Magdalena Piskorczyk
Muzyk

Biografia

Magda Piskor­czyk – polska wokalist­ka i instru­men­ta­list­ka. Gra na gitarach: akustycz­nej, elektrycz­nej i basowej, a także na instru­men­tach perku­syj­nych. Wykonuje głównie muzykę zakorze­nio­ną w tradycji afroame­ry­kań­skiej i afrykań­skiej. Aranżuje i kompo­nu­je, była gościem festi­wa­li między­na­ro­do­wych m.in. na Tajwanie, w Niemczech, Szwecji, Norwegii, Anglii, na Węgrzech i we Francji. Człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Prowadzi warsz­ta­ty muzyczne według własnego programu autor­skie­go, między innymi w ramach Bluesa nad Bobrem. Efektem takich warsz­ta­tów w warszaw­skim OKO jest wydana w 2012 roku płyta Magda Piskor­czyk Masterc­lass.

Magda Piskor­czyk to autorka płyty studyj­nej Blues Travel­ling nagranej z udziałem Michała Urbania­ka, albumu Magda Live z zapisem akustycz­ne­go koncertu z Radia Gdańsk, płyty Live at Satyr­blu­es nagranej ze Slidin' Slimem ze Szwecji, podwój­ne­go albumu Afro Groove upamięt­nia­ją­ce­go trasę koncer­to­wą z Billy Gibsonem z Memphis oraz płyty studyj­nej z muzyką gospel: Mahalia. Albumy Magda Live, Afro GrooveMahalia otrzy­ma­ły nomina­cję do Nagrody Fryderyk w katego­rii Album Roku Blues.

Dwukrot­na półfi­na­list­ka między­na­ro­do­we­go konkursu blueso­we­go: Inter­na­tio­nal Blues Challen­ge w Memphis, USA. Siedmio­krot­nie wybie­ra­na Wokalist­ką Roku (2003, 2004, 2006, 2009, 2011, 2012 i 2013) przez czytel­ni­ków kwartal­ni­ka Twój Blues. W maju 2008 roku Magda Piskor­czyk, jako jedna z dwóch pierw­szych wykonaw­ców, odcisnę­ła swą dłoń w Alei Gwiazd Polskie­go Bluesa w Sławie koło Zielonej Góry. Często określa­na jako "czarny głos w białym kostiu­mie" po zawie­ra­ją­cej takie określe­nie recenzji koncertu we Francji ("Brillan­te chanteu­se a la voix noire et au costume blanc")

Magda Piskor­czyk współ­pra­cu­je, nagrywa bądź wystę­pu­je też z innymi zespo­ła­mi, m.in. Blues Flowers, Enger­ling i Konoba. Wystę­po­wa­ła z wieloma znanymi muzykami, m.in. z Wojcie­chem Karola­kiem, Leszkiem Winderem, Jerzym Styczyń­skim, Leszkiem Cichoń­skim oraz Bobem Margo­li­nem, Billy Gibsonem, Seckou Keitą, Ritą Engeda­len, Bobem Brozma­nem, Gregiem Szłap­czyń­skim i Slidin' Slimem.

Muzyka

Muzyka Magdy Piskor­czyk to przygo­to­wy­wa­ne przez nią aranża­cje standar­dów soulo­wych, blueso­wych, funko­wych, rocko­wych, jazzo­wych i muzyki gospel oraz jej własne kompo­zy­cje inspi­ro­wa­ne tymi nurtami.

Jan Chojnac­ki stwier­dził, że "jej muzyka jest orygi­nal­na, ale nie udziw­nio­na, wierna korze­niom, a jedno­cze­śnie współ­cze­sna, bardzo oszczęd­na w formie i pełna emocji".

Gospel to jedna z najwięk­szych muzycz­nych miłości Magdy Piskor­czyk. Spośród wykonaw­ców tego gatunku Magda najbar­dziej ceni twórczość Mahalii Jackson. Odrębne koncerty prezen­tu­ją­ce standar­dy gospel artystka przed­sta­wi­ła w Polsce, w Niemczech, na Węgrzech, w Anglii (na festi­wa­lu City Sings Gospel w Liver­po­olu) i we Francji (na festi­wa­lu Blues Sur Seine).

Magda Piskor­czyk jest mocno zainte­re­so­wa­na muzyką etniczną z różnych stron świata, którą również coraz częściej włącza do reper­tu­aru. Śpiewa głównie po angiel­sku, czasami po polsku, ale także w innych językach, np. hiszpań­skim, kreol­skim czy afrykań­skich: Bambara i Tamaszek.

Życiorys

Magda Piskor­czyk śpiewała regular­nie już we wczesnym dzieciń­stwie. W muzycz­nym poszu­ki­wa­niu znalazła się na krótko w reper­tu­arze rockowym, by ostatecz­nie stwier­dzić, że najle­piej czuje się w bliskim korzeni akustycz­nym graniu blueso­wym, muzyce gospel, jazzie i gatun­kach pokrew­nych..

W 2001 zadebiu­to­wa­ła na konkur­sie festi­wa­lu Jesień z Bluesem w Białym­sto­ku, gdzie z zespołem Sexy Mama została laure­at­ką Pierw­szej Nagrody. Rok później, także w Białym­sto­ku, rozpo­czę­ła karierę solową. Współ­two­rzy­ła trio Terra­pla­ne, wystę­po­wa­ła w duetach z Michałem Kiela­kiem (harmo­nij­ka), Arkadiu­szem Osenkow­skim (saksofon), Markiem Kapłonem (gitara), Olą Siemie­niuk (gitara) i Karolina Koriat (wokal). W 2003 na płycie Spoko Wodza grupy Blues Flowers ukazał się utwór Nie będę grzeczną dziew­czyn­ką, popular­nie zwany Odlotów­ką, napisany przez Jaromie­go. W 2003 i 2005 wystą­pi­ła na Dużej Scenie Festi­wa­lu Rawa Blues.

Została wybrana Wokalist­ką Roku 2003, a potem także 2004, 2006, 2009, 2011, 2012 i 2013 w ankiecie czytel­ni­ków kwartal­ni­ka Twój Blues.

W 2004 Piskor­czyk została przyjęta do udziału w najwięk­szym między­na­ro­do­wym konkur­sie bluesa Inter­na­tio­nal Blues Challen­ge 2005 w Memphis. Rev. Rabia z Berkeley, amery­kań­ska śpiewacz­ka bluesowa, tak napisała o artystce na swej stronie inter­ne­to­wej: Najwięk­sze z ostat­nich odkryć w aktywnym i ekscy­tu­ją­cym polskim bluesie. (…) Ta dziew­czy­na musi naprawdę kochać bluesa. Tak młoda i ze Wschod­niej Europy! Dosko­na­ła! Ona jest lepsza niż wielu amery­kań­skich śpiewa­ków blueso­wych!.

W 2005 nakładem wydaw­nic­twa MTJ ukazała się studyjna płyta zatytu­ło­wa­na Blues Travel­ling nagrana przy współ­udzia­le kompo­zy­to­ra jazzo­we­go Michała Urbania­ka (który przyjął zapro­sze­nie, będąc pod wraże­niem, jak sam stwier­dził, jej bestial­skiej prawdzi­wo­ści) i przyja­ciół. Od 2005 roku regular­nie wystę­pu­je z własnym zespołem.

W 2005 Magdę Piskor­czyk powtór­nie zakwa­li­fi­ko­wa­no do udziału w konkur­sie IBC, gdzie ponownie dotarła do półfi­na­łu. Vicky i Joe Price (Finali­ści konkursu) na stronie inter­ne­to­wej napisano: Widzie­li­śmy mnóstwo fanta­stycz­nych wykonaw­ców, ale naszą faworyt­ką jest Magda Piskor­czyk z Polski. Magda ma "niebie­ski ogień" w swojej duszy i potra­fi­ła dzielić ten ogień ze słucha­cza­mi. Opinie jurorów:

 • Dobra energia. Radość. Dobry wokal. Duża umiejęt­ność angażo­wa­nia publicz­no­ści – Bonnie Tallmaw
 • Bardzo wciąga­ją­cy występ. Podoba mi się sposób, w jaki angażu­jesz publicz­ność w swój występ. Świetne brzmie­nie – śmiałe, odważne, energicz­ne i z charak­te­rem – to jest to! Tak właśnie według mnie powinien brzmieć blues! Dobry dobór reper­tu­aru w Twoim secie! Bardzo dobrze! Szybko, wolno, wesoło, smutno. Dzięki temu Twój występ to znako­mi­ty show! – Mark Loft
 • Twój Muddy Water Blues był znako­mi­ty! Zapamię­tam go na długo! Świetnie! – John Pfeiffer.
 • W 2007 rozpo­czę­ła prace nad specjal­nym progra­mem zatytu­ło­wa­nym W hołdzie Mahalii Jackson, zawie­ra­ją­cym inter­pre­ta­cje utworów znanych z płyt Królowej Muzyki Gospel.

  W marcu 2008 nakładem wydaw­nic­twa Artgraff ukazała się pierwsza koncer­to­wa płyta Piskor­czyk zatytu­ło­wa­na Magda Live z zapisem akustycz­ne­go koncertu z RGstudia Radia Gdańsk. W nagraniu uczest­ni­czył zespół Magdy w składzie: Aleksan­dra Siemie­niuk, Arkadiusz Osenkow­ski, Roman Ziobro, Maksy­mi­lian Ziobro. Płyta zawiera 13 utworów i multi­me­dia, m.in. 15-minutowy film wideo z zareje­stro­wa­ne­go koncertu. Rok później płyta otrzy­ma­ła nomina­cję do nagrody Fryderyk w katego­rii Album Roku – Blues.

  W maju 2008, w czasie festi­wa­lu Las, Woda & Blues, w miejsco­wo­ści Sława koło Zielonej Góry odsło­nię­ta została pierwsza w Polsce Aleja Gwiazd Bluesa z gwiaz­da­mi: Magdy Piskor­czyk, Tadeusza Nalepy i Sławka Wierz­chol­skie­go. W czasie tej uroczy­sto­ści Piskor­czyk i Wierz­chow­ski odcisnę­li swe dłonie.

  W 2009 artystka została zapro­szo­na do między­na­ro­do­we­go zespołu Konoba, wykonu­ją­ce­go trady­cyj­ną muzykę Afryki Zachod­niej. W grupie tej śpiewała, grała na gitarze basowej i akustycz­nej oraz na instru­men­tach perku­syj­nych. Współ­pra­ca trwała do roku 2012.

  Wiosną 2010 Piskor­czyk odbyła pierwsze tournée po Skandy­na­wii. W połowie 2010 ukazała się płyta nagrana rok wcześniej w Tarno­brze­gu ze Szwedz­kim wokali­stą, gitarzy­stą i kompo­zy­to­rem Slidin’ Slimem, zatytu­ło­wa­na Live at Satyr­blu­es. Na płycie tej usłyszeć można też Aleksan­drę Siemie­niuk (gitary) i Grzego­rza Zawiliń­skie­go (perkusja i instru­men­ty perku­syj­ne), którzy wówczas stano­wi­li trzon Magdy zespołu.

  W marcu 2011 artystka wystą­pi­ła w Oslo i Notodden w Norwegii, zapro­szo­na między innymi przez tamtej­szą wokalist­kę Ritę Engeda­len. Repre­zen­to­wa­ła firmę Hohner na targach Musik­mes­se we Frank­fur­cie. Utwór I’d Rather Go Blind znalazł się na dwóch kompi­la­cjach wydanych w Singa­pu­rze i Malezji. W ciągu kilku­na­stu miesięcy wydaw­nic­two EQU Music z Singa­pu­ru wydało jeszcze 6 składa­nek z utworami wykony­wa­ny­mi przez polską wokalist­kę: Darkness on the Delta, Tempta­tion, Work SongI’ve Got The Blues And I Can’t Be Satys­fied. Brytyj­ski magazyn Blues Matters opubli­ko­wał wywiad z Piskor­czyk, przepro­wa­dzo­ny przez muzyka Briana Kramera.

  26 paździer­ni­ka 2011 uczciła stulecie urodzin Mahalii Jackson specjal­nym koncer­tem w warszaw­skim Palla­dium. Magdzie Piskor­czyk towarzy­szył jej zespół (Aleksan­dra Siemie­niuk, Roman Ziobro, Jacek Cichocki, Marcin Jahr, Adam Rozenman), chór Gospel Band kiero­wa­ny przez Magda­le­nę Supeł oraz – jako gość specjal­ny – Wojciech Karolak, wirtuoz organów Hammonda. Kolejne koncerty w hołdzie Mahalii Jackson odbyły się m.in. w Filhar­mo­nii Gdańskiej, Auli Audyto­rium Maximum UJ w Krakowie, Forum Synagoga w Ostrowie Wielko­pol­skim, na X Opole Gospel Festival w Filhar­mo­nii Opolskiej i w Iławie na festi­wa­lu Złota Tarka.

  Jesienią 2011 Magda Piskor­czyk wydała dwie nowe płyty: studyjny album gospel Mahalia przygo­to­wa­ny w hołdzie Mahalii Jackson oraz podwójny album Afro Groove prezen­tu­ją­cy zapis koncertu nagra­ne­go z Billy Gibsonem – wirtu­ozem harmo­nij­ki z Memphis, laure­atem Blues Award. Materiał na tym wydaw­nic­twie to połącze­nie muzyki o korze­niach afroame­ry­kań­skich (soul, blues, jazz, funk) z rytmami i melodia­mi etnicz­ny­mi, zwłasz­cza zachod­nio-afrykań­ski­mi. Na płycie tej Piskor­czyk (wokal, gitara akustycz­na i basowa, aranża­cje), towarzy­szą: Billy Gibson (harmo­nij­ka i wokal) oraz zespół Magdy w składzie: Aleksan­dra Siemie­niuk (gitara dobro i elektrycz­na), Marcin Jahr (perkusja) i Adam Rozenman (perku­sjo­na­lia). Pod koniec roku płyta ukazała się także w Japonii. W 2012 Afro Groove zostało wybrane Koncer­to­wym albumem roku 2011 w ankiecie portalu wasser​-prawda​.de zarówno przez Inter­nau­tów, jak i redakcję magazynu. Obie płyty wydane w 2011 roku, czyli Afro GrooveMahalia otrzy­ma­ły nomina­cję do Nagrody Fryderyk 2012.

  Jesienią 2012 dała serię koncer­tów na Tajwanie, gdzie wystą­pi­ła między innymi na festi­wa­lu 9 Blues Bash w Tajpej, zapro­szo­na przez tamtej­sze stowa­rzy­sze­nie bluesowe. Portal Polska ma sens opubli­ko­wał obszerny tekst na temat Magdy Piskor­czyk, zatytu­ło­wa­ny: Polka, która czuje bluesa

  W latach 2011-2012 udzie­la­ła się też jako instruk­tor na autor­skich warsz­ta­tach muzycz­nych Magda Piskor­czyk Masterc­lass w Ośrodku Kultury Ochota w Warsza­wie. Ich owocem jest nagrana w studio OKO i wydana w 2012 roku płyta Magda Piskor­czyk Masterc­lass. Magda była nie tylko pomysło­daw­cą całości zajęć i koncep­cji płyty, ale też jej produ­cen­tem muzycz­nym, reali­za­tor­ką dźwięku i miksu. Płyta prezen­tu­je 11 bardzo różnych styli­stycz­nie utworów wybra­nych wraz z nią przez uczest­ni­ków zajęć. Od 2012 uczy też w swojej klasie według własnego programu autor­skie­go w ramach Bluesa nad Bobrem w Kliczkowie.

  W grudniu 2012, na festi­wa­lu Jesień z Bluesem w Białym­sto­ku, obcho­dzi­ła 10-lecie kariery solowej.

  Od 2014 pełni funkcję Dyrek­to­ra Artystycz­ne­go warsz­ta­tów Blues nad Bobrem.

  Zespół

  Magda Piskor­czyk (wokal, aranża­cje, kompo­zy­cje, gitara akustycz­na, elektrycz­na i basowa oraz instru­men­ty perku­syj­ne) wystę­pu­je z zespołem w składzie:

 • Aleksan­dra Siemie­niuk – gitara dobro, akustycz­na i elektryczna;
 • Bartosz Kazek – perkusja;
 • Skład posze­rzo­ny i projekty specjal­ne, np. gospel:

 • Stani­sław Witta – pianino, organy Hammonda;
 • Jacek Cichocki – forte­pian, organy Hammonda;
 • Roman Ziobro – kontra­bas, gitara basowa;
 • Marcin Jahr – perkusja;
 • Bogumił Romanow­ski – perkusja;
 • Wcześniej­si człon­ko­wie zespołu:

 • Adam Rozenman – instru­men­ty perkusyjne;
 • Grzegorz Zawiliń­ski – perkusja i instru­men­ty perkusyjne;
 • Arkadiusz Osenkow­ski – saksofon;
 • Maksy­mi­lian Ziobro – perkusja
 • Festiwale międzynarodowe

  Magda Piskor­czyk była gościem wielu między­na­ro­do­wych festi­wa­li, między innymi:

 • Blue Wave Festival, Rugia, Niemcy (2014)
 • Vienna Blues Spring Festival, Austria (2014)
 • Chemnit­zer Stadt­fest, Chemnitz, Niemcy (2013)
 • Bluesovy Podzimek, Holešov, Czechy (2013)
 • Prerov Jazz Festival, Prerov, Czechy (2009, 2013)
 • Southern Rock and Blues Festival, Kolin, Czechy (2013)
 • Old Jazz Meeting, Złota Tarka, Iława (2013)
 • Głogow­skie Spotka­nia Jazzowe, Głogów (2013)
 • Toruń Blues Meeting, Toruń (2013)
 • Chemnit­zer Blues Festival, Niemcy (2013)
 • Blues Bash, Tajpej, Tajwan (2012)
 • Blues au chateau Festival, La Cheze, Francja (2012)
 • Piknik Country, Dąbrowa Górnicza (2012)
 • Blues­fest Eutin/​Bluesbaltica Festival, Eutin, Niemcy (2011)
 • Suwałki Blues Festival, Suwałki (2011)
 • Plus Tennis Music Festival, Szczecin (2010)
 • Dusty Road Blues Festival, Tidaholm, Szwecja (2010)
 • Bluescamp Festival, Fredrik­stad, Norwegia (2010)
 • Harmo­ni­ca Bridge, Toruń i Bydgoszcz (2010)
 • Satyr­blu­es, Tarno­brzeg (2003, 2009, 2010)
 • Trossin­ger Blues Fabrik, Trossin­gen, Niemcy (2009)
 • City Sings Gospel, Liver­po­ol, UK (2008)
 • Biesz­czadz­kie Anioły, Dołżyca (2008)
 • Bluestra­cje (Blues Top), Chorzów i Zakopane (2007)
 • Blues Goes East, Karls­ru­he, Niemcy (2007)
 • Bluez­z­fest, Bułgaria (2006)
 • Blues Sur Seine, Francja (2006)
 • Jimiway Blues Festiwal, Ostrów Wielko­pol­ski (2002, 2006)
 • Resona­tor Festival, Sulingen, Niemcy (2005, 2006)
 • Dobro­fest, Trnava, Słowacja (2005)
 • Potsdam Blues­fe­sti­val, Niemcy (2004)
 • Berlin Blues­fe­sti­val, Niemcy (2004)
 • Blues Alive, Šumperk, Czechy (2002)

 • Dyskografia 5

  Blues Flowers - Bluesmenty

  Bluesmenty

  Blues Flowers
  • Wytwórnia: Flower Records
  • Numer katalogowy: FCD 007
  • EAN: 5904259359665
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Blues Flowers - Cieszymy się jak dzieci

  Cieszymy się jak dzieci

  Blues Flowers
  • Wytwórnia: Flower Records
  • Numer katalogowy: FCDRS 010
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Blues Flowers - Nie będę grzeczna dziewczynką

  Nie będę grzeczna dziewczynką

  Blues Flowers
  • Wytwórnia: Flower Records
  • Numer katalogowy: FCDRS 008
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Blues Flowers - Smacznego!

  Smacznego!

  Blues Flowers
  • Wytwórnia: Flower Records
  • Numer katalogowy: FCD 013
  • EAN: 5905912554267
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Blues Flowers - Spoko Wodza

  Spoko Wodza

  Blues Flowers
  • Wytwórnia: Flower Records
  • Numer katalogowy: FCD 003
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI