię­tam frazę Wojewódz­kie­go: «Młody czytel­ni­ku, jeśli nadal chcesz głosować na PiS – wcześniej skontak­tuj się z lekarzem i farma­ceu­tą». Jakby Duch Święty przemó­wił ustami Kuby Wojewódzkiego".

Przed pierwszą turą wyborów prezy­denc­kich w 2015 udzielił poparcia Pawłowi Kukizowi. W drugiej turze poparł Broni­sła­wa Komorowskiego.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI