Marcelina Stoszek
Muzyk

Biografia

Marce­li­na Maria Stoszek (ur. 8 kwietnia 1986 w Cieszy­nie) – polska piosen­kar­ka, autorka tekstów i kompozytorka.

Wczesne lata

Pochodzi z Cieszyna, pierwsze lata twórczo­ści spędziła we Wrocła­wiu. Jest absol­went­ką wokali­sty­ki na wydziale jazzu Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach w klasie Renaty Danel. Współ­pra­co­wa­ła z takimi muzykami jak m.in.: Dawid Korba­czyń­ski, Natalia Grosiak, Robert Jarmużek, Jan Smoczyń­ski, Robert Cichy, Marcin Ułanow­ski, Andrzej Smolik, Kamil Barański.

Kariera

Zadebiu­to­wa­ła z autor­skim materia­łem w 2007 roku. W 2008 roku wraz z grupą Mariija (Dawid Korba­czyń­ski, Robert Jarmużek, Piotr Mazurek, Michał Maliński) zdobyła trzecie miejsce w progra­mie TV4 Nowa Genera­cja. W tym samym roku brała również udział w koncer­tach projektu Fajfy z jazzem, a w 2009 roku w benefi­sie Sławo­mi­ra Idziaka. Dostała się do finału konkursu Coke Live Fresh Noise 2009. Jej piosenka "There's No One" została wydana na czterech kompi­la­cjach, m.in. kompi­la­cji wrocław­skie­go Radia RAM – RAM Café 2 Lounge & Chillout, która osiągnę­ła status złotej płyty w przecią­gu dwóch tygodni od premiery.

22 marca 2011 roku wydała debiu­tanc­ki album studyjny, zatytu­ło­wa­ny po prostu Marce­li­na, który został wypro­du­ko­wa­ny przez zespół June (Jan Smoczyń­ski, Robert Cichy, Krzysz­tof Pacan). Płyta promo­wa­na była przez single "Tatku" oraz "Nie chcę już", do których zostały nakrę­co­ne teledy­ski. Utwór "Motyle", pocho­dzą­cy z płyty, został wykorzy­sta­ny w reklamie społecz­nej w Rosji i emito­wa­ny w tamtej­szej telewi­zji publicz­nej. 28 kwietnia podano infor­ma­cję o występie piosen­kar­ki na Open’er Festival.

W 2012 roku otrzy­ma­ła m.in. nomina­cję do Fryde­ry­ków (w katego­rii "Debiut roku"), a także nomina­cję do Nagrody WARTO "Gazety Wybor­czej". W tym samym roku pojawiła się na płycie June, obok takich artystów, jak m.in. Katarzy­na Nosowska, Aga Zaryan, Ania Dąbrow­ska, Mika Urbaniak czy Urszula Dudziak. We wrześniu 2012 ukazała się płyta studyjna zespołu Happysad z gościn­nym udziałem Marce­li­ny. Jesienią piosen­kar­ka odbyła trasę z zespołem jako gość specjal­ny ich koncertu. W listo­pa­dzie 2012 roku utwór Marce­li­ny "Wroclove" jedno­gło­śnie został wybrany hymnem miasta Wrocław w ogłoszo­nym konkur­sie Kawałek Wrocła­wia (zajął pierwsze miejsce spośród ponad 200 zgłoszeń). W grudniu premierę miała EP-ka zatytu­ło­wa­na Znikam (produk­cja: June). EP-ka ukazała się w formie trzech wydań cyfro­wych, dostęp­nych w dwóch wybra­nych serwi­sach: Deezer i WiMP oraz w sklepie iTunes.

Rok 2013 rozpo­czął się od nomina­cji Marce­li­ny do nagrody "Człowiek roku Wrocła­wia" (pod patro­na­tem prezy­den­ta Wrocła­wia Rafała Dutkie­wi­cza). W marcu piosen­kar­ka zagrała koncerty w Paryżu, którym partne­ro­wał Instytut Polski. W maju znalazła się wśród artystek (m.in. Kasia Malejo­nek, Halina Mlynkova, Kasia Kowalska, Marika) udzie­la­ją­cych się w projek­cie "Panny wyklęte". Marce­li­na napisała tekst do utworów "On nie zapomni" oraz "Prawem wilka". Płyta, zatytu­ło­wa­na Panny wyklęte, została wydana we wrześniu 2013 roku i jest jednym z przed­się­wzięć projektu Rok Żołnie­rzy Wyklę­tych, reali­zo­wa­ne­go przez Fundację Niepod­le­gło­ści wraz z IPN i Fundacją Ośrodka KARTA.

8 paździer­ni­ka 2013 roku miała premierę druga autorska płyta Marce­li­ny, zatytu­ło­wa­na Wschody Zachody, utrzy­ma­na w klimacie alter­na­tyw­ne­go popu, do której tytułowy teledysk zreali­zo­wa­no w Maroku. Marce­li­na była autorką i współ­kom­po­zy­tor­ką wszyst­kich piosenek (z wyjąt­kiem jednej), a także autorką grafiki albumu. Na początku lutego premierę miał drugi oficjal­ny singiel Marce­li­ny "Karme­lo­ve", na którym gościn­nie zaśpie­wał Piotr Rogucki.

Wraz z polską firmą Słoń Torbal­ski, produ­ku­ją­cą torebki z natural­nych skór, stworzy­ła kolekcję torebek oraz plecaków Sloń by Marce­li­na.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI