Majka Jeżowska
Muzyk

Biografia

Maj­ka Jeżow­ska, właśc. Maria Zofia Jeżow­ska (ur. 25 maja 1960 w Nowym Sączu) – pol­ska pio­sen­kar­ka, kom­po­zy­tor­ka, sce­na­rzyst­ka i reży­ser­ka. Amba­sa­dor­ka dobrej woli UNICEF.

Wykształcenie

Jest absol­went­ką II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Marii Konop­nic­kiej w Nowym Sączu. Ukoń­czy­ła stu­dia na Wydzia­le Muzy­ki Roz­ryw­ko­wej Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach pod kie­run­kiem Kry­sty­ny Proń­ko.

Kariera zawodowa

W 1978 zdo­by­ła nagro­dę ZAKR‑u na Festi­wa­lu Pio­sen­ki Radziec­kiej w Zie­lo­nej Górze. W 1979 uczest­ni­czy­ła z pio­sen­ką “Nut­ka w nut­kę” w kon­kur­sie “Pre­mier” na 17. Kra­jo­wym Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu, na któ­rym otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie za “inte­re­su­ją­cą inter­pre­ta­cję wyko­ny­wa­nych pio­se­nek”. Po tym suk­ce­sie wyda­ła debiu­tanc­ki album stu­dyj­ny, zaty­tu­ło­wa­ny Jadę w świat. Pły­tę pro­mo­wa­ła sin­gla­mi “Od rana mam dobry humor”, “Jadę w świat” i “Naj­pięk­niej­sza w kla­sie”, któ­re sta­ły się prze­bo­ja­mi. W 1980 uczest­ni­czy­ła w kon­kur­sie “Pre­mier” w ramach 18. KFPP w Opo­lu, gdzie otrzy­ma­ła trze­cią nagro­dę za pio­sen­kę “Reg­gae o pierw­szych wyna­laz­cach”.

W 1981 wyje­cha­ła do Sta­nów Zjed­no­czo­nych, zamiesz­ku­jąc w Chi­ca­go. Była woka­list­ką zespo­łu Heat N Serve. W 1984 nagra­ła pio­sen­kę “Rats on a Bud­get”, do któ­rej wide­oklip wygrał mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal tele­dy­sków nisko­bu­dże­to­wych w Saint-Tro­pez, a następ­nie był emi­to­wa­ny w ame­ry­kań­skiej tele­wi­zji muzycz­nej MTV. Rów­nież w 1984 wyko­rzy­sta­ła tekst Agniesz­ki Osiec­kiej, A ja wolę moją mamę, do któ­re­go skom­po­no­wa­ła muzy­kę i nagra­ła pio­sen­kę pod tym samym tytu­łem dla III Pro­gra­mu Pol­skie­go Radia. Pio­sen­ka ta uzy­ska­ła dużą popu­lar­ność, któ­ra skło­ni­ła ją do wyda­nia całej pły­ty pod tym samym tytu­łem. Album oka­zał się suk­ce­sem komer­cyj­nym, roz­cho­dząc się w nakła­dzie ponad 50 tys. egzem­pla­rzy. Na kan­wie pły­ty powstał też musi­cal pod tym samym tytu­łem, do któ­re­go libret­to napi­sał Jacek Cygan. Kon­ty­nu­owa­ła współ­pra­cę z Cyga­nem, pro­mu­jąc wie­le dzie­cię­cych i mło­dzie­żo­wych gwiaz­dek, takich jak Kasia i Mag­da Fron­czew­skie, Krzysz­tof Ant­ko­wiak, Anna Jur­kszto­wicz czy Papa Dan­ce.

W 1987 zdo­by­ła na kon­cer­cie “Pre­mier” pod­czas 24. KFPP w Opo­lu, gdzie zdo­by­ła pierw­szą nagro­dę za pio­sen­kę “Cze­ka­my na wyrok”, zaśpie­wa­ną w trio z Kry­sty­ną Proń­ko i Pio­trem Szul­cem. Rów­nież w 1987 wyda­ła dru­gi album stu­dyj­ny pt. Wibra­cje. W 1988 ponow­nie zdo­by­ła pierw­szą nagro­dę pod­czas opol­skie­go kon­cer­tu “Pre­mier”, tym razem za solo­we wyko­na­nie pio­sen­ki “Edek”. W 1988 za dzia­łal­ność i twór­czość estra­do­wą zosta­ła otrzy­ma­ła Nagro­dę Arty­stycz­ną Mło­dych im. Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go.

W latach 90. kil­ka razy pro­wa­dzi­ła wła­sny show na Pik­ni­ku Coun­try w Mrą­go­wie. Wyko­ny­wa­ła pio­sen­ki skom­po­no­wa­ne przez Krze­si­mi­ra Dęb­skie­go w fil­mach Juliu­sza Machul­skie­go King­sajzDeja vu. Jej pio­sen­ka “Kolor ser­ca” pro­mo­wa­ła w 1993 akcję Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Rów­nież w 1993 powró­ci­ła na sta­łe do Pol­ski. W 1994 zało­ży­ła wła­sne przed­się­bior­stwo fono­gra­ficz­ne JA MAJKA Music, w ramach któ­re­go wyda­ła kil­ka­na­ście swo­ich płyt z muzy­ką dla dzie­ci, a tak­że zor­ga­ni­zo­wa­ła kil­ka tysię­cy wła­snych kon­cer­tów oraz róż­ne­go rodza­ju imprez dla dzie­ci i rodzin.

W 2008 pro­wa­dzi­ła pro­gram dla dzie­ci w TV Puls Sin­ga Din­ga. 8 wrze­śnia 2019 zasia­dła w jury pierw­sze­go pół­fi­na­łu pro­gra­mu TVP2 Szan­sa na suk­ces, wyła­nia­ją­ce­go repre­zen­tan­ta Pol­ski w 17. Kon­kur­sie Pio­sen­ki Euro­wi­zji dla Dzie­ci odby­wa­ją­cym się w Gli­wi­cach.

Charakterystyka muzyczna

W począt­ko­wych latach karie­ry nagry­wa­ła głów­nie pio­sen­ki popo­we. Z cza­sem zaję­ła się kom­po­no­wa­niem i wyko­ny­wa­niem rów­nież pio­se­nek skie­ro­wa­nych do dzie­ci. Jak stwier­dzi­ła w jed­nym z wywia­dów pra­so­wych, inspi­ra­cją dla twór­czo­ści dla dzie­ci sta­ła się “chęć nagra­nia pio­sen­ki dla swo­je­go syna”, a szu­ka­jąc w archi­wach zorien­to­wa­ła się, że pol­ska twór­czość pio­sen­kar­ska dla dzie­ci jest “bar­dzo ubo­ga i niskiej jako­ści”.

Życie prywatne

Pierw­szym mężem artyst­ki był muzyk Janusz Koman. Mają syna Woj­cie­cha. W 1982 poślu­bi­ła gita­rzy­stę Toma Loga­na.

Nale­ży do gro­na kawa­le­rów Orde­ru Uśmie­chu. Od 2003 jest amba­sa­dor­ką dobrej woli UNICEF. W 2007 zosta­ła amba­sa­dor­ką orga­ni­za­cji Polish Ame­ri­can Youth w Chi­ca­go.

Single na “Liście Przebojów Trójki”


Dyskografia 9

Stan Borys - ...Piszę pamiętnik artysty - hańba temu, kto o tym źle myśli! Wiersze C.K. Norwida
Wieko - Czarodziejski winyl

Czarodziejski winyl

Wieko
 • Wytwórnia: Wieko
 • Numer katalogowy: W 001 16
 • EAN: 5907996081301
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: gatefold
Stan Borys - Gwiazdy polskiej piosenki

Gwiazdy polskiej piosenki

Stan Borys
 • Wytwórnia: Polska The Times
 • Numer katalogowy: 977189831531634
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Stanisław Soyka - Matko, która nas znasz...

Matko, która nas znasz...

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Helicon
 • Numer katalogowy: HR 1009
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1982
 • Opakowanie: gatefold
Jacek Skubikowski - Papuga - Gaduła

Papuga - Gaduła

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10965
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Zawsze tam gdzie ty
Jacek Skubikowski - Papuga Gaduła / Samośpiew - Teleranek

Papuga Gaduła / Samośpiew - Teleranek

Jacek Skubikowski
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP-038
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Stan Borys - Spacer dziką plażą

Spacer dziką plażą

Stan Borys
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10335
 • EAN: 5906409103357
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Sztywny Pal Azji - Szukam nowego siebie

Szukam nowego siebie

Sztywny Pal Azji
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 11323
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Stan Borys - The Best

The Best

Stan Borys
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 90167
 • EAN: 5906409901670
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: metal box

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI