Maciej Radziejewski
Muzyk

Biografia

Maciej Radzie­jew­ski (ur. 9 paździer­ni­ka 1951 w Katowi­cach) – gitarzy­sta bluesowy, kompo­zy­tor wywodzą­cy się ze śląskie­go środo­wi­ska muzycznego.

W połowie lat sześć­dzie­sią­tych zaczynał w amator­skich zespo­łach muzycz­nych jako gitarzy­sta basowy. W większo­ści tych grup grał z Irene­uszem Dudkiem. Przez miesiąc zastę­po­wał Józefa Skrzeka we wczesnym wciele­niu grupy SBB .

Pod koniec 1972 roku był jednym ze współ­za­ło­ży­cie­li grupy Krzak, której pierwszy skład poza nim tworzyli: Jacek Gazda (gitara basowa), Jan Błędow­ski (skrzypce) i Wojciech Grabiń­ski (perkusja). Jest autorem pierw­szych utworów zespołu tj.: Pierwsza próba, Kalej­do­skopKrzak (wizytów­ka grupy).

Muzycy wystą­pi­li na Musico­ra­mie PSJ w Opolu i Śląskich Konfron­ta­cjach Muzycz­nych, gdzie zdobyli I nagrodę.

W 1973 roku wraz z kolegami (Krzak zawiesił działal­ność w lipcu 1973) towarzy­szył Czesła­wo­wi Nieme­no­wi. Współ­pra­ca z artystą trwała z przerwa­mi do roku 1979. W tym czasie Radzie­jew­ski dłużej lub krócej współ­pra­co­wał z grupami: En Face, Apoka­lip­sa (współ­za­ło­ży­ciel zespołu), Breakout, Kwadrat, Irjan, z Krystyną Prońko i jej zespołem Prońko Band, w później­szym okresie m.in. z Urszulą Dudziak, Józefem Skrze­kiem, Dudkiem, Romanem Wojcie­chow­skim, Jerzym Kawalcem.

W 1981 roku wyjechał do Stanów Zjedno­czo­nych. Przez pierwsze cztery lata mieszkał w Oklaho­mie. Tam poznał Jamiego Oldakera, perku­si­stę grupy Erica Claptona. Dzięki jego pomocy trafił do studia Epic-CBS w Nowym Jorku do którego się przepro­wa­dził. W klubach blueso­wych wystę­po­wał z takimi legen­da­mi jak: Earl May, 75-letni basista znany z zespołu Johna Coltrane’a, pianista Bob Gady, Big Jack Johnson, Ernie Williams z zespołu B.B. Kinga, Sweet Georgia Brown (nagrał z nią album koncer­to­wy ). W swoim dorobku ma pięć płyt (Milky Way, Songs for Poland, Urban Express, składan­ka Summer Cooler oraz płyta pianisty Chrisa Spendla pt. Spendel) przy których pracował z Michałem Urbania­kiem jako gitarzy­sta, klawi­szo­wiec, aranżer i kompo­zy­tor u boku takich gigantów fusion i jazzu jak m.in. Bill Evans, Randy Brecker, Anthony Jackson, Steve Khan, Lenny White, Victor Bailey, czy Steve Gadd. Skrzypek zainte­re­so­wał go zasto­so­wa­niem kompu­te­rów w muzyce, czego dosko­na­łym przykła­dem jest utwór gitarzy­sty pt. ''Emigrant's Song (In memory of Nesuhi Ertegun) z płyty Urbania­ka Songs For Poland. Muzyk na ponad pięć lat odłożył gitarę i zajął się pracą we własnym studiu nagra­nio­wym. Do swojego koron­ne­go instru­men­tu powrócił na początku lat dziewięć­dzie­sią­tych, podczas koncertu SBB na Manhat­ta­nie, gdzie pojawił się jako support z własnym zespołem. 8 maja 1993 roku wystąpił w Town Hall Theater z Czesła­wem Niemenem na koncer­cie z okazji trzydzie­sto­le­cia jego pracy artystycz­nej (Niemen on Brodway). W Nowym Jorku Radzie­jew­ski współ­pra­cu­je z jazzowym sakso­fo­ni­stą Krzysz­to­fem Medyną (także muzyk towarzy­szą­cy Nieme­no­wi w Town Hall Theater). Gitarzy­sta spora­dycz­nie pojawia się na koncer­tach w Polsce (m.in. Olsztyń­skie Noce Bluesowe, Rawa Blues – z zespołem Easy Rider).

W 2000 roku dwukrot­nie koncer­to­wał w chorzow­skiej Leśni­czów­ce. Jeden z tych występów dokumen­tu­je płyta z serii Leszek Winder przed­sta­wia, Live in Leśni­czów­ka. W 2008 dokonał muzycz­nej obróbki materia­łu płyty Krzaka pt. Extrim, a także pojawił się z tą grupą na scenie XI Festi­wa­lu Muzycz­ne­go im. Ryszarda Riedla w Chorzo­wie (24-25 VII 2009). W styczniu 2011 roku wystąpił w klubie Beka'' w Kaliszu z zespołem Smokestack.


Dyskografia 6

Niemen - Kattorna / Pamflet na ludzkość

Kattorna / Pamflet na ludzkość

Niemen
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1228 - 1229
 • EAN: 5907812242282
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
Leszek Winder - Live in Leśniczówka

Live in Leśniczówka

Leszek Winder
Niemen - N. AE. Idée fixe

N. AE. Idée fixe

Niemen
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
 • Numer katalogowy: SX 1570/71 + SN 0770
 • Nośnik: 2LP+SP
 • Data wydania: 1978
 • Opakowanie: gatefold
Niemen - Sen srebrny Salomei

Sen srebrny Salomei

Niemen
Jerzy Grunwald & En Face - Sennym świtem

Sennym świtem

Jerzy Grunwald & En Face
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1209
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1975
Niemen - Польша (Polsza)

Польша (Polsza)

Niemen
 • Wytwórnia: Miełodia (USSR)
 • Numer katalogowy: G 92-07628/1-1
 • Nośnik: FLEX
 • Data wydania: 1979
 • Opakowanie: książka z płytą
 • Dodatkowa informacja: Płyta z gazetą "Krugozor"

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI