Marcin Jacobson
Muzyk

Biografia

Mar­cin Jacob­son (ur. 8 stycz­nia 1950 w Gdy­ni) – pol­ski mana­ger, pro­du­cent i wydaw­ca muzycz­ny.

Życiorys

W 1970 r. debiu­to­wał jako didżej w pierw­szej pol­skiej dys­ko­te­ce Musi­co­ra­ma w Sopo­cie. Był kie­row­ni­kiem Akcji Lato (Gdańsk 1977), pro­gra­mu pro­mu­ją­ce­go mło­de pol­skie zespo­ły roc­ko­we. Współ­twór­ca ruchu Muzy­ka Mło­dej Gene­ra­cji (1978).

Współ­or­ga­ni­za­tor festi­wa­li: Pomor­ska Jesień Jaz­zo­wa i Jazz Jan­tar, Mię­dzy­na­ro­do­we Kon­fron­ta­cje Muzycz­ne Pop Ses­sion w Sopo­cie (1978–1981) i Festi­wa­lu w Jaro­ci­nie (1980). Dyrek­tor pro­gra­mo­wy festi­wa­lu w Jaro­ci­nie (1987).

Dyrek­tor, a następ­nie redak­tor naczel­ny Radia BIELSKO w Biel­sku-Bia­łej (1996–1998). Pre­zes oraz A&R Sce­ny FM w Kra­ko­wie (1998–2001). Współ­or­ga­ni­za­tor kon­cer­tów m.in. Tiny Tur­ner, Jana Gar­bar­ka, Joe Zawi­nu­la, Paco de Lucíi, Davi­da Mur­ray, Til­la Bro­en­ne­ra, Pete­ra Beet­sa i Can­dy Dul­fer, a tak­że Festi­wa­li Pio­sen­ki w Sopo­cie (1989–1991), Opo­lu (1988) oraz Biel­skiej Zadym­ki Jaz­zo­wej (2002–2004).

Pro­wa­dził wie­le kon­cer­tów jaz­zo­wych (Jazz nad Odrą, Jazz Jan­tar, Pomor­ska Jesień Jaz­zo­wa) i roc­ko­wych (Pop Ses­sion, John May­all, Suzi Quatro) w cha­rak­te­rze kon­fe­ran­sje­ra.

Publi­ko­wał tek­sty o muzy­ce w perio­dy­kach: “Jazz”, “Jazz Forum”, “Maga­zyn Muzycz­ny”, “War­saw Voice”, “Tygo­dnik Kul­tu­ral­ny”, “Czas”, “Sce­na”, “Machi­na”.

We współ­pra­cy z Metal Mind Pro­duc­tions, zapo­cząt­ko­wał serię wydaw­ni­czą wyko­naw­ców, któ­rzy w latach 80. nie docze­ka­li się wyda­nia płyt – Cytrus, Ogród Wyobraź­ni, Art Rock, Mie­tek Blu­es Band, Imma­nu­el. Dopro­wa­dził rów­nież do wyda­nia reedy­cji wszyst­kich nagrań grup Krzak i TSA.

Współ­pra­co­wał m.in. z zespo­ła­mi TSA, Krzak, SBB, Aku­rat, Psio Crew. Współ­twór­ca suk­ce­su m.in. gru­py Dżem i Mar­ty­ny Jaku­bo­wicz.

Obec­nie pro­wa­dzi agen­cję kon­cer­to­wą, jest mana­ge­rem m.in. pia­ni­sty jaz­zo­we­go Sław­ka Jaskuł­ke i legen­dar­nej for­ma­cji String Con­nec­tion.

Jest współ­or­ga­ni­za­to­rem i byłym gra­czem Biel­skiej Ligi Koszy­ków­ki (dru­ga co do wiel­ko­ści ama­tor­ska liga koszy­ków­ki w Pol­sce).

Żona­ty, ma czwo­ro dzie­ci.

Zarządzanie

 • Aku­rat (2006–2007)
 • Anthi­mos Apo­sto­lis Trio (2002–2003)
 • Anti­qu­in­tet (1978–1980)
 • Basz­ta (1976–1978)
 • Czer­wie (od 2009)
 • Dżem (1985–1990)
 • Gru­be Ryby (2008–2009)
 • Mar­ty­na Jaku­bo­wicz (1983–1984 i 1986–1991)
 • Bar­ba­ra Kowal­ska Moore (1978–1979)
 • Krzak (1981–1983 i 2002–2003)
 • Por­ter Band (2001)
 • Pro­le­ta­ry­at (2006–2008)
 • Psio Crew (2008–2009)
 • Sła­wek Jaskuł­ke (od 2008)
 • String Con­nec­tion (od 2009)
 • TSA (2003–2007)
 • WU-HAE (2006–2009)
 • Wybrane wydawnictwa płytowe

 • Sła­wek Jaskuł­ke, Hong Kong — pro­duk­cja (2008)
 • Gru­be Ryby, Gru­be Ryby — redak­cja (2007)
 • Aku­rat, Fan­ta­sma­go­rie — pro­duk­cja (2006)
 • Beets Peter, Plays Cho­pin — reali­za­cja (2006)
 • Kasa Cho­rych, Live — a&r, redak­cja, wybór nagrań (2006)
 • TSA, 1981 — a&r, redak­cja (2004)
 • Aku­rat, Poma­rań­cza — a&r, pro­duk­cja (2000)
 • Chłop­cy z Pla­cu Bro­ni, Pol­ska — a&r, pro­duk­cja (2000)
 • Por­ter Band, Elec­tric — a&r, pro­duk­cja (2000)
 • VOO VOO, Małe Wu Wu — a&r, pro­duk­cja (reedy­cja 2000)
 • Cree, Cree — a&r, pro­duk­cja (2000)
 • Ossian, Księ­ga Desz­czu — a&r, pro­duk­cja, redak­cja (reedy­cja 1999)
 • Róż­ni Wyko­naw­cy, Ska­za­ni Na Blu­esa — a&r, pro­duk­cja, redak­cja, wybór nagrań (1994)
 • Jaku­bo­wicz Mar­ty­na, Total — a&r, pro­duk­cja, redak­cja, wybór nagrań (1991)
 • Dżem, Najem­nik — a&r, pro­duk­cja, redak­cja (1989)
 • Dżem, Abso­lu­te­ly Live — a&r, pro­duk­cja, redak­cja (1986)
 • Dżem, Cegła — a&r, pro­duk­cja, redak­cja (1985)
 • Krzak, ”Krza­k’i — a&r, pro­duk­cja, redak­cja (1983)
 • Inne wydawnictwa

 • Jacek Awa­ku­mow­ski, Muzy­ka Mło­dej Gene­ra­cji (1978 – 1982) – pomysł i redak­cja (2009)
 • Marek A. Kjazz – redak­cja (2009)
 • Mar­cin Jacob­son, Rol­ling Sto­nes – War­sza­wa ’67 (2013)
 • Marek Kare­wicz, Mar­cin Jacob­son BIG BEAT”, wyd. Sine Qua Non, 2014

 • Dyskografia 7

  Recydywa - Kansas City

  Kansas City

  Recydywa
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-658
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1987
  Recydywa - Live In Concert Rura 86 / Równowaga strachu / 2 ostatnie piosenki

  Live In Concert Rura 86 / Równowaga strachu / 2 ostatnie piosenki

  Recydywa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0419
  • EAN: 5907785027589
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Tadeusz Nalepa - Numero Uno

  Numero Uno

  Tadeusz Nalepa
  Krzak - Paczka +

  Paczka +

  Krzak
  Dżem - The Band Plays On...

  The Band Plays On...

  Dżem
  • Wytwórnia: Poljazz
  • Numer katalogowy: K - PSJ 029
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1989
  Dżem - Tzw. Przeboje całkiem Live

  Tzw. Przeboje całkiem Live

  Dżem
  Dżem - Zemsta nietoperzy

  Zemsta nietoperzy

  Dżem
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0043
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1987

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI