Lidia Stanisławska
Muzyk

Biografia

Lidia Stani­sław­ska (ur. 17 paździer­ni­ka 1954 w Szcze­ci­nie) – polska piosen­kar­ka i dziennikarka.

Życiorys

Debiu­to­wa­ła w 1973 na festi­wa­lu kosza­liń­skiej giełdy piosenki, gdzie zajęła pierwsze miejsce.

W 1974 wystą­pi­ła na XII Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, podczas którego zdobyła wyróż­nie­nie śpiewa­jąc na koncer­cie debiu­tan­tów "Mikrofon dla wszyst­kich". Jesienią 1974 rozpo­czę­ła edukację w szkółce piosen­kar­skiej ZAKR, prowa­dzo­nej w warszaw­skiej kawiarni Bristol. Jedno­cze­śnie podjęła studia na wydziale piosen­kar­skim Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej im. Fryde­ry­ka Chopina. W kolej­nych latach aktywnie współ­pra­co­wa­ła i wystę­po­wa­ła z kabare­tem Pod Egidą.

Podczas Koncertu "Debiuty" na XIV Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu w 1976 wokalist­ka otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie za piosenkę Czułość. Utwór "Dzwon znad doliny" z muzyką Leszka Bogda­no­wi­cza dotarł do finału konkursu "Grand Prix de Paris", organi­zo­wa­ne­go w Paryżu dla utalen­to­wa­nych debiu­tan­tów z całej Europy. Kolejny występ piosen­kar­ki na Festi­wa­lu w Opolu miał miejsce podczas XVI edycji imprezy w 1978, gdzie zdobyła II nagrodę za inter­pre­ta­cje utworu Gram w kiepskiej sztuce. W tym samym roku wystą­pi­ła w konkur­sie Sopot Festival 1978, na którym dzięki piosence Gwiazda nad Tobą zajęła trzecie miejsce, tuż za takimi sławami jak Václav Neckář czy Ałła Pugaczo­wa. Po sukcesie utworu Gwiazda nad Tobą Lidia Stani­sław­ska wydała w 1979 swoją debiu­tanc­ką płytę o takim samym tytule. W między­cza­sie wokalist­ka nagrała wokalizy do filmów Palace Hotel oraz Wesela nie będzie. Lata 80. i 90. to okres koncer­tów piosen­kar­ki w całej Europie, dzięki którym stała się rozpo­zna­wal­na m.in. w Czecho­sło­wa­cji, Bułgarii czy byłej Niemiec­kiej Republi­ce Demokra­tycz­nej. W 2001 piosen­kar­ka wydała swoją drugą płytę zatytu­ło­wa­ną Inna twarz.

Od 2007 wystę­pu­je w spekta­klu Kobiety w sytuacji krytycz­nej w Teatrze "Polonia" w Warszawie.

Autorka dwóch książek z anegdo­ta­mi polskie­go środo­wi­ska artystycz­ne­go, zatytu­ło­wa­nych "Gwiazdy w anegdo­cie" (cz I i II). W 2012 artystka wydała książkę autobio­gra­ficz­ną Jak nie zrobić kariery czyli potyczki z show-biznesem.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI