Leszek Biolik
Muzyk

Biografia

Leszek Mirosław Biolik (ur. 26 lutego 1965 w Gliwi­cach) – muzyk, kompo­zy­tor, aranżer i produ­cent muzyczny. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Kariera

Swoje pierwsze doświad­cze­nia muzyczne zdobywał w gliwic­kim zespole Czter­dzie­ści i Cztery, w którym grał na gitarze basowej od jesieni 1980 roku i wystę­po­wał z nią, aż do zawie­sze­nia stanu wojen­ne­go w 1983 roku.

W 1982 roku nawiązał krótką współ­pra­cę z punkową grupą Śmierć Klinicz­na, w której grał na gitarze elektrycz­nej. W 1983 roku, po zamie­sza­niu z obowiąz­ko­wą służbą wojskową, przeniósł się do Warszawy. Trafił do klubu Riviera Remont i do zespołu Daab, z którym przez dwa lata inten­syw­nie koncer­to­wał po całej Polsce. Podjął również współ­pra­cę z Andrze­jem Zeńczew­skim i zespołem Niepod­le­głość Trójką­tów. Do gitary basowej powrócił dopiero, gdy Robert Gawliń­ski zaprosił go na próby i sesję z zespołem Madame.

W 1987 roku w wyniku spotka­nia z sakso­fo­ni­stą Włodzi­mie­rzem Kinior­skim i perku­si­stą Amade­uszem Majer­czy­kiem stworzył ekspe­ry­men­tal­ny zespół Pracow­nia Artystycz­na PAFF, w którym grał na gitarze basowej. Wiosną 1988 roku wraz Tadeuszem Sudni­kiem, Krzysz­to­fem Głuchem i Piotrem "Jackso­nem" Wolskim w studio S4 w Warsza­wie nagrał swoją pierwszą płytę PAFF, która ukazała dopiero kilka lat później.

W lipcu 1988 roku na jednym z koncer­tów w Świno­uj­ściu formacji pojawił się Grzegorz Ciechow­ski, który po skończo­nym występie zaprosił muzyków do współ­pra­cy w ramach projektu Obywatel GC. Pierwszy wspólny koncert zagrano w sierpniu tego samego roku na festi­wa­lu w Sopocie.

Współ­pra­ca z Obywa­te­lem GC objęła głównie udział w trasach koncer­to­wych, ale również nagranie utworu "Tobie Wybaczam" na płycie Obywatel Świata, nagranej wspólnie z pozosta­ły­mi muzykami Republi­ki: Sławo­mi­rem Ciesiel­skim i Zbignie­wem Krzywań­skim. W tym czasie Leszek Biolik wziął również udział w trasie koncer­to­wej zespołu Maanam po USA i Kanadzie.

W 1991 roku Leszek Biolik trafił do reakty­wo­wa­nej Republi­ki. Podczas grania w Republi­ce, zespół nagrał w tym czasie płyty: Siódma Pieczęć, Republi­ka Bez prądu, Republi­ka marzeńMasakra. Leszek grał tam na gitarze basowej i stworzył część reper­tu­aru do albumów Siódma pieczęćRepubli­ka marzeń.

W tym samym czasie grał na gitarze basowej w projek­tach produ­cenc­kich Grzego­rza Ciechow­skie­go jak: debiu­tanc­ki album Justyny Stecz­kow­skiej Dziew­czy­na Szamana, płytę Grzego­rza z Ciechowa Pieją Kury Pieją i muzykę do filmu "Moja Angelika".

W czasie inten­syw­nej pracy z Republi­ką Leszek Biolik współ­pra­co­wał również z innymi artysta­mi. Koncer­to­wał i nagrywał z Robertem Gawliń­skim. W ramach tej współ­pra­cy powstają płyty SoloKwiaty jak relikwie. Nagrał również płytę z artystą jazzowym Krzysz­to­fem Popkiem jako Groovin’ Heads oraz z T.Love płytę Dzieci rewolu­cji. W 1999 roku nagrał i zajął się produk­cją płyty Skórka pomarań­czy Martyny Jakubowicz.

W marcu 2001 roku ukazał się album Fiolka Fiolki Najde­no­wicz, której Leszek Biolik jest współ­kom­po­zy­to­rem, aranże­rem i produ­cen­tem. Płytę nomino­wa­no do Fryde­ry­ka 2001 w sześciu katego­riach. Album otrzymał statu­et­kę w katego­rii "Nowe Brzmienia".

W tym samym roku Leszek Biolik został zapro­szo­ny do skompo­no­wa­nia oprawy dla TVP1, którą nieprze­rwa­nie kompo­no­wał do 2005 roku. Wraz z grafi­kiem Markiem Szwarcem zdobyli nagrody "Złote Orły" oraz I miejsce na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Opraw Telewi­zyj­nych w Moguncji.

Leszek Biolik kompo­no­wał jedno­cze­śnie muzykę do wielu czołówek progra­mów telewi­zyj­nych dla TVP1, TVP2 i TVP3.

W latach 2002-2006 nagrał również płyty Marka Kości­kie­wi­cza Tajem­ni­ce, Stani­sła­wa Sojki Super­no­va, Małgo­rza­ty Kożuchow­skiej Kożuchow­ska w futrze czy zespołu Tam Tam Project Turbo Tłuszcz.

Jako produ­cent muzyczny wydał składan­kę Triangle Project z artysta­mi z całego świata.

Wraz z Leszkiem Kamiń­skim został produ­cen­tem zespołu Negatyw i ich płyty Pamiętaj.

W 2003 roku wypro­du­ko­wał, zaaran­żo­wał i wydał album Marcina Rozynka Księga urodzaju, która w 2003 roku otrzymał Fryde­ry­ka w katego­rii "Wokali­sta roku" i został nomino­wa­ny w siedmiu innych kategoriach.

W 2005 roku wypro­du­ko­wał i nagrał piosenkę Moniki Brodki "Miałeś Być", dzięki której Monika wygrała Festiwal w Opolu oraz dostała Superjedynkę.

Leszek Biolik jest jedno­cze­śnie kompo­zy­to­rem wielu kompo­zy­cji rekla­mo­wych oraz oprawy dźwię­ko­wej Radia PIN.

W 2004 roku skompo­no­wał muzykę do filmu Patrycji Matuszew­skiej Wspólna Europa Kobiet. Wcześniej stworzył muzykę do obrazów "Dziennik Uczuć" i "Gizela żona Górnika" Ewy Sałużan­ki na zamówie­nie TVP.

W 2000 roku skompo­no­wał i nagrał muzykę do spekta­klu "Mały Książę" w reżyse­rii Romana Wiczy dla Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Zreali­zo­wał również projekt muzyczny do filmu Tomasza Niewia­dom­skie­go i Michaela Davida Kennedy’ego "Jedna pasja, dwie wizje".

W 2006 roku Leszek Biolik dołączył do zespołu Wilki i nagrał płytę Obrazki oraz program MTV Unplug­ged. W zespole grał do 2011 roku.

W 2006 roku ukazał się wypro­du­ko­wa­ny i zaaran­żo­wa­ny przez Leszka Biolika album zespołu The Car is on Fire Lakes and Flames. Płyta w tym samym roku otrzy­ma­ła nagrodę Fryderyk w katego­rii "Album Roku – Muzyka Alternatywna".

Latem 2007 roku wraz z Piotrem Stelma­chem i Agniesz­ką Chyliń­ską zasiadł w jury programu telewi­zyj­ne­go MTV Rockuje.

W lipcu 2009 roku Leszek Biolik zagrał gościn­nie partie gitary basowej na albumie Nostal­gia nowojor­skie­go zespołu Gwynble­idd. Płytę wydano w Stanach Zjedno­czo­nych, gdzie zdobyła bardzo pozytyw­ne oceny od krytyków muzycznych.

W tym samym roku Leszek Biolik wypro­du­ko­wał singiel zespołu The Lolli­pops "Good Girl", który wszedł na listę przebo­jów Programu 3 Polskie­go Radia.

W 2010 roku Leszek Biolik pracował wraz z Robertem Gawliń­skim nad jego solowym albumem Kalej­do­skop. Biolik łącznie współ­two­rzył trzy solowe albumy Gawliń­skie­go. Muzycy pracu­ją­cy przy tej płycie, Maciej Gładysz i Andrzej Rajski wraz z Leszkiem Bioli­kiem utworzy­li wkrótce zespół Elements.

Z Małgo­rza­tą Ostrow­ską i Markiem Jackow­skim pracował jako produ­cent i muzyk, nagry­wa­jąc w 2012 roku piosenkę "Po niebie­skim niebie".

Od 2012 roku zasiada w kapitule przyzna­ją­cej Nagrodę Artystycz­ną Miasta Torunia im. Grzego­rza Ciechowskiego.

Podczas sesji z otwartą sceną Leszek nawiązał współ­pra­cę z Misią Furtak, która jako Misia Ff wydała album Epka w paździer­ni­ku 2013 roku. Leszek Biolik został produ­cen­tem tej płyty. Obecnie towarzy­szy jej podczas koncertów.

W listo­pa­dzie 2012 roku wraz z Robertem Tyską założył Fundację otwARTa scena, z którą produ­ku­ją sesje live dla zespołów polskiej sceny nieza­leż­nej. W sesjach wystą­pi­li m.in: Tres.B, Skubas, Ballady i Romanse, Mela Koteluk, We Draw A, Rykarda Parasol, Magni­fi­cent Muttley, Organek, Julia Marcell, Sjón, Coldair, Olivier Haim, Enhanted Hunters, Hokei, Iza Lach, Paula i Karol, Wovoka, Drekoty, L.Stadt, Babu Król, Rebeka, Little White Lies, Eric Shoves Them in his Pocket, Misia Ff czy Soniamiki.

W listo­pa­dzie 2013 roku wypro­du­ko­wał singiel "Little Giant" zespołu Magni­fi­cent Muttley.

Współ­two­rzył i wypro­du­ko­wał muzykę do serialu "Reguły gry" dla telewi­zji TVN. 

W tym samym roku wraz z kolegami z zespołu Republi­ka założył zespół Nowe Sytuacje, z którą ruszyli w trasę po Polsce. Zespo­ło­wi towarzy­szy­li również: Ryszard "Tymon" Tymański, Piotr Rogucki, Jacek Bończyk. Zespół wydał koncer­to­we DVD Nowe Sytuacje LIVE zareje­stro­wa­ny podczas festi­wa­lu w Jaroci­nie w 2014 roku.

W roku 2014 na zlecenie Narodo­we­go Centrum Kultury wypro­du­ko­wał koncer­to­we wersje nagrań z Koncertu Specjal­ne­go Pamięci Grzego­rza Ciechow­skie­go w Toruniu.

W tym samym roku wypro­du­ko­wał również album Nowe konste­la­cje zespołu Drekoty.

W 2014 roku założył studio i firmę produk­cyj­ną Anthill Music Studio, która produ­ku­je nagrania dla otwARTej sceny. Firma wypro­du­ko­wa­ła płytę zespołu Neony Uniform oraz płytę Popołu­dnio­we przejażdż­ki Janusza Radka & The Ants. Na tej ostat­niej Leszek Biolik wystąpił w roli produ­cen­ta muzyka i aranżera.


Dyskografia 46

Republika - Bez prądu

Bez prądu

Republika
Stanisław Soyka - Czas nie czeka na nas

Czas nie czeka na nas

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 507
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Robert Gawliński - Dokąd zmierzamy

Dokąd zmierzamy

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: MJM 420 CDS5
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
T.Love - Dzieci rewolucji 1982 - 92 The Best of T.Love

Dzieci rewolucji 1982 - 92 The Best of T.Love

T.Love
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-076
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
T.Love - Dzieci rewolucji 1982 - 92 The Best of T.Love

Dzieci rewolucji 1982 - 92 The Best of T.Love

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 017
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Fiolka - Dziewczyna Hakera

Dziewczyna Hakera

Fiolka
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: BMGLOC0026
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Magda Femme - Empiryzm

Empiryzm

Magda Femme
Fiolka - Fiolka

Fiolka

Fiolka
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 502207 2
 • EAN: 5099750220726
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Stanisław Soyka - Gdybym…

Gdybym…

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 524
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Fiolka - Głośny śmiech

Głośny śmiech

Fiolka
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 9770
 • EAN: 5099700977014
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Republika - Gramy dalej

Gramy dalej

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 214
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Małgorzata Ostrowska - Gramy!

Gramy!

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJ CD 11370
 • EAN: 5906409113707
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI