Larry "Okey" Ugwu
Muzyk

Biografia

Lawrence "Okey" Ugwu (ur. 26 stycznia 1958 w Enugu-Ezike, Nigeria) – polski poeta, pedagog, muzyk, aktor, prezen­ter telewi­zyj­ny, animator kultury.

Życiorys

Przed przyjaz­dem do Polski pracował w Nigerii jako nauczy­ciel języka angiel­skie­go. W 1975 r. zdał maturę w Nsukka High School w Nigerii. W 1978 r. uzyskał dyplom pedagoga w St.Cyprain's Teachers Training Collage w Nsukka. W 1982 przybył do Polski, a w 1988 ukończył studia na Wydziale Prawa i Admini­stra­cji Uniwer­sy­te­tu Gdańskiego.

W roku 2011 uzyskał europej­ski dyplom Konsul­tan­ta Kultury

Brał udział w wielu przed­się­wzię­ciach kultu­ral­nych. W 1983 współ­za­kła­dał zespoły "Inter­na­tio­nal Roots Raegge Band" (wraz z Janem i Michałem Erszkow­skim oraz Jackiem Stani­szew­skim). W roku 1984 założył razem z Cezarym Hesse i Mieczy­sła­wem Bednar­kiem kultowy rockowy zespół "Polish Ham", w których był wokali­stą. W 1985 wraz z Tomaszem Szcze­ciń­skim założył zespół "Collec­ti­ve Inter­con­ti­nen­tal". W 1993 brał udział w zakła­da­niu zespołu "Sun's Vibra­tion", zaś w 1996 zakładał zespół "Biafro", wykonu­ją­cy muzykę ekspe­ry­men­tal­ną będącą połącze­niem muzyki afrykań­skiej z europej­ską: afrojazz, afroreg­gae, jazz, styl balla­do­wy. Od 1998 jest liderem zespołu etnicz­ne­go "Ikenga Drummers". Ideą zespołu jest integra­cja kultur (muzyka etniczna, polska melodia folkowa na podkła­dzie twórczo­ści ludu Ibo). W latach 1998–2007 współ­pra­co­wał z wieloma polskimi artysta­mi m.in. z Tymonem Tymań­skim, Andrze­jem Smoli­kiem, Zbignie­wem Namysłow­skim, Leszkiem Możdże­rem, Przemy­sła­wem Dyakow­skim, Tomaszem Łosow­skim, Irene­uszem Wojtcza­kiem, Wojcie­chem Staro­nie­wi­czem, Cezarym Pacior­kiem, Piotrem Maniem oraz zespołem "Leszcze", "Izrael". Był również autorem tekstów dla wielu zespołów, które współtworzył.

Wystę­po­wał jako aktor w Teatrze Muzycz­nym w Gdyni: w 1999 zagrał główną rolę Huda w musicalu "Hair", w 2001 zagrał jedną z głównych ról - Spodek - w świato­wej prapre­mie­rze trans­ope­ry "Sen nocy letniej" w reżyse­rii Wojcie­cha Kościel­nia­ka z muzyką Leszka Możdżera.

W 2005 w Teatrze Polskim we Wrocła­wiu zagrał rolę Ogrod­ni­ka w spekta­klu muzycz­nym o życiu Elvisa Presleya: "Gorączka" dla Polskiej TV w reżyse­rii Wojcie­cha Kościel­nia­ka. W 2006 w Teatrze "Wybrzeże" w Gdańsku zagrał rolę Majora w spekta­klu "Fanta$y" w reżyse­rii Jana Klaty. Wystąpił gościn­nie w kilku seria­lach i progra­mach telewi­zyj­nych (m. in. Złoto­pol­scy, Lokato­rzy, Ranczo, Odwró­ce­ni, "Kamera Caffe", "Święta Wojna"). Wystę­po­wał także w filmach: Segment 76, Trzeci, W stepie szerokim.

Brał udział i organi­zo­wał szereg akcji chary­ta­tyw­nych. Jest pomysło­daw­cą i od 2000 organi­za­to­rem festi­wa­lu "Muzyka przeciw­ko przemocy i nieto­le­ran­cji". W 2003 był głównym reali­za­to­rem ogólno­pol­skie­go projektu eduka­cyj­no-kultu­ral­ne­go dla dzieci i młodzie­ży "Tęczowa akademia". W roku 2002 założył Pomor­skie Stowa­rzy­sze­nie Integra­cji Kultur i Sztuki "Jeden Świat" w Sopocie.

Od 2004 jest dyrek­to­rem Nadbał­tyc­kie­go Centrum Kultury w Gdańsku. W roku 2011 został człon­kiem Rady Fundacji Gdańsk, człon­kiem Zarządu "Culture Action Europe" (Politycz­na Platfor­ma na Rzecz Kultury i Sztuki przy Unii Europej­skiej w Brukseli)

W roku 2012 został człon­kiem Rady Inter­cul­tu­ral Europe w Brukseli.

Przyczy­nił się do odbudowy i rewita­li­za­cji gotyc­kie­go kościoła św. Jana w Gdańsku, znisz­czo­ne­go w 1945 roku.

Wyróżnienia i nagrody

 • W 2004 został wybrany "Radiową Osobo­wo­ścią Roku" przez Radio Gdańsk, w roku 2007 otrzymał Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" od Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go, "Gryf Pomorski" od Wojewody Pomor­skie­go, a także "Herb Gdańska" od Prezy­den­ta Miasta Gdańska. W roku 2008 otrzymał "Złotą Żyrafę" od czaso­pi­sma "Twój Styl" za styl wspie­ra­nia nauki.
 • Laureat Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzi­nie Kultury "Splendor Gedanen­sis" (za 2009)
 • 2010, 2012 – Laureat Nagrody Prezy­den­ta Miasta Gdańska w Dziedzi­nie Kultury
 • Stypen­dy­sta Stypen­dium Kultu­ral­ne­go Miasta Gdańska w 2016 roku.
 • Dysko­gra­fia:

  "Luste­recz­ko" - zespół Ikenga Drummers

  "No more blood­shed" - zespół Biafro

  Współ­udział:

  "Nie mam jaj" - Polovi­rus Tymon Tymański

  "Rewizor" - Leszek Możdżer

  "Irena moja miłość" - Leszcze

  "Larry the rebel of love" - Przemy­sław Dyakow­ski , płyta "Melisa"

  "Alili" - Andrzej Smolik, płyta "Smolik"

  "Wszyst­kie strony świata" - Izrael, płyta "Dża ludzie"

  "Moja Afryka" - Tomasz Łosowski, płyta "Moja Afryka"

  "Region Łódź" - Ireneusz Wojtczak, płyta "Region Łódź"

  "A'freak-an Project" - Wojciech Staroniewicz


  Dyskografia 5

  Tomasz Łosowski - C.V.

  C.V.

  Tomasz Łosowski
  • Wytwórnia: SL Music
  • Numer katalogowy: 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Tomasz Łosowski - C.V. - Remastered

  C.V. - Remastered

  Tomasz Łosowski
  • Wytwórnia: Soliton
  • Numer katalogowy: SL 845-2
  • EAN: 5901571098456
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2018
  • Dodatkowa informacja: CD2: Podkłady play-along dla perkusistów
  Izrael - Izrael Meets Mad Professor And Joe Ariwa

  Izrael Meets Mad Professor And Joe Ariwa

  Izrael
  • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
  • Numer katalogowy: ML 15 CD
  • EAN: 5906453604053
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Kury - P.O.L.O.V.I.R.U.S

  P.O.L.O.V.I.R.U.S

  Kury
  • Wytwórnia: Biodro Records
  • Numer katalogowy: BRCD 001
  • EAN: 5905555910017
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Sławek Wierzcholski - Przejściowy stan

  Przejściowy stan

  Sławek Wierzcholski
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 265
  • EAN: 5901448112650
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI