Marcelina Stoszek
Muzyk

Biografia

Mar­ce­li­na Maria Sto­szek (ur. 8 kwiet­nia 1986 w Cie­szy­nie) – pol­ska pio­sen­kar­ka, autor­ka tek­stów i kom­po­zy­tor­ka.

Wczesne lata

Pocho­dzi z Cie­szy­na, pierw­sze lata twór­czo­ści spę­dzi­ła we Wro­cła­wiu. Jest absol­went­ką woka­li­sty­ki na wydzia­le jaz­zu Aka­de­mii Muzycz­nej w Kato­wi­cach w kla­sie Rena­ty Danel. Współ­pra­co­wa­ła z taki­mi muzy­ka­mi jak m.in.: Dawid Kor­ba­czyń­ski, Nata­lia Gro­siak, Robert Jar­mu­żek, Jan Smo­czyń­ski, Robert Cichy, Mar­cin Uła­now­ski, Andrzej Smo­lik, Kamil Barań­ski.

Kariera

Zade­biu­to­wa­ła z autor­skim mate­ria­łem w 2007 roku. W 2008 roku wraz z gru­pą Marii­ja (Dawid Kor­ba­czyń­ski, Robert Jar­mu­żek, Piotr Mazu­rek, Michał Maliń­ski) zdo­by­ła trze­cie miej­sce w pro­gra­mie TV4 Nowa Gene­ra­cja. W tym samym roku bra­ła rów­nież udział w kon­cer­tach pro­jek­tu Faj­fy z jaz­zem, a w 2009 roku w bene­fi­sie Sła­wo­mi­ra Idzia­ka. Dosta­ła się do fina­łu kon­kur­su Coke Live Fresh Noise 2009. Jej pio­sen­ka “The­re­’s No One” zosta­ła wyda­na na czte­rech kom­pi­la­cjach, m.in. kom­pi­la­cji wro­cław­skie­go Radia RAM – RAM Café 2 Loun­ge & Chil­lo­ut, któ­ra osią­gnę­ła sta­tus zło­tej pły­ty w prze­cią­gu dwóch tygo­dni od pre­mie­ry.

22 mar­ca 2011 roku wyda­ła debiu­tanc­ki album stu­dyj­ny, zaty­tu­ło­wa­ny po pro­stu Mar­ce­li­na, któ­ry został wypro­du­ko­wa­ny przez zespół June (Jan Smo­czyń­ski, Robert Cichy, Krzysz­tof Pacan). Pły­ta pro­mo­wa­na była przez sin­gle “Tat­ku” oraz “Nie chcę już”, do któ­rych zosta­ły nakrę­co­ne tele­dy­ski. Utwór “Moty­le”, pocho­dzą­cy z pły­ty, został wyko­rzy­sta­ny w rekla­mie spo­łecz­nej w Rosji i emi­to­wa­ny w tam­tej­szej tele­wi­zji publicz­nej. 28 kwiet­nia poda­no infor­ma­cję o wystę­pie pio­sen­kar­ki na Open’er Festi­val.

W 2012 roku otrzy­ma­ła m.in. nomi­na­cję do Fry­de­ry­ków (w kate­go­rii “Debiut roku”), a tak­że nomi­na­cję do Nagro­dy WARTO “Gaze­ty Wybor­czej”. W tym samym roku poja­wi­ła się na pły­cie June, obok takich arty­stów, jak m.in. Kata­rzy­na Nosow­ska, Aga Zary­an, Ania Dąbrow­ska, Mika Urba­niak czy Urszu­la Dudziak. We wrze­śniu 2012 uka­za­ła się pły­ta stu­dyj­na zespo­łu Hap­py­sad z gościn­nym udzia­łem Mar­ce­li­ny. Jesie­nią pio­sen­kar­ka odby­ła tra­sę z zespo­łem jako gość spe­cjal­ny ich kon­cer­tu. W listo­pa­dzie 2012 roku utwór Mar­ce­li­ny “Wroc­lo­ve” jed­no­gło­śnie został wybra­ny hym­nem mia­sta Wro­cław w ogło­szo­nym kon­kur­sie Kawa­łek Wro­cła­wia (zajął pierw­sze miej­sce spo­śród ponad 200 zgło­szeń). W grud­niu pre­mie­rę mia­ła EP-ka zaty­tu­ło­wa­na Zni­kam (pro­duk­cja: June). EP-ka uka­za­ła się w for­mie trzech wydań cyfro­wych, dostęp­nych w dwóch wybra­nych ser­wi­sach: Deezer i WiMP oraz w skle­pie iTu­nes.

Rok 2013 roz­po­czął się od nomi­na­cji Mar­ce­li­ny do nagro­dy “Czło­wiek roku Wro­cła­wia” (pod patro­na­tem pre­zy­den­ta Wro­cła­wia Rafa­ła Dut­kie­wi­cza). W mar­cu pio­sen­kar­ka zagra­ła kon­cer­ty w Pary­żu, któ­rym part­ne­ro­wał Insty­tut Pol­ski. W maju zna­la­zła się wśród arty­stek (m.in. Kasia Male­jo­nek, Hali­na Mlyn­ko­va, Kasia Kowal­ska, Mari­ka) udzie­la­ją­cych się w pro­jek­cie “Pan­ny wyklę­te”. Mar­ce­li­na napi­sa­ła tekst do utwo­rów “On nie zapo­mni” oraz “Pra­wem wil­ka”. Pły­ta, zaty­tu­ło­wa­na Pan­ny wyklę­te, zosta­ła wyda­na we wrze­śniu 2013 roku i jest jed­nym z przed­się­wzięć pro­jek­tu Rok Żoł­nie­rzy Wyklę­tych, reali­zo­wa­ne­go przez Fun­da­cję Nie­pod­le­gło­ści wraz z IPN i Fun­da­cją Ośrod­ka KARTA.

8 paź­dzier­ni­ka 2013 roku mia­ła pre­mie­rę dru­ga autor­ska pły­ta Mar­ce­li­ny, zaty­tu­ło­wa­na Wscho­dy Zacho­dy, utrzy­ma­na w kli­ma­cie alter­na­tyw­ne­go popu, do któ­rej tytu­ło­wy tele­dysk zre­ali­zo­wa­no w Maro­ku. Mar­ce­li­na była autor­ką i współ­kom­po­zy­tor­ką wszyst­kich pio­se­nek (z wyjąt­kiem jed­nej), a tak­że autor­ką gra­fi­ki albu­mu. Na począt­ku lute­go pre­mie­rę miał dru­gi ofi­cjal­ny sin­giel Mar­ce­li­ny “Kar­me­lo­ve”, na któ­rym gościn­nie zaśpie­wał Piotr Roguc­ki.

Wraz z pol­ską fir­mą Słoń Tor­bal­ski, pro­du­ku­ją­cą toreb­ki z natu­ral­nych skór, stwo­rzy­ła kolek­cję tore­bek oraz ple­ca­ków Sloń by Mar­ce­li­na.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI