Marcin Kydryński
Muzyk

Biografia

Marcin Krzysz­tof Kydryń­ski (ur. 24 maja 1968 w Warsza­wie) – polski dzien­ni­karz muzyczny, kompo­zy­tor, autor tekstów, produ­cent, podróż­nik i fotograf.

Życiorys

Syn Lucjana Kydryń­skie­go i Haliny Kunic­kiej. Jest absol­wen­tem Wydziału Wiedzy o Teatrze warszaw­skiej PWST.

W latach 1989–2007 w radiowej Trójce prowa­dził nocne audycje jazzowe (Trzy kwadran­se jazzu, Około północy), w których bardzo często gościły nagrania Stinga, Pata Metheny’ego i Richarda Bony. Na antenie tej samej rozgło­śni prowa­dził w latach 2001–2020 audycję Siesta. Był człon­kiem Akademii Muzycz­nej Trójki. Zrezy­gno­wał z pracy w progra­mie Trzecim Polskie­go Radia w maju 2020 w reakcji na wydarze­nia związane z 1998 notowa­niem Listy przebo­jów. Od 12 lipca 2020 prowadzi w inter­ne­to­wym Radiu Nowy Świat audycję analo­gicz­ną do trójko­wej Siesty, zatytu­ło­wa­ną Pora Siesty.

W latach 1995–1998 był dyrek­to­rem artystycz­nym festi­wa­lu Jazz Jamboree. Obecnie jest dyrek­to­rem artystycz­nym Siesta Festival.

Od 2005 przez pewien czas prowa­dził w TVP program Około północy, w którym prezen­to­wał muzykę jazzową. Tytuł nawią­zu­je do audycji radiowej o tej samej nazwie, prowa­dzo­nej kiedyś przez Kydryń­skie­go w radiowej Trójce, do pór ich nadawa­nia oraz do standar­du 'Round Midnight napisa­ne­go przez Thelo­nio­usa Monka. Pierwszy odcinek został wyemi­to­wa­ny 1 paździer­ni­ka o 23:57.

Jest współ­au­to­rem tekstów i muzyki części piosenek z reper­tu­aru Anny Marii Jopek. Jest także współ­pro­du­cen­tem muzycz­nym kilku jej płyt, w tym Upojenia (wyd. 2002, wspólny album Anny Marii Jopek i Pata Metheny’ego) oraz ID (wyd. 2007), które w Polsce uzyskały status platy­no­wych. Jest autorem serii wydawa­nych od 2005 roku albumów kompi­la­cyj­nych Siesta, z których pięć – Siesta 4 (2009), Siesta 5 (2010), Siesta 7 (2012), Siesta 8 (2013, platyna w 2016) i Siesta X (2015) – uzyskało w Polsce status platynowych.

Fotogra­fo­wa­nia uczył się od Tomasza Tomaszew­skie­go. Z aparatem odwie­dził Zanzibar, Etiopię, Kenię, Sudan i afrykań­skie pustynie. Łącznie spędził w Afryce około 10 lat. Owocem tych podróży jest album fotogra­ficz­ny Pod słońce, za który w 2000 otrzymał nagrodę Arkadego Fiedlera, a także książka Chwila przed zmierz­chem. Jest pierw­szym polskim fotogra­fem, który miał własny reportaż z między­na­ro­do­wą okładką w National Geographic.

Jest mężem Anny Marii Jopek, ojcem Francisz­ka i Stanisława.

Nagrody i odznaczenia

 • We wrześniu 2008 Prezy­dent Portu­ga­lii odzna­czył go Orderem Zasługi IV Klasy.
 • 25 kwietnia 2014, podczas oficjal­nej inaugu­ra­cji czwartej edycji Siesta Festival, Prezy­dent Miasta Gdańska Paweł Adamo­wicz wręczył Marci­no­wi Kydryń­skie­mu – świętu­ją­ce­mu wówczas 25-lecie pracy w Progra­mie III Polskie­go Radia – Nagrodę Kultu­ral­ną Miasta Gdańska. W uzasad­nie­niu podano: "z okazji 25-lecia obecno­ści na antenie radiowej Trójki, a w szcze­gól­no­ści za Siesta Festival".
 • Dorobek książkowy

 • Metro na Broad­wayu: upadek jest formą lotu, wyd. Wydaw­nic­twa Muzyczne i Nutowe, 1995 – historia musicalu Metro, praca dyplo­mo­wa Marcina Kydryń­skie­go z 1993 roku
 • Chwila przed zmierz­chem, wyd. Prószyń­ski i S-ka, 1995 – reportaż literacki
 • Pod słońce, wyd. Twój Styl, 1999 – album fotogra­ficz­ny, przed­mo­wę napisał Tomasz Tomaszewski
 • Dwa serdusz­ka cztery oczy, wyd. Univer­sal Music Polska, 2008 – album fotogra­ficz­ny z komen­ta­rza­mi do utworów w wykona­niu Anny Marii Jopek, załączo­ny do jej 3-płytowej kompi­la­cji o tym samym tytule
 • Lustra, wyd. Univer­sal Music Polska, 2011 – zdjęcia i komen­ta­rze zawarte na 3-płytowej kompi­la­cji albumów Anny Marii Jopek o tym samym tytule
 • Muzyka moich ulic. Lizbona, wyd. G+J RBA, 2013 – książka w gatunku eseju-szkicu, 
 • Biel. Notatki z Afryki, wyd. Edipres­se Książki, 2016
 • Dal. Listy z Afryki minionej, wyd. Edipres­se Książki, 2020
 • Kontrowersje wokół Chwili przed zmierzchem

  W maju 2010 roku użytkow­nicz­ka portalu Femino­te­ka opubli­ko­wa­ła fragmen­ty książki w celu wzbudze­nia nad nią dyskusji w kontek­ście "postko­lo­nia­li­zmu, orien­ta­li­zmu czy rasizmu". W listo­pa­dzie tego samego roku na portalu Afryka​.org pojawiła się szersza recenzja książki, której autorka twierdzi, że w książce znajdują się fragmen­ty nacecho­wa­ne rasizmem, seksi­zmem, a także pedofilią.

  Temat kontro­wer­sji wokół książki odżył w lutym 2011 roku. Marcin Kydryń­ski zdecy­do­wał się wówczas na wydanie oświad­cze­nia, w którym napisał m.in.: "Kiedy książka wyszła, recen­zo­wa­no ją, opisy­wa­no, czytano w radiowej Trójce, nikt nie obruszył się na te fragmen­ty, które dziś – całko­wi­cie odarte z kontek­stu – budzą takie zainteresowanie".


  Dyskografia 13

  Anna Maria Jopek - Chcę byś miał spokojne, dobre święta

  Chcę byś miał spokojne, dobre święta

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Warner Strategic Marketing Poland
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Płyta dodawana do gazety "Rzeczpospolita"
  Anna Maria Jopek - I pozostanie tajemnicą

  I pozostanie tajemnicą

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 0921045
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: slim case
  Anna Maria Jopek - ID

  ID

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: 173 484-2
  • EAN: 0602517348424
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - ID

  ID

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Emarcy Records (UK)
  • Numer katalogowy: 1755836
  • EAN: 0602517558366
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  Anna Maria Jopek - Jeżeli chcesz

  Jeżeli chcesz

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 159 592-2
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: slim case
  Anna Maria Jopek - Jo & Co

  Jo & Co

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: 060251786978
  • EAN: 0602517869783
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: super jewel box
  Hey - Moja i twoja nadzieja

  Moja i twoja nadzieja

  Hey
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 011 384-2
  • EAN: 0044001138423
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Anna Maria Jopek - Nienasycenie

  Nienasycenie

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 017 252-2
  • EAN: 0044001725227
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2002
  Anna Maria Jopek - O co tyle milczenia

  O co tyle milczenia

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 052960
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: slim case
  Anna Maria Jopek - Secret

  Secret

  Anna Maria Jopek
  Anna Maria Jopek - Skłamałabym

  Skłamałabym

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: AnnaMariaJopekMusic
  • Numer katalogowy: 1760392
  • EAN: 0602517603929
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Anna Maria Jopek - Szeptem

  Szeptem

  Anna Maria Jopek
  • Wytwórnia: Polygram Polska
  • Numer katalogowy: 558 558-2
  • EAN: 0731455858822
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1998

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI