Maciej Muraszko
Muzyk

Biografia

Maciej Muraszko (ur. 8 grudnia 1967 w Poznaniu) – polski muzyk, kompo­zy­tor, aranżer i producent.

Życiorys

Absol­went Akademii Muzycz­nej w Poznaniu. Ma w swoim dorobku współ­pra­cę z wieloma artysta­mi, m.in. z Marylą Rodowicz, Zbignie­wem Górnym, Ryszar­dem Rynkow­skim, Mieczy­sła­wem Szcze­śnia­kiem, Maciejem Maleń­czu­kiem, Zbignie­wem Wodeckim, Rudi Schuber­tem, Piotrem Gąsow­skim, Krzesi­mi­rem Dębskim, Kevinem Davisem oraz Nippim Noyą. Współ­pra­co­wał z Poznań­ską Orkie­strą Rozryw­ko­wą Polskie­go Radia I Telewi­zji, Filhar­mo­nią Poznań­ską oraz Filhar­mo­nią Narodową. 

Syn Janusza Muraszko - kompo­zy­to­ra, aranżera, pianisty, akompa­nia­to­ra, szefa muzycz­ne­go Studenc­kie­go Teatru Nurt w Poznaniu, kierow­ni­ka artystycz­ne­go Zespołu Estra­do­we­go Wojsk Lotni­czych i Obrony Powietrz­nej Eskadra, który współ­pra­co­wał z Aliną Janowską, Marią Koterb­ską, Zbignie­wem Kurty­czem, Emilem Karewi­czem oraz Alicją Majewską.

Twórczość

 • Twórca muzyki do filmów dokumen­tal­nych (m.in. "Wracając do Marka" – dokument o Marku Hłasce) i rekla­mo­wych (laureat nagrody TYTANA) oraz muzyki filmowej i teatral­nej (m.in. "Pinokio", "Król Ubu", "Toksyny") oraz współ­cze­snej (m.in. Warszaw­ska Jesień, Tryptyk "Wierchy" na siedem­dzie­się­ciu perku­si­stów, organy i chór wykonany w Poznaniu, Genewie i w Barcelonie). 
 • Założy­ciel wielu formacji muzycz­nych, m.in. Kwartetu A2 z Krzysz­to­fem Majchrza­kiem, zespołu Los Locos, fm mooraho oraz Psychodancing. 
 • Produ­cent muzyczny m.in. wszyst­kich płyt wydanych wspólnie przez Macieja Maleń­czu­ka i zespół Psycho­dan­cing. Za płytę "Tęczowa swasta" otrzymał nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii "Album Roku Elektronika".
 • Produ­cent muzyczny płyty "Cudowny świat" dedyko­wa­nej polskie­mu kardio­chi­rur­go­wi Zbignie­wo­wi Relidze, w nagraniu której udział wzięli wybitni polscy wykonaw­cy (m.in. Stani­sła­wa Celińska, Małgo­rza­ta Walewska, Zbigniew Kurtycz, Stani­sław Sojka, Mietek Szcze­śniak) z towarzy­sze­niem Filhar­mo­nii Zabrzańskiej. 
 • Pomysło­daw­ca, produ­cent i kompo­zy­tor albumów Stani­sła­wy Celińskiej: 
 • "Atramen­to­wa" (status podwój­nej platyny), za którą otrzymał nomina­cję do Fryde­ry­ka w katego­rii "Album Roku Pop".
 • "Atramen­to­wa - Suple­ment" (status platyny) 
 • "Świątecznie…"(status złotej płyty). Wszyst­kie trzy płyty Stani­sła­wy Celiń­skiej znalazły się w pierw­szej pięćdzie­siąt­ce najle­piej sprze­da­ją­cych się płyt w roku 2016. 25 maja 2018 odbyła się premiera kolejnej płyty duetu Muraszko-Celińska zatytu­ło­wa­nej "Malinowa", która w paździer­ni­ku tego samego roku zdobyła status złotej płyty, w marcu 2019 Fryde­ry­ka w katego­rii "Album Roku Muzyka Poetycka", a w czerwcu podczas 56. Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu status platy­no­wej płyty.
 • Współ­au­tor koncep­cji płyty "Jarzynki i przyja­cie­le", która została wydana w maju 2016 roku (napisał muzykę, współ­two­rzył teksty, a także zrobił aranża­cje utworów oraz uczest­ni­czył w nagra­niach jako multiinstrumentalista). 
 • Produ­cent solowej płyty Maryli Rodowicz "Ach świecie" (status Złotej Płyty)".
 • Kompo­zy­tor suity z okazji 250 lat Andry­cho­wa - "Andry­chów, dzieje tkane nutami" oraz kierow­nik muzyczny widowi­ska estra­do­we­go z udziałem gwiazd polskiej estrady (Stani­sła­wa Celińska, Kasia Kowalska, Krzysz­tof Cugowski, Stachur­sky, Monika Kuszyń­ska, Stani­sław Sojka).
 • Współ­pro­du­cent i współ­kom­po­zy­tor płyty "Ida-prosta historia"
 • Kompo­zy­tor utworu orato­ryj­ne­go "List do przyja­cie­la" na podsta­wie sonetu Karola Wojtyły oraz muzyki do pasto­ra­łek - prapre­mie­ra podczas koncertu z okazji 700-lecia Inwałdu z udziałem takich gwiazd, jak: Daniel Olbrych­ski, Hanna Banaszak, Kasia Kowalska i Małgo­rza­ta Ostrowska
 • Kompo­zy­tor "Modlitwy o pokój" do słów Stani­sła­wy Celiń­skiej - premiera podczas "Koncertu dla Niepod­le­głej" na PGE Stadio­nie Narodo­wym 10 listo­pa­da 2018.
 • Kompo­zy­tor muzyki do pierw­sze­go muzycz­ne­go wykona­nia "Inwoka­cji" Adama Mickie­wi­cza, które miało premierę na koncer­cie 2 czerwca z okazji 40 rocznicy pielgrzym­ki Jana Pawła do Polski.
 • Produ­cent muzyczny płyty Małgo­rza­ty Ostrow­skiej "Na świecie nie ma pustych miejsc", aranżer oraz kompo­zy­tor sześciu utworów na płycie.
 • Nagrody

 • 2007: Nagroda publicz­no­ści "Jańcio Wodnik" na XIV Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Sztuki Filmowej "Prowin­cjo­na­lia 2007". za muzykę do filmu W. Saniew­skie­go "Bezmiar Sprawiedliwości" .
 • 2019: "Fryderyk" za płytę "Malinowa" w katego­rii "Album Roku Muzyka Poetycka" (statu­et­ki otrzy­ma­li Stani­sła­wa Celińska jako wykonaw­czy­ni i Maciej Muraszko jako produ­cent i kompozytor).

 • Dyskografia 17

  Maryla Rodowicz - Ach świecie...

  Ach świecie...

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88985451632
  • EAN: 0889854516321
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: super jewel box
  Maryla Rodowicz - Ach świecie...

  Ach świecie...

  Maryla Rodowicz
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88985451641
  • EAN: 0889854516413
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2017
  Yugopolis - Bez prądu

  Bez prądu

  Yugopolis
  • Wytwórnia: T1-Teraz
  • Numer katalogowy: 375 614 7
  • EAN: 0602537561476
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Yugopolis - Bez prądu

  Bez prądu

  Yugopolis
  • Wytwórnia: T1-Teraz
  • Numer katalogowy: 375 613 6
  • EAN: 0602537561360
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Maleńczuk - Koncerty w Trójce

  Koncerty w Trójce

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Polskie Radio
  • Numer katalogowy: PRCD 1568 - 1569
  • EAN: 5907812245689
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Małgorzata Ostrowska - Na świecie nie ma pustych miejsc

  Na świecie nie ma pustych miejsc

  Małgorzata Ostrowska
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5903111493462
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: czerwona okładka
  Małgorzata Ostrowska - Piękna Pani Meluzyna

  Piękna Pani Meluzyna

  Małgorzata Ostrowska
  • Wytwórnia: Polskie Radio Lublin
  • Numer katalogowy: 12
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2021
  • Opakowanie: digipack
  Maleńczuk - Polskie przeboje

  Polskie przeboje

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9 57275 6
  • EAN: 0190295727567
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Maleńczuk - Psychocountry

  Psychocountry

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 5053105285051
  • EAN: 5053105285051
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Maleńczuk - Psychocountry

  Psychocountry

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 5053105518456
  • EAN: 5053105518456
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Maleńczuk - Psychodancing

  Psychodancing

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 5186-51645-2
  • EAN: 5051865164524
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Maleńczuk - Psychodancing Live

  Psychodancing Live

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 5052498066452
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Maleńczuk - Psychodancing vol. 2

  Psychodancing vol. 2

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 5186-56588-5
  • EAN: 5051865658856
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Maleńczuk - Single 2008 - 2012

  Single 2008 - 2012

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9 56318 5
  • EAN: 0190295631857
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Maleńczuk - Tęczowa swasta

  Tęczowa swasta

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88875028212
  • EAN: 0888750282125
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  Maleńczuk - The Best Of

  The Best Of

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9 55312 3
  • EAN: 0190295531232
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Maleńczuk - Wysocki Maleńczuka

  Wysocki Maleńczuka

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 5052498582150
  • EAN: 5052498582150
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI