Małgorzata “Tekla” Tekiel
Muzyk

Biografia

Mał­go­rza­ta “Tekla” Tekiel (ur. 9 kwiet­nia 1972) – pol­ska gita­rzyst­ka baso­wa.

Począt­ko­wo zwią­za­na była z zespo­łem Będzie Dobrze zało­żo­nym na prze­ło­mie lat 1989 — 90 w Ząb­ko­wi­cach Ślą­skich, zwy­cięz­cy prze­glą­du Moko­tow­ska Jesień Muzycz­na 93. Z zespo­łem nagra­ła dwie pły­ty, pierw­szą wyda­ną w 1994 roku pt. Human Ener­gy i dru­gą wyda­ną rok póź­niej pt. Open Your Mind. W 1999 roku, trzy lata po roz­wią­za­niu gru­py Będzie Dobrze, roz­po­czę­ła współ­pra­cę z zespo­łem Püdel­si. Owo­cem tej współ­pra­cy była wyda­na w 1999 roku pły­ta Psy­cho­pop. Po odej­ściu w 2001 roku, basist­ka uczest­ni­czy­ła w nagra­niu solo­wej pły­ty Macie­ja Maleń­czu­ka pod tytu­łem Ande La More, któ­ra uka­za­ła się w 2002 roku. Od 2004 roku współ­two­rzy­ła gru­pę Soomo­od łączą­cą folk arab­ski, muzy­kę gita­ro­wą i elek­tro­ni­kę. Mają na kon­cie jed­ną, wyda­ną w 2007 roku, pły­tę zaty­tu­ło­wa­ną Soomo­od oraz gościn­ne nagra­nia na jubi­le­uszo­wej pły­cie Mar­ty­ny Jaku­bo­wicz pt. Te 30. uro­dzi­ny. Gra­ła z Pati YangSzu­mem. Jest kom­po­zy­tor­ką pio­se­nek i muzy­ki do spek­ta­kli teatral­nych i fil­mów doku­men­tal­nych.

Pozostała twórczość

 • 2005 muzy­ka do spek­ta­klu “Ody­se­ja 2” (Teatr im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza Czę­sto­cho­wa)
 • 2008 muzy­ka do spek­ta­klu “Kształt rze­czy” (Teatr Ślą­ski im. S. Wyspiań­skie­go w Kato­wi­cach)
 • 2011 muzy­ka do fil­mu “Księ­życ to Żyd” (wraz z zespo­łem “Yoda”)
 • 2013 muzy­ka do fil­mu “Spo­sób na kry­zys“
 • 2013 muzy­ka i pio­sen­ki do spek­ta­klu „Maja­kow­ski – Reak­ty­wa­cja” (Teatr Powszech­ny w Rado­miu)
 • 2015 muzy­ka do spek­ta­klu “Baroc­co”
 • 2017 pio­sen­ki do spek­ta­klu “W 8 dni dooko­ła świa­ta” w reż. Andrze­ja Sadow­skie­go (Teatr Powszech­ny w Rado­miu)

 • Dyskografia 6

  Martyna Jakubowicz - 30-te urodziny

  30-te urodziny

  Martyna Jakubowicz
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: K0355-RPK
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  52UM - 52UM

  52UM

  52UM
  Maleńczuk - Ande La More

  Ande La More

  Maleńczuk
  • Wytwórnia: Noff Records
  • Numer katalogowy: NOFF 002C
  • EAN: 5099750602720
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: digipack
  Czarne Korki - La la la

  La la la

  Czarne Korki
  Püdelsi - Psychopop

  Psychopop

  Püdelsi
  • Wytwórnia: SP Records
  • Numer katalogowy: SP 59/99
  • EAN: 5908294610217
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Soomood - Soomood

  Soomood

  Soomood
  • Wytwórnia: Karrot Kommando
  • Numer katalogowy: KK 17
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI