Łukasz "Shiva" Wójcicki
Muzyk

Biografia

Robert Jaworski (ur. 3 maja 1975 w Turku) - polski muzyk folkowy, autor tekstów, lider zespołów Żywiołak i Roberta Delira & Kompany. W przeszło­ści członek takich formacji jak Kapela ze Wsi Warszawa, Detona­cja, The Irish Connec­tions, Ceol oraz Ich Trole.

Jaworski w swoich projek­tach sięga po różne instru­men­ty dawne takie jak lira korbowa, gęśle gdańskie, drumla bądź też ich współ­cze­sne rekon­struk­cje. Gra również na skrzyp­cach i altówce, często również prakty­ku­je śpiew gardłowy. Muzyk słynie z nowocze­sne­go spojrze­nia na dawne legendy i zwyczaje, które stara się przeło­żyć na współ­cze­sny język muzyczny i literac­ki. Prócz przera­bia­nia standar­dów muzyki dawnej, Jaworski kompo­nu­je również autor­skie utwory w oparciu o dawne podania i tradycje (min. utwory Żywiołak czy Epopeja Wandal­ska z Nowej Ex-Tradycji czy też Zabobon z EP Roberto Delira & Kompany o tym samym tytule). W licznych wywia­dach muzyk przyzna­je się do dużej fascy­na­cji folkiem skandy­naw­skim, a w szcze­gól­no­ści takimi zespo­ła­mi jak Hednin­gar­na, Hoven Droven oraz Gjallan­horn a także muzyką punkrockową.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI