Maciej Cierliński
Muzyk

Biografia

Maciej Cierliń­ski – polski muzyk-ekspe­ry­men­ta­li­sta grający głównie na lirze korbowej, również na Oud, Barbat, sitarze oraz dudukach. Lider projektu muzycz­ne­go Maćko Korba, współ­twór­ca, wraz z Tomaszem Zygmon­tem, projektu Lirnicy XXI w.. Współ­za­ło­ży­ciel zespołów Yerba Mater, Stara Lipa. Członek zespołu Sláinte!, Tołhaje i Village Kollektiv.

W swojej karierze współ­pra­co­wał z wieloma czoło­wy­mi przed­sta­wi­cie­la­mi kultury alter­na­tyw­nej. W 2006 roku zapro­szo­ny został do współ­pra­cy z Tony Gatlifem (reżysera filmów Latcho Drom, Vengo, Exils) przy premie­rze filmu "Transyl­wa­nia". Uczest­ni­czył w wielu projek­tach muzycz­nych i teatral­nych (Makata, Studnia O), od lat, wspólnie z Casimi­rem Potom­skim oraz Anną Abramo­wicz prowadzi warsz­ta­ty muzyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży. 

Stały współ­pra­cow­nik zespołów Kapela ze Wsi Warszawa, Eternal Tear, Swoją Drogą Trio. W sierpniu 2007, u boku Masala Sound System, wystąpił w Kostrzy­nie nad Odrą podczas XIII Przystan­ku Woodstock. Gościn­nie wziął również udział w odbywa­ją­cym się w Teatrze Roma koncer­cie zespołu rocko­we­go Hey.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI